Analiza rynku - Thompson - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. Uniwersytet Warszawski
Quidam00
Quidam00

Analiza rynku - Thompson - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. Uniwersytet Warszawski

PDF (371 KB)
7 str.
1Liczba pobrań
995Liczba odwiedzin
Opis
Analiza systuacji rynkowej na przykładzie firmy Thompson ramo Wooldridge Inc. Polska z siedzibą w Clevland, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 7
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument

A N A L I Z A R Y N K U

docsity.com

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa 1. Nazwa przedsiębiorstwa - THOMPSON RAMO WOOLDRIGE INC. POLSKA centrala firmy - mieści się w Clevland, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Zakres działania firmy TRW obejmuje takie kraje jak: Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Czechy, Turcja, Arabia Saudyjska, Brazylia, RPA, Argentyna, Indie, Malezja, Australia, Chiny, Japonia, Korea, Tajwan Tajlandia. Siedziby firmy w Polsce :  TRW Polska - poduszki powietrzne - ul. Rolnicza, Częstochowa,  TRW Polska - pasy bezpieczeństwa - ul. Legionów, Częstochowa, Firma TRW Polska jest jednym z wielu zakładów należących do światowego koncernu TRW, który specjalizuje się przede wszystkim w produkcji systemów zabezpieczeń samochodowych, systemów kierowniczych i układów jezdnych, jak również w produkcji systemów statków kosmicznych. Jest to światowe przedsiębiorstwo, które swoje siedziby rozmieściło aż w 31 krajach i zatrudnia obecnie ponad 80 tysięcy pracowników. 2. Historia firmy. Historia firmy TRW w krótkim skrócie przedstawia się następująco. W roku 1901 powstała firma o nazwie “Cleveland Cap Screw Company”, która produkowała śruby o łbach specjalnych. Trzy lata później niejaki Charles Thompson rozpoczął produkcję zaworów samochodowych. Po niedługim czasie firmę przejął konstruktor samochodów Aleksander Winton, a Thompson stał się jej szefem. Firma zmieniła również nazwę na “Elektric - Welding - Company”. W roku 1915 Thompson przejął przedsiębiorstwo wraz z 600 pracownikami i nazwał je “Steel Products Company”. Do roku 1926 firma rozwijała produkję zaworów samochodowych i samolotowych, które wymagały spełnienia wysokich norm technologicznych. W tym samym roku spółka została nazwana nazwiskiem właściciela: “Thompson Products Inc”. Kiedy w roku 1933 zmarł Charles Thompson kierowanie firmą objął Fred Crowford. Zwiększył on znacznie możliwości produkcyjne firmy i już w roku 1943 Grupa Thompson Products zatrudniała 16 tys. pracowników. W roku 1958 firma Thompson Products połączyła się ze spółką Ramo-Wooldrige tworząc firmę pod nazwą “Thompson Ramo Wooldrige Inc”. Od roku 1965 firma nazywa się TRW Inc od pierwszych liter dość długiej nazwy. Firma TRW Polska, będąca jednym z filarów firmy TRW Inc, pojawiła się w Polsce w 1990 roku zawiązawszy spółkę z FSM w Bielsku - Białej. W Częstochowie była filia bielskiej fabryki i to właśnie tu ulokowano produkcję pasów bezpieczeństwa spełniających europejskie normy. TRW Polska jest jedynym producentem pasów bezpieczeństwa do produkowanych przez Fiat Auto Poland cinquecento, sieny i palio weekend. W roku 1993 otwarto nowy zakład szyjący poduszki powietrzne. Obecnie powstaje w TRW Polska około 20% wszystkich poduszek wytwarzanych przez Amerykanów. W 1997 roku firma kupiła od częstochowskiego zakład “Wykromet” halę produkcyjną z myślą o rozszerzeniu produkcji poduszek powietrznych. W roku 1998 ruszyła budowa kolejnej hali produkcyjnej, tym razem z myślą o rozszerzeniu produkcji pasów bezpieczeństwa. Hala ma powierzchnię 6 tys. metrów kwadratowych. Firma ma stać się w niedalekiej przyszłości największym producentem poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w Europie.

docsity.com

3. Charakterystyka struktury organizacyjnej firmy Strukturę organizacyjną TRW przedstawiają załączone rysunki nr. 1, nr. 2. Struktura organizacyjna jest to zestaw elementów, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji. Wynik ich wykorzystania w postaci konkretnego układu elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań. Struktura zastosowana w firmie TRW Polska jest rozwiązaniem opartym na funkcjonalnym podejściu do strukturyzacji, jest określana mianem struktury U (od: unitary structure, struktura unitarna, jednolita, spójna, uniwrsalna). W tym rozwiązaniu członkowie organizacji są grupowani w wydziałach funkcjonalnych, takich jak wydział produkcji, rozwoju, finansów. Do sprawnego funkcjonowania organizacji niezbędny jest znaczny stopień koordynacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami. Integracja i koordynacja najczęściej są obowiązkiem dyrektora naczelnego. 4. Misja i wartości firmyMisja firmy TRW Polska Firma TRW Polska to firma ogólnoświatowa. Działalność jej skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości wyrobów i usług klientom przede wszystkim z rynku samochodowego. Misją firmy jest osiągnięcie wiodącej pozycji na tym rynku poprzez spełnianie potrzeb klientów w sposób innowacyjny - będąc najlepszą we wszystkim co robi. Firma tworzy wartość dla swoich akcjonariuszy poprzez zróżnicowanie wyników krótkofalowych z długofalową silną pozycją na rynku. Horyzontem czasowym spełnienia misji firmy jest okres najbliższych pięciu lat. Firma jest dobra w tym co robi i zdobywanie nowych rynków jest w jej interesie. Firma chce swoje bardzo przecież pozytywne oblicze pokazać również na rynkach, na których jeszcze nie zaistniała. Zdobywając coraz to nowych klientów firma chce zapewnić sobie byt na trudnym i konkurencyjnym rynku światowym, a przez to upewnić się, że to co robi i jakimi sposobami jest powszechnie akceptowane i uznawane za najlepsze. Wartości firmy TRW Polska.Klienci Istotną sprawą jest satysfakcja klientów firmy TRW. Swoim klientom firma daje wysoką wartość poprzez jakość, niezawodność i technologię. Firma rozwija się i tworzy swoją przyszłość poprzez zaspokojenie potrzeb jej klientów w sposób lepszy niż czynią to konkurenci - będąc jednocześnie skuteczną firmą w kontrolowaniu kosztów. Pracownicy. Sukces firmy możliwy jest dzięki mężczyznom i kobietom zatrudnionym w TRW Polska. Firma zachęca do osobistego wkładu każdego pracownika. Doceniana jest tutaj otwartość i uczciwość w stosunkach międzyludzkich. Firma tworzy takie miejsca pracy, na których każdy pracownik może osiągnąć poczucie osobistego udziału w sukcesie TRW. W praktykach zatrudniania i awansu firma stosuje zasadę równych szans. Jakość. Jakość jest ważna we wszystkim co firma TRW Polska robi. Za jakość odpowiada każdy pracownik. Wysoka jakość osiągana jest przez ciągłe doskonalenie - stale firma poszukuje sposobów, aby robić wszystko jeszcze lepiej. Odpowiedzialność. Firma prowadzi interesy na całym świecie w sposób odznaczający się odpowiedzialnością społeczną. Swoją działalność firma prowadzi zgodnie z najwyższymi normami postępowania prawnego i etycznego. Firma zachęca każdego pracownika do uczestnictwa i wspierania działań społeczności pracowniczej.

docsity.com

II. Analiza sytuacyjna.

1. Pojęcie rynku Rynek jest to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Podmiotami tymi są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują oraz kształtują podaż i popyt, a także wzajemne realacje między nimi. Z definicji rynku wynika, że podstawowym warunkiem jego istnienia i funkcjonowania jest występowanie sprzedawców i nabywców . Rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupującymi i sprzedającymi, która pozwala im ujawnić, co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach, oraz po ewentualnym skorygowaniu oczekiwań, ustalić zasady transakcji (cenę, ilość, sposób, miejce i czas realizacji) możliwe do zaakceptowania przez obie strony. Rynek powstaje i rozwija się w następstwie społecznego podziału pracy oraza jego pogłębienia się w procesach gospodarowania. Społeczny podział pracy powoduje, że podmioty życia gospodarczego nie mogą zaspokoić swoich potrzeb wytworami tylko własnej pracy, lecz muszą korzstać z wytworu pracy innych podmiotów. To wymaga nawiązania między nimi stosunków tworzących rynek. Społeczny podział pracy jest procesem, który wywiera wpływ zarówno na wyodrębnienie się sprzedawców i nabywców, jak i na kształtowanie się podaży i popytu. Splot tych stosunków i zależności jest podstawą istnienia i funkcjonowania rynku. Do podstawowych podmiotów rynku zaliczamy:  gospodarstwa domowe (konsumenci)  przedsiębiorstwa produkcyjne  banki  państwo Stosunki między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany, obok aspektu podmiotowego, mają również aspekt przedmiotowy. Dotyczy on: 1. ogółu elementów rynku i całokształtu zależności między nimi, 2. ogółu przedmiotów wymiany, które towarzyszą tym elementom. Elementami rynku są:  podaż wyrażająca ujawnione przez sprzedawców zmiany sprzedaży,  popyt wyrażający ujawnione przez nabywców zmiany zakupu,  ceny. Podaż popyt i cena są dynamicznymi elementami rynku, a zatem podlegają nieustannym zmianom. Z przedmiotowego punktu widzenia poszczególne elementy rynku mogą dotyczyć przde wszystkim: produktów, usług, pracy, pieniądza. Klasyfikacja rynku jest zależna od przyjętych kryteriów i stanowić może podstawę do poznania struktury rynku i jego zróżnicowań. Z punktu widzenia interesów nabywcy i zaspokojenia jego potrzeb wyróżnia się rynek: nabywcy, producenta, sprzedawcy oraz rynek ze świadomymi i dobrze zorientowanymi konsumentami. Ze względu na czynnik geograficzny wyróżnia się rynki:  pierwotne - podstawowe miejsca produkcji,  centralne - główne miejsca obrotu danym towarem,  rynki lokalne, regionalne, krajowe, europejskie, światowe i międzynarodowe. Charakter rynku stanowi podstawę jego powszechnego podziału na: monopolistyczny, konkurencyjny, formalny, nieformalny (drugiego obiegu), wewnętrzny (krajowy), zagraniczny. Z punktu widzenia kategorii dóbr - przedmiotu aktów kupna-sprzedaży stosuje się podział na rynki: surowców, półproduktów, towarów przemysłowych, środków do produkcji rolniczej, produktów rolno-żywnościowych, produktów i usług ekologicznych, różnorodnych usług, rynek inwestycyjny i inne rynki.

docsity.com

W gospodarce rynkowej rynek pełni funkcje: informacyjną, efektywnościową, stymulatora, regulatora procesów gospodarczych. Jest źródłem przedsiębiorczości, a czasem ostrej gry marketingowej między firmami o konsumentów. Ze względu na specyficzną produkcję, rynek firmy TRW Polska tworzą przede wszystkim potężne koncerny samochodowe z Europy. TRW Polska produkuje poduszki powietrzne dla takich firm jak: Fiat, Mercedes, BMW, Volkswagen, Alfa Romeo, Ford, Porsche, Ferrari, Rover, Opel, Toyota, Renault. Pasy bezpieczeństwa odbierane są przede wszystkim przez Fiata, Opla, Mercedesa i Renault. To właśnie te firmy kształtują rynek zbytu dla produktów TRW Polska. 2. Otoczenie bliższeOtoczenie jest funkcją wielu tendencji rynkowych, które podlegają bardzo dynamicznym przeobrażeniom. Innymi słowy, otoczenie jest to system zewnętrznych uwarunkowań, bardzo silnie wpływających na skuteczność działań wszystkich organizacji. Jego wysoki dynamizm wypływa z jego złożoności oraz licznych wielowymiarowych współzależności między poszczególnymi elementami systemu. Zmiana następująca w jednej części systemu wywołuje reakcję łańcuchową zmian w innych powiązanych z nią częściach, ogarniając wreszcie cały system. Owe przeobrażenia powodują konieczność odpowiednich dostosowań wewnątrz przedsiębiorstwa. Od tego w jakim stopniu dane przedsiębiorstwo dostosuje się do przeobrażeń występujących w otoczeniu i w jakim tempie wdroży procesy dostosowawcze, zależy jego kondycja finansowa, zdolności konkurowania, a nawet jego byt na rynku. Analiza struktury otoczenia ujawnia warunki i czynniki wpływające na możliwości działania przedsiębiorstwa na rynku. Do elementów niezależnych od przedsiębiorstwa zaliczamy: konsumentów, instytucje rządowe, warunki gospodarcze, zasoby technologii, środki masowej komunikacji. Przedsiębiorstwo chcąc osiągnąć powodzenie na rynku musi dostosować do w/w elementów swoje działania. Do elementów zależnych od przedsiębiorstwa i kontrolowanych przez nie zaliczamy: zakres działania przedsiębiorstwa, cele przedsiębiorstwa, sposób kształtowania kultury organizacyjnej, określenie rynku docelowego, określenie celów programów marketingowych itd. Elementy otoczenia kontrolowane przez przedsiębiorstwo wpływają bezpośrednio na poziom realizacji jego zamierzeń, mierzonych osiągnięciami, zaniedbaniami czy popełnionymi błędami. Działania z tym związane podyktowane są przy tym potrzebą dostosowania się do warunków stwarzanych przez elementy - czynniki, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Tak więc zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa są źródłem szns i zagrożeń, które mogą być przedmiotem zarządzania. Proces ciągłego pozyskiwania informacji o wydarzeniach zachodzących na zewnątrz przedsiębiorstwa z przeglądem celu zidentyfikowania i zinterpretowania potencjalnych tendencji rozwojowych jest nazywany otoczeniem przedsiębiorstwa. Ad 2.1. Dostawcy.

Są to z reguły organizacje, które dostarczają zasobów innym organizacjom. Działalność ta polega głównie na dostawach surowców do produkcji, jak również maszyn i wyposażenia do działalności. Inny rodzaj dostawców oferuje kapitał niezbędny do prowadzenia organizacji, mianowicie są to banki i agencje kredytowe. Inni dostawcy zaopatrują firmę w zasoby ludzkie, informacje potrzebne do wykonywania zadań. TRW Polska jako producent pasów bezpieczeństwa (seat belts) i poduszek powietrznych (air bags) do samochodów osobowych, mini vanów i samochodów dostawczych korzysta z takich dostawców materiałów jak:  takanina - niemiecka firma Berger Seiba Technotex,

docsity.com

- niemiecka firma Elastic - Berger GmbH & Co,  nici - niemiecka firma Amann & Sohne GmbH & Co. - angielska firma Oxley Threads Ldt Exports  części metalowe - włoska firma Beretta Carlo B.C.D.S.p.A.

- niemiecka firma Koch Engineering GmbH - włoska firma Gammastamp s.p.a. - niemiecka firma Gustav Thun GmbH - austriacka firma Karl.Pitti Metallwerk GmbH & Co. - niemiecka firma T+H Metallwarenfabrik Gmb - polska firma GT. Poland Sp.Z.oo Mocko

- niemiecka firma Wolfgang Loch Gmbh & Co Kg - holenderska firma Mapro B.V.  folia - niemiecka firma Horn & Bauer Folientechnik

- polska firma Romar s.c. Kłobuck - niemiecka firma Wilhelm Hummel

 części plastikowe - niemiecka firma Dynamit Nobel Kunststoff GmbH  etykietki - polska firma SKK Systemy Kodów Kreskowych Sp.z.oo Kraków - niemiecka firma Schreiner Etiketten GmbH - polska firma Kompap S.A. Częstochowa  taśma - niemiecka firma G+S Kunststofftechnik GmbH - niemiecka firma Muenchberger GmbH - niemiecka firma Muerdter Matall-und - niemiecka firma Gottlieb Binder GmbH & Co.  moduły - włoska firma TRW Air Bag System s.r.L. Torino  opakowania - niemiecka firma TRW Occupant Restraint Systems GmbH.

Ad. 2.2. Odbiorcy - klienci. Klienci, to Ci, którzy płacą za nabycie wyrobów lub usług organizacji. Klientem nie muszą być osoby fizyczne, mogą to być szkoły, szpitale, agencje państwowe, hurtownicy, detaliści oraz producenci. Wszystkie te organizacje mogą być ważnymi klientami innych organizacji. Powszechne źródła informacji o klientach obejmują badania rynku, panele konsumentów, a także sprawozdania przedstawicieli handlowych. Praca z klientem stała się w ostatnich latach niezmiernie skomplikowana. Wiele firm uznało za niezbędne skoncentrowanie swojej reklamy na określonych grupach konsumentach lub regionach. Zrozumienie klientów jest ważnym czynnikiem powodzenia każdej działalności gospodarczej. Satysfakcja klientów dla TRW Polska jest sprawą podstawową. Zakład cały czas rozwija się oferując klientom wyroby i usługi wyróżniajace się jakością, niezawodnością i nowoczesnością. W pierwszych latach swojej działalności TRW Polska kompletowała elementy pasów bezpieczeństwa. Większość dostaw kierownych było w tym czasie do Fiata Auto Poland. W chwilii obecnej pasy bezpieczeństwa składane są od podstaw (montowane są zwijacze, zamki oraz regulatory wysokości położenia pasa). Obecnie w TRW Polska produkowane są wszystkie typy poduszek: poduszka kierowcy, poduszka pasażera, poduszki boczne. W ciągu kilku lat TRW Polska stała się dostawcą poduszek dla najbardziej renomowanych samochodowych firm na świecie: - ALFA ROMEO, - AUDI, - BMW, - FERRARI, - FIAT, - FORD, - IVECO, - LANCIA, - MASERATI, - MERCEDES, - OPEL, - PORSCHE, - PSA, - ROLLS-ROYCE, - ROVER, - SAAB, - TOYOTA, - VW, - SEAT, - SKODA. Ad. 2.3. Konkurenci. Konkurenci organizacji to inne organizacje, które konkurują z nią o zasoby. Najbardziej oczywistym typem takich zasobów są pieniądze klientów. Organizacje mogą konkurować o różnego rodzaju zasoby inne niż środki pieniężne przeznaczone na wydatki konsumpcyjne. Dwie całkowicie niezależne organizacje mogą

docsity.com

konkurować o uzyskanie kredytu od banku dysponującego ograniczonymi środkami na akcję kredytową. Przedsiębiorstwa konkurują o wysokiej jakości siłę roboczą, przełomowe wynalazki i patenty,a także o rzadkie surowce. Stosunki TRW Inc z różnorodnymi producentami, którym służy, rozwijają się w partnerstwa, z dzieleniem się informacjami, celami i dpowiedzialnościami. Zakres działalności TRW w dziedzinie motoryzacji stał się ogólnoświatowy. Oprócz od dawna ugruntowanego partnerstwa z producentami europejskimi, TRW Inc znalazło się wśród pierwszych amerykańskich dostawców przemysłu motoryzacyjnego, którzy rozwinęli stosunki z japońskimi producentami samochodów. Otwiera także drzwi do potencjalnie rozległego rynku chińskiego, a także w innych regionach Azji. W rezultacie, TRW wkroczyło do Europy Wschodniej, przede wszystkim do Polski i Republiki Czech, rozwinęło potencjał wzrostu w Ameryce Łacińskiej, w tym w Meksyku i Brazylii, i podjęło się zadania penetracji takich wyłaniających się rynków, jak Chiny, Indie, Tajlandia, Południowa Afryka, Tajwan, Turcja. W sumie, strategicznie rozmieszczone zakłady TRW, filozofia globalnego zasięgu i lokalnego kontaktu oraz znajdujące się na całym świecie ośrodki technologiczne i badawcze dają TRW siłę konkurencyjną w wymagającym międzynarodowym przemyśle. Ogólnoświatowy potencjał TRW - obecnie 138 zakładów w 31 krajach z których wszystkie służą poważnym producentom samochodów - dobrze sytuuje firmę w dzisiejszym światowym przemyśle motoryzacyjnym. Zagrożeniem firmy TRW Polska są przede wszystkim konkurenci rynków rozwijających się. Wprawdzie TRW obejmuje połowę światowego rynku, ale to nie znaczy wcale, że firmy o podobnym profilu produkcyjnym nie mogą wyprzeć firmy z rynku. Dużym zagrożeniem jest niewątpliwie sytuacja na rynkach wschodnich. Tam bardziej opłaca się inwestować, gdyż koszty utrzymania zakładu i kadry pracowniczej są znacznie niższe, niż na rynkach zachodnich. Może się w przszłości okazać, że rynek polski jest również zbyt wymagający i centrala w Cleveland zechce przenieść zakład z Polski za jej wschodnią granicę. 3. Otoczenie dalsze - Przedsiębiorstwa oraz ich dostawcy, pośrednicy, klienci, konkurenci oraz pozostałe podmioty na rynku, działają w szerszym otoczeniu czynników i trendów makroekonomicznych, które tworzą dla przedsiębiorstw zarówno możliwości rynkowe, jak i stanowią dla nich zagrożenia. Czynników tych nie można kontrolować. Można je jedynie obserwować i reagować na ich zmiany. Tendencje otoczenia zwykle mają źródła: społeczne, ekonomiczne, technologiczne, konkurencyjne i regulacyjne. Ad. 3.1. - Czynniki demograficzne Jedną za najważniejszych zmiennych demograficznych jest struktura wiekowa populacji. Jest ona różna w poszczególnych krajach, regionach, a nawet miastach tych samych regionów. Istnieją tzw. młode społeczeństwa, w których średnia wieku w całej populacji jest bardzo niska, i społeczeństwo starzejące się, w których średnia wieku jest wyraźnie wyższa w porównaniu do poprzedniej grupy. W większości przypadków młode społeczeństwa występują w krajach rozwijających się. Składa się na to kilka powodów. Na przykład niższe standardy życia pod względem ilości i jakości pożywienia, higieny, zanieczyszczenia środowiska naturalnego powodują wyższą śmiertelność. W rozwiniętych krajach Europy proporcja ludzi starszych do młodych wynosiła w 2000 roku o 18% więcej. W Polsce natomiast w 2000 roku będzie 6,4 mln osób w wieku 60 lat i powyżej, co stanowi 16,4% społeczeństwa. Ludzi starszych cechuje ostrożność i rozwaga, ważna dla nich jest wygoda oraz bezpieczeństwo. Dlatego samochody, które spełniają ich wymagania pod tym względem będą przez nich najchętniej kupowane. Są to samochody wyposażone w pasy bezpieczeństwa i poduszki

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument