Stopy łożyskowe - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Stopy łożyskowe - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (5 MB)
24 strony
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: stopy łożyskowe; fotografie do rodziału.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 24

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 24 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 24 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 24 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 24 pages

Pobierz dokument
Metaloznawstwo cz4.pdf

269

Fot . 5.5. 100× bez trawienia Grafit płatkowy gruby, prosty o równomier- nym rozmieszczeniu w żeliwie szarym Z1200

Fot. 5.6. 100× bez trawienia Grafit płatkowy drobny o rozmieszczeniu roze-

tkowym w żeliwie szarym Z1300

Fot . 5.7. 150× CH3CH2CH3-Br Grafit płatkowy o ułożeniu rozetkowym. Osnowa została wytrawiona w celu ukazania kształtu przestrzennego grafitu. Mikrofotogra- fia wykonana na mikroskopie skaningowym

Fot. 5.8. 100× bez trawienia Grafit postrzępiony (węgiel żarzenia) w żeliwie

ciągliwym czarnym Β 30—06

docsity.com

270

Fot. 5.9. 150× bez trawienia Grafit kulkowy (sferoidalny) w żeliwie sferoida-

lnym Zs40015

Fot. 5.11. 300× Nital Potrójna eutektyka fosforowa (biała) na tle osnowy perlitycznej w żeliwie szarym Z1300

Fot . 5.10. 450× CH3CO2CH3-Br Grafit kulkowy. Osnowa została wytrawiona dla ukazania kształtu przestrzennego grafitu. Mikrofotografia wykonana na mikroskopie

skaningowym

Fot . 5.12. 200× Nital Potrójna eutektyka fosforowa (biała) w postaci siatki na tle perlitu w żeliwie szarym Z1300

docsity.com

271

Fot . 5.13. 200× Nital Żeliwo sferoidalne Zs60003: kuliste wydzielenia grafitu w otoczce ziarn ferrytu na tle perlitu

Fot . 5.15. 200× Nital Żeliwo ciągliwe perlityczne Ρ40 -06 : wydzielenia węgla żarzenia w otoczce ziarn ferrytu na tle

osnowy perlitycznej

Fot. 5.14. 200× Nital Żeliwo ciągliwe czarne Β30—06: wydzielenia węgla żarzenia na tle jasnych ziarn ferrytu

docsity.com

272

Fot. 5.16. 200× Nital Żeliwo ciągliwe białe W 35-04: zróżnicowana struktura na przekroju odlewu. W zewnętrznej

warstwie ferryt, głębiej ferryt z węglem żarzenia, w rdzeniu perlit z węglem żarzenia

Fotografie do rozdziału

6. Stale węglowe wyżarzone

Fot. 6.1. 150× Nital Struktura stali N12 po wyżarzaniu normalizu- jącym: biała siatka cementytutu wtórnego na

granicach ziarn ciemnego perlitu

Fot . 6.2. 400× Nital Struktura stali Ν12 po wyżarzaniu zmiękczają- cym: sferoidyt - kulki cementytu rozłożone równomiernie na jasnym tle ferrytu o niewido-

cznych granicach ziarn

docsity.com

273

Fot. 63. 150× Nital Struktura staliwa L500 w stanie lanym: ferryt (jasny) + perlit (ciemny), widoczny układ

Widmannstättena charakterystyczny dla materiałów przegrzanych

Fotografie do rozdziału 7. Hartowanie i odpuszczanie stali węglowych

Fot. 7.1. 200× Nital Stal węglowa eutektoidalna, austenityzowana w 770°C, chłodzona izotermicznie do: a) 700°C - mały stopień przechłodzenia - perlit grubodyspersyjny, b) 650oC - duży stopień przechłodzenia

- perlit drobnodyspersyjny

docsity.com

274

Fot. 12 400× Nital Stal węglowa podeutektoidalna gat. 45, chło- dzona z temperatury austenityzowania z szyb- kością większą od krytycznej (w wodzie): mar-

tenzyt drobnoiglasty

Fot. 7.3. 200× Nital Stal węglowa podeutektoidalna gat. 45, auste- nityzowana w 1000°C, chłodzona z szybkością większą od krytycznej (w wodzie): martenzyt

gruboiglasty

Fot. 7.4. 200× Nital Stal węglowa podeutektoidalna gat. 45, har- towana izotermicznie w 450°C: bainit górny

- pierzasty

Fot. 7.5. 200× Nital Stal węglowa podeutektoidalna gat. 45, har- towana izotermicznie w 350oC: bainit dolny

- iglasty

docsity.com

Fot . 7.6. 400× Nital Stal węglowa nadeutektoidalna gat. N12, har- towana z 770°C w wodzie: jasny, kulkowy cementyt wtórny na tle drobnoiglastego mar-

tenzytu

Fot . 7.8. 250× Nital Stal podeutektoidalna gat. 45, hartowana z szybkością nieco mniejszą od krytycznej: martenzyt iglasty z ciemną siatką perlitu drob-

nego

275

Fot. 7.7. 200× Nital Stal podeutektoidalna hartowana z za niskiej temperatury, z zakresu pomiędzy Ac1 i Ac3 z szybkością większą od krytycznej: jasne ziar-

na ferrytu i martenzyt iglasty

Fot. 7.9. 500× Nital Stal podeutektoidalna gat. 45, hartowana z 830°C w wodzie i odpuszczona w 580°C: sorbit - mieszanina bardzo drobnych wydzie-

leń cementytu w osnowie ferrytu

docsity.com

276

Fotografie do rozdziału 9. Stale stopowe konstrukcyjne

Fot . 9.1. 200× Nital Stal konstrukcyjna niskostopowa o podwyż- szonej wytrzymałości (PW) gat. 15G2ANb: drobnoziarnista struktura ferrytyczno perlity-

czna o zaznaczonej pasmowości

Fot. 9.2. 200× Nital Stal stopowa do ulepszania cieplnego gat. 40H, hartowana z 850°C w oleju i odpusz- czona w 500oC: sorbit - mieszanina ferrytu

stopowego z bardzo drobnymi węglikami

Fot. 9.3. 200× Nital Stal sprężynowa gat. 50S2, hartowana z 870°C w oleju i odpuszczona w 480°C: martenzyt

odpuszczony

Fot. 9.4. 400× Nital Stal na łożyska toczne gat. ŁH15, hartowana z 820°C w oleju i odpuszczona w 160°C: drobnoiglasty, ciemny martenzyt odpuszczony z jasnymi, drobnymi kulkowymi węglikami

docsity.com

277

Fotografie do rozdziału

10. Stale stopowe o szczególnych właściwościach

Fot . 10.1. 150× HCl-HNO3 Stal nierdzewna klasy ferrytycznej gat. OH17T, wyżarzona w 800°C: ziarna fer- rytu chromowego o zróżnicowanym odcieniu wywołanym różną orientacją kryształów, drob-

ne wydzielenia węglików tytanu

Fot . 10.3. 150× HNO3-HF Stal kwasoodporna klasy austenitycznej gat. 1H18N9 przesycona z 1050oC w wodzie: równo- osiowe, jasne ziarna austenitu o prostoliniowych granicach, z charakterystycznymi utworami

bliźniaczymi

Fot. 10.2. 150× C6H2(NO2)3OH-HCl Stal nierdzewna klasy martenzytyeznej gat. 2H13, hartowana z 950°C w powietrzu: mar-

tenzyt stopowy

docsity.com

278

Fot. 10.4. 200× HNO3-HF Uszkodzenia korozyjne stali austenitycznych: a) korozja wżerowa, b) korozja międzykrystaliczna,

c) korozja naprężeniowa

docsity.com

279

Fot . 10.5. 150× HCl-HNO3 Stal żaroodporna klasy ferrytycznej gat. H25T: gruboziarnisty ferryt stopowy

z wydzieleniami węglika M6C

Fot. 10.7. 400× FeCl3-HCl Stal zaworowa gat. H9S2, hartowana z 1050°C w oleju i odpuszczona w 700oC: sorbit - mie- szanina ferrytu stopowego i węglików chromu Cr23C6 i Cr3C7. W układzie węglików widocz-

ne ślady budowy martenzytycznej

Fot. 10.6. 150× HNO3-HF Stal żarowytrzymała klasy austenitycznej gat. H25N20: gruboziarnisty austenit o pros- toliniowych granicach z utworami bliźnia-

czymi

Fot. 10.8. 150× HNO3-HF Staliwo manganowe gat. L120G13 (staliwo Hadfielda) poddane silnym naciskom powierz- chniowym: w ziarnach austenitu warstwy wie- rzchniej liczne układy równoległych linii po-

ślizgu

docsity.com

280

Fot. 10.9. 150× FeCl3-HCl Stal „maraging" (martenzytyczna starzona) hartowana z 850°C w powietrzu i starzona w 500°C: martenzyt listwowy z podmikroskopowymi wydzieleniami faz międzymetalicznych, jak: Ni3Ti,

Ni3Mo, (Fe3Ni)2Mo

Fotografie do rozdziału

11. Stale narzędziowe

Fot.11.1 400× Nital Stal narzędziowa węglowa gat. N10E zahartowana z temperatury 760°C w wodzie: ciemny drobnoiglasty martenzyt z jasnymi drobnymi kulkami cementytu wtórnego. Pęknięcie hartow-

nicze

docsity.com

281

Fot. 11.2. 400× FeCl3-HCl Stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno gat. NC10, hartowane z temperatury 980°C w oleju i odpuszczona w 150°C: ciemny martenzyt odpuszczony z austenitem szczątkowym i jasnymi bardzo drobnymi kulkami węglików wtórnych oraz jasnymi, dużymi węglikami pierwotnymi:

a) rozłożonymi dość równomiernie, b) w układzie pasmowym, niekorzystnym

Fot. 11.3. 400× FeCl3-HCl Stal szybkotnąca gat. SW18 w stanie wyżarzo- nym: mocno wytrawiony ferryt stopowy (ciem- ne tło) i białe sferoidalne węgliki pierwotne

(duże) i wtórne (drobne)

Fot. 11.4. 400× FeCl3-HCl Stal szybkotnąca gat. SW18 po hartowaniu z 1280°C w oleju: jasne, wieloboczne ziarna martenzytu skrytoiglastego z austenitem szczą- tkowym, na tle ziarn jasne cząstki węglików

pierwotnych

docsity.com

282

Fot. 11.5. 400× FeCl3-HCl Stal szybkotnąca gat. SW18 zahartowana z 1280°C w oleju i odpuszczona w temperatu- rze 550°C; ciemne igły martenzytu oraz jasne ziarna austenitu szczątkowego i jasne węgliki

pierwotne w układzie pasmowym

Fot. 11.6. 400× FeCl3-HCl Stal szybkotnąca gat. SW18 zahartowana i dwukrotnie odpuszczona w temperaturze 550oC ciemny martenzyt odpuszczony, ślady austenitu szczątkowego, jasne węgliki pierwo-

tne w układzie pasmowym

Fotografie do rozdziału 12. Obróbka cieplno-chemiczna stali

Fot. 12.1. 100× Nital Warstwa nawęglona w stali 15HGM. Strefy: 1 - nadeutektoidalna (perlit + Fe3C

II), 2 — eutek- toidalna (perlit), 3 - podeutektoidalna (perlit + ferryt)

docsity.com

283

Fot.11.2. 100× Nital Warstwa nawęglona i zahartowana w stali 15HGM. Strefy: 1 - martenzyt wysokowęglo-

wy + austenit szczątkowy, 2 - martenzyt niskowęglowy

Fot.12.3. 100× Nital Warstwa azotowania w stali 38HMJ po azotowaniu utwardzającym. Strefy: 1 - faza γ',

2 - (γ' + sorbit), 3 - rdzeń (sorbit)

docsity.com

284

Fotografie do rozdziału 13. Stopy miedzi

Fot. 13.1. 100× FeCl3-HCl Dendrytyczna struktura roztworu α w mosią-

dzu CuZn30, po odlaniu

Fot . 13.2. 100× FeCl3-HCl Mosiądz CuZn30 wyżarzony ujednoradniająco po odlaniu: ziarna roztworu α ο różnym stop- niu zaciemnienia. Ciemne punkty - wtrącenia niemetaliczne i ślady segregacji dendrytycznej

Fot. 13.3. 200× FeCl3-HCl Mosiądz CuZn30 po przeróbce plastycznej i rekrystalizacji: równoosiowe ziarna roztworu

α z utworami bliźniaczymi

Fot. 13.4. 200× FeCl3-HCl Mosiądz CuZn40 po odlaniu: na ciemnym tle

fazy β' jasne igły fazy α

docsity.com

285

Fot . 13.5. 200× FeCl 3-HCl Mosiądz CuZn40 po przeróbce plastycznej na gorąco: jasne ziarna fazy α i ciemne fazy β'

o budowie komórkowej

Fot . 13.7. 200× FeCl3-HCl Dendrytyczna struktura roztworu α w brązie

cynowym CuSn6, po odlaniu

Fot. 13.6. 200× FeCl3-HCl Mosiądz MM55; ziarna fazy β' ο różnym stopniu zaciemnienia. Na ich tle jasne iglaste ziarna fazy α oraz ciemne wydzielenia fazy

bogatej w żelazo, wskazane strzałkami

Fot. 13.8. 200× FeCl3-HCl Brąz cynowy CuSn10 po odlaniu: roztwór α z segregacją dendrytyczna, eutektoid (α+δ)

wskazany strzałkami, ciemne pory

docsity.com

286

Fot. 13.9. 200× FeCl 3 -HCl Brąz aluminiowy CuA15 po odlaniu: roztwór α ze śladami segregacji dendrytycznej. Mały stopień segregacji potwierdzony jest niewiel- kimi różnicami wielkości mikroodcisków twar-

dości

Fot. 13.10. 100× FeCl3-HCl Brąz aluminiowy CuA110Fe3Mn2 po odlaniu: jasne ziarna roztworu α na tle ciemnego eutek- toidu (α+γ2) oraz drobne wydzielenia fazy

bogatej w żelazo

Fot. 13.11. 200× FeCl3-HCl Brąz aluminiowy CuA110Fe3Mn2 po zahar- towaniu: mieszanina faz β' i β'2 o iglastym wyglądzie przypominającym martenzyt w stali

Fot. 13.12. 200× bez trawienia Brąz cynowo-ołowiowy CuSn10Pb10: ciemne

wydzielenia ołowiu

docsity.com

287

Fot. 13.13. 200× FeCl3-HCl Brąz CuA110Fe3Mn2 przerobiony plastycznie na gorąco: jasne ziarna fazy α i ciemne eutek- toidu (α+γ2) o budowie komórkowej. Drobne wydzielenia fazy bogatej w żelazo są przy

zastosowanym powiększeniu niewidoczne

Fot. 13.14. 300× FeCl3-HCl Mosiądz CuZn30 po przeróbce plastycznej na zimno: wydłużone ziarna roztworu α z pas-

mami poślizgów

Fotografie do rozdziału 14. Stopy aluminium

Fot. 14.1. 100× bez trawienia Silumin eutektyczny AK12: gruboziarnista eu- tektyka złożona z iglastych ziaren Si i roztwo-

ru α (białe tło)

Fot . 14.2. 200× bez trawienia Silumin nadeutektyczny AK20% pierwotne kryształy Si na tle gruboziarnistej eutektyki

docsity.com

288

Fot. 14.3. 100× bez trawienia Silumin eutektyczny AK12 Stop modyfikowa- ny: pierwotne kryształy roztworu α ο układzie dendrytycznym na tle drobnoziarnistej eutek-

tyki

Fot. 14.4. 100× H 3 PO 4 Stop PA38 przesycony

Fot. 14.5. 100× H 3 PO 4 Stop PA38 przesycony i starzony (w temp. 120°C)

docsity.com

289

Fotografie do rozdziału 15. Stopy łożyskowe

Fot 15.1. 100× Nital Stop łożyskowy Ł89: Faza międzymetaliczna cyny z miedzią γ(Cu6Sn5) pod postacią jasnych wydłużonych kryształów na tle ciemnego roz-

tworu potrójnego Cu i Sb w cynie (×)

Fot. 15.2. 50× Nital Stop łożyskowy Ł83: Na tle ciemnego roz- tworu potrójnego Cu i Sb w cynie (a), jasne kryształy faz międzymetalicznych β(SbSn) i γ(Cu6Sn5). Próbka studzona w otwartym

piecu. Struktura gruboziarnista

Fot 15.3. 50× Nital Stop łożyskowy Ł83: Próbka studzona w wo-

dzie. Struktura drobnoziarnista

Fot. 15.4. 200× Nital Stop łożyskowy Ł16: Jasne kryształy fazy mię- dzymetalicznej SbSn (w postaci figur geomet- rycznych - kwadratów, trójkątów...) i Cu2Sb (w postaci igieł) na tle roztworu potrójnego Sn

i Sb w Pb

docsity.com

290

Fot. 15.5. 100× Nital Stop łożyskowy Ł16: Niejednorodna struktura o wyraźnej likwacji ciężarowej kryształów fazy

międzymetalicznej SbSn

Fot 15.6. 100× bez trawienia Brąz ołowiowy spiekany BO30L: Ziarna miedzi (tło jasne) i ołowiu (tło ciemne) rozmieszczone

w strukturze równomiernie

docsity.com

291

Fot 15.7. 250× Nital Panewka warstwowa: Pierwsza warstewka - stop łożyskowy cynowy (Ł83), następna warstwa

brązu ołowiowego oraz korpus panewki - stal niskowęglowa

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 24 pages

Pobierz dokument