Budżet i polityka ekonomiczna państwa - Notatki  -  Makroekonomia, Notatki'z Makroekonomia. University of Zielona Góra
Konrad_88
Konrad_8827 lutego 2013

Budżet i polityka ekonomiczna państwa - Notatki - Makroekonomia, Notatki'z Makroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (349 KB)
6 str.
782Liczba odwiedzin
Opis
Zostaje omówiony udział państwa w gospodarce, funkcje państwa, podatek i deficyt budżetowy
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument

BUDŻET I POLITYKA EKONOMICZNA PAŃSTWA

I. UDZIAŁ PAŃSTWA W GOSPODARCE

 gospodarka rynkowa  gospodarka nakazowa  gospodarka mieszana

II.ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE MIESZANEJ

1. państwo kształtuje porządek prawny, z którego wynikają prawa własności i funkcjonowania rynku

2. państwo wytwarza lub finansuje wytwarzanie dóbr publicznych (np. obrona

narodowa, bezpieczeństwo publiczne) oraz zapewnia dostęp do dóbr społecznie pożądanych (np. oświata, ochrona zdrowia)

dobro publiczne - w przeciwieństwie do dobra prywatnego - jest to dobro, które będąc konsumowane przez jedną osobę, może być jednocześnie konsumowane przez innych ludzi

dobra społecznie pożądane - dobra, o których społeczeństwo sądzi, że powinny być konsumowane bez względu na poziom dochodów

3. państwo zastępuje lub wspomaga mechanizmy rynkowe w dziedzinie

efektów zewnętrznych (np. ochrona środowiska, popieranie postępu naukowo- technicznego)

efekty zewnętrzne - konsekwencje decyzji lub działalności podmiotów

gospodarczych, a nie odzwierciedlane w pełni przez ceny rynkowe

4. państwo dokonuje płatności transferowych płatności transferowe - wypłaty, w zamian za które nie są świadczone żadne usługi

(zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, renty i emerytury, itp.)

5. państwo nakłada podatki 6. państwo kupuje i sprzedaje produkty i usługi 7. państwo jest właścicielem niektórych przedsiębiorstw (w takich dziedzinach

jak np. telekomunikacja, energetyka, transport) 8. państwo prowadzi politykę gospodarczą

docsity.com

III.FUNKCJE PAŃSTWA

alokacyjna redystrybucyjna stabilizacyjna

Udział budżetu państwa w gospodarce

Kraj 1929 1960 1987

Szwecja 8 31 62

USA 10 30 36

Francja 19 35 48

Wielka Brytania 24 35 49

Niemcy (RFN) 31 32 48

Udział wydatków budżetowych państwa w PNB (w %) Dane dla Polski: Udział wydatków budżetowych (skonsolidowanych wydatków instytucji rządowych i samorządowych) w PKB (w%):

1995 1996 1997

45,19 44,86 44,57

IV. BUDŻET PAŃSTWA Budżet państwa - zestawienie dochodów i wydatków państwa na różne cele publiczne; na szczeblu:  centralnym  samorządowym (lokalnym) Po stronie dochodów główną pozycje zajmują wpływy z podatków. Podatki:  podatki bezpośrednie  podatki pośrednie Podatki bezpośrednie (dochodowe):  Podatki dochodowe od przedsiębiorstw (CIT, Corporate Income Tax)  Podatki dochodowe od ludności (PIT, Personal Income Tax).

docsity.com

Podatki pośrednie:  podatki obrotowe (od obrotu, czyli sprzedaży towarów)  podatek VAT (Value Added Tax)  akcyzy Cła Podatek VAT Jest podatkiem od wartości dodanej. W ostatecznym rozrachunku jest płacony przez konsumentów. Progresja podatkowa. System ulg podatkowych. Trójstopniowa skala podatkowa podatku dochodowego od ludności w Polsce (19%, 30%, 40%) Krzywa Laffera - zależność między stopą opodatkowania dochodów a wpływami z tytułu podatków do budżetu państwa

Zbyt wysokiej i rosnącej stopie podatkowej towarzyszą niekorzystne zjawiska gospodarcze:  spadek aktywności gospodarczej, ograniczanie produkcji, mniejsza skłonność do

inwestowania  unikanie płacenia podatków, ukrywanie dochodów

Krzywa Laffera

Dochód fiskalny (wpływy z podatków)

stopa podatkowa

0 t* 100%

docsity.com

Wydatki budżetu państwa  transfery socjalne (emerytury, zasiłki, etc.)  inwestycje publiczne  koszty bieżące funkcjonowania sektora publicznego (tzw. budżetówki):  wynagrodzenia  pozostałe koszty bieżące w sektorze publicznym

 dotacje  koszty obsługi zadłużenia wewnętrznego  koszty obsługi zadłużenia zagranicznego

V. DEFICYT BUDŻETOWY I METODY JEGO FINANSOWANIA Saldo budżetu państwa = dochody - wydatki Jeśli saldo jest dodatnie, wówczas występuje nadwyżka budżetowa, gdy zaś jest ujemne, występuje deficyt budżetowyMetody finansowania deficytu budżetowego  niedopuszczenie do deficytu budżetowego:  cięcia w wydatkach budżetowych  podniesienie stóp podatkowych

 emisja i sprzedaż obligacji skarbu państwa  zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych  kredyt udzielany przez bank centralny  dodatkowa emisja pieniądza (drukowanie pieniędzy bez pokrycia)  kredyt zagraniczny Pozytywne strony deficytu budżetowego:  lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie usług publicznych  pełniejsze wywiązywanie się z funkcji redystrybucyjnej (ochrona warstw

uboższych)  ożywienie koniunktury poprzez zwiększenie popytu globalnego, przyspieszenie

wzrostu gospodarczego, zmniejszenie bezrobocia (w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych w gospodarce)

Uwaga:  wpływ podatków i wydatków państwa na poziom produkcji realnej w gospodarce (mnożnik budżetowy Keynesa - wykład 10)

Negatywne strony znacznego poziomu deficytu budżetowego:  niebezpieczeństwo inflacji  obawa, ze rząd będzie zmuszony bądź do obniżenia wydatków publicznych, bądź

do podwyższenia w przyszłości opodatkowania

docsity.com

 narastające wraz z długotrwałym deficytem budżetowym państwa koszty obsługi długu publicznego - trudności w obniżaniu deficytu w okresie bieżącym i w przyszłości

 niekorzystny wpływ na nakłady inwestycyjne w sektorze prywatnym VI. POLITYKA GOSPODARCZA PAŃSTWA

POLITYKA MAKROEKONOMICZNA - polityka gospodarcza rządu i banku centralnego prowadzona w celu wspierania wysokiego i stabilnego poziomu zatrudnienia, produkcji (wzrostu gospodarczego) i stabilnego poziomu cen; realizowana jest przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów.

Można wyróżnić:

politykę fiskalną (określaną niekiedy mianem polityki budżetowej)

politykę monetarną (pieniężną)

Instrumenty polityki fiskalnej:

- stopy podatkowe: - podatków bezpośrednich: - podatków dochodowych od przedsiębiorstw - podatków dochodowych od ludności - podatków pośrednich: podatków obrotowych, podatku VAT, akcyzy - stawki celne - wydatki budżetu państwa na: - transfery socjalne (emerytury, zasiłki, etc.) - inwestycje publiczne - koszty bieżące funkcjonowania sektora publicznego (tzw. budżetówki) - zatrudnienie w sektorze publicznym - dotacje

docsity.com

Różne wizje polityki fiskalnej reprezentowane przez:  zwolenników ekonomii keynesowskiej - zwiększanie wydatków państwa

nawet kosztem deficytu budżetowego szczególnie w warunkach kryzysu (niedostatecznego popytu globalnego) w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego: wzrostu produkcji i zatrudnienia , spadku bezrobocia

 zwolenników ekonomii neoklasycznej i monetarystycznej - polityka zrównoważonego budżetu państwa, główny cel - hamowanie inflacji, obniżanie stóp podatkowych w celu pobudzenia aktywności gospodarczej producentów

Instrumenty polityki monetarnej- podaż pieniądza - stopa procentowa - stopa rezerw obowiązkowych - operacje otwartego rynku

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.

Pobierz dokument