Cele zagranicznej polityki ekonomicznej - Notatki - Ekonomia międzynarodowa, Notatki'z Przywództwo i zarządzanie zespołem. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_849 maja 2013

Cele zagranicznej polityki ekonomicznej - Notatki - Ekonomia międzynarodowa, Notatki'z Przywództwo i zarządzanie zespołem. Poznan University of Economics

RTF (41 KB)
2 strony
540Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z ekonomii międzynarodowej przedstawiające cele zagranicznej polityki ekonomicznej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Cele zagranicznej polityki ekonomicznej

Zagraniczne polityka ekonomiczna określonego kraju świadome oddziaływanie państwa na wymianę gospodarczą z zagranicą sprowadzające się z jednej strony: do wytyczenia określonych celów w tej dziedzinie, z drugiej: do wyboru i zastosowania określonych instrumentów oraz niezbędnych środków (finansowych, rzeczowych), które przez swój wpływ na obroty gospodarcze z zagranicą mają przyczynić się do osiągania tych celów. Zagraniczna polityka ekonomiczna stanowi ogólnej polityki ekonomicznej każdego kraju i dlatego jest ściśle powiązana z pozostałymi dziedzinami tej polityki: polityką pieniężną, rolną, przemysłową, naukowo-badawczą, technologiczną itd.U podstaw związku leży ścisła zależność między sytuacją w wymianie gospodarczej z zagranicą a sytuacją w gospodarce wewnętrznej danego kraju. Zagraniczną politykę ekonomiczną dzielimy na: - autonomiczną (prowadzona całkowicie samodzielnie, bez uzgodnień z zagranicznymi partnerami), - umowna (prowadzona z uzgodnieniami z zagranicznymi partnerami).

Głównym celem zagranicznej polityki ekonomicznej jest sprzyjanie osiąganiu możliwie najwyższego poziomu dobrobyt społeczeństwa. Realizacja tego celu w praktyce jest trudna do jednoznacznej oceny jest to przedmiot subiektywnych ocen i odczuć. W praktyce zagraniczna polityka ekonomiczna zmierza do osiągnięcia konkretnych celów cząstkowych. Praktyczne cele zagranicznej polityki ekonomicznej: - osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu zatrudnienia - osiągnięcie możliwie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego - stabilność cen - możliwie najbardziej sprawiedliwy podział dochodu narodowegodążenie do osiągania równowagi w wymianie gospodarczej z zagranicą W dążeniach do osiągnięcia równowagi w obrotach z otoczeniem chodzi głównie o zapewnienie równowagi zewnętrznej - trzeba na niego patrzeć w kontekście wszystkich innych celów ogólnej polityki ekonomicznej. W związku z tym zagraniczna polityka ekonomiczne jest często wykorzystywana do osiągania pewnych celów w gospodarce wewnętrznej np.: przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego lub zapewnienia wewnętrznej równowagi mierzonej stabilnością cen, i odwrotnie. Do celów cząstkowych zagranicznej polityki ekonomicznej zaliczamy: - osiągnięcie równowagi bilansu płatniczego, - stabilność kursu walutowego, - równowaga bilansu handlowego (wpływy z importu i eksportu), - równowaga bilansu obrotów bieżących (wszelkie płatności danego kraju związane z międzynarodową wymianą towarów i usług) - równowaga bilansu obrotów kapitałowych (przepływy kapitału we wszystkich jego formach - kredytów międzynarodowych, zagranicznych inwestycji bezpośrednich i tzw.: kapitału portfelowego). Powyższe instrumenty mają charakter instrumentalny, służą do osiągania wymienionych celów zagranicznej polityki ekonomicznej o charakterze długo lub średniookresowych. Cele krótkookresowe:

- zmiany poziomu eksportu/importu, - zwiększenie zaopatrzenia w określone produkty, - zmniejszenie rozmiarów zaciąganych kredytów krótkookresowych. Poszczególne cele zagranicznej polityki ekonomicznej nie zawsze są ze sobą zgodne- mogą być ze sobą sprzeczne (np.: dążenie do poprawy sytuacji w bilansie płatniczym w przypadku trudności z rozwijaniem eksportu może wywołać tendencje do ograniczania importu, to prowadzi do zmniejszenia udziału kraju w międzynarodowym podziale pracy i związanych z tym korzyści). Jeśli istnieją sprzeczne cele należy wybrać priorytety - dokonać wybory ważniejszego do osiągnięcia celu.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument