Definicja grupy strategicznej - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Definicja grupy strategicznej - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (288 KB)
4 strony
917Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania strategicznego: definicja grupy strategicznej; historia rozwoju firm i branży.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Pytanie 14

Definicja grupy strategicznej. Powody powstawania grup i znaczenie

analityczne grup strategicznych. Proszę zbudować mapę grup

strategicznych dla wybranej przez siebie branży i przedyskutować konsekwencje 4 głównych opcji strategicznych dla dominującej i

marginalnej firmy w branży.

Grupa strategiczna - zbiór firm stosujących podobne strategie działania. Grupy strategiczne w ramach branży tworzą firmy mające podobne

aktywa i dlatego realizują podobne strategie.

Intensywność konkurowania w ramach grupy jest silniejsza niż w ramach

branży.

POWODY POWSTAWANIA

Powody powstawania grup strategicznych są bardzo różne.. Związane są

one ze specyfiką branży, jej historią i z ludźmi, którzy daną branżę

tworzą. Można jednak wyróżnić trzy główne przyczyny tworzenia się

grup strategicznych. Są to:

1. Historia rozwoju firm i branży.

Na dzisiejszy obraz mapy grup strategicznych dowolnej branży decydujący

wpływ miała historia tej branży i firm ją tworzących – a zwłaszcza dwa

momenty: powstanie branży oraz przełomowe kryzysy i szanse. W momencie powstania branży (czyli w sytuacji niepewności) firmy wybierały

różne strategie, o których sądziły, że mogą przynieść im sukces (np.

stopień specjalizacji, typ marketingu, charakterystyki produktu). Wiąże się

to z tym, że różne firmy miały na początku inne silne i słabe strony, inne umiejętności i zasoby. To powodowało początkowe zróżnicowanie. Później

na obraz grup wpływały przełomowe wydarzenia w branży – innowacyjne i

kluczowe zmiany: technologiczne, ekonomiczne, społeczne, konkurencyjne

np. wprowadzenie nowych technologii, pojawienie się nowych

konkurentów lub np. kryzys polityczny. To, jak firmy radziły sobie z tymi zdarzeniami i czy potrafiły wykorzystać nadarzające się szanse wpływało

na ich pozycję strategiczną. Decyzje podejmowane w warunkach

niepewności w momentach powstawania branży, kryzysów lub przełomów

sprzyjają różnym wyborom strategicznym, które kształtują zachowania firm w długim okresie i powodują powstawanie grup strategicznych. Na to,

że firmy są w jednej grupie strategicznej i trudno jest im przenieść się do

innej wpływ mają bariery mobilności - ekonomia skali, zróżnicowanie

wyrobu, koszty zmiany, przewaga kosztowa, dostęp do kanałów dystrybucji, wymogi kapitałowe, polityka państwa, technologia.

2. Różne cele, wartości i postawy menedżerów.

Menedżerowie w różnych firmach mają różne cele, wartości i charaktery. Różne jest też ich nastawienie do rzeczywistości (mogą być pesymistami

lub optymistami) i np. skłonność do ryzyka. Może być to związane z ich

osobowością, naciskami z otoczenia lub np. z momentem wejścia firmy do

docsity.com

branży. Ma jednak ogromny wpływ na pozycję strategiczną firmy, bo

prowadzi do odmiennych strategii działania, które wzmacniają różnice

między firmami i budują dystans między grupami strategicznymi.

3. Regulacje rządowe.

Jest to trzeci bardzo istotny czynnik. Mają one różnoraki charakter, są

sytuacyjne, zmienne i specyficzne dla danego kraju lub nawet regionu,

jednak za najważniejsze można tu uznać przepisy antymonopolowe i o ochronie środowiska. Za pomocą subsydiów, pożyczek, ochronnych

regulacji rządy stymulują powstawanie i istnienie małych firm, by nie

dopuścić do monopolizacji.

ZNACZENIE ANALITYCZNE GRUP

Znaczenia analitycznego grup nie można przecenić. Teoria istnienia grup strategicznych pozwala nam lepiej zrozumieć co dzieje się w naszej

branży. Jest to stopień pośredni pomiędzy analizą branży i analizą

strategii konkretnej firmy, ułatwia analizę strukturalną. Pozwala na analizę

ograniczeń w konkretnej strategii i przetestowanie w jakim stopniu jest

ona oryginalna, a w jakim imituje działania innych firm z danej grupy. Może też zmodyfikować wnioski z analizy branży.

Dzięki analizie grup strategicznych możemy ustalić, co wpływa na

tworzenie się grup strategicznych, czyli jakie są bariery mobilności w

sektorze i co wpływa na ich powstawanie. Wyodrębniamy grupy firm o podobnej strategii i podobnych osiągnięciach. Pozwala nam to określić

grupy dominujące, ważne i marginalne w sektorze. Kryteria tego

podziału mogą być rożne, choć najczęściej stosuje się: wyniki finansowe,

potencjał wzrostu i ocenę elastyczności strategii (reakcja na zmiany w otoczeniu: szanse, zagrożenia). Kiedy już mamy mapę strategiczną naszej branży i wiemy gdzie jesteśmy to mamy układ odniesienia. Wiemy, które firmy są naszymi najważniejszymi konkurentami i które grupy strategiczne konkurują z naszą grupą. Wiemy na kogo uważać i do kogo porównywać się przy ocenie działalności naszej firmy.

Mapa strategiczna pozwala też na określenie możliwości przesunięć

strategicznych firmy w ramach sektora. Są tu trzy możliwości: ? wzmocnienie pozycji własnej grupy strategicznej np. poprzez

stworzenie standardu (bezpieczeństwo, funkcjonalność, widełki

cenowe)

? przesunięcie się do lepszej grupy strategicznej - mapa grup pozwalają dostrzec "luźne cegły" w strategiach / barierach mobilności innych

grup. Można to wykorzystać.

? stworzenie własnej grupy strategicznej - mapa grup pozwala dostrzec

wolna nisze rynkowe; wymaga to odkrycia i wykorzystania znaczenia nowej, „własnej” grupy strategicznej, albo unikatowej kombinacji

istniejących.

Jeszcze jednym ważnym zastosowaniem map grup strategicznych jest

prognozowanie przyszłości. Mapy pozwalają nam zaobserwować

docsity.com

tendencje występujące w sektorze i ruchy strategiczne

poszczególnych grup w ramach sektora. Pozwala to na

prognozowanie przyszłego obrazu branży, a także pomaga nam

przewidzieć reakcje innych firm i grup na nasze posunięcia.

MAPA (branża pism kobiecych)

W branży tej trudno o wyróżnienie dominujących i marginalnych firm,

można jednak wskazać firmy lepsze i gorsze.

Jedną z tych lepszych jest na pewno "Twój Styl". Pismo to na początku lat

90-tych należało do tej samej grupy co "Zwierciadło", "Pani" i "Uroda". Jednak postanowiło o przejściu do wyższego segmentu rynku i stworzyło

własną grupę strategiczną. Obecnie inne pisma próbują dołączyć do

"Twojego Stylu", ale na razie bez powodzenia. Dobrą strategią dla "TS"

byłoby umacnianie i podkreślanie swojej odrębności i "wyższości" - czyli obrona grupy przed wejściem do niej nowych pism. Może być to osiągnięte

przez ustanawianie wysokich barier mobilności - w tym wypadku np. druk

na bardzo dobrym papierze lub ściągnięcie do współpracy znanych osób.

Po prostu wzmocnienie pozycji własnej grupy strategicznej.

Jedną ze słabszych firm w branży jest natomiast "Zwierciadło". Od kilku lat nie ma ono jasnej koncepcji rozwoju, nieznana jest grupa docelowa,

brak środków na promocję. Owocuje to stale zmniejszającym się

nakładem i zerową rentownością. Pismo to ma trzy możliwości:

? zdecyduje się na konkretną grupę docelową i zdobędzie wsparcie finansowe a potem zacznie umacniać swoją pozycję w obecnej grupie

strategicznej

? przesunie się do lepszej grupy strategicznej ("Twój Styl")

? znajdzie niszę rynkową i stworzy własną grupę strategiczną - np. skoncentruje się głównie na modzie, urodzie, psychologii, poradnictwie

lub obniży (podwyższy) cenę

Twój Styl Zwierciadło, Uroda,

Pani, SHE, Burda

ELLE, Cosmo

Oliwia,

Gracja Na Żywo,

HALO, itp.

Powa

żna

Plotk

i

TEM

ATY

KA

Wysoka Niska

CENA docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument