Modele duopolu - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Modele duopolu - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (115 KB)
4 strony
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające modele duopolu; model i stan równowagi w modelu duopolu Cournota.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument
4

4. Racjonalne wybory dokonywane przez zbiorowości producentów.

- Model i stan równowagi w modelu duopolu Cournota.

Historycznie pierwszy model oligopolu opracował francuski matematyk Augustyn Cournot. Podstawowe założenia modelu Cournota : - produkcja odbywa się bez kosztów;

- produkt jest identyczny, cena jednakowa; - drugi uczestnik nie bęzie reagować na działania podejmowane przez pierwszego;

- doskonała informacja o rynku - znajomość popytu; - celem - maksymalizacja zysku.

W modelu Cournota (jednoczesny wybór ilości) firmy nie uczą się na podstawie doświadczeń

i za każdym razem zakładają brak reakcji konkurenta. Od modelu Bertranda różni się głównie tym, że firmy decydują nie o cenie, lecz zamiast tego o poziomie swojej produkcji.

W modelu Cournota każda z firm wybiera produkcję na takim poziomie, aby zmaksymalizować swoje zyski przy danych oczekiwaniach co do wyborów drugiej firmy. W stanie równowagi każda firma stwierdza, że je oczekiwania dotyczące wyborów drugiej firmy

zostały potwierdzone faktycznym jej zachowaniem. W równowadze Cournota każda firma maksymalizuje swoje zyski przy danych

oczekiwaniach co do wyboru produkcji dokonywanego przez drugą firmę, a co więcej, przekonania te są potwierdzone w punkcie równowagi : każda firma wybiera jako optymalny ten poziom produkcji, o którym druga firma sądzi, że bęzie wybrany. W punkcie równowagi

Cournota żądną firma nie bęzie miała bodźców ekonomicznych do zmiany poziomu produkcji, gdy odgadnie wybór faktycznie dokonany przez drugą firmę. Równowaga Cournota jest po

prostu taką kombinacją poziomów produkcji, przy której obie krzywe reakcji przecinają się. W takim punkcie każda firma wytwarza ilość produkcji maksymalizującą je zyski przy danym wyborze poziomu produkcji dokonanym przez drugą firmę.

Równowaga Cournota, w której każda firma ma mały udział w rynku, implikuje, że cena będzie bardzo bliska kosztom krańcowym - tzn. gałąź będzie prawie konkurencyjna.

W równowadze łączna wielkość produkcji jest większa niż w monopolu, lecz mniejsza niż w przypadku konkurencji doskonałej.

- Model i stan równowagi w modelu duopolu Stackelberga.

Zgodnie z założeniami modelu każde z przedsiębiorstw w duopolu wybiera poziom swojej

produkcji dążąc do maksymalizacji zysku. Zakłada się również, że produkowane przez wszystkie firmy dobra są identyczne i mają jednakową cenę. Od modelu Cournota różni się tym, że o wielkości produkcji firmy decydują nie jednocześnie, lecz jedna z firm podejmuje tę

decyzję jako pierwsza. Wielkość ta jest następnie obserwowana przez drugiego konkurenta, który wówczas podejmuje swoją decyzję dotyczącą wielkości produkcji.

Według tego modelu rozpatruje się sytuacje dotyczące przyjęcia różnych strategii przez firmy. Każda z firm wybiera - czy chce być przywódcą, czy podążającym za nim. Przywódca wybiera swą optymalną kombinację ceny i produkcji zakładając, że konkurent przyjmie jego

produkcję za daną. Podążający przyjmuje produkcję rywala za daną i na tej podstawie wybiera swoją optymalna kombinację produkcji i ceny. Możliwe są 3 warianty :

- jedna firma postanawia być przywódcą, a druga podążającą za nią; taki układ pozwala stworzyć prosty model o trwałym rozwiązaniu równowagi; - obie firmy decydują się być podążającymi - wynik będzie taki, jak w modelu Cournota; ma

on trwałe rozwiązanie równowagi;

- obie firmy chcą być przywódcami; w tym przypadku niemożliwa jest trwała równowaga -

podobnie jak w modelu Edgewortha - chyba że strony dojdą do porozumienia.

By lider mógł podjąć prawidłową decyzję co do własnej produkcji, musi rozpatrzyć problem

maksymalizacji zysku naśladowcy. Działanie przywódcy wpływa na wybory produkcyjne naśladowcy. Model Stackelberga (model przywództwa ilościowego) jest często używany do opisu gałęzi,

w której występuje firma dominująca albo lider naturalny.

- Model i stan równowagi w modelu duopolu Bertranda.

Bertrand próbując poprawić model Cournota, doszedł do nieco odmiennej teorii duopolu. Przyjął on identyczne założenia o nieograniczonej podaży każdej firmy przy zerowym koszcie.

Zamiast jednak przyjęcia, jako zmiennych decyzyjnych ilości Bertrand zakłada, że każda firma ustala pewną cenę i jest gotowa dostarczyć po niej każdą ilość. Bertrand przyjmuje

założenie, że każda firma uważa cenę drugiej za stałą. Przy takich założeniach Bertrand dochodzi do wniosku, że wojna cenowa między firmami doprowadzi ceny do poziomu zerowego.

Model Bertranda - traktowanie firm jako ustalających ceny i dopuszczających,b y rynek określał sprzedawane ilości.

Równowaga Bertranda Gdy firmy sprzedają identyczne produkty, równowaga Bertranda jest równowagą konkurencyjną, w której cena równa się kosztowi krańcowemu.

Żadna cena wyższa od kosztu krańcowego nie może być ceną równowagi; jedyną równowagą jest równowaga konkurencyjna.

Modle Bertranda od modelu Cournota różni się głównie tym, że firmy decydują nie o wielkości produkcji, lecz zamiast tego o poziomie cen swoich produktów. Łączna wielkość produkcji jest taka sama jak w przypadku konkurencji doskonałej.

Równowaga Bertranda:

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument