Cele i zadania organizacji narodów zjednoczonych - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Cele i zadania organizacji narodów zjednoczonych - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Silesia in Katowice

RTF (36 KB)
2 strony
377Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu stosunków międzynarodowych opisujące cele i zadania organizacji narodów zjednoczonych .
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Cele i zadania organizacji narodów zjednoczonych

Sprecyzowane w Karcie to: Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków Rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i stanowienia narodów o sobie Nawiązanie międzynarodowej współpracy przy rozwiązywaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód dla wszystkich bez różnicy płci, języka lub religii Mając na uwadze stworzenie warunków stałości i dobrobytu, które są niezbędne do pokojowych i przyjaznych stosunków między narodami Narody Zjednoczone będą popierały: podnoszenie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu i rozwoju gospodarczego, społecznego jak również współpracę kulturalną i oświatową Zadania i cele Organizacji Narodów Zjednoczonych były więc znacznie szersze niż Ligi Narodów. Członkiem ONZ, wg artykułu 4. Karty NZ może być "każde państwo miłujące pokój, które przyjęło zobowiązania zawarte w Karcie" i - zdaniem ONZ - "jest w stanie je wypełniać".Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Z uwagi na fakt, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją rządową, co oznacza, że jej członkami mogą być tylko suwerenne kraje. Karta Narodów Zjednoczonych wyróżnia dwa rodzaje członkostwa: Pierwotne - obejmują one tylko państwa założycielskie a więc jedynie uczestników konferencji w San Francisco ( Polska należy do pierwszej grupy) Zwykłe - państwa przyjmowane są na zasadach Karty Karta Narodów Zjednoczonych (obrazuje wykres) wymienia sześć organów głównych Zgromadzenie Ogólne Radę Bezpieczeństwa Radę Społeczno - Gospodarczą Radę Powierniczą Sekretariat Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Karta przewiduje także możliwość tworzenia przez organy główne innych agencji, " jakie okażą się konieczne". W swej 53 - letniej historii z przyzwolenia tego skorzystał wszystkie organy główne, tworząc skomplikowaną sieć organów wyspecjalizowanych Narodów Zjednoczonych, zwaną też Systemem Narodów Zjednoczonych. Spośród sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych największą rolę odgrywają Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa Zasady członkostwa suwerenna równość wszystkich członków wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych załatwianie sporów środkami pokojowymi powstrzymanie

się od groźby użycia siły lub użycia jej w sposób nie uzgodniony z celami ONZ okazywanie wszelkiej pomocy ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, jako środka zapobiegawczego lub przymusu wpływanie na państwa, które nie są członkami ONZ, aby postępowały zgodnie z jej zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa nie ingerowanie ONZ w sprawy, które należą do kompetencji wewnętrznej państwa

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument