Modlitwa wdzięczności - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Modlitwa wdzięczności - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (289 KB)
2 strony
724Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające modlitwę wdzięczności.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI

Panie Jezu Ty sam wiesz najlepiej jak daleko stoję od Ciebie i jak mało Cię widzę… Odległośd między

mną a Tobą jest ogromna… Spraw, bym żył jak najbliżej Ciebie…! Spraw proszę, abym z serca swego

całego ZAUFAŁ Tobie i trwał nieustannie przy Tobie… Tylko Ty wiesz, jak wielka odległośd nas dzieli…

Dopomóż mi podejśd do Ciebie jak najbliżej i zostawid wszystkie sprawy, z którymi sam się męczę i daj

mi świadomośd tego, że Twoja święta wiedza w nieskooczony sposób przewyższą moją… Ja właściwie

nie wiem nic… Ty wiesz wszystko… Ty mówisz we wszystkim a ja nic nie widzę… Proszę, WSKRZEŚ we

mnie to, co martwe, NAPRAW to, co zepsute, ODNÓW w moim ja to, co stare, daj mi ODNALEŹD to,

co zostało zgubione, spraw, bym wreszcie zaczął SŁYSZED to, czego nie słyszę, naucz mnie MÓWID to,

czego nie umiem mówid, UMOCNIJ we mnie to wszystko, co we mnie słabe, OŚWIED to, co ciemne,

napełnij MĄDROŚCIĄ to, co we mnie głupie, oczyśd mnie z kłamstwa i naucz żyd w PRAWDZIE, spraw,

bym WIDZIAŁ to, czego nie widzę, daj WIARĘ, której mi brak, przywród mi GODNOŚD w tym, co u

mnie niegodziwe, naprowadź mnie na Twoją drogę, abym nie pobłądził…! (9:58, po śniadaniu)

Dopomóż mi także „rozwinąd” się w jakiś sposób i uczyd się pokory w tych wszystkich swoich

problemach, a nie tylko próbowad nieustannie z nich wychodzid… Amen.

Niepojęte cuda Twej Chwały dają się odnaleźd w pięknym ogrodnictwie i całej przyrodzie… Bądź za to

wszystko uwielbiony…!!!

Bądź błogosławiony Boże za moich pięknych i kochanych rodziców!!! Dzieci są odbiciem rodziców…

Boże Ojcze Trójjedyny powiedz mi, jakimi słowami mogę wyrazid wdzięcznośd za ten piękny dzieo…?

Jak Cię mogę za niego uwielbid? Jak Cię za niego mogę pochwalid? Jak wielka jest Twoja Chwała i

Miłośd? Jak miłowad Cię za Twą nieskooczonośd?? Amen.

Niech będzie uwielbiony i błogosławiony (tylko takimi na razie słowami można cokolwiek wyrazid…)

Jezus Chrystus – najpiękniejszy i najpotężniejszy władca Nieba i ziemi!!! Niech będzie uwielbiona

Twoja królewska korona miłości!!! Tobie należy się wszelka chwała i cześd!!! Do Ciebie należy każda

gwiazda, każda planeta, księżyc, słooce i każda galaktyka!!! Tobie niech chór Aniołów śpiewa

niekooczącą się pieśo uwielbienia!!! Niech nasze serca klękają przed Tobą i wstydzą się nieskooczenie

za swą niegodziwośd… Proszę Cie łaskawie o miłosierdzie dla nas! O, Chryste, prawdziwy Odkupicielu

człowieka, rozkoszy naszych dusz, miej dla nas swoje święte Miłosierdzie i napełnij serca nasze swoją

Chwałą i pokojem!!! Niech błogosławi Ciebie cała ziemia wraz z wszystkimi jej stworzeniami wodnymi

i lądowymi, niech wysławiają Twoje niepojęte Imię wszystkie gwiazdy (również te na Drodze

Mlecznej), niech uwielbia Cię księżyc na nocnym niebie i niech wykrzykuje Ci wszelką cześd słooce,

zarówno wtedy, kiedy wstaje, jak również wtedy, gdy kładzie się spad…!!! Niech Cię błogosławią

czyste serca ludzkie i niech będę Ci we wszystkim posłuszne!!! Niech Cię wychwalają wszystkie dusze,

które do Nieba się dostały!!! Daj nam proszę wszystkim poznad moc Twojej Chwały i szczęście

zbawienia byśmy na wieki spoczęli w Tobie (wedle Twej sprawiedliwości - chodby kosztowało to

12mln lat w czyśdcu…!!!). Tyś jest jedynym Wszechmocnym! Tyś jedyny Najwyższy! Tyś jedyny

Prawdziwy! Tyś jedyny Niepojęty! Tyś jedyny Najpotężniejszy! Tyś jedyny jest zbawieniem naszych

dusz! Tyś jedyny Chwałą naszą! Tyś jedyny hymnem naszego serca! Tyś jest jedynym życiem naszym!

Tyś tylko wiecznością naszą! Tyś jedyną Miłością miłosierną! Tyś jedyny najmocniejszy! Tyś jedyną

Światłością dla świata! Tyś jedyną ucieczką naszą! Tyś jedynym Szczęściem ludzkim! Tyś tylko

docsity.com

Prawdziwym Pokarmem i Napojem życia! Tyś jedynym Wskrzesicielem naszym! Tyś jedynym Ojcem

naszym! Tyś jedynym Bogiem! Tyś tylko światłem dla nas! Tyś tylko największym skarbem człowieka!

Tyś jedyną tajemnicą człowieka! Tyś największą mądrością! Tyś jedyny jest Drogą dla dusz ludzkich!

Tyś najwspanialszym naszym Przyjacielem! Tyś największy, Tyś jedyny, najprawdziwszy i

nieskooczony!!!, Amen.

Dziękuję Ci Panie Jezu Chryste z całej mocy swego serca za to, że mogę iśd do tego człowieka. To Ty

dałeś mi możliwośd odwiedzania go i okazywania miłosierdzia… Bądź uwielbiony za dar mojej siostry!

Bądź błogosławion za wszystko, co jest w niej, za jej miłośd, wiarę, dobro, oraz za to, że w niej

mieszkasz… Przebacz jej wszystko, co słabe i nie podoba się Tobie… Dziękuję Ci za jej serce i wszelką

łaskę, której doświadczyła, a która wypłynęła z Najświętszego Serca Twego! Bądź przy niej w

cierpieniu i obdarz ją łaską zbawienia…; Matko nie opuszczaj jej, bądź dla niej radością i wyproś u

Zbawiciela wszelką dla niej pociechę…! Aniele Boży, bądź zawsze przy niej, opiekuj się nią aż do jej

ostatnich dni, daj ulgę w cierpieniu i przynieś łaskę od Ojca, bądź jej opieką 24h/dobę…, umacniaj ją!

Matko błogosław każdego, kto ją odwiedza i dziękuję Ci za niego! Dziękuję Ci Panie za jej wszelką

mądrośd, cnotę i nadzieję… Dziękuję za jej ciało i duszę… Spraw, by stała się ona udziałem Twej

Chwały! Dziękuję za tą herbatę, wrzątek, cukier, owoce, chleb, ciasto, każde słowo, uśmiech, żart i

wszystko, czym mogę tego człowieka (=CIEBIE) obdarowad! Dziękuję nade wszystko za to, że Ty jesteś

oraz za to, że Twoja Łaska jest; dziękuję za ten czas… Amen.

Daj mi Ojcze zrozumied, że sam z siebie jestem tylko prochem a moje osiągnięcia czysto ludzkie są

marnością; jestem prochem i niczym a wszelkie dobro, cnota i jakikolwiek dar, życie rozumnośd,

każda cecha i jakiekolwiek piękno – wszystko to jest Twoim dziełem i od Ciebie jedynie pochodzi!

Spraw proszę, bym zrozumiał tę prawdę i dał się przez Ciebie prowadzid. Amen.

Proszę Cię Ojcze o ten wielki dar, którym jest głód i pragnienie!

Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty teraz i przez wszystkie wieki! Niech

będzie błogosławiona Chwała Jego w niebie i na ziemi! Niech będzie błogosławione Jego święte Imię

w każdej istocie niebieskiej i ziemskiej; niech płynie ku Niemu nieskooczona pieśo chwały i

uwielbienia od wszystkich, w których ma On swoje upodobanie! Niech uwielbiony będzie Jezus

Chrystus, Pan światłości, umiłowany Syn Boży, najpiękniejszy wyraz Ojca i najpiękniejsze odbicie

nieskooczonego Stwórcy! Niech będzie uwielbiony Boży Majestat i niech chwali Go wszystko, co w

niebie i na ziemi! Niech będzie błogosławione Imię odwiecznego upragnienia świata, Jezusa

Chrystusa w Duchu Świętym, ku Chwale Boga Ojca! Niech będzie uwielbione miłosierne, pokorne i

pełne miłości Jego Serce! Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec za wielki i niepojęty Dar Swojego Syna,

który jest wyrazem nieskooczonego miłosierdzia względem Swoich dzieci! Niech będzie

błogosławiony ten, który przynosi ludzkości zbawienie! Niech będzie uwielbione Dziecię, które

przyniosło światu zbawienie i dzięki któremu zamieszkała na ziemi chwała Boża! Niech będzie wszelka

chwała i cześd Bogu Ojcu za to, że dał światu słooce gdy żyła w ciemności!

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument