Procedury - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Procedury - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (60 KB)
8 strona
472Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu programowania dotyczące procedur.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

Zbudujemy klasę List jak niżej:

type TElement=string[10]; PCell=^TCell;

TCell=record element : TElement; next : PCell; end; TPosition = PCell;

List = class(TObject) private Head : PCell; NumItems : integer; public Text: string; procedure Show; procedure Init; procedure MakeNull; procedure Insert(x : TElement; p : TPosition); procedure Delete(p : TPosition); function Locate(x : TElement) : TPosition; function Retrieve(p : TPosition) : TElement; procedure Add(x : TElement; index :integer); procedure Remove(index : integer); function Count: integer; function Item(index : integer) : TElement; function Find(x : TElement): integer; end;

Procedura Show zapisuje zawartość listy w zmiennej Text. Zmienna ta potem jest przepisywana do pola Memo.

procedure List.Show; const CR = #13#10; var temp : PCell; begin Text:='Head ->'+CR; temp:=Head; while temp<> NIL do begin Text:=Text+temp^.element+' ->'+CR; temp:=temp^.next; end; Text:=Text+'NIL'; end;

Procedura Init inicjuje listę.

procedure List.Init; begin Head:=nil; NumItems:=0; Show; end;

Procedura MakeNull zeruje zawartość listy usuwając po kolei wszystkie elementy.

procedure List.MakeNull; var temp: PCell; begin while Head<>nil do begin

temp:=Head; Head:=temp^.next; Dispose(temp); end; NumItems:=0; Show; end;

Procedura Insert wstawia element x za elementem wskazywanym przez p.

procedure List.Insert(x : TElement; p : TPosition); var temp : PCell; begin New(temp); temp^.element:=x; temp^.next:=p^.next; p^.next:=temp; Show; end;

Procedura Delete usuwa element za elementem wskazywanym przez p.

procedure List.Delete(p: TPosition); var temp : PCell; begin if p^.next<>nil then begin temp:=p^.next; p^.next:=temp^.next; Dispose(temp); end; Dec(NumItems); Show; end;

Funkcja Locate zwraca wskaźnik do elementy x.

function List.Locate(x : TElement) : TPosition; var temp : PCell; begin temp:=Head; while (temp<>nil) and (temp^.element<>x) do temp:=temp^.next; if temp=nil then Locate:=nil else Locate:=temp; end;

Funkcja Retrieve zwraca element, na który wskazuje wskaźnik p.

function List.Retrieve(p : TPosition) : TElement; begin Retrieve:=p^.element; end;

Procedura Add wstawia element x na miejsce o indeksie index.

procedure List.Add(x : TElement; index : integer); var temp, temp1 : PCell; begin if index=1 then begin // wstawianie na poczatek New(temp); temp^.element:=x; temp^.next:=Head; Head:=temp;

end else if index <= NumItems then begin // wstawianie do srodka temp:=Head; while (index > 2) do begin temp:=temp^.next; Dec(index); end; New(temp1); temp1^.element:=x; temp1^.next:=temp^.next; temp^.next:=temp1; end else begin // wstawianie za ostatnim temp:=Head; while temp^.next<>nil do temp:=temp^.next; New(temp1); temp1^.element:=x; temp1^.next:=nil; temp^.next:=temp1; end; Inc(NumItems); Show; end;

Procedura Remove usuwa element o indeksie index.

procedure List.Remove(index : integer); var temp, temp1 : PCell; begin if index=1 then // usuwam pierwszy begin temp:=Head; Head:=temp^.next; Dispose(temp); end else if index < NumItems then // usuwam srodkowy begin temp:=Head; while (index>2) do begin temp:=temp^.next; Dec(index); end; temp1:=temp^.next; temp^.next:=temp1^.next; Dispose(temp1); end else // usuwam ostatni begin temp:=Head; while temp^.next^.next<>nil do temp:=temp^.next; temp1:=temp^.next; temp^.next:=nil; Dispose(temp1); end; Dec(NumItems); Show; end;

Funkcja Find zwraca index elementu x.

function List.Find(x : TElement) : integer; var temp : PCell; i : integer;

begin temp:=Head; i:=1; while (temp<>nil) and (temp^.element<>x) do begin temp:=temp^.next; i:=i+1; end; if temp=nil then Find:=-1 else Find:=i; end;

Funkcja Item zwraca element o indeksie index.

function List.Item(index : integer) : TElement; var temp, temp1 : PCell; begin if index=1 then Item:=Head^.element else begin temp:=Head; while (index > 1) do begin temp:=temp^.next; Dec(index); end; Item:=temp^.element; end; end;

Funkcja Count zwraca ilość elementów na liście.

function List.Count :integer; var temp : PCell; i : integer; begin temp:=Head; i:=0; while temp<>nil do begin Inc(i); temp:=temp^.next; end; Count:=i; end;

Klasa TForm1:

type TForm1 = class(TForm) bInit: TButton; bInsert: TButton; bDelete: TButton; bLocate: TButton; bAdd: TButton; bRemove: TButton; bItem: TButton; bMakeNull: TButton; Memo1: TMemo; bMake: TButton; bFind: TButton; procedure PrintList; procedure bInitClick(Sender: TObject); procedure bMakeClick(Sender: TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure bAddClick(Sender: TObject); procedure bRemoveClick(Sender: TObject); procedure bFindClick(Sender: TObject); procedure bMakeNullClick(Sender: TObject);

procedure bInsertClick(Sender: TObject); procedure bItemClick(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end;

var Form1: TForm1; L : List;

Procedury:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin L := List.Create; L.Init; PrintList; end;

procedure TForm1.PrintList; begin Memo1.Lines.Clear; Memo1.Lines.Add(L.Text); end;

procedure TForm1.bInitClick(Sender: TObject); begin L.Init; PrintList; end;

procedure TForm1.bMakeNullClick(Sender: TObject); begin L.makenull; PrintList; end;

procedure TForm1.bMakeClick(Sender: TObject); var i, n : integer; begin L.Makenull; n:=StrToInt(InputBox('Losowanie','Ile elementow?','')); for i:=1 to n do L.Add(IntToStr(Random(100)),1); PrintList; end;

procedure TForm1.bAddClick(Sender: TObject); var s : TElement; ind : integer; begin s:=InputBox('Add','Podaj element',''); ind:=StrToInt(InputBox('Add','Podaj numer miejsca','')); if (ind > L.Count+1) or (ind < 1) then ShowMessage('Blad ') else L.Add(s,ind); PrintList; end;

procedure TForm1.bRemoveClick(Sender: TObject); var ind : integer; begin ind:=StrToInt(InputBox('Remove','Podaj numer miejsca','')); if (ind > L.Count) or (ind < 1) then ShowMessage('Blad ') else L.Remove(ind); PrintList; end;

procedure TForm1.bFindClick(Sender: TObject);

var s : TElement; ind : integer; begin s:=InputBox('Add','Podaj element',''); ind:=L.Find(s); if ind<>-1 then ShowMessage('Element '+s+' znajduje sie na pozycji '+IntToStr(ind)) else ShowMessage('Elementu '+s+' nie ma na liscie'); end;

procedure TForm1.bInsertClick(Sender: TObject); var s, t : string; p : PCell; begin s:=InputBox('Insert','Za jaki element wstawic?',''); p:=L.locate(s); if p<>nil then begin t:=InputBox('Insert','Podaj element?',''); L.insert(t,p); end else ShowMessage('Blad. nie ma takiego elementu'); PrintList;

end;

procedure TForm1.bItemClick(Sender: TObject); var t, s : string; i : integer; begin i:=StrToInt(InputBox('Item','Podaj numer pozycji','')); if (i>=1) and (i<=L.Count) then begin s:=L.Item(i); ShowMessage('Na pozycji '+IntToStr(i)+' znajduje sie element '+s); end else ShowMessage('Blad. Zla pozycja.'); end;

Stos:

CONST max=20;

type PCell = ^Tcell; TCell = record element : integer; next : PCell; end;

var Form1: TForm1; top : PCell; NumItems : integer;

function Empty: boolean; begin if top=nil then Empty:=True else Empty:=False; end; function Full: boolean; begin if NumItems=MAX then Full:=True

else Full:=False; end;

procedure Init; begin top:=nil; NumItems:=0; end;

procedure Push (x:integer); var temp : PCell; begin if not Full then begin new(temp); temp^.element:=x; temp^.next:=top; top:=temp; inc (NumItems); end; end; procedure Pop; var temp : PCell; begin if not Empty then begin temp:=top; top:=temp^.next; dispose (temp); dec (NumItems); end; end; procedure MakeNull; begin while not Empty do Pop; end; function First : integer; begin if not Empty then First:=top^.element; end; procedure StackShow; var temp: PCell; begin Form1.Memo1.Lines.Clear; if not Empty then begin temp:=top; while temp <> nil do

begin Form1.Memo1.Lines.Add (IntToStr(temp^.element)); temp:=temp^.next; end; end; end;

procedure StackDraw; var maxx, maxy, y : integer; temp : PCell; begin maxx:=Form1.PaintBox1.Width; maxy:=Form1.PaintBox1.Height; Form1.PaintBox1.Canvas.Brush.Color:=Form1.Color; Form1.PaintBox1.Canvas.FillRect(Rect(0,0,maxx,maxy)); if not Empty then begin temp:=top;

y:=maxy-NumItems*18-3; while temp <> nil do begin Form1.PaintBox1.Canvas.Rectangle(6,y,maxx-6,y+15); Form1.PaintBox1.Canvas.TextOut(20,y+1,IntToStr(temp^.element)); y:=y+18; temp:=temp^.next; end; end; end; procedure TForm1.bPushClick(Sender: TObject); begin if not Full then begin Push(StrToInt(Edit1.Text)); StackShow; StackDraw; end else ShowMessage ('Error : Stack Is Full'); end;

procedure TForm1.bPopClick(Sender: TObject); begin if not Empty then begin Pop; StackShow; StackDraw; end else ShowMessage ('Error : Stack Is Empty'); end;

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument