Decyzje mikroekonomiczne - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Decyzje mikroekonomiczne - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (316 KB)
5 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: decyzje mikroekonomiczne;
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

Wykład 10

Decyzje mikroekonomiczne producenta

 co do zasobów

 co do czynników produkcji

 co do planowania itd.

Podstawową funkcją produkcji jest analiza ekonomiczna , która musi być dwusektorowa :

 technologiczna ( jakie technologie wytwarzania są możliwe do wyboru ), każde przedsiębiorstwo opracowuje współczynniki technologiczne , czyli dokonuje tzw.

optymalizacji technologicznej która polega na poszukiwaniu najlepszej technologii , czyli

lepszej bardziej efektywnej , pozwalającej na zaoszczędzenie przynajmniej jednego

czynnika produkcji , jednak zazwyczaj zmieniają się proporcje co do wykorzystania

pewnych czynników produkcji

 przedsiębiorstwo jest ograniczone finansowo , czyli musi prowadzić analizę finansową , jest to optymalizacja ekonomiczna , czyli ile kosztują te czynniki produkcji ( nowe

produkcje mogą być bardzo kapitałochłonne )

Przedsiębiorstwo komponuje funkcje produkcji

1. Jednoczynnikową – mówimy o wpływie jednego czynnika na wielkość produkcji 2. Wieloczynnikową - badamy wpływ wielu czynników na wielkość produkcji

a = f ( F1 , F2 , ... , Fn ) – ogólna postać funkcji produkcji

a - wielkość produkcji F = czynnik produkcji

a = f1 /L/ a = f2 /K/ - jednoczynnikowa postać produkcji

L – siła robocza K – kapitał

a = f /L , K - wieloczynnikowa postać produkcji

Analiza może być – krótkookresowa

- długookresowa

Krótkookresowa analiza to taki okres , gdzie przynajmniej jeden czynnik produkcji jest stały (

np. czynnik technologii ) i niezmienny .

Czynnik technologiczny w krótkim okresie nie jest możliwy do zmiany , zmienia się on tylko

w długim okresie .

Dlatego inaczej dany czynnik wygląda w analizie krótkookresowej , a inaczej w

długookresowej . W każdym przedsiębiorstwie dokonuje się obu naraz .

Funkcja produkcji typu Cobba – Douglasa

Y - wielkość produkcji K – wielkość zaangażowanego kapitału

L – wielkość nakładu pracy A , alfa , beta – szacowane statystycznie parametry

Jest to zależność przyczynowo skutkowa , czyli jaki będzie efekt w zależności od nakładu .

1. Nieproporcjonalne przychody z czynnika – gdy mamy doczynienia z

LAKY

docsity.com

czynnikami stałymi i zmiennymi .

Ricardo badał jak wpływa zmiana jednego czynnika na wielkość produkcji ( zrobił to w

oparciu o rolnictwo ) . Zjawisko to polega na tym , iż gdy wykorzystamy zmienny nakład

tylko jednego czynnika to trafimy na barierę efektywności przychodów z tego czynnika .

Została wykorzystana fizyczna zdolność produkcji , czyli barierą efektywności działania jest

wielkość czynników stałych ( np. pracownicy pracują 8h oraz maszyny pracują 8h – jest o.k. ,

można przez pozostały czas remontować maszyny i pracownicy odpoczywają , ale gdy

pracuje się więcej to powstaje bariera fizyczna wykorzystania tego czynnika co powoduje

mniejsze przyrosty , a nawet ujemne )

2. W długim okresie możemy zmieniać kilka czynników :

 ilość maszyn , urządzeń

 jakość aparatury

 ilość zatrudnionych pracowników

 wielkość zasobów itd. Możemy kształtować wielkość produkcji i wielkość proporcji .

Proporcjonalne przychody z czynnika – aby zmienić kilka czynników , aby zmieniały się

proporcjonalne nakłady danych czynników . Jest to sytuacja gdy powołujemy do życia nowe

przedsiębiorstwo to wtedy możemy wykorzystać różne kombinacje danych czynników .

Otwierając nowe przedsiębiorstwo wprowadzamy to co chcemy , natomiast stare

przedsiębiorstwo jest ograniczone pewnym stanem posiadania , nie można go całkowicie

zmienić ( np. nie stać go na wyrzucenie wszystkich starych maszyn i zakup nowych , gdy

maszyny nie zużyły się , nie możemy ich wyrzucić ) .

GRAFICZNA ANALIZA PRODUCENTA

A ) Wybór ilościowy – czyli ile czynników produkcji zaangażować

IZOKWANTA – Krzywa jednakowego produktu

Kapitał

A

B

L – praca

A – technologia kapitałochłonna

B – technologia pracochłonna

Krzywe te mogą mieć różne nachylenie , zależy to od sybstytucyjności czynników produkcji

. Nie są one doskonale substytucyjne , gdyż nie można całkowicie wyeliminować jednego

czynnika ( krzywa nigdy nie styka i nie przecina się z

układem ) np. nie można pracować bez odpowiednich narzędzi , co z tego że mamy

robotników jeśli nie posiadamy zasobów lub kapitału oraz odwrotnie – nie można nic zrobić

bez robotników choćbyśmy mieli bardzo dużo kapitału – nic się nie zrobi samo.

Czyli , im mniej jakiegoś czynnika angażujemy tym trudniej jest go wyeliminować . Powstaje

pytanie ile trzeba zaangażować danego czynnika aby otrzymać daną wielkość produkcji .

docsity.com

Produkt przeciętny / PP /

L

PC PPL  L – czynnik pracy , czynnik zmienialny

Ilość produkcji przypadająca na jednostkę czynnika zmiennego w danym czasie .

Produkt marginalny / PM /

Przyrost produkcji osiągnięty z dodatkowej jednostki czynnika zmiennego .

Graficzny obraz produktu całkowitego

PC

0 L Graficzny obraz PM i PM

PP PM

PP

PM L

Nałożenie dwóch funkcji

PP PM PC

B

PC

A

PP

0 PM L

A – jest to sytuacja idealna , najkorzystniejsza , ale przedsiębiorstwo może dalej angażować

czynnik , ponad punkt A , czyli efektywność wchodzi w fazę wzrostu produkcji , mamy

przyrost efektu .

L

PC PM L

 

docsity.com

B – zaangażowanie ostatniego czynnika daje zerowy wzrost , zerową efektywność , dalej już

przedsiębiorstwo musi dopłacać , nie mamy zysku ale możemy zapłacić za wszystkie czynniki

produkcji

B ) Ograniczenia finansowe

K Izokoszta – krzywa jednakowego kosztu , zakreśla obraz

finansowych możliwości przedsiębiorstwa ,

ponad krzywą jest to niemożliwe ( bo przedsięb .

nie ma źródeł finansowania , dlatego sięga po

kredyty itp. ; aby zapewnić sobie możliwość

rozszerzenia działalności .

0 L C ) Nałożenie technologii ilościowej (A) i finansowej (B)

K

A

0 L

Pełny rachunek ekonomiczny musi być techniczno – finansowy , czyli wybieramy

technologię , a potem szacujemy jej ewentualne koszty ( Nasiłowski )

Zanim powstanie jakakolwiek produkcja , to najpierw powstają koszty ( produkcja kosztów ,

dlatego koszty są bardzo ważne dla każdego przedsiębiorstwa .

Przedsiębiorstwo powinno wybrać punkt A , bo jest to optimum producenta ( styczność

izokwanty z izokosztą ) – pojawia się tu zasada racjonalnego gospodarowania . Jest to

sytuacja statyczna .

Przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk , i nie usatysfakcjonowane , dąży wiec by osiągnąć

coraz większe zyski , przy odpowiednio nowej kombinacji czynników , dąży by osiągnąć

coraz wyższe punkty styczności ( przechodzi na wyższe izokwanty )

Ścieżka ekspansji przedsiębiorstwa

K

Krzywa łącząca punkty będące

optymalną kombinacją czynników

0 L

Ciągle jest to taki sam proporcjonalny nakład , jest to sytuacja umowna bo sytuacja

dostępności pewnych czynników się zmienia np. gdy NBP ogłasza zmianę oprocentowania i

wtedy zmieniają się nasza możliwość pozyskania kapitału jako czynnika i inaczej będzie

wyglądać wybór czynników technologicznych , jest to inny koszt czynników produkcji .

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument