Analiza struktury - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Elzbieta84
Elzbieta84

Analiza struktury - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

3 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z zakresu statystyki: analiza struktury.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

1

ANALIZA STRUKTURY 1. W sklepie internetowym w ciągu 20 dni zanotowano informacje o liczbie składanych zamówień (x): 1, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 2. a) Utworzyć szereg rozdzielczy. b) Wyznaczyć i zinterpretować wartości dystrybuanty empirycznej.

2 . Rozkład marynarzy według liczby odbytych rejsów w pierwszym roku pracy na morzu jest następujący: Liczba rejsów 2 3 4 5 6 7 Liczba marynarzy 3 5 7 12 16 7 Oblicz i zinterpretuj wartości średniej, dominanty i mediany w tym rozkładzie.

3. Dane o liczbie reklamacji zgłoszonych w ciągu roku w 100 sklepach obuwniczych w województwie katowickim przedstawia następujące zestawienie: Liczba reklamacji poniżej 50 50-100 100-150 150-200 200 i więcej Liczba sklepów 10 15 30 25 20 a) Które ze znanych miar poziomu przeciętnego można wyznaczyć na podstawie podanych informacji? Odpowiedź uzasadnij oraz oblicz wymienione miary. b)Wyznacz graficznie kwartyle oraz medianę.

4. W pewnym mieście zbadano taksówki ze względu na okres użytkowania (w latach) . Uzyskano następujące informacje: Okres użytkowania (w latach) 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 Odsetek taksówek (w %) 10 10 30 35 15

a) Oblicz i zinterpretuj wartość pierwszego kwartyla i dystrybuanty empirycznej dla x = 8 lata.

b) Narysuj wykres dystrybuanty empirycznej.

5. W pewnym zakładzie pracy zbadano staż pracy 200 zatrudnionych i otrzymano następujące dane: Staż pracy (w latach) do 3 do 6 do 9 do 12 do 15 Dystrybuanta empiryczna 0.1 0.4 0.8 0.9 1.0 Ponadto wiadomo, że najczęściej spotykany wiek zatrudnionych jest równy średniej wieku w tej grupie i wynosi 36.5 lat z odchyleniem standardowym 2.5 lat, a moment centralny trzeciego rzędu wyniósł 0

a) ze względu na którą cechę (staż pracy czy wiek zatrudnionych) badani pracownicy są bardziej zróżnicowani?

b) Ocenić asymetrię obu rozkładów.

6. Przeprowadzony wśród 200 studentów SGH sondaż dotyczący ich sytuacji rodzinnej dostarczył między innymi informacji na temat liczby posiadanego rodzeństwa (X) oraz liczby pokoi w zajmowanych mieszkaniach (Y). Okazało się, że 20% ogółu studentów nie miało rodzeństwa wcale, 65% miało nie więcej niż jednego brata lub siostrę, a 90% ogółu studentów posiadało dwoje rodzeństwa lub mniej. W badanej zbiorowości nie było studenta, który miał

docsity.com

2

więcej niż troje rodzeństwa. Odnośnie cechy Y to średnia liczba pokoi w mieszkaniach równa była 2,4 z odchyleniem standardowym 1.2 pokoju. Ocenić, czy badana zbiorowość studentów jest bardziej zróżnicowana pod względem liczby posiadanego rodzeństwa, czy liczby pokoi w zajmowanych mieszkaniach.

7. Na podstawie informacji o powierzchni mieszkań (w m2) oraz wysokości miesięcznego czynszu (w zł), płaconego za użytkowanie 60 losowo wybranych lokali znajdujących się na jednym z nowych osiedli w Olsztynie ustalono następujące dane: Powierzchnia mieszkania (w m2)

do 36 do 52 do 68 do 84 do 100

Odsetek ogółu mieszkań 15 65 90 95 100 Charakterystyki rozkładu mieszkań według wysokości miesięcznego czynszu kształtują się następująco: - poziom pierwszego momentu zwykłego wynosi 625 zł; - wielkość drugiego momentu centralnego jest równa 23716 (zł) 2

a) Dokonać pełnej analizy przeciętnego poziomu i zróżnicowania powierzchni mieszkań w badanym osiedlu, korzystając z dodatkowej informacji, że najmniejsze mieszkanie miało powierzchnię równą 20 m2.

b) Jakie były typowe wysokości miesięcznego czynszu?

8. W badaniu rozkładu płac z czerwca 1997 roku ustalono, że: 25% najniższych płac było zawartych w przedziale od 370 do 590 zł; płaca środkowa była równa 850 zł, a 25% najwyższych płac stanowiły kwoty nie mniejsze niż 1140 zł. Natomiast w 1999r w czerwcu 25% najniższych płac było zawartych w przedziale od 470 do 690 zł; płaca środkowa była równa 950 zł, a 25% najwyższych płac stanowiły kwoty większe od 1240 zł. W którym roku było większe zróżnicowanie płac?

9. Dane Narodowego Spisu Powszechnego z 1988 r. informują, że średnia powierzchnia mieszkania w mieście wyniosła 53,8 m2, natomiast na wsi - 69,3 m2. Wiedząc, że w 1988 roku mieszkania w miastach stanowiły 65,6% ogółu mieszkań w Polsce, obliczyć średnią powierzchnię ogółu mieszkań w Polsce w 1988 roku.

10. Po egzaminie ze statystyki zbadano 150 studentów pod względem czasu rozwiązywania testu w minutach (X) oraz liczby opuszczonych zajęć (Y). Ustalono, że średnia liczba opuszczonych zajęć wynosiła 2, odchylenie standardowe 1. Natomiast rozkład czasu rozwiązywania testu był następujący:

Czas rozwiązywania testu 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 Liczba studentów 10 15 50 60 15 a) Wyznaczyć medianę i obliczyć średnią czasu rozwiązywania testu. Co można powiedzieć o asymetrii rozkładu na podstawie otrzymanych miar? b) Porównać zróżnicowanie studentów ze względu na czas rozwiązywania testu oraz liczbę opuszczonych zajęć.

docsity.com

3

11. Dane są informacje o wieku osób pracujących i bezrobotnych w Polsce w IV kwartale 2007 r.: Wiek (w latach) Pracujący (w %) Bezrobotni (w %)

15-25 10 24 25-35 29 31 35-45 26 22 45-55 25 16 55-65 10 7

Razem 100 100

Ponadto wiadomo, że: Parametr Pracujący Bezrobotni Wariancja wieku 133,84 149,99 Trzeci moment centralny dla wieku 120,67 768,40

a) Czy prawdą jest, że co najmniej połowa osób pracujących ma nie więcej lat niż co najmniej połowa osób bezrobotnych? Odpowiedź uzasadnij.

b) Czy prawdą jest, że średnia wieku osób pracujących jest większa niż średnia wieku osób bezrobotnych? Oblicz odpowiednie miary i uzasadnij odpowiedź

c) Za pomocą odpowiednich miar oceń i porównaj zróżnicowanie wieku osób pracujących oraz bezrobotnych.

d) Za pomocą odpowiednich miar, oceń i porównaj asymetrię (kierunek oraz siłę) rozkładu wieku osób pracujących oraz bezrobotnych.

12. Wybierając sieć telewizyjną do umieszczenia reklamy swoich produktów producent zebrał informacje o oglądalności dwóch kanałów w ciągu 20 dni. Liczba widzów programów stacji XXX (w tys.) była następująca

Liczba widzów

150-250 250-350 350-450 450-550 550-650

Liczba dni 2 4 5 8 1 Klasyczny współczynnik zmienności wyniósł 27,30% A trzeci moment centralny = -587368

Stacja YYY w tych dniach miała średnio dziennie 410 tys. widzów, klasyczny współczynnik asymetrii wyniósł 0,5 a współczynnik zmienności 40%.

a) Obliczyć średnią oraz klasyczną miarę zróżnicowania liczby widzów programów stacji XXX.

b) Którą stację powinien wybrać producent? Do porównania wykorzystaj obliczone miary położenia, ale również współczynniki zmienności i odpowiednie (doliczone) miary asymetrii. Uzasadnij wykorzystując również naszkicowane na podstawie współczynników asymetrii rozkłady liczby widzów.

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument