Planowanie - Notatki - Zarządzanie - Część 1, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Planowanie - Notatki - Zarządzanie - Część 1, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (2 MB)
21 strona
539Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: planowanie. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 21
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument

PLANOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA

Agnieszka Sopińska docsity.com

FUNKCJE ZARZĄDZANIA-PLANOWANIE

Planowanie - określenie trybu działania

Wyznaczenie celów organizacji

Określenie sposobu ich realizacji (planów)

Elementem planowania jest podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji - wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości

Agnieszka Sopińska docsity.com

Proces planowania

Wizja

Misja (kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?)

Cele strategiczne Plany strategiczne

Cele operacyjne Plany operacyjne

Cele taktyczne Plany taktyczne

Agnieszka Sopińska

docsity.com

CELE KRÓTKO- I DŁUGOOKRESOWE:

CELE DŁUGOOKRESOWE

1. Podpowiadają jakie działania należy podjąć TERAZ aby osiągnąć oczekiwane długookresowe rezultaty PÓŹNIEJ

CELE KRÓTKOOKRESOWE

1. Określają oczekiwane TEMPO zmian i POZIOMWYDAJNOŚCI

2. Służą jako ETAPYdo osiągnięcia celów długookresowych

Agnieszka Sopińska

docsity.com

RÓŻNE SFORMUŁOWANIA CELÓW STRATEGICZNYCH

1. Osiąganie trwałej przewagi konkurencyjnej.

2. Zwiększanie wartości firmy dla akcjonariuszy.

3. Dostosowywanie się do zmian otoczenia.

4. Wzrost przedsiębiorstwa.

5. Rozwój przedsiębiorstwa.

6. Budowanie trwałej obecności na rynku.

7. Utrzymanie potencjału rozwojowego i konkurencyjnego w długiej perspektywie czasowej.

Agnieszka Sopińska

docsity.com

To wyobrażenie kierownictwa przedsiębiorstwa co do kierunku jego rozwoju i tego czym przedsiębiorstwo będzie się zajmowało w przyszłości.

WIZJA przedsiębiorstwa

Agnieszka Sopińska docsity.com

1. Jest pisemnym wyrazem wizji kierownictwa ( właściciela)

przedsiębiorstwa co do perspektyw jego rozwoju.

2. Pokazuje co przedsiębiorstwo chce osiągnąć, na jakich rynkach chce działać, czym będzie się kierować w swoich działaniach.

3. W jasny sposób określa co przedsiębiorstwo chce uczynić dla zaspokojenia potrzeb swoich klientów.

4. Pokazuje zamiar zajęcia określonej pozycji przez przedsiębiorstwo.

MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Agnieszka Sopińska docsity.com

PYTANIA POMAGAJĄCE SFORMUŁOWAĆ WIZJĘ

1. Jakiego rodzaju działalność prowadzimy?

2. Jaką działalnością chcielibyśmy się zajmować w przyszłości?

(co?, dla kogo,? w jaki sposób?)

1. Jak zmiany technologiczne wpłyną na strukturę naszego przemysłu?

2. Jakie są możliwe scenariusze zdarzeń w naszym otoczeniu?

3. Kto będzie w przyszłości naszym konkurentem? dostawcą? partnerem?

4. Czego będą oczekiwać nasi klienci w przyszłości?

5. Jakie są oczekiwania wobec naszego przedsiębiorstwa?

Agnieszka Sopińska docsity.com

PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE „ZIELONY LUDEK”

Misja

Naszą misją jest NAUKA JĘZYKA PRZEZ ZABAWĘ.

Cel strategiczny

W ciągu 5 lat rozszerzyć zakres działania na obszar CAŁEGO MIASTA

Cele taktyczne

•Pozyskać pozwolenie na budowę placówek w kolejnych lokalizacjach;

•Zatrudnienie lektorów;

•Podpisanie umowy z firmą dostarczającą jedzenie;

•Zakup pomocy dydaktycznych; itp

Agnieszka Sopińska

docsity.com

Regionalna sieć lokali szybkiej obsługi

Misja

Naszą misją jest prowadzenie sieci lokali, które będą przygotowywać i serwować wysokiej jakości posiłki, szybko i po rozsądnych cenach.

Cel strategiczny

Rozszerzyć zakres działania na obszar całego kraju w przeciągu 5 lat.

Cele taktyczne

Otwarcie 5 nowych lokali rocznie

V-ce prezes ds. operacji

Pozyskać nowy segment klientów

V-ce prezes ds. marketingu

Uzyskać kredyt na sfinansowanie

V-ce prezes ds. finansów

Zmniejszyć ilość odpadów o 5% rocznie

Kierownik lokalu

Zorganizować kampanię promującą zestawy śniadaniowe

Dyrektor ds. reklamy

Pokryć wszystkie zobowiązania w ciągu

30 dni

Kierownik księgowości

C el

e ta

kt yc

zn e

Agnieszka Sopińska

docsity.com

Rodzaje planów

• Plan strategiczny = wojna

• Plan taktyczny = bitwa

• Plan operacyjny = potyczka (starcie)

Agnieszka Sopińska

docsity.com

Coca - Cola Plan strategiczny

Zwiększenie udziału w światowym rynku napojów orzeźwiających.

Plan taktyczny

Budowa nowego zakładu na pd. Francji wytwarzającego koncentrat napoju. Budowa kolejnego zakładu produkcji napojów puszkowych w Dunkierce.

Plany operacyjne

Procedura przyjęcia nowych pracowników.

Zorganizowanie przetargu na dostawę linii produkcyjnej.

Agnieszka Sopińska

docsity.com

Wpływ otoczenia na proces planowania

Otoczenie stabilne

Otoczenie turbulentne

Agnieszka Sopińska

Jeden scenariusz przyszłości

Jeden plan działania

Wiele scenariuszy przyszłości

Wiele planów działania

docsity.com

PROGNOZOWANIE ZMIAN CIĄGŁYCH

2012 2015

Agnieszka Sopińska docsity.com

PROGNOZOWANIE ZMIAN NIECIĄGŁYCH

Lata

P o zi

o m

z m

ie n n ej

Wzrost

stabilizacja

2012

spadek

Agnieszka Sopińska docsity.com

Planowanie strategiczne

Plan strategiczny

wersja 1

(zerowa)

Scenariusz

najbardziej

prawdopodobny

Scenariusz

pesymistyczny

Scenariusz

Optymistyczny

F ir

m a

O

to cz

en ie

Plan strategiczny

wersja 3

(pesymistyczna)

Plan strategiczny

wersja 2

(optymistyczna)

Agnieszka Sopińska docsity.com

SŁABE SYGNAŁY

INFORMACJE O ZDARZENIACH W OTOCZENIU, KTÓRE ZAPOWIADAJĄ W PRZYSZŁOŚCI

PRZEŁOMOWE ZMIANY,

A NIE SĄ ROZUMIANE I DOCENIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA (ORGANIZACJE) OBECNIE.

Agnieszka Sopińska

docsity.com

STRATEGIA DZIAŁANIA

Agnieszka Sopińska docsity.com

POJĘCIE STRATEGII:

Szkoła: Główni przedstawiciele: Rozumienie strategii:

Planistyczna (tradycyjna)

H. I. Ansoff; R. L. Ackoff; K. R. Andrews

Strategia = szczegółowy plan działania, „rozkład jazdy” gotowy do wdrożenia.

Ewolucyjna E. Warpp; J.B. Quinn; H. Mintzberg

Strategia = wzorzec zachowania powstający jako wypadkowa działania, określany ex post.

Pozycyjna M. E. Porter; E. Wrapp; K. Ohmae

Strategia = pozycja rynkowa

Zasobowa C. K. Prahalad; G. Hamel; B. Godziszewski

Strategia = perspektywa, trajektoria rozwoju będąca wypadkową zasobów.

Agnieszka Sopińska

docsity.com

Dwie orientacje metodologiczne w wypracowywaniu strategii przedsiębiorstwa:

„outside-in” ( od zewnątrz): Strategia jest ukierunkowana rynkowo, punktem wyjścia jest wizja

otoczenia rynkowego lub rynku; Wizja rynku określa cele strategiczne, strategie, modele biznesowe,

procesy i struktury zarządzania „inside-out” ( od wewnątrz): Strategia jest ukierunkowana zasobowo, punktem wyjścia są

zasoby, potencjały firmy. Najważniejszym staje się efektywne wykorzystanie zasobów,

wzmocnienie i budowa potencjałów

Agnieszka Sopińska docsity.com

Model strategii Strategia rozwoju- poziom całej firmy

Strategia konkurencji- poziom SJB

Strategia funkcjonalna- poziom danej funkcji

CO? GDZIE?

DLA KOGO?

W JAKI SPOSÓB BYĆ LEPSZYM OD

KONKURENTÓW?

JAK TO OSIĄGNĄĆ NA POZIOMIE

FUNKCJONALNYM?

Agnieszka Sopińska docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 21 pages
Pobierz dokument