Rachunek zysku i strat - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Rachunek zysku i strat - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics

RTF (35 KB)
1 strona
347Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z rachunkowości opisujące rachunek zysków i strat.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Rachunek zysku i strat

Sprawozdaniem informującym o finansowych wynikach działalności jednostki jest rachunek zysków i strat. Jest to sprawozdanie, w którym następuje rozwinięcie wyniku bilansowego, wskazujące na jego ekonomiczną strukturę i źródło powstania. Rachunek zysków i strat stanowi niezbędne uzupełnienie bilansu, w którym osiągnięty wynik działalności jest wykazany jako ostateczny rezultat finansowy, natomiast w rachunku zysków i strat rezultat ten jest przedstawiony w postaci rozwiniętej. W rachunku zysków i strat ujmuje się oddzielnie: - przychody i koszty dotyczące sprzedaży produktów i towarów - pozostałe przychody i koszty operacyjne - przychody i koszty finansowe - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Poszczególne elementy rachunku powinny być przedstawione w kolejności i w sposób określony w ustawie o rachunkowości, która daje możliwość prezentacji rachunków zysku i strat według wariantu porównawczego albo kalkulacyjnego, przy czym każdy z nich może być ujęty dwustronnie (tzn. układ sprawozdawczy) albo jednostronnie (tzw. Układ drabinkowy). Różnica między wariantem porównawczym a kalkulacyjnym polega na sposobie ujęcia kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. W wariancie porównawczym koszty grupuje się w układzie rodzajowym z uwzględnieniem zmiany stanu produktów, przy czym zmiana ta jest wykazana w grupie Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , a nie w grupie Koszty działalności operacyjnej W związku z tym zwiększenie stanu produktów następuję ze znakiem (+), a zmniejszenie ze znakiem (-). Ponadto po stronie przychodów wykazuje się koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki, jak np. kwoty inwestycji lub koszty rozwoju. W wariancie kalkulacyjnym ustala się koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz wyodrębnia się koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Dalszymi pozycjami rachunku zysków i strat są pozostałe koszty oraz pozostałe przychody operacyjne, które są elementami wyniku działalności operacyjnej i zawierają m.in. skutki ryzyka dotyczącego realizacji tej działalności. Jednocześnie zakres strat i zysków nadzwyczajnych obejmuje wyłącznie skutki finansowe zdarzeń niepowtarzalnych, nie wynikające z postaci uproszczonej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument