Badania metalograficzne - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Badania metalograficzne - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (82 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: badania metalograficzne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Metaloznawstwo cz2.pdf

51

Rys. 3.7. Schemat ujawniania struktury materiału wielofazowego po wytrawieniu: a - stal eutoktoidalna - perlit, b - stop łożyskowy

Najczęściej stosowanym odczynnikiem do trawienia zgładów stalowych jest nital (MilFe): 1 do 5% roztwór alkoholowy HNO 3 . Odczynniki metalo- graficzne ujęte są w PN-61/H-04503, wybrane przykłady zestawiono w tab- licy 3.2.

Posługiwanie się różnymi odczynnikami ułatwia identyfikację poszczegól- nych składników struktury. Przykładem może być trawienie próbki ze stali nadeutektoidalnej w odczynnikach Mi1Fe (nital) i Mi9Fe (pikrynian sodowy), które reagują różnie z poszczególnymi składnikami struktury. Wytrawienie w nitalu daje obraz składający się z ciemnych ziarn składnika A i jasnej siatki na granicach ziarn - składnik B (fot. 3.19). Składnik B jest odporny na działanie nitalu. Ta sama próbka wytrawiona w pikrynianie sodowym daje zupełnie inny obraz: jasne ziarna - składnik A - mają ciemną siatkę na granicach - B. Odczynnik działa wybiórczo - trawi tylko B (fot. 3.20).

Pr zy

kł ad

y od

cz yn

ni kó

w d

o ba

da ni

a m

ik ro

st ru

kt ur

y st

op ów

ż el

az a,

w g

PN -6

1/ H

-0 45

03 i

m et

al i

ni eż

el az

ny ch

P N

-7 5/

H -0

45 12

T ab

lic a

3. 2

52

Z as

to so

w an

ie

od cz

yn ni

ka

U ni

w er

sa ln

y do

st

op ów

że la

za

D o

st op

ów

że la

za zw

ła sz

cz a

do ż

el iw

a

U ja

w ni

a ce

m en

ty t

i az

ot ki

ż el

az a

w

st op

ac h

że la

za

D o

st al

i st

op ow

yc h

ch ro

m ow

yc h

i sz

yb ko

tn ąc

yc h

D o

m ie

dz i

i m

o- si

ąd zu

D o

al um

in iu

m i

st

op ów

A l

D o

oł ow

iu i

st

op ów

P

b

S kł

ad

ch em

ic zn

y od

cz yn

ni ka

N it

al -

M

i1 F

e,

1— 5

cm 3

kw as

u az

ot ow

eg o

H N

O 3 +

+ 1

0 0

cm 3

al ko

ho lu

P ik

ra l

- M

i3 F

e,

2— 5

g kw

as u

pi kr

yn ow

eg o

+

+ 1

00 c

m 3

al ko

ho lu

e ty

lo w

eg o

Z as

ad ow

y pi

kr yn

ia n

so du

- M

i9 F

e,

25

g w

od or

ot le

nk u

so do

w eg

o N

aO H

, 2

g kw

as u

pi kr

yn ow

eg o,

75

c m

3

w od

y de

st yl

ow an

ej

M i 1

3F e,

1 0

g że

la zi

cy ja

nk u,

p ot

as u,

10

g w

od or

o- tl

en ku

p ot

as u,

10

0 cm

3 w

od y

de st

yl ow

an ej

M i2

4C u,

10

g c

hl or

ku m

ie dz

io w

o- am

on ow

eg o,

10 0

cm 3

w od

y de

st yl

ow an

ej

M i1

A l,

0, 5

cm 3

kw as

u fl

uo ro

w od

ow eg

o, 99

,5 c

m 3

w od

y

M i4

2P b,

5 c

m 3

kw as

u oc

to w

eg o

lo do

w at

eg o,

95 c

m 3

al ko

ho lu

e ty

lo w

eg o

S po

só b

tr aw

ie ni

a

K il

ka

s do

ki

lk u

m in

ut w

z al

eż no

śc i

od r

od za

ju st

op u

Ja k

dl a

M i1

F e

P ró

bk ę

tr aw

ić w

t em

p. 6

0 -1

1 0

°C .

K il

ka d

o ki

lk un

as tu

m

in ut

W

te m

pe ra

tu rz

e po

ko jo

w ej

T ra

w ić

w o

dc zy

nn ik

u o

te m

p. p

ok oj

ow ej

. C

za s

tr aw

ie ni

a -

w g

ob se

r- w

ac ji

w yn

ik u

T ra

w ić

w o

dc zy

nn ik

u o

te m

p. p

ok oj

ow ej

. C

za s

tr aw

ie ni

a -

w g

ob se

r- w

ac ji

w yn

ik u

T ra

w ić

w o

dc zy

nn ik

u o

te m

p. p

ok oj

ow ej

. C

za s

tr aw

ie ni

a -

w g

ob se

r- w

ac ji

w yn

ik u

D zi

ał an

ie

U ja

w ni

a gr

an ic

e zi

ar n

i sk

ła dn

ik i

st ru

kt ur

al ne

st op

ów

Ja k

dl a

M i1

F e

Z ab

ar w

ia

na b

ru na

tn y

ko lo

r ce

m en

ty t

i az

ot ki

że la

za

- fe

rr yt

po

zo -

st aw

ia ja

sn y

B ar

w i

w ęg

lik i

ch ro

m u

na p

om ar

ań cz

ow o,

a n

a- w

et n

a cz

er w

on o;

w

ęg li-

ki

w ol

fr am

u na

br

ąz ow

o

P ow

od uj

e za

ci em

ni en

ie fa

zy w

m os

ią dz

ac h

U ja

w ni

a gr

an ic

e zi

ar n

cz ys

te go

al

um in

iu m

o ra

z fa

zy

m ię

dz ym

et al

ic zn

e w

s to

pa ch

A l

U ja

w ni

a gr

an ic

e zi

ar n

i st

ru kt

ur y

pi er

w ot

ne j

w s

to pa

ch z

S b

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument