Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego  - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (127 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego Konstytucję stosuje się bezpośrednio – jeśli ustawy, rozporządzenia są sprzeczne z konstytucją to są nieważne. Prawo adm. mat. – jeden z działów prawa. 3 grupy: 1. Prawo adm. ustrojowe – określające ustrój gminy, powiatu, województwa, samorządu

terytorialnego; 2. Prawo proceduralne adm. – to które jest zawarte w KPA; pokazuje w jaki sposób

działa adm. 3. Prawo adm. materialne – wszystkie ustawy rozporządzenia, kodeks drogowy, prawo

budowlane, prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, podatkowe, wodne. Prawo materialne – zawiera normy ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów znajdujących się na zewnątrz adm pań jako część aparatu państwowego. Każdemu uprawnieniu organu adm pań odpowiada określony obowiązek podmiotu organizacyjnie mu nie podporządkowanego. I odwrotnie, każdemu obowiązkowi adm pań odpowiada stosowne uprawnienie podmiotu znajdującego się na zewnątrz adm pań itd. Źródła prawa: ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, umowy międzynarodowe, uchwały Sejmu i Senatu, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały innych organów np. Rady Ministrów, KRRiT) Wprowadzanie aktów prawnych w życie (3 rodzaje): 1. Decyzja adm. – akt woli organu adm (najniższym wójt lub burmistrz, prezydent

miasta, minister, prezes RM), który przyznaje nam jakieś uprawnienia albo nakłada obowiązki. Zostaje wydana w wyniku postępowania adm. Decyzję wydaje się tylko według prawa zawartego w ustawie lub rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy, ale nie zarządzenia (dotyczy podległych urzędników, nie obywateli). Jeżeli brak zezwolenia – prawo do decyzji odmiennej. Decyzja wydana w I instancji (wójt, burmistrz, prezydent miasta)  do wojewody (o ile ustawa przewiduje) lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzja w II instancji jest decyzją ostateczną. Decyzję z II można zaskarżyć do Sądu Adm. – NSA. Decyzje wydawane na wniosek obywatela przez właściwy organ adm. lub z urzędu przez ten organ nie na wniosek np: o wydanie pozwolenia na broń – tylko wniosek obywatela, na budowę domu. Z urzędu: nakaz rozbiórki budowli. Decyzje Konstytucyjne – taka, kiedy nabywa się prawo, którego się dotychczas nie

miało, Deklaratoryjne – taka, która tylko stwierdza istnienie uprawnienia np: wydanie decyzji o przyznanie emerytury, wydanie dyplomu.

2. Przez samych obywateli bezpośrednio a) Kodeks drogowy, b) Prawo o ochronie środowiska. Organy adm. mają prawo tylko kontrolować, czy stosujemy się do przepisów, o ile nie to może nakłonić do nałożenia kary (już musi być decyzja adm. – dlaczego I na jakiej podstawie).

3. Wykonanie tego prawa poprzez czynności materialno – techniczne adm. Adm. prowadzi rejestry I ewidencje. Nabycie samochodu i rejestracja w urzędzie. Wpis to tylko czynność, ale odmowa wpisania samochodu to już decyzja. Jak się odmawiaZAWSZE musi być decyzja (organ adm. musi wydać decyzję gdyż wtedy można ją zaskarżyć do NSA.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument