Rysunek techniczny elektryczny - Notatki - Inżynieria - Część 2, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_808 marca 2013

Rysunek techniczny elektryczny - Notatki - Inżynieria - Część 2, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (805 KB)
7 strona
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynierii: rysunek techniczny elektryczny jest odmianą rysunku technicznego, który skupia się na obiektach elektrycznych – prostych bądź złożonych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
RYSUNEK TECHNICZNY ELEKTRYCZNY

1 | S t r o n a

RYSUNEK TECHNICZNY ELEKTRYCZNY

Rysunek techniczny wykonywany według ustalonych zasad i przepisów, dzięki symbolom uzgodnionym międzynarodowo może być zrozumiały dla ludzi na całym świecie, niezależnie od znajomości języka. Rysunek techniczny elektryczny jest odmianą rysunku technicznego, który skupia się na obiektach elektrycznych – prostych bądź złożonych. Powinien być wykonany przy użyciu znormalizowanych symboli graficznych elektrycznych, przedstawiających cały obiekt lub jego elementy składowe, połączonych liniami obrazującymi ich współzależność lub połączenie. Korzystanie z nieznormalizowanych symboli może prowadzić do nieporozumień przy odczycie rysunków, zwłaszcza za granicą. Wykonywanie rysunku elektrycznego Formaty arkuszy przeznaczonych do wykonania rysunków są znormalizowane, podobnie jak w innych rodzajach rysunku technicznego. Formatem zasadniczym jest arkusz A4.

Linie rysunkowe stosowane w rysunkach technicznych elektrycznych

Normalizacją rysunku technicznego elektrycznego zajmuje się Zespół Elektryki w PKN. W zakresie elektroniki i elektrotechniki normalizacją zajmuje się Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC - globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy. Służy to za podstawę norm krajowych oraz jako odniesienie dla przetargów i kontraktów międzynarodowych. Do IEC należy stosunkowo mało państw, ale skupiają one 80% ludności świata, gdzie produkcja elektryczna przekracza 95% produkcji światowej. Podział rysunków technicznych elektrycznych Rysunki techniczne elektryczne zostały podzielone przez międzynarodowe stowarzyszenia normalizacyjne na dwie podstawowe grupy: • schematy, • diagramy.

Do rysunków technicznych elektrycznych zaliczane są często także tablice (tabele) i wykresy, występujące często samodzielnie lub na schematach, oraz wykazy, zwane czasami kartami. Do diagramów zaliczane są również wykresy. W zależności od złożoności obiektu elektrycznego i złożoności jego schematów, w dokumentacji technicznej stosuje się wszystkie rodzaje schematów albo tylko niektóre z nich. Uzupełnieniem każdego rodzaju schematu mogą być: diagramy, wykresy, tablice lub wykazy. Rodzaje i liczba niezbędnych schematów koniecznych do zrozumienia budowy i działania obiektu elektrycznego zależy od jego wielkości. Spowodowane jest to zwykle koniecznością podawania wielu szczegółów funkcjonalnych, związanych z montażem, obsługą, naprawą itp.

docsity.com

2 | S t r o n a

Klasyfikacja rysunku technicznego elektrycznego

Rysunki techniczne elektryczne

Schematy

elektryczne

Grupy 1

(podstawo- we)

Tablice

Wykazy (karty)

Grupy 2

(wyjaśniają- ce)

Grupy 3

(wykonaw- cze)

Grupy 4 (plany)

Diagramy

Plan sieci

Plan linii

Przyczynowe

Innego rodzaju

np. klasyfikacyjne

Przyczynowo-

czasowe

Schematy

przyłączeń

Schematy

funkcjonalne

Schematy

strukturalne

Schematy

zastępcze

Schematy

zasadnicze

Plan

instalacji

Plan

rozmieszczenia

Schematy

połączeń

zewnętrznych

Schematy

połączeń

wewnętrznych

Wykresy

Schemat elektryczny to rysunek techniczny przedstawiający, w jaki sposób obiekt lub elementy funkcjonalne są współuzależnione lub połączone. Zgodnie z klasyfikacją pokazaną na rysunku schematy dzielą się na cztery podstawowe grupy:  schematy grupy 1 (podstawowe) – ich zadaniem jest pokazanie obiektów lub ich najważniejszych elementów,

ich zadań i wzajemnych położeń. Do grupy tej zaliczają się schematy strukturalne (zawierają symbole elementów funkcjonalnych niezbędne do zrozumienia działania obiektu elektrycznego i połączeń między nimi) oraz schematy funkcjonalne (podobnie jak strukturalne, ale nie trzeba pokazywać rozmieszczenia rzeczywistego, natomiast muszą pokazać przebieg procesów zachodzących w poszczególnych elementach),

schematy grupy 2 (wyjaśniające) – ich zadanie to podobnie jak w schematach grupy 1 pokazanie wszystkich elementów funkcjonalnych ze wszystkimi połączeniami oraz dodatkowo z podaniem punktów przyłączeń, w celu dokładnego wyjaśnienia działania i przebiegów procesów elektrycznych. Zaliczają się do niej: schematy zasadnicze (wszystko przedstawione za pomocą symboli ogólnych, jeśli tylko to możliwe) oraz schematy zastępcze (uzyskuje się je ze schematów zasadniczych, w których elementy funkcjonalne lub ich grupy zastępuje się równoważnymi im układami złożonymi z elementów elektrycznych prostych),

 schematy grupy 3 (wykonawcze) – zadaniem ich jest pokazanie połączeń elektrycznych wszystkich elementów obiektów przez przedstawienie i opisanie przewodów, wiązek, kabli, wyprowadzeń, doprowadzeń, końcówek (zacisków), złącz, przepustów itp. Schematy tej grupy są podstawą do wykonania innych dokumentów konstrukcyjnych oraz są stosowane przy kontroli wykonania połączeń elektrycznych i przy kontroli obiektów w czasie ich eksploatacji,

schematy grupy 4 (plany) – mają za zadanie określić położenia obiektów lub ich części składowych (również w terenie) lub przedstawić usytuowanie sieci instalacji elektrycznej, a w razie potrzeby także trasy połączeń elektrycznych (linii, przewodów, kabli itp.) Zalicza się do nich plany rozmieszczenia, plany instalacji oraz sieci lub linii.

Diagramy to rysunki wyjaśniające współzależność między: • czynnościami (diagram przyczynowy – obrazuje graficznie czynności uporządkowane według przyjętej

zasady, no kolejności ich występowania), • czynnościami i czasem (diagram przyczynowo-czasowy – diagram przyczynowy z zaznaczonym czasem

pracy elementów wykonujących czynności), • czynnościami i wielkościami fizycznymi, • stanem różnych elementów obiektu, • elementami klasyfikowanymi.

docsity.com

3 | S t r o n a

Symbole graficzne w rysunkach elektrycznych Podstawą rysunku technicznego elektrycznego jest symbol graficzny elektryczny. W dziedzinie elektrotechniki rysunki konstrukcyjne maszyn i urządzeń wykonuje się wg zasad rysunku maszynowego, natomiast w schematach elektrycznych i planach instalacji stosuje się znormalizowane symbole graficzne, będące umownym przedstawieniem rysunkowym elementów maszyn i urządzeń elektrycznych, sieci, itp. Należy podkreślić, że dla wielu elementów przewidziano w normach dwa lub więcej symboli, które stosuje się w zależności od charakteru i przeznaczenia schematu. Ze względu na znaczenie symbolu rozróżnia się symbole graficzne elektryczne:przedmiotowe – często nazywane ogólnymi, są symbolami obiektów, mogącymi przedstawiać ogólnie

pewien rodzaj obiektów, charakteryzujących się określoną cechą, uzupełniające – zwane też dodatkowymi, pomocniczymi a także rozróżniającymi, są symbolami

dodawanymi do symboli ogólnych, w celu określania zasady pracy, rodzaju wykonywanego zjawiska, itp.szczegółowe – powstają po dodaniu do symbolu ogólnego symbolu uzupełniającego.

Przykład tworzenia symbolu szczegółowego z symboli podstawowego i uzupełniającego

Ze względu na rodzaj rysunku technicznego elektrycznego symbole graficzne można podzielić na symbole do: • schematów, • planów, • celów informacyjnych.

Ze względu na sposób przedstawiania rozróżnia się symbole: • jednoliniowe, • wieloliniowe.

W niektórych schematach (np. planach sieci i stacji elektroenergetycznych) rozróżnia się symbole obiektów elektrycznych: • istniejących, • projektowanych.

Ilość symboli graficznych wykorzystywanych w rysunkach technicznych elektrycznych jest tak duża, że przedstawienie ich wszystkich tutaj staje się niemożliwe. Wiele symboli jest analogicznych do symboli stosowanych w innych typach rysunków technicznych, inne są intuicyjne, jak np. przewody czy wiązki przewodów prezentowane na rysunkach jako linie ciągłe.

docsity.com

4 | S t r o n a

docsity.com

5 | S t r o n a

docsity.com

6 | S t r o n a

docsity.com

7 | S t r o n a

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument