Straż Graniczna - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Straż Graniczna - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (210 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące straży granicznej; zadania straży granicznej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

1

Straż Graniczna (SG) - jednolita, umundurowana, dobrze uzbrojona i wyposażona,

w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Wykonuje zadania związane z ochroną granicy

państwowej i kontrolą ruchu granicznego.

Na czele Straży Granicznej stoi podległy ministrowi właściwemu do spraw

wewnętrznych komendant główny Straży Granicznej. W skład Straży Granicznej wchodzą

oddziały Straży Granicznej, placówki i pododdziały.

Straż Graniczna realizuje zadania w oparciu o czteropoziomowy system

zintegrowanego zarządzania granicą państwową, którego filary stanowią:

1. działania wewnątrz kraju, 2. zarządzanie granicą, 3. współpraca ze służbami granicznymi państw sąsiednich, 4. współpraca z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz oficerami

łącznikowym

Do zadań Straży Granicznej należy w szczególności:1) ochrona granicy państwowej, 2) organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, 3) wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz, 4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich

sprawców,

5) zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej -

także w strefie nadgranicznej,

6) osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

7) ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej, 8) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli

ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym,

9) nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach,

10) ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez

granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach

właściwych jednostek Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,

11) zapobieganie transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów

jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych,

12) zapobieganie przemieszczaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni,

amunicji i materiałów wybuchowych. 1

Straż Graniczna współpracuje z innymi formacjami i służbami państwowymi, w tym z:

Policją,

Służbą Celną,

Inspekcją Transportu Drogowego,

Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

1 Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 171 poz. 1399 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

2

Centralnym Biurem Śledczym,

Żandarmerią Wojskową,

Urzędem Wojewódzkim,

Służbą Ochrony Kolei.

Podstawą prawną współdziałania z poszczególnymi organami są porozumienia o współpracy i

współdziałaniu podpisane na szczeblu Komendanta Oddziału Straży Granicznej lub

Komendantów Placówek..

Głównym celem współpracy, oprócz działań o charakterze prewencyjnym, jest zwalczanie

wszelkich form przestępczości zorganizowanej, a przede wszystkim nielegalnej migracji.

Elementami współpracy są wspólne działania kontrolne, patrole oraz wymiana informacji.

W ramach współdziałania, w zależności od potrzeb, umożliwiane jest także wzajemne:

 korzystanie z posiadanych obiektów oraz posiadanego wyposażenia niezbędnego w danym przypadku,

 organizowanie spotkań szkoleniowo-organizacyjnych,

 korzystanie z informacji zawartych w zbiorach dokumentów oraz informatycznych baz danych, które konieczne są do wykonywania własnych zadań i posiadanych uprawnień –

w zakresie i formie uzgodnionej uprzednio, w każdym przypadku pomiędzy

Komendantem Głównym Straży Granicznej a właściwym organem.

Współpraca z policją polega na:

wspólnym prowadzeniu śledztw pozwalających rozbijać zorganizowane grupy przestępcze, których działalność wykracza poza granice państwowe.

organizowaniu posterunków kontrolnych na drogach dojazdowych do granicy państwa wspólnych patrolach i kontrolach legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzanych w

całym kraju.

Współpraca z celnikami:

Nie ogranicza się ona jedynie do kontroli i działań w przejściach granicznych, ale obejmuje

całe terytorium Polski. Mieszane patrole mobilne, czy wspólne kontrole na bazarach

i noclegowniach pozwalają wykryć zarówno osoby nielegalnie przebywające na terytorium

Polski, jak i przemycany przez nie towar.

Współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego obejmuje w szczególności:

1. wspólne kontrole w uzgodnionym wcześniej miejscu, terminie i zakresie, 2. podejmują czynności mające na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji,

transportowaniu bez wymaganych przepisami prawa zezwoleń – w tym przez granicę

państwową - materiałów niebezpiecznych, odpadów, szkodliwych substancji

chemicznych, materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków odurzających i

substancji psychotropowych, broni, amunicji materiałów wybuchowych oraz innych

substancji mogących zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym

3. wzajemne przekazywanie informacji, raportów oraz wniosków wynikających istotnych dla wykonywania zadań

4. wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie drogowym, komunikacji międzynarodowej oraz zwalczania nielegalnej

migracji.

3

Współdziałanie Straży Granicznej ze strażą ochrony kolei polega na:

1) przekazywaniu informacji

2) prowadzeniu wspólnych działań:

a) porządkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku

publicznego,

b) związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanych na obszarze kolejowym,

c) zmierzających do ujawnienia i zatrzymania osób podejrzanych o popełnienie

przestępstwa lub wykroczenia, których ściganie należy do właściwości Straży

Granicznej;

3) współpracy przy zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w zakresie właściwości Straży

Granicznej, w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem

organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia;

4) współpracy przy zabezpieczaniu miejsc wypadków i katastrof kolejowych do czasu przybycia właściwych organów

5) wzajemnym korzystaniu z psów służbowych wraz z przewodnikiem, pomieszczeń służbowych oraz sprzętu technicznego;

6) prowadzeniu wspólnej działalności szkoleniowej, obejmującej organizowanie wspólnych

szkoleń funkcjonariuszy straży ochrony kolei i Straży Granicznej oraz współpracę przy

szkoleniu psów służbowych. 2

Współpraca Straży Granicznej ze Służbą Ochrony Kolei, Górskim i Tatrzańskim

Ochotniczymi Pogotowiami Ratunkowymi, Strażami Miejskimi, Inspekcją Weterynaryjną,

służbami ochrony lotnisk i innymi wyspecjalizowanymi instytucjami, których celem jest

bezpieczeństwo ludzi i ich dobytku, nasila się w okresie wakacyjnym, kiedy wszystkie służby

wspólnie czuwają nad bezpiecznym wypoczynkiem wczasowiczów i nienaruszalnością ich

własności.

Międzynarodowa współpraca Straży Granicznej

Polska Służba Graniczna współpracuje również z służbami granicznymi innych

krajów. Wspólne patrole, kontrole graniczne, punkty kontaktowe i grupy operacyjno-śledcze

tworzą skomplikowany system wspólnej ochrony granicy między państwami. Efektem jest nie

tylko wysoka skuteczność działań służb, ale także ułatwienia dla podróżnych i turystów.

Dodatkowo rozwijana jest współpraca z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą

Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (FRONTEX). Zadaniem

agencji jest zapewnianie szeroko rozumianej współpracy służb granicznych pomiędzy

państwami członkowskimi. 3

Rolę koordynatora działań Straży Granicznej wymagających instytucjonalnego lub doraźnego współdziałania ze służbami granicznymi państw sąsiednich oraz służbami

granicznymi, migracyjnymi i policyjnymi innych państw pełni Biuro Współpracy

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania

straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego(Dz. U. z dnia 14

października 2004 r.) 3 http://www.twojaeuropa.pl/1209/frontex---agencja-unii-europejskiej

4

Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej, w skład, którego wchodzą wydziały:

Współpracy Międzynarodowej, Współpracy Europejskiej, Wydział Współpracy Granicznej. 4

Po przystąpieniu Polski do Układu z Schengen, zniesienie kontroli granicznej osób na

granicach wewnętrznych, zrekompensowane zostało poprzez wzmocnienie kontroli na

granicach zewnętrznych, a także na zintensyfikowaniu działań Straży Granicznej wewnątrz

kraju, ukierunkowanych na zwalczaniu i zapobieganiu różnym formom patologii i

przestępczości o charakterze transgranicznym, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa

obywateli i poszanowania prawa nie tylko na terytorium naszego kraju, ale na obszarze całej

strefy Schengen.

Konsekwencją zniesienia kontroli granicznej na odcinkach granicy wewnętrznej UE jest

zwiększenie aktywności działań mobilnych Straży Granicznej nie tylko w strefie

nadgranicznej, ale również na obszarze całego kraju.

4 http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-

sg/struktura_sg/komenda_glowna_sg/ko+kgsg/bwm/#

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument