Płatności w handlu - Notatki - Handel zagraniczny, Notatki'z Handel zagraniczny
Glass_Duo
Glass_Duo3 czerwca 2013

Płatności w handlu - Notatki - Handel zagraniczny, Notatki'z Handel zagraniczny

PDF (108 KB)
5 strona
2Liczba pobrań
425Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu handlu zagranicznego dotyczące płatności w handlu; weksel, czek itd.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument
PŁATNOŚCI W HANDLU

PŁATNOŚCI W HANDLU

Obserwujemy ostatnio coraz większą popularność obrotu bezgotówkowego w transakcjach między firmami, zwłaszcza między firmami

działającymi na rynkach zagranicznym lub współpracujących z międzynarodowymi kontrahentami. Zrozumienie istoty form płatności innych

niż prosty przelew bankowy sprawia czasami trudności, gdyż są to formy spotykane rzadziej w codziennej działalności firm. Pojawiły się one w Polsce w

latach dziewięćdziesiątych, po długim okresie nieobecności.

W praktyce bankowej i księgowej najczęściej spotykamy się z

wekslem, czekiem, poleceniem wypłaty, akredytywą pieniężną,

inkasem dokumentowym, akredytywą dokumentową i gwarancją

bankową.

Weksel.

Weksel jest to wierzytelnościowy papier wartościowy o dokładnie określonej, przez prawo wekslowe, formie. Rozróżniamy dwa rodzaje weksli :

trasowany, zwany również tratą, wystawiany przez eksportera, który

poleca kupującemu lub jego bankowi zapłatę określonej sumy.

weksel własny, który wystawia importer w zamian za otrzymany towar.

Konieczne elementy weksla to:

1. nazwa "weksel"

2. bezwarunkowe polecenie ( trata ), lub bezwarunkowe przyrzeczenie ( weksel własny ) zapłacenia wyznaczonej sumy pieniężnej

3. termin płatności

4. miejsce płatności

5. nazwisko osoby i nazwa firmy

6. data i miejsce wystawienia

7. podpis wystawcy

8. w wekslu trasowanym > nazwisko osoby lub nazwa firmy, która ma zapłacić.

Bardziej popularny od weksla jest czek, którym mogą płacić także osoby prywatne. Weksle najogólniej dzieli się na gotówkowe i rozrachunkowe.

Pierwsze służą popraniu i zapłacie gotówki, drugie służą do rozliczania

transakcji między firmami.

Czek:

• Jest to papier wartościowy o ściśle określonej, przez prawo czekowe, formie. • Rozróżniamy : czeki imienne lub na zlecenie oraz czeki na okaziciela.

• Czeki zakreślone dwoma równoległymi liniami oznaczają, ze grupa osób mogących otrzymać zapłatę jest ograniczona. • Rozróżniamy czeki rozrachunkowe, do rozliczeń bezgotówkowych i

gotówkowe. • Czeki bankierskie, których wystawcą jest bank zwiększają bezpieczeństwo i

szybkość transakcji.

Polecenie wypłaty.

Polecenie wypłaty jest stosowane przy dokonywaniu przedpłaty, czy zaliczki oraz przy płatnościach w rachunku otwartym. Polecenie wypłaty jest

międzynarodowym przekazem bankowym zlecającym zapłatę wskazanej sumy określonemu w przekazie beneficjantowi.

Akredytywa pieniężna. Akredytywa pieniężna jest dokumentem, w którym bank otwierający

akredytywę upoważnia inny bank do dokonania wypłaty na rzecz wskazanego w jej treści beneficjenta, do wysokości kwoty i w terminie określonym w akredytywie.

Inkaso dokumentowe. W inkasie dokumentowym importer zobowiązuje się do uregulowania

należności za wysłany przez eksportera towar w zamian za dokumenty reprezentujące towar.

Inkaso dokumentowe nie daje pewności eksporterowi otrzymania należności za towar. Dlatego eksporter powinien dążyć by jego bank sprawował pieczę nad

dokumentami i nie było możliwości by importer wszedł w ich posiadanie przed dokonaniem zapłaty.

Akredytywa dokumentowa. Akredytywa dokumentowa znacznie ogranicza ryzyko niezapłacenia za towar

przez importera. Praktyka bankowa posługiwania się tą formą płatności została

ujednolicona przez Międzynarodową Izbę Handlową. Ostatnia wersja pochodzi

z 1993 roku. Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem banku wobec eksportera, podjętym przez bank na zlecenie importera, do wypłacenia

eksporterowi określonej sumy w zamian za złożenie przez niego, w przewidzianym terminie, ustalonych w treści akredytywy dokumentów. W

przypadku zapłaty za towar akredytywą w kontrakcie powinny zostać ustalone jej podstawowe dokumenty i powtórzone w zleceniu otwarcia akredytywy

skierowanym przez importera oraz w treści akredytywy otwartej przez bank. Banki posiadają ujednolicone formularze, które wypełnia importer.

Dokumenty występujące w akredytywach:

faktura handlowa

międzynarodowy samochodowy list przewozowy ->CMR

międzynarodowy kolejowy list przewozowy ->CIM

międzynarodowy lotniczy list przewozowy ->AWB

dokument transportu multimedialnego

konosament morski, morski list przewozowy, konosament czarterowy

dokument ubezpieczeniowy

świadectwo kontroli ilości i jakości towaru

atesty zdrowia

świadectwo pochodzenia

Sposoby płatności za pośrednictwem akredytywy dokumentowej to

a vista, przez akceptację traty wystawionej przez eksportera, na drodze

negocjacji traty, z odroczeniem terminu płatności.

Wyróżniamy następujące rodzaje akredytyw:

nieodwołalna » stanowi ostatecznie wiążące zobowiązanie banku

otwierającego akredytywę wobec beneficjanta

odwołalna » w ramach której bank otwierający akredytywę zastrzega

sobie prawo odwołania lub zmiany zobowiązania.

Poniżej przedstawiamy schemat zapłaty akredytywą.

Gwarancje bankowe.

Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie banku do wypłacenia jej beneficjantowi oznaczonej kwoty pieniężnej, w razie niewypełnienia przez

zleceniodawcę zobowiązań umownych wobec beneficjanta, wynikających z treści gwarancji. Gwarancje w handlu międzynarodowym są ujednolicone :

Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication 458 z 1992 roku. Rodzaje gwarancji to:

Gwarancja właściwego zrealizowania kontraktu, zazwyczaj inwestycyjnego.

Gwarancja zwrotu zaliczki gdy kontrakt nie został zrealizowany.

Gwarancja zapłaty wstrzymanych przez importera rat, w przypadku kontraktów inwestycyjnych.

Pełna gwarancja zapłaty obejmująca : gwarancję otwarcia akredytywy, wykupu dokumentów inkasowych, zapłaty zaliczki, zapłaty rat

kredytowych z kontraktu.

Powyższy artykuł nie realizuje oczywiście w pełni tematu form płatności w handlu międzynarodowym i krajowym, ale jest dobrą podstawą do zainteresowania się różnymi formami zapłaty za towar czy usługę. Może

skorzystają Państwo niedługo z którejś z powyższych metod zapłaty i stanie się ona zupełnie zwyczajna obok tradycyjnego wypisywania blankietów przelewów.

AGNIESZKA ZAWADA

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument