Biurokracja jako metoda sprawowania władzy - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (134 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: biurokracja to organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej; także formalne procesy strukturalne w organizacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy

biurokracja – organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze

hierarchicznej; także formalne procesy strukturalne w organizacji.

Klasyczna teoria organizacji – jedna z wczesnych prób określenia zasad i

umiejętności leżących u podłoża skutecznego zarządzania.

Do czołowych reprezentantów tego kierunku należy zaliczyć Francuza

Henri Fayola (1841-1925) oraz Niemca Maksa WEBERA (1864-1920). Henri Fayol jako pierwszy usystematyzował zachowania kierownictwa.

Twierdził, że dobra praktyka kierownicza tworzy pewne wzory, które

można zidentyfikować i analizować.

Max Weber natomiast opracował teorię biurokratycznego zarządzania opartą na założeniu, że każda organizacja zmierza do ustalonych celów,

składająca się z tysięcy jednostek, wymaga ściśle kontrolowanej regulacji

swojej działalności.

W teorii tej podkreślał potrzebę ściśle zdefiniowanej hierarchii, rządzącej się wyraźnie sformułowanymi przepisami i liniami podporządkowania. Za

idealną organizację uważał biurokrację, której działania i cele są

racjonalnie określone i w której wyraźnie określono podziały pracy oraz

władzę. Weber uważał również, że należy szczególnie zwracać uwagę na techniczne kompetencje i że podstawą oceny pracowników powinna być

wyłącznie ich efektywność.

Dziś często odbieramy biurokrację bardzo negatywnie, jako organizację,

która stawia kwestię bezosobowej sprawności wyżej od potrzeb człowieka. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na znaczenie jakie nadał jej Weber. To

właśnie dzięki niej Weber zmierzał do usprawnienia organizacji o dużym

znaczeniu dla społeczeństwa przez doprowadzenie do przewidywalności i

sprawności ich operacji. Okazała się ona skuteczna w wielu organizacjach jak np. Ford.

Biurokracja stanowi szczególny układ wzajemnych stosunków, który

stwarza ogromne możliwości.

Biurokracja nie zawsze oznacza negatywne zachowania urzędników – dla

przedstawicieli kierunku zarządzania administracją oznacza to coś wręcz

przeciwnego. O ile bowiem zainteresowania naukowej organizacji pracy

zmierzają w stronę usprawnienia procesów pracy bezpośrednio w sferze

produkcji, o tyle reprezentanci administrative managementu swe zainteresowania odnoszą do usprawnienia i racjonalizacji pracy personelu

kierowniczego i urzędniczego firmy.

Biurokracja oznacza wzór działań personelu urzędniczego określony przez kwalifikacje, racjonalność, bezosobowość i efektywność.

Aby ten typ sprawności zaistniał, przedsiębiorstwo powinno spełnić między

innymi następujące warunki:

musi posiadać wykształconą strukturę hierarchiczną;

docsity.com

pomiędzy stanowiskami musi istnieć określony, ściśle przestrzegany

podział kompetencji;

każdemu stanowisku powinien być przypisany określony zakres władzy i

odpowiedzialności; na każdym stanowisku musi obowiązywać dyscyplina i systematyczna

kontrola;

na każdym stanowisku wymagana jest zgodność kwalifikacji z pełnioną

funkcją; stanowiska administracyjne podlegają systemowi awansowania, o którym

decydują zasługi i zasada starszeństwa.

Dominującą funkcję w sprawności aparatu urzędniczego spełniają przepisy

organizacyjne, normujące zachowania, prawa i obowiązki każdego

pracownika oraz określające wzajemne zachowania, prawa i obowiązki na

linii urzędnik-petent.

Pozytywnym elementem koncepcji M.Webera jest jasność i przejrzystość

systemu organizacyjnego, jego trwałość i ciągłość, pewność działań,

możliwość kariery zawodowej każdego zdolnego pracownika, bez względu

na jego pochodzenie społeczne, układy towarzyskie, przynależność polityczną itp.

Minusem jest odgórne narzucanie ludziom określonych wzorów działania,

brak elastyczności w stosunku do zmiennych parametrów otoczenia. W

praktyce okazuje się, że ludzie niekoniecznie działają sprawnie, jeżeli kierują się tylko przepisami. Stąd patologiczne formy biurokracji, nazwane

biurokratyzmem.

Zarówno kierownikom, jak i pracownikom potrzebne są zaprojektowane przez menedżerów reguły wzajemnego oddziaływania w strukturach

organizacyjnych. W nowoczesnej praktyce zarządzania podstawę takich

reguł stanowi władza i autorytet.

Struktura organizacyjna firmy zapewnia stabilny i jasny układ stosunków,

w którym kierownicy i pracownicy mogą działać na rzecz celów organizacji. Ludziom współdziałającym w strukturze potrzebne są jednak

reguły, które umożliwią jej skuteczne funkcjonowanie. Pracownicy

korzystają z władzy aby kierować wzajemnymi zależnościami i

doprowadzać do realizowania zamierzeń organizacji. Władza jest to więc możliwość wpływu na innych ludzi w celu osiągnięcia zamierzeń.

Reguły są zasadniczymi ustaleniami, wykorzystywanymi przez ludzi do

działania i do wzajemnych oddziaływań w organizacjach. Jednakże reguły

mogą się usztywniać, przeszkadzając w planach strategicznych i obsłudze klienta. Nowe kierunki w zarządzaniu kładą nacisk na większą

samokrytykę menedżerów, dotyczącą tworzonych i przestrzeganych przez

nich reguł.

W biurokracji wg. klasycznego podejścia do projektowania organizacji,

cenione są ustalone zasady podejmowania decyzji, jasne linie

docsity.com

podporządkowania i awansowanie ludzi na podstawie ich zdolności i

doświadczenia, a nie w wyniku protekcji lub kaprysu. W biurokracji

wyraźnie określa się zakres władzy i odpowiedzialności, co ułatwia ocenę i

nagradzanie za efektywność.

Współcześnie jednak biurokracja kojarzona jest z powolną, niesprawną,

pozbawioną wyobraźni machiną urzędniczą.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument