Zdefiniowanie domeny działania - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Zdefiniowanie domeny działania - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (231 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: zdefiniowanie domeny działania to odpowiedzenie sobie na 3 podstawowe pytania: naszym produkt?nasz rynek? nasz produkcja i dystrybucja?
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

PYTANIE42

Zdefiniowanie domeny działania to odpowiedzenie sobie na 3 podstawowe

pytania:

1. Co jest naszym produktem? - produkt 2. Gdzie sprzedajemy? – rynek

3. Jak wytwarzamy i dostarczamy produkt na rynek? - technologia

Ad 1 Decyzja dotycząca asortymentu jest ściśle powiązana z wyborem

rynku. Podstawą jest określenie jakie tak naprawdę potrzeby nasze usługi/produkty zaspokajają – jedno z fundamentalnych i najmniej

banalnych pytań.

Ad 2. Istota określenia rynku polega na jasnym określeniu kto jest kluczowym odbiorcą firmy. To odbiorcy definiują rynek. Marketing stworzył cały zbiór standardów kategoryzacji i segmentacji rynkowej. Nie ma żelaznych reguł określających, jaki standard jest najlepszy, bowiem prowadzą one do różnych koncepcji przewagi rynkowej, z których większość ma sens ekonomiczny. Ocenę efektywności wyboru docelowych odbiorców warto prowadzić z trzech punktów widzenia : ocena atrakcyjności rynku, znaczenia odbiorców dla firmy, zyskowności danej grupy odbiorców.

Ad 3. Nie wolno w definiowaniu domeny traktować technologii jako danej

lecz dopuścić innowacje. To właśnie w tym obszarze dochodzi najczęściej do rewolucji tworzących przewagę strategiczną i redefiniujących produkty i

rynki.

Definiowanie domeny oznacza serię inteligentnych pytań na które szukamy nie

trywialnych odpowiedzi:

1. Jakie są wszystkie możliwe definicje biznesu i produktów?

2. Która z definicji ma największy sens biorąc pod uwagę możliwe segmentacje lokalnego rynku i mechanizm przechwytywania wartości

dodanej?

3. Która def. prowadzi do innowacji?

4. Co się stanie, gdy nasz konkurent przyjmie taką właśnie def. biznesu?

Dwa możliwe scenariusze rozwoju domeny:

1. Rozwój i dywersyfikacja. Podstawowy problem to rozszerzenie obszaru rynkowego, albo poprzez dywersyfikację powiązaną albo niepowiązaną.

2. Zawężenie domeny. Podstawowy problem to rezygnacja z rynków,

które albo nie mają przyszłości albo firma nie może osiągnąć na nich

trwałej przewagi.

***Definiowanie przewagi strategicznej

docsity.com

Silna strona firmy jest relewantna dla odbiorcy. Jeżeli chcemy uzyskać przewagę to musi być ona mierzalna. Strategia konkurencyjna umożliwia organizacji stworzenie własnej odrębności, przetrwanie i rozwój w zatłoczonym otoczeniu rynkowym. Jeżeli jednak organizacja nie potrafi sobie stworzyć takiej odrębności to narażona jest na ciągłą walkę konkurencyjną z innymi podobnymi, z punktu widzenia otoczenia, organizacjami. W końcu na placu boju pozostają nieliczne. Podstawowym zadaniem menedżerów jest znalezienie własnej unikalności w wybranej domenie. Pomimo ogromnej różnorodności konkretnych odmian przewagi strategicznej można je sprowadzić do trzech podstawowych wariantów:

1. Sposobu dostarczania produktu

2. Ceny 3. Jakości

Ad 1. Strategia budowana wokół sposobów dostarczania produktu jest

najbardziej charakterystyczna dla firm usługowych. Usługa powstaje

dopiero w trakcie interakcji: firma – klient. Nie można jej wyprodukować, zmagazynować. Z tego

powodu ważne jest jak klient postrzega i ocenia proces jej powstawania i

dostarczania.

Ad 2. Strategia oparta jest na konkurencyjnie niskiej cenie. Ważne jest,

aby to nie nam się zdawało, że cena jest niższa od ceny porównywalnych

produktów ale aby tak ją postrzegał klient. Tak naprawdę oznacza to tyle,

iż nasze koszty muszą być niższe od konkurencji. Nie chodzi oto, aby jednorazowo obniżyć cenę – to może każdy. Chodzi oto aby obniżać cenę

jednocześnie realizując zysk, a w razie wojny cenowej wytrzymać okresy

straty. Trzeba zbudować na tej bazie trwałą przewagę konkurencyjną.

Ad 3. Znów nie interesuje nas subiektywna opinia naszych inżynierów i doradców, ale chłodna ocena klientów – rynku. To ich opinie i oceny

zaważą na tym, czy nasz wyrób/usługa będzie wysokiej czy niskiej jakości.

Wysoka jakość niesie za sobą znamiona prestiżu czy nawet snobizmu co

dodaje nowy wymiar rzeczywistej wartości produktowi. Każda firma chce utrwalić obraz swój lub produktu w połączeniu z kilkoma szczególnymi

aspektami jakości.

Typy przewagi  Przewaga naturalna – posiadamy jakiś unikalny zasób np.: tania siła

robocza

 Przewaga zakotwiczona w parametrach wyrobu – marka

 Przewaga zakotwiczona w systemie obsługi – (lock-in)  Przewaga barier wejścia - (lock-out) np.: standard

 Przewaga zakotwiczona w niskich kosztach

Źródła przewagi konkurencyjnej

 Zasoby materialne - dostępne na rynku, deprecjonują się w czasie  Zasoby niematerialne – niedostępne na rynku, unikalne, zyskują w

czasie pod warunkiem, że są używane:

- normy , wartości, zachowania społeczne

docsity.com

- władza i kompetencje pracowników

- image firmy

Wyższość zasobów niematerialnych nad materialnymi:

 mogą być jednocześnie wykorzystywane w wielu miejscach  nie tracą wartości, nie zużywają się

 trzeba je samemu wypracować- są unikalne i trudne do skopiowania

Do znalezienia przewagi konkurencyjnej możemy użyć analizy SWOT Etapy analizy SWOT: ( dokładny opis SWOT – pyt. Nr 16)

1. wybór kluczowych obszarów działalności

2. wybór układu odniesienia do oceny sił i słabości firmy

3. zbudowanie profilu konkurencyjnego firmy 4. podsumowanie analizy

Do zdefiniowania domeny odpowiednia wydaje się być analiza grup

strategicznych – porównawszy się do innych organizacji operujących w danej branży możemy zidentyfikować naszą pozycję względem nich,

jednocześnie mamy możliwość podjęcia decyzji co do tego jak chcemy tę

pozycję ustalić na przyszłość.

(szczegóły dotyczące analizy grup strateg. – pyt. Nr 13, 14)

PRZYKŁAD:

Na polskim rynku jest wiele firm zapewniających obsługę bhp i p.poż. Ze

względu na coraz ostrzejsze przepisy wymogi stawiane firmom są również

coraz ostrzejsze. Stają się one zmuszone do korzystania z dobrze wyszkolonych i uprawnionych do tego konsultantów. Rynek na te usługi

rośnie bardzo szybko jednocześnie firm w tej branży też przybywa.

Zaczęły się tworzyć pewne grupy firm działających w dwóch wymiarach:

1. rynek lokalny – rynek ogólnopolski 2. usługi specjalistyczne - usł. kompleksowe

Firma POŻSERWIS jest firmą działającą na rynku warszawskim i oferującą

usługi kompleksowe. Korzystając z mapy grup strategicznych łatwo

zauważono, iż właśnie w tym obszarze jest największe zagęszczenie, co

jednocześnie powoduje dużą konkurencję wew. grupy. Porównawszy swoją definicję produktu i rynku oraz technologię dostarczania usług

okazało się, iż wewnątrz grupy istnieją rozbieżności. Takie podejście

umożliwiło odejście od konkurencji cenowej i przejście do konkurencji w

takich aspektach jak solidność czy wiarygodność. Pożserwis postawił zdefiniować produkt jako „uświadomienie zagrożeń i obowiązków a

jednocześnie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu pracy” . Te

pozornie sprzeczne założenia da się osiągnąć jedynie poprzez zaufanie do

osób, które się zajmują problemami bezpieczeństwa w danym przedsiębiorstwie. Silną stroną – co wynikło z analizy SWOT -okazały się:

fakt, iż firm istnieje na rynku polskim od 1989 roku, co choć nie jest

wynikiem imponującym jest ewenementem wśród firm w tej branży, oraz

fakt, że zatrudnione są w niej jedynie osoby, zajmujące się tym zagadnieniem profesjonalnie np.: oficerowie pożarnictwa, dyplomowani

wykładowcy bhp czy prawnicy specjalizujący się w prawie pracy.

docsity.com

Pozostając w tej samej grupie Pożserwis położył nacisk na aspekty

pozacenowe narzucając nowe standardy.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument