Antropomotoryka - Notatki -Biologia, Notatki'z Biologia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Antropomotoryka - Notatki -Biologia, Notatki'z Biologia

PDF (135 KB)
2 strony
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Biologia: notatki z zakresu biologii dotyczące antropomotoryka, ogólny podział zdolności motorycznych. (pytania i odpowiedzi)
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1.Wymień i opisz ogólny podział zdolności motorycznych

Zdolności kondycyjne – uwarunkowane głównie właściwościami

morfologicznymi strukturalnymi ( wielkość , masa, proporcje i skład ciała )

oraz właściwościami morfofizjologicznymi energetycznymi

( np. siłowe, szybkościowe, wytrzymałościowe)

Zdolności koordynacyjne - uwarunkowane przez funkcje sterowania i regulacji ruchu, charakteryzują możliwości precyzyjnego wykonania złożonych pod względem stosunków czasowo – przestrzennych czynności ruchowych, umiejętności przestawiania się do nowych, czasami również w nieoczekiwanych sytuacjach. 2. Opisz powody sprawiające, że właściwy rozwój ruchowy i praca nad własnym ciałem są psychologicznie i społecznie ważne ( Hurlock 1985) Ćwiczenia bezpośrednio wpływają na polepszenie zdrowia fizycznego i psychicznego Dzieci mogą wyładować nadmiar energii , przez to znoszą napięcia i fustracji- kataryktyczna rola ćwiczeń Dobry rozwój ruchowy dziecka daje mu poczucie pewności zadowolenia i własnej adekwatności 3. Opisz zasady rządzące rozwojem motorycznym -Rozwój ruchów przebiega od reakcji ogólnych do specyficznych -Rozwój ruchów przebiega wg. Następstwa cefalokaudalnego -Rozwój ruchów przebiega od ruchów symetrycznych do asymetrycznych -Łatwiejsze i wcześniejsze są ruchy cykliczne niż acykliczne -Rozwój motoryczny polega na wiązaniu sfery czuciowej z ruchową -Rozwój ruchowy polega na stopniowym opanowaniu ruchów i wdrażaniu się do ich kontroli -Rozwój ruchów biegnie ku ich interioryzacji, uwewnętrznianiu 4. Opisz kryteria gotowości do uczenia się „ Jeżeli dzieci nie są dojrzałe do uczenia się , wówczas ich nauczanie będzie tylko stratą czasu i siły” ( Hurlock 1985) -1. zainteresowanie uczeniem się -2. długotrwałość zainteresowań -3. postępy w uczeniu się 5.Wymień metody uczenia się sprawności motorycznych. -uczenie się metodą prób i błędów ( w przybliżeniu poprawek ) „ porażek i sukcesów” -naśladownictwo -nauczanie czynności ruchowej 6. Jak przebiega rozwój motoryczny w okresie

noworodkowym i niemowlęcym -etapy ruchów manipulacyjnych - ruchy chwytne i manipulacyjne -etapy w rozwoju chwytania Odruchy bezwarunkowe – charakteryzuj a je niezawodność, niezmienność i natychmiastowość występowania np. wydzielanie śliny Odruch warunkowe - w wyniku uczenia się czyli statyczności odruchów bezwarunkowego z pozytywnym wzmocnieniem . Dzięki tzw. II układowi sygnałowemu Ruchy błędne- czyli mające nikły związek z otaczającą rzeczywistością Wg SZUMANA są nieskierowanymi na cel, nieskoordywanymi czyli nieskładowymi. 7. Rozwój motoryczny w okresie młodszym szkolnym według Przywędy. Charakteryzując kolejno formę, cechę, treść i ideę ruchu podaje, że u uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej obserwujemy: • Dość bogatą formę prostych czynności ruchowych ( ruch są na ogół harmonijne, rytmiczne, płynne); • małe wyrobienie cech, z wyjątkiem dużej gibkości oraz dość znacznej zwinności, nieraz swoistej szybkości; • rozumienie treści ruchów, co pozwala w ćwiczeniach przejść z zabawowych form nauki na formy ścisłe; • wzbogacenie, zwiększenie siły działania i różnorodności motywów podejmowania czynności ruchowych, wykorzystywanie, których pozwala pedagogowi kształcić zainteresowania ruchowe. 8. Opisz motoryczność wieku dorosłego i dojrzałego U ludzi trenujących wyczynowo sport pierwsze lata tego okresu cechuje szczególna ekonomia, celowość i refleksyjność motoryczna. Z upływem lat poziom motoryczności, nawet u osób intensywnie trenujących, nieuchronnie wykazuje tendencję do obniżania się. Szczególnie szybki spadek zdaje się występować w koordynacji ruchowej i szybkości, a nieco wolniejszy w zakresie wytrzymałości i siły mięśniowej. Dostrzega się natomiast pewną przewagę kobiet w

czynnościach charakteryzujących się precyzją postępowania ruchowego i wytrzymałościowego w jego podejmowaniu. Motorykę kobiet cechuje większa płynność, elastyczność i rytm ruchu. 9. Wymień środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej. Szklarsa uwzględniając zespół podstawowych zmiennych społecznych i stosując metodę statystyczną tzw, analizy ścieżkowej wykazała, że najsilniej na różnicowanie poszczególnych prób sprawności fizycznej oddziaływają urbanizacja i liczba dzieci w rodzinie. 10.Wymień i opisz trzy podstawowe grupy elementów, tzw. czynników egzogennych ( wg. Wolańskiego 1983): Czynniki egzogenne (modyfikatory zewnętrzne) Mogą one modyfikować genotyp. Typy somatyczne populacji ludzkiej: I-przeważają wymiary wysokościowe A-typ nieproporcjonalny, przeważają bardziej rozwinięte dolne partie ciała H- poprawne proporcje V-typ nieproporcjonalny, bardziej rozwinięte górne partie ciała. Pierwszy zespół czynników (wg. Wolańskiego) Elementy biogeograficzne (modyfikatory naturalne) flora i fauna zasoby mineralne i wodne w otoczeniu klimat, w tym też mikroklimat(osiedle ,mieszkanie) Druga grupa czynników: Elementy społeczno ekonomicznej - dochody rodziny w stosunku do liczby osób na utrzymaniu Rodziny wielodzietne to troje lub więcej dzieci:(powinny być dochody ponad 50% średniej krajowej) poziom wykształcenia rodziców środowisko: duże miasta, małe miasta, wsie. 11.Opisz typy zmian przystosowawczych, ekosensytywność a okresy sensytywne typy zmian przystosowawczych- jako reakcja na bodźce środowiskowe( wg. Strzałko ) Wyróżnia się trzy typy zmian przystosowawczych, które

zachodzą w ustroju jako reakcja na bodźce środowiskowe. 1.jednorazowa odpowiedź na bodziec pojedynczy lub ich krótko trwałą serię 2. zmiany audiustacyjne względnie trwałe ale odwracalne a więc takie które cofają się po pewnym czasie od ustąpienia bodźca działania 3. zmiany adaptawilne- czyli przystosowanie plastyczne które wyraża się w zmianach trwałych nie odwracalnych dotyczą one jednak fenotypu a nie genotypu adaptację genetyczną która dotyczy już zmian wywołanych w zakresie zmiany DNA i materiału genetycznego oraz ma prowadzić do utrwalania się populacji osobników najlepiej przystosowanych. Wrażliwość na bodźce środowiskowe i tryb życia nazywa się ekosystemowością która jest zróżnicowana kobieta jest lepiej wyposażona w mechanizmy obronne. 12.Od czego zależy skuteczność działania na organizm czynników środowiskowych i bodźców ruchowych Mechanizmy środowiskowego uwarunkowania sprawności fizycznej, ze szczególną uwagą na: miejsce zamieszkania, typ szkoły, wykształcenie rodziców, standard ekonomiczny rodziny. 13.Wymień modyfikatory sprawność fizycznej i motorycznej. Modyfikatory sprawności fizycznej i motorycznej: - wielkość i charakter środowiska społecznego - status społeczny - poziom zamożności - pochodzenie etniczne i rasowe 14. Wymień morfologiczne elementy, które ograniczają możliwości wpływania na organizm osobnika oraz modyfikują sposób postępowania motorycznego. Pośród morfologicznych elementów, które ograniczają możliwości wpływają na organizm osobnika oraz modyfikują sposób postępowania motorycznego, wymienia się w pierwszym rzędzie cechy związane z : - wielkością i kształtem ciała w ujęciu trójwymiarowym - proporcjami między długością poszczególnych części i

obfitością umięśnienia różnych okolic -stosunkami wewnętrznymi między komponentami tkankowymi ciała Siła mięśni jest proporcjonalna do powierzchni poprzecznego przekroju, czyli proporcjonalna do kwadratu wymiaru liniowego, natomiast ciężar jest funkcją sześcienną. Nawet proporcjonalne zwiększenie wysokości ciała musi prowadzić do obniżenia siły w stosunku do ciężaru, co jest jednym z czynników ograniczających sprawność fizyczną. 15. Wymień ogólne prawidłowości „ wielkości ciała osobnika a jego możliwości motoryczne” zn. Milcerowa, Ważny, Press Milcerowa w 1978 uważała za najważniejszym czynnikiem obniżającym siłę względną jest stosunek tłuszczu do ciała szczupłego, który jest wyższy u osób o dużej masie ciała 16.Dojrzewanie i rośnięcie a zmiany w motoryce. Dojrzewanie i rośnięcie wpływa na zmiany w motoryce takie jak , przemieszczenie się środka ciężkości ciała ku górze ,zmiany w równowadze fizjologicznej, zmiany proporcji całego ciała, przyrost tkanki mięśniowej, intensywny wzrost morfologiczny. W związku z powyższym w tym okresie obserwuje się wzrost zdolności szybkościowych, wytrzymałościowych. 17. Uczenie się jest zazwyczaj rozważane w trzech aspektach – opisz Poznawczy- akcentuje znaczenie przyrostu indywidualnej wiedzy, poprawę zdolności rozwiązywania problemów, jasność rozumienia oraz rozwój umiejętności określania ogólnych pojęć. Rozwój uczenia w aspekcie poznawczym jest nastawiony na procesy mentalne jako podstawową formę aktywności. Afektywny – określa rolę postawy, rozumienia znaczenia wartości. Podstawowym celem nauczania jest rozwój odpowiedniej postawy w stosunku do danej aktywności ruchowej. Psychomotoryczny-jest skoncentrowany na samym rozwoju i poprawie motoryczności. Jest ono w wych fiz i w sporcie najbardziej zastosowany.

18. Wymień i opisz etapy uczenia się oraz uczenie się nawykowe i uczenie się rozwiązywania problemu wg. Fitts’a i Posnera Uczenie się jakiejś umiejętności ruchowej ( przejście od stanu niepoznania do opanowania danej czynności ruchowej), postępuje wg. Fitts’a i Posnera przez kilka etapów etap poznawczy – uczący analizuje etap kojarzeniowy – polega na dążeniu opanowania umiejętności w całości oraz stałymi zabiegami o osiągnięciu zamierzonego celu etap samodzielności – uczący się wykonuje daną czynność ruchową z coraz to mniejszą liczbą błędów. Wykonuje czynności automatyzujące się , wykonuję ćwiczenia jakby bez udziału świadomości, a koncentruje się jadynie na całości – jest coraz sprawniejszy w zidentyfikowaniu błędów. Jest jakby nauczycielem sam dla siebie. 19. Jak przebiega powstawanie określonych automatyzmów danej czynności ludzkiej. - określenie celu wykonania czynności ruchowej -przypływ tej informacji z mózgu do poszczególnych części ciała biorących udział w danym ruchu, w danej czynności -wysyłanie bodźca z mózgu przez receptory mózgowe -wykonanie danej czynności -zapis tej czynności o sposobie wykonania i tym samym automatycznego utworzenia tej czynności w odstępie czasowym. 20. Jak następuje kształtowanie się czynności ruchowych o charakterze nawyku na gruncie fizjologii, biomechaniki i antropomotoryki. 1) Fizjologii-prawidłowe działanie organizmu wymaga skoordynowania wszystkich jego czynności . funkcję tę pełnią dwa układy: Układ hormonalny-reaguje na wolne niezbyt gwałtowne przemiany środowiska np. zmiany temperatury i oświetlenia Układ nerwowy- scala i koordynuje działanie wszystkich narządów i tkanek tworzących organizm -tening fizyczny umozliwia osiągniecie sukcesów sportowych i powoduje zmniejszenie zmęczenia -zwiększenie siły mięśni ma podstawowe znaczenie w

zapobieganiu przeciążeniom układu ruchu -zwiększenie sprawności układu ruchowego np. gibkość i zwinność, dobra koordynacja, zdolność utrzymywania równowagi ma istotne znaczenie w zapobieganiu złamaniom kości i innycm urazom. 2)Fazy kształtowania nawyków ruchowych na gruncie biomechaniki I Ruchy sztywne II nadmierna ruchliwość III Ruchy płynne 3) na gruncie Antropomotoryki - przez zabawę, naśladownictwo, przez metodę prób i błędów. 21.Co należy rozumieć pod pojęciem motoryka lub motoryczność człowieka?/ Motoryka- to pojęcie obejmujące całokształt czynności ruchowych człowieka, inaczej- strefy ruchowej aktywności , słowem to wszystko co dotyczy poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia całego ciała lub poszczególnych jej części względem siebie. 22.Opisz aktualne(współczesne) kierunki badań nad motorycznością człowieka. - prowadzi się badania nad sprawnością fiz. I motoryczną w wych fiz i sporcie w aspekcie ich wielodyscyplinarności -dostrzega się w badaniach zjawisk koordynacji nerwowo- mięsniowej udział neurologii, a w analizie funkcji receptorów podkreśla się rolę biofizyki - badania biomechaniczne mające na celu określenie względnych wartości mechanicznych. 23.Wymień główne zadania podejmowane nad motorycznością człowieka. -ogólne koncepcje i modele w zakresie sprawności fiz i motoryczności człowieka -badania zmian motoryczności człowieka w ontogenezie ( procesy, zjawiska, mechanizmy rozwoju) i dojrzewanie pod kątem podatności na wpływy zew i opracowanie efektywnych sposobów realizacji procesów kształcenia i nauczania; - uwarunkowania sprawności fiz i motoryczności człowieka i genetyczne środowiskowe i morfologiczne; Stawianie diagnoz dotyczących sprawności fiz i efektów motorycznych jako elem decydujących o rozwoju i funkcj organizmu ze szczególnym akcentem na

zasady konstruowania i wykorzystania metod oceny motorycznych i testów sprawności fiz; -Zbieranie i systematyzowanie wiedzy dotyczącej procesu uczenia się ruchów i nauczania umiejętności ruchowych; -gromadzenie i systematyzowanie wiedzy o skuteczności kształcenia motorycznego i sprawności fiz; - klasyfikacja ćw ruchowych oraz ocena ich efektywności i zajmowanego miejsca z punktu widzenia zadań w procesie kształcenia i nauczania. 24. W wyniku jakich następstw mamy do czynienia z „niską sprawnością ruchową”?? Może być następstwem niezadowalających predyspozycji, a nawet pewnych organicznych i czynnościowych upośledzeń centralnego układu nerwowego, jak i zaniedbań natury wychowawczej. 25. Opisz komponenty sprawności w ramach koncepcji H-RF -sprawność motoryczna- zwinność, równowaga, szybkość ruchów i koordynacja, duże znaczenie: równowaga ciałą i sprawność chodzenia;- sprawność mięśniowo- szkieletowa * siła i wytrzymałość ramion i nóg ułatwia prawidłowe funkcj tułowia i grzbietu*gibkość skłony w przód w siadzie ocena gibkości wątpliwa - sprawność krążeniowo- oddechowa – zdolność wysiłkowa i wytrzymałość jako tolerancja na wysiłek o małej mocy, ale trwający dłuższy czas - sprawność morfologiczna- BMI, dystrybucja tłuszczu, mineralizacji kości. - sprawność przemian metabolicznych- oddziaływanie hormonów, szczególnie insuliny, normalnej gospodarki węglowej w obrębie krwi i tkanek oraz prawidłowego metabolizmu lipidowego. 26.Wymień poziomy obiektów i właściwości związane z motorycznością człowieka. - budowa i funkcja organizmu( jako podłoże, np. predyspozycje motoryczne); - efekty motoryczne ( jako przejaw zdolności motoryczne ogólne oraz zdolności specjalne czyli same umiejętności wykonywania danej czynności ruchowej). 27. Opisz „przejawy motoryczności” człowieka.

- zdolności motoryczne ogólne- należy rozumieć jako pewien konstrukt teoretyczny określający zespół właściwości osobniczych uwarunkowanych strukturą ustroju, procesami energetycznymi oraz sterowania i regulacji racuchu – zdolności specyficzne- związane z wykonaniem danej czynności –umiejętności wykorzystania zdolności motorycznych m.in. opanowanie techniki ruchu. 28. Co składa się na „predyspozycje motoryczne”?? Morfologiczne i fizjologiczne kategorie budowy i funkcje organizmu człowieka, które warunkują efekty motoryczne 9 predyspozycje strukturalne, energetyczne, koordynacyjne, psychiczne) 29. Co oznacza termin „treść ruchu” i „forma ruchu”?? Treść aktu ruchowego-oznacza zasadniczy, największy element danej czynności, który zwykle wskazuje na jej użyteczność Forma ruchu- stanowi zew przejaw ruchu, który określają stosunki czasowo-przestrzenne będące wyrazem doskonałości procesów koordynacyjnych w ukł nerwowym Formy ruchu wiążą się z opisem danej umiejętności w zakresie: właściwości struktury czasowej, przestrzennej, dynamicznej. 30.Opisz strukturę ogólnych i specyficznych ćwiczeń koordynacyjnych. Ogólne: -zwiększające ruchowe doświadczenie; -wzbogacające zasób utylitarnych umiejętności i nawyków; -ogólnorozwojowe ćw w róznych dyscyplinach sportu; - ukierunkowanie na rozwój poszczególnych funkcji psychofizycznych, kognitylowych ( czucia głębokiego), intelektualnych; Specjalne - sprzyjające opanowaniu i utrwaleniu techniki ruchu; - rozwijające specyficzne KZM, orientacje przestrzenną, rytm i równowagę - wpływające na rozwój specyficznych funkcji: psychofizjologicznych ( czucie wody-pływanie) kontrolowanie i kształtowanie. 31. Wymień i opisz czynniki wpływające na uczestnictwo w AF wg Heywarda 1997). A.czynniki biologiczne- względne otłuszczanie ciała, nadmierna masa;

B. czynniki psych – motywacja do ćw , wiara w skuteczność, osiągalnośc celów, lęki, niepokoje, introwersja; C.czynniki społ. – wsparcie rodziny, problemy rodzinne, konflikty z pracą, zarobki i poziom wykształcenia; C.czynniki behawioralne – palenie czas wolny, poziom zaufania; E. czynniki środowiskowe realizacji programu – wsparcie społeczne, lokalizacja i odpowiednie wyposażenie, prowadzący i nadzorujący, początkowa intensywność ćw, różnorodność form ćw , koszty finansowe. 32.Wymień główne zadania stawiane w procesie kształtowania KZM.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument