Analiza ryzyka metoda macierzowa - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Inżynieria. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS)
spartacus_80
spartacus_80

Analiza ryzyka metoda macierzowa - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Inżynieria. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS)

PDF (487 KB)
5 str.
6Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynieri: analiza ryzyka metoda macierzowa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
Metoda I – macierzowa

Metoda – macierzowa

Identyfikacja obszarów ryzyka Dane niezbędne przy tworzeniu modelu zarządzania ryzykiem obejmują najważniejsze

rodzaje ryzyka i informacje o tym jak dane przedsiębiorstwo jest przygotowane na zaistnienie

tego ryzyka, a także listę możliwości reakcji na przewidywane czy zaistniałe ryzyko, na

podstawie, której będzie można oceniać skuteczność działań antyryzyka w danym

przedsiębiorstwie.

Przyjęta została trójstopniowa skala:

m – prawdopodobieństwo małe

s – prawdopodobieństwo średnie

d – prawdopodobieństwo duże

M – szansa mała/ryzyko małe

S – szansa średnia/ryzyko średnie

D – szansa duża/ryzyko duże

Tablica

Analiza zagrożeń dotyczących ryzyka związanego z bezpieczeństwem pracy

ZAGROŻENIA Prawdopodobieńs.

wystąpienia

Dotkliwość wystąpienia

skutków

1.Awarie maszyn i urządzeń s S

2.Praca w szkodliwych warunkach d D

3.Niewłaściwie przeprowadzone szkolenia bhp d S

4.Brak nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp s D

5.Nieprzestrzeganie przepisów bhp d D

6.Nieprzewidziane zdarzenia losowe s M

7.Wady lub przestarzałość materiałów, z których wykonane

są maszyny lub urządzenia d D

8.Brak należytej ostrożności i koncentracji uwagi d M

9.Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń s D

10.Choroby zawodowe m S

11.Niewystarczające kompetencje na dane stanowisko pracy s D

12.Niezastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniach

podczas wykonywanej pracy m s

docsity.com

Tablica

Analiza szans związanych z ryzykiem bezpieczeństwa pracy

SZANSE Prawdopodobieńs.

wystąpienia

Korzystność

wystąpienia

skutków

1.Regularne, odpowiednio częste przeglądy maszyn i urządzeń s S

2.Stosowanie odzieży ochronnej, urządzeń ograniczający działanie

szkodliwych czynników d D

3.Dobranie kompetentnych osób przeprowadzających szkolenie bhp m M

4.Dobranie kompetentnych i solidnych osób do nadzoru nad przestrzeganiem

przepisów bhp m M

5.Wysokie kary, zwalnianie dyscyplinarne z pracy za nieprzestrzeganie

przepisów bhp d D

6.Próba analizy nieprzewidzianych zdarzeń losowych i przygotowanie się do

szybkiej likwidacji skutków s S

7.Dokładna i ciągła kontrola jakości materiałów, z których wykonane są

maszyny lub urządzenia, wymiana przestarzałych materiałów s S

8.Przestrzeganie dozwolonego czasu pracy s D

9.Nadzór nad przestrzeganiem obsługi urządzeń zgodnie instrukcją s D

10.Wysyłanie pracowników narażonych na pracę w szkodliwych warunkach

na częstsze badania okresowe d D

11.Szkolenia, kursy, konferencje s D

12.Przeprowadzanie testów kontrolujących wiedzę zdobytą podczas szkolenia

s S Najistotniejsze zagrożenia, którymi powinno zająć się w pierwszej kolejności to: narażenie na

pracę w szkodliwych warunkach, nieprzestrzeganie przepisów bhp przez pracowników,

zagrożenie chorobami zawodowymi.

Z kolei największe możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom zagrożeń związanych

z ryzykiem bezpieczeństwa pracy to: stosowanie odzieży ochronnej oraz urządzeń

ograniczający działanie szkodliwych czynników, wysokie kary lub nawet zwalnianie

dyscyplinarne z pracy za nieprzestrzeganie przepisów bhp, a także dokładna i ciągła kontrola

jakości materiałów, z których wykonane są maszyny lub urządzenia.

Ocena ryzyka Następnym etapem jest wyrażenie liczbowe rozmiarów zagrożeń lub możliwości

związanych z danym ryzykiem w celu dokonania oceny. W tym celu wykorzystuje się

macierz nasilenie reakcji pomiędzy prawdopodobieństwem wystąpienia a dotkliwością lub

korzystnością wystąpienia skutków, w odniesieniu do ilości wskazań dla poszczególnych

relacji. W celu jej zbudowania zostały wykorzystane dane z powyższych tablic. Zliczone,

identyczne relacje zostały wpisane w odpowiednie pola macierzy.

docsity.com

Tablica

Macierz relacji: szanse – prawdopodobieństwo – dotkliwość dotycząca ryzyka

bezpieczeństwa pracy

DOTKLIWOŚĆ

D S M

PRAWDOPO-

DOBIEŃSTWO

d 3 0 0

s 3 4 0

m 0 0 2 Tablica

Macierz relacji: szanse – prawdopodobieństwo – korzystność dotycząca ryzyka

bezpieczeństwa pracy

bezpieczeństwa pracy

KORZYSTNOŚĆ

D S M

PRAWDOPO-

DOBIEŃSTWO

d 3 1 1

s 3 1 1

m 0 2 0

Następnie zostały wyodrębnione grupy: A, B, C.

GR. A: dD, dS, sD – zdarzenia występujące miedzy dużym prawdopodobieństwem a dużą

korzystnością, dużym prawdopodobieństwem a średnią korzystnością, średnim

prawdopodobieństwem a dużą korzystnością

GR. B: mD, sS, dM - zdarzenia występujące miedzy małym prawdopodobieństwem a dużą

korzystnością, średnim prawdopodobieństwem a średnią korzystnością, dużym

prawdopodobieństwem a małą korzystnością

GR. C: mS, mM, sM - zdarzenia występujące miedzy małym prawdopodobieństwem a

średnią korzystnością, małym prawdopodobieństwem a małą korzystnością, średnim

prawdopodobieństwem a małą korzystnością

Następnie dokonano porównania ilościowego i wartościowego w poszczególnych grupach,

aby porównać szanse i zagrożenia.

Ilościowa analiza sprowadza się do zsumowania poszczególnych zdarzeń zachodzących w

grupach .

Dla dotkliwości: SDA = dD + dS + sD = 3 + 0 + 3 = 6 - suma zdarzeń w macierzy zagrożeń w grupie A

SDB = mD + sS + dM = 0 + 4 + 0 = 4 - suma zdarzeń w macierzy zagrożeń w grupie B

SDC = mS + mM + sM = 0 + 2 + 0 = 2 - suma zdarzeń w macierzy zagrożeń w grupie C

SZ = SDA + SDB + SDC = 6 + 4 + 2 = 12 to suma elementów macierzy relacji-zagrożenia

Dla korzystności: SKA = dD + dS + sD = 3 + 1+ 3 = 7 - suma zdarzeń w macierzy szanse w grupie A

SKB = mD + sS + dM = 0 + 1 + 1 = 2 - suma zdarzeń w macierzy szanse w grupie B

SKC = mS + mM + sM = 2 + 0 + 1 = 3 - suma zdarzeń w macierzy szanse w grupie C

SS = SKA + SKB + SKC = 7 + 2 + 2 = 12 to suma elementów macierzy relacji-szanse

Kolejnym etapem jest wyznaczenia prezentacji wartościowej w następujący sposób:

docsity.com

Kolejnym etapem jest wyznaczenia prezentacji wartościowej w następujący sposób:

Dla dotkliwości:

K = Gr. A

Gr. B

Gr. C

K =

K =

5,0 12

6 

Z

DA

S

S

33,0 12

4 

Z

DB

S

S

17,0 12

2 

Z

DC

S

S

Gr. A

Gr. B

Gr. C

Dla korzystności:

17,0 12

2 

S

KC

S

S K =

K =

K = 25,0 12

3 

S

KB

S

S

58,0 12

7 

S

KA

S

S

docsity.com

Tablica

Zbiorcze zestawienie ilościowej i wartościowej oceny szans i

ryzyka

Korzystność Dotkliwość

Ilość Wartość Ilość Wartość

Gr. A 7 0,58 6 0,5

Gr. B 3 0,25 4 0,33

Gr. C 2 0,17 2 0,17

Jak wynika z powyższej tablicy dla korzystności grupa czynników A mających

największe znaczenie dla poprawnej działalności huty związanej z zagrożeniami

dotyczącymi ryzyka bezpieczeństwa pracy przyjmuje wartość 0,58; zaś dla

dotkliwości, gdzie grupa A powoduje najbardziej niekorzystne skutki związane z tym

ryzykiem przyjmuje wartość 0,5. Oznacza to, że można podjąć działania

ograniczające wymienione zagrożenia, gdyż są one opłacalne. Jednak muszą być

one szczegółowo przeanalizowane ponieważ wskaźnik korzystności tylko w

niewielkim stopniu przewyższa wskaźnik dotkliwości, wiec występują trudności w

przeciwdziałaniu ryzyku.

Wnioski wypływające z analizy ryzyka metodą I

Jak wynika z przeanalizowania wskaźników korzystności i

dotkliwości w pierwszej metodzie dla korzystności grupa

czynników A mających największe znaczenie dla poprawnej

działalności huty przyjmuje wyższe wartości niż grupa

czynników A dla dotkliwości powodująca najbardziej

niekorzystne skutki związane z danym rodzajem ryzyka.

Oznacza to, że należy podjąć działania ograniczające

wymienione zagrożenia, gdyż są one opłacalne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument