Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (139 KB)
2 strony
535Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego opisujące stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych

Występuje , gdy decyzja ostateczna jest dotknięta szczególnie ciężką wadą i powoduje uznanie aktu za nieważny od początku ( ex tunc ) , tzn. stwarza stan , w którym uznaje się decyzję za niebyłą .

Art. 156 taksatywnie wymienia 7 przesłanek do stwierdzenia nieważności : 1. gdy decyzję wydał organ niewłaściwy ( np. wójt zamiast wojewody ) , 2. gdy decyzja jest bezprawna lub rażąco narusza prawo ( np. wójt jako organ

podatkowy wyznacza podatek jakiego nie ma , albo stosuje do podatku rolnego przepisy z ustawy o podatku od nieruchomości ) ,

3. wydano decyzję w sprawie wcześniej rozstrzygniętej decyzją ostateczną , 4. decyzję wydano osobie nie uprawnionej ani nie zobowiązanej ( np.

wymierzono podatek od psa , którego strona nie miała i nie ma ) , 5. decyzja była niewykonalna trwale ( np. decyzja o rozbiórce budynku , którego

rozebrać nie można ) , 6. gdy skutki wykonania decyzji spowodowałyby czyn zagrożony karą administracyjną

lub sądową ( np. decyzja nakazująca usunięcie znaku drogowego , co mogłoby spowodować nawet odpowiedzialność karną , jeżeli czyn byłby zakwalifikowany jako spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego ) ,

7. decyzja nieważna z mocy konkretnego przepisu ustawy .

Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia , za wyjątkiem SKO .

Przedawnienie , najdłuższe w całym systemie prawa , wynosi 10 lat . Nie zawsze możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji , mimo występowania przesłanek określonych w art. 156 . Ze względu na nieodwracalne skutki prawne wadliwej decyzji ,

zakończenie postępowania może nastąpić poprzez stwierdzenie wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa bez stwierdzenia nieważności decyzji .

Ze względu na upływ czasu również nie stwierdza się nieważności decyzji i w tym przypadku mogą być podejmowane jedynie czynności sanujące – zapobiegające negatywnym skutkom tych decyzji .

Podobnie jak przy wznowieniu postępowania stronie służy odszkodowanie ( art. 160 ) .

Odwołalność fakultatywna Można uchylić decyzje ostateczną , gdy strona nie nabyła prawa i za uchyleniem

przemawia interes społeczny bądź słuszny interes strony, albo gdy strona sama chce zrezygnować z nadanych jej praw ( art. 154 ) .

W przypadku , gdy jest to sprawa z zakresu zadań własnych gminy , do zmiany lub uchylenia decyzji właściwe nie jest SKO lecz organ gminy . Nawet , gdy sprawa zostanie zakończona decyzją ostateczną wydaną przez SKO , to decyzję tę może zmienić organ gminy . Odwołalność subsydiarna ( wywłaszczenie prawa )

Na podstawie art. 161 naczelny organ administracji ( w niektórych przypadkach wojewoda ) może uchylić decyzję ostateczną i to każdą , którą pozbawi stronę prawa , jeżeli tego wymagają ochrona życia , zdrowia , ochrona ważnych interesów państwowych lub gospodarki narodowej , np. minister właściwy ds. zdrowia wydał koncesję na produkcję leku , który w czasie stosowania ujawnił uboczne działanie zagrażające życiu

pacjentów . Ten sam minister „ wycofał koncesję ” , tzn. wydał decyzje uchylającą decyzję o przyznaniu koncesji . Stronie , która poniosła z tego tytułu szkodę przysługuje odszkodowanie określone w art. 160 KPA .

Decyzje zawierające warunki zawieszające lub rozwiązujące na skutek niespełnienia się warunku lub niedopełnienia pewnych czynności mogą nie wejść w życie . Stwarza to niepewności w stanie prawnym i wymagane są decyzje stwierdzająca wygaśnięcie tych decyzji .

Decyzja taka traktowana jest jako decyzja w nowej sprawie i służy od niej odwołanie .

docsity.com

*** W związku z wejściem w życie Ordynacji podatkowej skreślone zostały przepisy działu

III art. 164 – 179 , a zachował się jedynie przepis 180 mający zastosowanie w postępowaniu przed organami ubezpieczeń społecznych , do których stosuje się przepisy KPA tylko odpowiednio w przypadku braku przepisów szczególnych procesowych zawartych w ustawach o ubezpieczeniach społecznych , zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym czy funduszu alimentacyjnego .

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument