Konkurencja doskonała - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Konkurencja doskonała - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (143 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
721Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
1Liczba komentarzy
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające pojęcie konkurencji doskonałej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

1

KONKURENCJA DOSKONAŁA

Konkurencja doskonała (nazywana także wolną konkurencją) jest modelem teoretycznym

opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji

doskonałej w odróżnieniu od innych jej form jest przekonanie zarówno kupujących jak i

sprzedających, że ich indywidualne decyzje nie mają wpływu na cenę rynkową; rynek, na

którym panuje konkurencja doskonała zapewnia optymalną alokację zasobów.

1. Cechy konkurencji doskonałej.

duża liczba sprzedających i kupujących

założenie jednorodności produkcji

doskonała przejrzystość rynku

założenie pełnej mobilności czynników produkcji (pełna swoboda wejścia i

wyjścia z rynku)

brak konkurencji cenowej i pozacenowej

W rzeczywistości spełnienie tych założeń jest bardzo trudne, dlatego też niewiele jest

rynków charakteryzujących się doskonałą konkurencją.

2

2. Optimum ekonomiczne i zysk ekonomiczny w krótkim okresie – wykres.

(Dokładna definicja optimum ekonomicznego oraz zysku ekonomicznego znajduje się

w opracowaniu pytania 18.)

Kapitał = constans

Produkcja [szt.]

Koszt krańcowy

Kk

Przeciętny koszt całkowity

Kcp

QEOP

QEOP - Ekonomiczne optimum produkcji

Koszty [zł]

B A Utarg krańcowy Uk=C=Up

C D

Zysk ekonomiczny

3. Interpretacja wykresu + problem maksymalizacji zysku oraz minimalizacji straty.

Celem działania firmy w krótkim okresie czasu jest:

1) Maksymalizacja zysków krótkookresowych,

2) Minimalizacja strat krótkookresowych.

Maksymalizacja zysku zależy nie tylko od wysokości przeciętnych i krańcowych

kosztów produkcji, ale także od wysokości ceny rynkowej. Cena rynkowa w modelu

konkurencji doskonałej jest dana i nie zmienia się wraz ze zmianą wielkości produkcji

w przedsiębiorstwie.

3

W modelu konkurencji doskonałej cena i utarg przeciętny pokrywają się z utargiem

krańcowym. Cena w układzie dwuwymiarowym jest ilustrowana linią poziomą.

Chociaż wszystkie dobra sprzedawane są po tej samej cenie, to nie wszystkie

wytwarzane są przy tych samych kosztach.

Przedsiębiorstwo osiąga maksimum zysku w punkcie przecięcia się krzywej kosztów

krańcowych z krzywą utargu krańcowego, oznaczonym symbolem B. Ten punkt

wyznacza optymalne rozmiary produkcji w przedsiębiorstwie, nazywany jest on

optimum ekonomicznym.

Jak wynika z rysunku, zwiększanie rozmiarów produkcji, poza wyznaczone optimum

ekonomiczne, przyniosłoby zmniejszenie zysku przedsiębiorstwa, gdyż od tego punktu

koszty krańcowe są już większe w stosunku do utargu krańcowego.

Mniejsze rozmiary produkcji oznaczałyby niewykorzystanie wszystkich możliwości

zwiększenia zysku, bowiem na lewo od punktu, w którym Kk = Uk, koszty krańcowe,

mimo że wykazują stale tendencję rosnącą, są niższe od utargu krańcowego.

Zysk na jednostkę produkcji jest nadwyżką ceny C nad przeciętnymi kosztami

całkowitymi Kcp. Na rysunku jest on zaznaczony odcinkiem pionowym między

punktami B oraz C.

Zysk całkowity w przedsiębiorstwie jest dodatnią różnicą między utargiem

całkowitym a kosztami całkowitymi. Jest on nazywany zyskiem nadzwyczajnym.

Wynika on z korzystnego kształtowania się ceny (utargu przeciętnego) w stosunku do

przeciętnych kosztów wytwarzania. Istnienie zysku nadzwyczajnego w warunkach

doskonałej konkurencji oznacza, że przedsiębiorstwa znajdują się w korzystnej

sytuacji ekonomicznej.

Zysk nadzwyczajny w przedsiębiorstwie występuje wówczas, gdy cena kształtuje się

powyżej przeciętnego kosztu wytwarzania na jednostkę produkcji.

4

Produkcja [szt.]

Koszt krańcowy

Kk

Przeciętny koszt całkowity

Kcp

Q2

Koszty [zł]

B A Utarg krańcowy Uk=C=Up

C D

Zysk ekonomiczny

C2

Przeciętny koszt zmienny

Kzp

Cena pod wpływem konkurencji na rynku może kształtować się na różnym poziomie

w stosunku do kosztów wytwarzania w poszczególnych przedsiębiorstwach. Gdy

przedsiębiorstwo minimalizuje straty cena C2 kształtuje się poniżej najniższych

przeciętnych kosztów zmiennych Kzp, ale powyżej najniższych przeciętnych kosztów

całkowitych Kcp. Różnica między krzywą Kcp i Kzp wyraża koszty stałe na jednostkę

produkcji.

W tym wariancie przy produkcji Q2 przedsiębiorstwo ponosi stratę z tytułu

niemożności pokrycia w całości kosztów stałych produkcji.

Cena C2 umożliwia jednak pokrycie całości kosztów zmiennych oraz części kosztów

stałych. Strata ta nie musi stanowić wystarczającej podstawy do likwidacji

przedsiębiorstwa w krótkim okresie, gdyż część kosztu stałego znajduje pokrycie w

cenie C2. Ta sytuacja stanowi dla przedsiębiorstwa sygnał o konieczności podjęcia

działań w celu zmniejszenia kosztów stałych.

komentarze (1)
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument