Zarząd województwa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Zarząd województwa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (110 KB)
1 strona
582Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące zarządu województwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

- organ wykonawczy województwa - skład 5 osób: marszałek jako przewodniczący, wiceprzewodniczący, pozostali

członkowie - wybór dokonuje sejmik spośród swojego grona bezwzględną większością głosów - pozostałych - na wniosek marszałka - w przypadku nie powołania zarządu w terminie 3 miesięcy zadania przejmuje wojewoda I Zadania zarządu województwa: - zadania nie zastrzeżone na rzecz sejmika woj. sam. jedn. terytorialnych

- wykonywanie uchwał Sejmiku województwa - gospodarowanie mieniem województwa - przygotowywanie projektów i wykonanie budżetu - przygotowanie projektów strategii rozwoju województwa (plan zagospodarowania przestrzennego) - prowadzenie bieżącej polityki i zawieranie umów w zakresie współpracy międzynarodowej ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach

- kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności woj. sam. organizacyjnych w tym powoływanie i odwoływaniu ich warunków - uchwalenie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego

- zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich sam. jednostek lub wojewódzkich nie można odesłać z adnotacją II Marszałek województwa: - ustawa nie nazywa go organem (chociaż powinna)

- zadania - organizacja pracy zarządu i urzędu marszałkowskiego - kierowanie bieżącymi sprawami województwa - reprezentowanie województwa na zewnątrz - podejmowanie niezbędnych czynności należących do zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne

- prawo wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu adm. publ. III Skarbnik województwa: - powoływany i odwoływany przez sejmik województwa na wniosek marszałka - bezwzględna większość głosów, głosowanie tajne, połowa składu - uczestniczy w pracach zarządu i obradach sejmiku z głosem doradczym - główny księgowy województwa - kontrasygnaty - czynności prawne, z których wynika zobowiązanie pieniężne

- brak sekretarza województwa!

ADMINISTRACJA ZESPOLONA WOJEWÓDZTWA

- zespolenie adm. sam. w województwie w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem - zespolenie organizacyjne - włączenie organizacyjne całego aparatu adm. do jednego urzędu administracji samorządowej lub rządowej - zespolenie finansowe - wyłącznie budżetu danej służby czy inspekcji do budżetu org. adm. - zespolenie osobowe - uzyskanie przez dany organ adm. rządowej lub sam. stanowi(?) wpływu na obsadę najważniejszych stanowisk w organach służb, inspekcji i straży - zespolenie kompetencyjne - org, adm. zespolonej posiada wyłączne upoważnienie do podejmowania czynności władczych we własnym imieniu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument