Akcje - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Akcje - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (105 KB)
3 strony
398Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu makro e mikoekonomii dotyczące akcji czyli dokumentów wystawianych posiadaczom części kapitału spółki akcyjnej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
Michał Martoń

Akcje

Akcja (z łaciny actio), dokument wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki

akcyjnej. Potwierdza jego prawa jako udziałowca, uprawnia do otrzymania dywidendy, a

także daje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i bierne prawo

wyborcze do organów spółki.

Kapitał spółki bywa rozpisany na wiele podmiotów, dlatego podzielony jest na równe części –

akcje, które mogą być wprowadzone na giełdę papierów wartościowych, gdzie ich kurs

uzależniony jest od rynkowej gry popytu i podaży. Akcje imienne przypisane są do

konkretnego właściciela, a własność akcji na okaziciela określona jest przez aktualnego ich

posiadacza.

Ze względu na nierówność uprawnień wyróżnia się akcje zwykłe i uprzywilejowane. Akcje

uprzywilejowane dają prawo do: wyższej dywidendy, uprzywilejowanego głosu na Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy, nadzwyczajnych uprawnień przy podziale majątku spółki w

wypadku jej likwidacji. Na giełdzie notuje się także akcje, których posiadacz nie ma prawa do

dywidendy.

Akcje mogą być notowane na giełdzie w systemie jednolitego kursu dnia lub w systemie

notowań ciągłych. Obecnie akcje występują najczęściej w tzw. formie zdematerializowanej,

czyli jako zapis w komputerze. Akcja tradycyjna (papierowa) składa się z płaszcza – akcji

właściwej, na którym określone jest prawo do części majątku spółki, z arkusza zawierającego

10–20 kuponów służącego do inkasowania dywidend oraz talonu uprawniającego do

otrzymania nowego arkusza kuponowego. Ze względów bezpieczeństwa forma akcji

papierowych jest coraz rzadziej stosowana.

Podział wg. Rynku

Od dnia 1 maja 2004 obrót akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych będzie się odbywał

na jednym z dwóch rynków: podstawowym lub równoległym. Dopuszczenia akcji na jeden z

rynków będzie dokonywał Zarząd Giełdy, kierując się kryteriami określonymi w

Rozporządzeniu RM (z 17.07.01) - w przypadku rynku podstawowego, lub Regulaminu

Giełdy - w przypadku rynku równoległego.

Na rynek podstawowy kwalifikowane będą akcje dopuszczone do publicznego

obrotu, mające nieograniczoną zbywalność, spełniające kryteria odpowiedniej

wartości i rozproszenia, których emitenci ogłaszali sprawozdania finansowe za

ostatnie trzy lata.

W ramach rynku podstawowego wyodrębniony został segment Plus, dla którego

oprócz wymogów mierzalnych, obowiązują kryteria jakościowe - przyjęcie do

stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego oraz odpowiednie standardy w

zakresie komunikacji emitentów z inwestorami.

Na rynek równoległy kwalifikowane będą akcje dopuszczone do publicznego obrotu,

mające nieograniczoną zbywalność, pod warunkiem, że w stosunku do ich emitenta

nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

W ramach rynku równoległego wyodrębniony został segment Prim, dla którego

obowiązują dodatkowe wymogi dotyczące standardów komunikacji emitentów z

inwestorami a także obowiązek publikowania informacji finansowych w poszerzonym

zakresie.

Dla spółek, które prowadzą działalność w obszarze nowoczesnych technologii Giełda

utworzyła odrębny segment o nazwie SiTech (Segment Innowacyjnych Tec hnologii).

Kryterium decydującym o włączeniu spółki do tego segmentu jest rodzaj działalności:

- branża technologii informatycznych,

- telekomunikacja,

- media elektroniczne.

- Spółki kwalifikowane są do segmentu SiTech niezależnie od tego, czy notowane są na

rynku podstawowym czy równoległym. Spółki te mają dodatkową prezentację w

tabelach giełdowych.

Podział wg systemów notowań

Poszczególne papiery wartościowe notowane są w ramach jednego z dwóch systemów:

notowania ciągłe,

notowania jednolite z dwoma fixingami.

Podstawowe kryteria decydujące o systemie notowań dla danego papieru wartościowego to:

płynność, kapitalizacja oraz rodzaj instrumentu. W systemie notowań ciągłych notowane są

papiery spółek o dużej kapitalizacji i wysokiej płynności, w systemie notowań jednolitych

znajdują się papiery o niższej płynności i kapitalizacji.

Niezależnie od płynności i kapitalizacji w systemie notowań ciągłych notowane są wszystkie

akcje zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii Sitech, a także wszystkie

instrumenty pochodne, obligacje i certyfikaty inwestycyjne.

Podział wg sektorów

Sektory gospodarki reprezentowane na Giełdzie

Giełda prowadzi podział sektorowy spółek, w którym wyróżnia 17 sektorów gospodarki

narodowej, zgrupowanych w trzech głównych działach: przemysł, finanse i usługi.

Przemysł

spożywczy,

lekki,

drzewny,

chemiczny,

materiałów budowlanych,

budownictwo,

elektromaszynowy,

metalowy,

inne.

Finanse

banki,

ubezpieczenia,

inne.

Usługi

handel,

informatyka,

telekomunikacja,

media,

inne.

Podział ten umożliwia obliczanie wskaźników sektorowych dla poszczególnych branż

reprezentowanych na Giełdzie i łatwe śledzenie koniunktury panującej w różnych sektorach

gospodarki. Sektory o największym znaczeniu dla obrotu giełdowego i największej

reprezentacji spółek mają swoje indeksy zwane subindeksami sektorowymi.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument