Charakterystyka ciał stałych - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Charakterystyka ciał stałych - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (1 MB)
13 strona
811Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: charakterystyka ciał stałych; wiązania między atomami, energia wiązań między atomami,itd.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument
1 Charakterystyka cial stalych cz1.pdf

MATERIA OZNAWSTWO

Dr in!. Stanis"aw Rymkiewicz

Katedra In!ynierii Materia"owej

Pok. 202 tel. 347-16-78 kom. 609 609 437

docsity.com

PODR#CZNIKI

• Leszek A. Dobrza ski: Podstawy nauki o materia!ach i metaloznawstwo

• K. Prowans: Materia!oznawstwo

• K. Przyby!owicz: Metaloznawstwo

• K. Przyby!owicz: Materia!oznawstwo w pytaniach i odpowiedziach

• Metaloznawstwo [M. G!owacka]

• M. Blicharski: Wst"p do in#ynierii materia!owej i in.

docsity.com

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU

• Egzamin w terminach: zerowy – 5, 9, 13 tydzie semestru, pierwszy w sesji zwyk!ej, poprawkowy w sesji poprawkowej, dodatkowy za zgod$ dziekana

• Pi"% pyta , ka#de punktowane do 20 pkt., 50 minut na odpowied&

• Oceny: • 50-59 3,0 • 60-69 3,5 • 70-79 4 • 80-89 4,5 • 90-99 5 • 100 5,5

docsity.com

• Próba 'ci$gania, posiadanie 'ci$g, rozmowa z s$siadem itp: karane - w terminie zerowym przez wyrzucenie z egzaminu i skierowanie na egzamin ustny w terminie pierwszym, w terminie pierwszym przez wyrzucenie egzaminu i egzamin ustny w terminie poprawkowym, w terminie poprawkowym – ocen$ niedostateczn$ bez prawa poprawy

• Zdanie egzaminu w terminie zerowym poprawia ocen" o 0,5 pkt, zdanie egzaminu dopiero w terminie poprawkowym obni#a ocen" o 0,5 pkt., zdanie egzaminu w terminie poprawkowym dodatkowym mo#liwe jest jedynie na ocen" dostateczn$

docsity.com

MATERIA(Y Z INTERNETU

• Strona sieciowa: www.pg.gda.pl/~krzyszt/kim

• Zawarto'%: programy przedmiotów, zasady zalicze , podr"czniki, pytania egzaminacyjne

docsity.com

TEMATY WYK(ADÓW 1. Charakterystyka cia" sta"ych

2. Struktura materia"ów

3. Defekty struktury

4. Budowa stopów metali

5. Uk"ady równowagi fazowej

6. Uk"ad równowagi !elazo-w$giel

7. Technologie wytwarzania materia"ów

8. Obróbka plastyczna tworzyw metalowych

9. Obróbka cieplna tworzyw metalowych

10. W"a%ciwo%ci materia"ów

11. Degradacja materia"ów

12. Stopy !elaza

13. Stopy metali nie!elaznych

14. Tworzywa niemetalowe

docsity.com

Wi$zania mi"dzy atomami

• Jonowe: para elektronów w ca!o'ci przy!$czana przez anion

• Atomowe (kowalencyjne): para elektronów wspólna

• Metaliczne: gaz elektronowy

• Wtórne: van der Waalsa, Londona, wodorowe

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Energia wi$za mi"dzy atomami

docsity.com

G!ówne grupy materia!ów in#ynierskich

docsity.com

Podstawowe grupy materia!ów

• Materia!y: cia!a sta!e o w!a'ciwo'ciach umo#liwiaj$cych ich stosowanie przez cz!owieka do wytwarzania produktów

• Materia!y naturalne, wymagaj$ce jedynie nadania kszta!tu

• Materia!y in#ynierskie: tworzywa metalowe, tworzywa ceramiczne, polimery, kompozyty

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument