Partie polityczne - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Partie polityczne - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (118 KB)
1 strona
2Liczba pobrań
560Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające partie polityczne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

a) Partie polityczne.

Partie polityczne – partia musi być zarejestrowana w sądzie

wojewódzkim w Warszawie. Z chwilą zarejestrowania partia uzyskuje osobowość prawną. O zgodności działań partii za statutem decyduje

Trybunał Konstytucyjny. Partia powinna się utrzymywać ze składek

członków, zbiórek publicznych, otrzymywać spadki i darowizny, powinna

opierać się na pracy społecznej członków ale może również zatrudniać pracowników zawodowych i prowadzić działalność gospodarczą z tym, że

cały dochód powinien być przeznaczony na cele statutowe partii.

Partia polityczna jest to organizacja społeczną występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu politycznym, w szczególności przez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki pań i sprawowanie władzy. Prawo tworzenia i członkostwa w partii przysługuje obywatelom RP, którzy ukończyli 18 lat. Prawa powoływania w Polsce partii ani uczestniczenia w nich nie mają cudzoziemcy, choćby posiadali stałe miejsce zamieszkania w RP. Partię polityczną utworzyć może co najmniej 1000 osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie partii polega na złożeniu stosownego zgłoszenia o utworzeniu partii do ewidencji prowadzonej przez sąd wojewódzki. W zgłoszeniu zawarte powinno być określenie nazwy i siedziby partii oraz sposób wyłaniania organu upoważnionego do reprezentowania partii przy czynnościach prawnych, imiona, nazwiska i adresy oraz podpisy co najmniej 1000 osób. Z chwilą zarejestrowania uzyskuje osobowość prawną. Ustawa nie przewiduje odmowy przyjęcia zgłoszenia jako środka uniemożliwiającego powołanie partii.

Charakterystyczne jest powierzenie stosowania środków nadzorczych Trybunałowi Konstytucyjnemu. Partie mogą czerpać środki finansowe dla realizacji swych celów ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów itp. Partie nie mogą korzystać z jakiegokolwiek wsparcia rzeczowego i pomocy finansowej pochodzących od osób zagranicznych w rozumieniu prawa dewizowego i osób prawnych z wyłącznym udziałem podmiotów zagranicznych. Może prowadzić działalność gospodarczą – dochód przeznaczony na cele statutowe.

Partie otrzymują pomoc od państwa w formie dotacji:

 celowe (zapewnienie partii możliwości działania, tylko ta, która w

ostatnich wyborach osiągnęła co najmniej 3% ogólnych głosów)

 podmiotowe (zależne od ilości osób wprowadzanych do parlamentu Funkcje partii politycznych:

1. artykułują i generują potrzeby i interesy społeczne

2. rekrutacja polityczna (kreowanie i przygotowanie kadr)

3. wyborcza

4. rządzenia.

Partia nie może posiadać jednostek organizacyjnych w zakładzie pracy.

Likwidacja partii:

- samorozwiązanie – w trybie określonym w statucie postanowienie sądu o wykreśleniu wpisu partii z ewidencji

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument