Akademia finansów i biznesu vistula, Ćwiczenia i Zadania'z Ekonomia. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet
igor_slyusar
igor_slyusar

Akademia finansów i biznesu vistula, Ćwiczenia i Zadania'z Ekonomia. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet

6 str.
499Liczba odwiedzin
Opis
ekonomia
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Faculty of Business and International Relations

Economics

podstawowe dokumenty w transporcie lądowym

ich charakterystyka

Student:

Sliusar ihor

Nr albumu 43174

Wykładowca:

Zdzisław Zasada

Warszawa 2016 WStęp

Kierowca, wyruszając w trasę, musi zabrać ze sobą komplet doku- mentów. Oprócz tych potwierdzających jego uprawnienia, musi posiadać również dokumenty związane z działalnością transportową przedsiębior- stwa. Brak któregokolwiek z nich jest najczęstszą przyczyną nakładania kar przez Inspekcję Transportu Drogowego podczas kontroli na drodze. Jednak odpowiedzialność za brak wymaganych dokumentów spoczywa nie tylko na kierowcy. Ukarany może zostać również zarządzający trans- portem i przedsiębiorca. Dlatego nie można lekceważyć spraw związanych z dokumentacją i liczyć na to, że kierowca będzie pamiętał o zabraniu niezbędnych zaświadczeń i licencji. Przed każdym wyjazdem w trasę na- leży upewnić się, czy w pojeździe znajduje się kompletna dokumentacja

niezbędna do wykonywania danego przewozu. Ponadto warto, aby kierowca zabierał ze sobą także dokumenty do- datkowe – które nie są wymagane przez przepisy, ale często się przydają. Mogą bowiem nie tylko ułatwić pracę, ale również uchronić firmę przed konsekwencjami finansowymi. W transporcie lądowym zastosowanie mają takie dokumenty jak:

Kolejowy list przewozowy, jest to umowa o przewóz która została zawarta w momencie gdy kolej przyjęła przesyłkę i opatrzyła ją stemplem stacji nadania.

Międzynarodowy list przewozowy CIM - składa się z pięciu egzemplarzy i wystawiony powinien być w języku nadania, ale z tłumaczeniem na język francuski, niemiecki lub włoski.

W transporcie samochodowym dokumentem przewozowym jest samochodowy międzynarodowy list przewozowy CMR - wypełniony musi być w czterech egzemplarzach.

Transport drogowy jest najczęściej wykorzystywaną gałęzią transportu w przewozach lądowych towarów. Swoją popularność zawdzięcza głównie takim cechom oferowanych usług jak:

• bezpośredniość przewozów, • szybkość przewozów, • zdolność przewozów różnych towarów, • duża dostępność środków transportowych, • relatywna taniość przewozów. • krótkie i średnie odległości

Rodzaje dokumentówwymaganych podczas przewozu

Każdy kierowca, wyjeżdżając w trasę, musi mieć przy sobie cztery rodzaje dokumentów: 1) odnoszące się do kierowcy wykonującego transport, 2) związane z pojazdem, którym się porusza, 3) potwierdzające dostęp przedsiębiorstwa do rynku przewozowego oraz 4) odnoszące się do ładunku, który jest przewożony.

Dokumenty kierowcy

Do pierwszej grupy dokumentów należą przede wszystkim osobiste dokumenty kierowcy, które potwierdzają jego uprawnienia do kierowania pojazdem, do wykonywania zawodu kierowcy oraz dokumenty ewiden- cjonujące czas pracy kierowcy. Należą do nich: • prawo jazdy, • zaświadczenie o spełnianiu wymogów ustawy lub wpis do prawa jazdy

potwierdzający posiadanie ważnych badań lekarskich i psychologicz- nych oraz kwalifikacji,• tarcze tachografu, czyli wykresówki i/lub dane cyfrowe, • zaświadczenia o działalności, czyli o nieprowadzeniu pojazdu bądź prowadzeniu pojazdu wyłączonego z przepisów, • świadectwo kierowcy.

Dokumenty pojazdu

W skład drugiej grupy dokumentów wymaganych podczas kontroli drogowej wchodzą dokumenty związane z pojazdem wykorzystywanym do przewozu, a więc: • dowód rejestracyjny pojazdu, • ubezpieczenie OC, • upoważnienie do korzystania z pojazdu, • w przypadku poruszania się płatnymi odcinkami dróg krajowych kie- rowca musi też zadbać, aby w pojeździe znajdowała się sprawna jed- nostka pokładowa viaBOX, oraz nadzorować, czy za jej pośrednictwem pobierane są opłaty drogowe (viaBOX sygnalizuje to dźwiękowo), • w przypadku wykonywania transportu drogowego z przekroczeniem granic UE, w wymaganych przypadkach – certyfikat EURO jako załącznik do zezwolenia międzynarodowego.

Dokumenty potwierdzające dostęp przedsiębiorstwa do rynku przewozowego

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność transportową, musi dys- ponować dokumentami potwierdzającymi jego uprawnienia oraz zezwo- leniami na wykonywanie określonych przewozów. Kierowca musi więc obowiązkowo posiadać w pojeździe takie dokumenty, jak: • wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy, • wypis z licencji wspólnotowej, • zezwolenie na przewóz osób.

Dokumenty ładunku Ostatnia grupa to dokumenty ładunku. Podstawowym dokumentem

odnoszącym się do przewożonego ładunku jest list przewozowy. W pol- skich przepisach decydujące znaczenie w tym zakresie ma ustawa Prawo przewozowe, w szczególności art. 38, który stanowi, że nadawca towaru jest zobowiązany do wyposażenia przewoźnika w list przewozowy.

List przewozowy

zawiera fizyczny spis inwentarza przesyłanego przy pomocy transportu lądowego, wodnego i powietrznego, a także transportu multimodalnego. List przewozowy zawiera zwykle adressprzedawcy, adres docelowy, numery referencyjne odbiorcy i dostawcy (np. numer zamówienia czy kod kontraktu), rodzaj przewożonego towaru oraz ilość i cenę jednostkową. W niektórych przypadkach jest potwierdzony certyfikatem zgodności (certificate of confirmity), wystawionym przez wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę sprawdzającą/audytującą. List przewozowy stanowi niejednokrotnie podstawę dla służb celnych do kontroli i pobierania opłat od wartości przewożonego towaru1.

Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CIM jest dokumentem stwierdzającym zawarcie z przedsiębiorstwem kolejowym umowy o przewóz. Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez kolej przesyłki i umieszczenia stempla datownika stacji nadania na liście przewozowym. Obowiązki i prawa stron umowy wynikają z międzynarodowej konwencji o przewozie towarów koleją. Omawiany list przewozowy obowiązuje w większości krajów europejskich, które przystąpiły do konwencji COTIF.

Dokument CIM składa się z 5 egzemplarzy: oryginał przeznaczony jest dla odbiorcy przesyłki, ceduła przewozowa towarzyszy przesyłce i przeznaczona jest dla stacji przeznaczenia, poświadczenie odbioru/cło - towarzyszy przesyłce do stacji przeznaczenia, wtórnik przeznaczony jest dla nadawcy przesyłki, poświadczenie wysłania przeznaczone jest dla stacji nadania. List przewozowy CIM wystawia nadawca w języku kraju nadania z tłumaczeniem na jeden z trzech języków: angielski, francuski lub niemiecki.2

Przewozy szczególne

Oprócz wymienionych wyżej istnieją jednak również szczególne rodzaje dokumentów, wymagane tylko przy przewozach danej kategorii ładunku. Do takich przewozów należą: • przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR), • przewóz zwierząt, • przewóz żywności i towarów szybko psujących się (ATP), • przewóz odpadów.

Świadectwa dotyczące określonego typu towaru

Dla różnych rodzajów produktów przewidziano różne rodzaje świa- 1 http://www.eduteka.pl/doc/list-przewozowy

2 http://www.eduteka.pl/doc/dokumenty-przewozowe-w-transporcie-

miedzynarodowy-samochodowy-list-przewozowy-cmr

dectw. Na przykład do przewozu materiałów roślinnych pochodzących z krajów spoza UE wymagane jest świadectwo fitosanitarne. Do przewo- zu np. dywanów podłogowych, kabli, pokryć podłogowych i sufitowych z tworzyw sztucznych trzeba dysponować świadectwem przeciwpożarowym. W stosunku do urządzeń dla gazownictwa konieczne jest posiadanie odpo- wiedniego świadectwa kompatybilności elektromagnetycznej i Certyfikatu Bezpieczeństwa Elektrycznego. Natomiast świadectwo jakości zdrowotnej trzeba mieć podczas przewozu takich towarów, jak np.: wyroby przeznaczo- ne do przewozu, mające kontakt z żywnością, farby graficzne, barwniki.

Świadectwo pochodzenia towaru

Istotnym dokumentem jest także świadectwo pochodzenia towaru. Jest ono certyfikatem wydanym w kraju pochodzenia towaru. W większości krajów musi być wystawione na specjalnym formularzu i mimo że jest wy- pełniane przez eksportera lub agenta, powinno być certyfikowane przez instytucję niezależną – np. izbę handlową.

Przewozy nienormatywne

Niektóre przewozy ze względu na swój charakter wymagają odpo- wiednich zezwoleń. Mowa oczywiście o przewozach nienormatywnych. Istnieje 7 kategorii zezwoleń, a to, które z nich jest wymagane, zależy od parametrów i rodzaju pojazdu oraz kategorii drogi, po której pojazd ten się porusza. Charakterystyka każdego z nich znajduje się w rozdziale 6.6.

Dokumenty nieobowiązkowe, ale w praktyce niezbędne

Oprócz obligatoryjnych dokumentów czasami przydają się również fakultatywne. Takim dokumentem jest np. polisa autocasco. To dobro- wolne ubezpieczenie pojazdu przed kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi (np. pożar, powódź). Najczęściej jednak ochrona obejmuje zda- rzenia zaistniałe na skutek zderzenia się pojazdów, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia czy też zdarzenia losowego, takiego jak powódź, zatopienie, pożar, wybuch, opady atmosferyczne. Jeżeli szkoda powstała na skutek prowadzenia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alko- holu lub innych środków odurzających czy też przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi pokrycia zaistniałej szkody. Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, nie istnieje obowiązek jego wykupienia. Jednakże warto zaopatrzyć się w polisę AC z bardzo istotnej przyczyny – w razie jakiegokolwiek zdarzenia na drodze nie trzeba się martwić o konsekwencje finansowe, które mogą być bardzo dotkliwe, szczególnie gdy należy płacić w obcej walucie.

Przewozy międzynarodowe

Kierowca wyruszający z towarem za granicę powinien mieć, oprócz wymienionych wcześniej, także inne dokumenty, wymagane na trasach międzynarodowych. Należą do nich: • licencja na międzynarodowy transport drogowy, • zezwolenia na międzynarodowy przewóz rzeczy, • zezwolenie na przewóz kabotażowy, • zielona karta, • świadectwo kierowcy, • winiety lub opłaty drogowe uiszczone elektronicznie, • dokument CMR, • dowód ubezpieczenia NW, • karnet TIR, • karnety ATA, • certyfikat EURO

Bibliografía: • Starowicz W. (2006), Międzynarodowy transport drogowy (materiały

przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych), "Zeszyty naukowo-techniczne", nr 15, zeszyt 129, Wydawnictwo PiT, Kraków, str. 159-163.

• www.eduteka.pl • Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr. (2007), Zarządzanie logistyczne, PWE,

Warszawa, s. 463-476. Transport samochodowy. W: Włodzimierz Rydzkowski (red.), Krystyna Wojewódzka-Król (red.), aut: Henryk Babis [et al.]: Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 38-60. ISBN 978-83-01-14260-5.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument