Wskaźnik porowatości gruntu - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University
piasek
piasek7 marca 2013

Wskaźnik porowatości gruntu - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University

PDF (256 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmujące zagadnienia z zakresu mechaniki gruntów: wskaźnik porowatości gruntu; pytania i odpowiedzi.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

26. Co to jest wskaźnik porowatości gruntu?

Wskaźnikiem porowatości gruntu e nazywamy stosunek objętości porów Vp w gruncie do objętości szkieletu gruntowego Vs.

Znając porowatość gruntu n lub gęstość właściwą szkieletu gruntowego i gęstość

objętościową szkieletu, możemy obliczyć wskaźnik porowatości e wg wzoru:

n

n

V

V e

s

p

 

1 =

d

ds

 

Wartości wskaźników porowatości piasków i żwirów wahają się w granicach 0,3  1,0 ,

a dla gruntów spoistych są one jeszcze większe. Porowatość i wskaźnik porowatości gruntu

spoistego zależą od struktury gruntu.

27. Podać definicję gęstości objętościowej szkieletu gruntowego.

Gęstością objętościową szkieletu gruntowego d nazywamy stosunek masy szkieletu gruntowego w danej próbce do jej objętości (razem z porami), a zatem:

d= wV

ms

 

1

 g/cm

3

we wzorze tym:

ms- masa próbki gruntu wysuszonej w temperaturze 105  110C;

V- objętość próbki gruntu przed wysuszeniem, w cm 3 .

28.Podać definicję wilgotności optymalnej, w jakim badaniu jest wyznaczana?

Wilgotnością optymalną nazywamy taką wilgotność, przy której w danych warunkach

ubijania można osiągnąć największe zagęszczenie gruntu, a więc uzyskuje on maksymalną

gęstość objętościową szkieletu gruntowego.

W trakcie laboratoryjnych badań wilgotności optymalnej danego gruntu określa się więc ilość

wody, jaką należy użyć podczas zagęszczania tego gruntu, aby uzyskał on największe

zagęszczenie. Badania tego typu wykonuje się przede wszystkim przy zagęszczaniu gruntów

pod nawierzchnie drogowe, lotniska, boiska itp.

29. Co to jest wskaźnik zagęszczenia?

30. Opisać badanie w aparacie Proctora, jakie parametry można uzyskać na podstawie

tego badania?

Aparat Proctora

· Określić masę cylindra bez podstawy i nadstawki, określić objętość cylindra.

· Grunt przeznaczony do badań należy ubijać w cylindrze o objętości 1000 cm3, w trzech

docsity.com

warstwach, ubijakiem o masie 2.5 kg spadającym swobodnie z wysokości 320 mm.

· Po zakończeniu badania należy wyrównać grunt równo z krawędzią cylindra.

· Określić masę cylindra wraz z gruntem.

· Określić wilgotność gruntu dla dwóch próbek.

· Zmienić wilgotność gruntu o około 2 %.

· Cykl badań powtórzyć sześciokrotnie.

· Sporządzić wykres zależności wilgotności od gęstości objętościowej szkieletu

gruntowego.

· Odczytać z wykresu maksymalną wartość gęstości objętościowej szkieletu rds.

· Dla każdego badania obliczyć wskaźnik porowatości e.

Parametry:

gęstość objętościowa

wilgotność

objętość szkieletu gruntowego

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument