Prawo rolne - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Prawo rolne - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (187 KB)
12 strona
761Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prawa rolnego; izby rolnicze, produkt ekologiczny, itd.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

1. Na czym polega wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Na charakter czynności faktycznej i rozumie się przez nie rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Następuje dopiero po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Nie uważa się za wyłączenie sytuacji, gdy przerwa w rolniczym użytkowaniu gruntów jest spowodowana zmianą kierunku produkcji i trwa nie dłużej niż 5 lat. 2. Co to jest produkt ekologiczny Są to produkty wytworzone metodami ekologicznymi a więc uzyskane przy zastosowaniu, w możliwie największym stopniu naturalnych metod produkcji nie naruszających równowagi przyrodniczej. Produkcja ekologiczna może być prowadzona wyłącznie w ekologicznym gospodarstwie. 3. Izby Rolnicze Są forma samorządu rolniczego i charakteryzują się cechami: - obowiązkowe członkostwo - posiadanie osobowości prawnej - prowadzenie obok własnych także spraw z zakresu administracji publicznej. Działają na terenie każdego województwa. W celu realizacji wspólnych zadań Izby mogą zawierać porozumienia regionalne. Członkami tego samorządu rolniczego z mocy prawa są: - osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz

osoby prawne płacące podatek rolny lub podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej

- członkowie RSP do których wnieśli wkłady gruntowe. 4. Społeczno zawodowe organizacje rolników Nie są to ani spółdzielnie, ani stowarzyszenia, ani związki zawodowe lecz organizacje, których status w całości określa ustawa, a należą do nich: - kółka rolnicze - koła gospodyń wiejskich - rolnicze zrzeszenia branżowe - związki rolników, kółek i organizacji rolniczych - związki rolniczych zrzeszeń branżowych Członkami społeczno – zawodowej organizacji rolników są: - rolnicy - członkowie ich rodzin - osoby związane bezpośrednio charakterem swej pracy z rolnictwem. 5. Kółka rolnicze Jest to dobrowolna, niezależna i samorządna społeczno – zawodowa organizacja rolników indywidualnych, reprezentująca całokształt ich interesów zawodowych i społecznych. Terenem działania kółka może być 1 lub więcej sąsiadujących ze sobą wsi. Członkami kółek rolniczych są:

- osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne jako ich właściciele, posiadacze bądź użytkownicy

- pełnoletni członkowie rodziny rolnika pracujący w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym

- osoba która przekazała gospodarstwo za emeryturę lub rentę. 6. Grupy producentów rolnych Wg ustawy grupy producentów rolnych mogą być zakładane wyłącznie przez osoby fizyczne, które albo prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Celem grup producentów jest: - dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych - poprawa efektywności gospodarowania- ochrona środowiska. 7. Związki zawodowe rolników indywidualnych Związki tworzyć mogą: - rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwo rolne oraz- osoby im bliskie pracujące stale wraz z nimi w tym gospodarstwieDziałają one w zakresie ochrony własności gospodarstwa, ochrony interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin, a także uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz rolnictwa i wsi. 8. Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne Wg ustawy prawo spółdzielcze przedmiotem działalności RSP jest: - prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego - pomoc na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków spółdzielni- ponadto prowadzenie innej działalności gospodarczej.Członkami RSP mogą być: - rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne jako właściciele - posiadacze samoistni, dzierżawcy, użytkownicy tych gospodarstw- również inne osoby przydatne z punktu widzenia działalności spółdzielni.9. Użytki rolne Są to grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami. 10. Produkty rolne Są to płody ziemi, hodowli i rybołówstwa, a także związane nimi produkty pierwszego stopnia przetworzenia ( np. masło, soki owocowe) - wg def. z art. 32 Traktatu Rzymskiego. 11. Producent rolny Osoba, która wytwarza produkty rolne i nie musi to być wcale właściciel gruntu rolnego, może to być np. dzierżawca. Mogą nimi być os. fizyczna, a w jej ramach

rolnicy, którzy są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa rolnego; prowadzący działalność rolniczą. Mogą nimi być także osoby prawne. 12. Źródła prawa rolnego - Konstytucja - Ustawy i rozporządzenia - Umowy międzynarodowe - Traktaty i zrównane z nimi ranga inne akty ustanowione przez państwa członkowskie - Zasady prawne Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do wspólnej polityki rolnej - Akty prawa wtórnego: rozporządzenia, dyrektywy, opinie, zalecenia, decyzje.

13. Ceny rolne Podstawa systemu interwencji rynkowej w rolnictwie UE są ceny rolne; są one ustalane na poziomie wysokim, wyższym ± ceny światowe, maja służyć zapewnieniu rolnikom odpowiedniego poziomu życia oraz odpowiednich dochodów. Ceny rolne w UE są cenami wysoko regulowanymi. Ceny rolne w UE są cenami ustalonymi w drodze legislacyjnej, przez co ulegają bardzo częstym modyfikacjom i deformacjom. W ustawodawstwie wspólnoty wyróżnia się 2 kategorie cen rolnych: 1. ceny służące stabilizacji rynku wewnętrznego wspólnoty tj. cena wskaźnikowa

(orientacyjna, docelowa) i cena interwencyjna 2. ceny służące ochronie rynku wewnętrznego wspólnoty przed napływem tanich

produktów rolnych z państw trzecich. 14. Założenia Wspólnej Polityki Rolnej : - zapewnienie samowystarczalności wspólnoty - podstawową jednostką produkcyjną w europejskim rolnictwie jest gospodarstwo

rodzinne - rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki - wspólny rynek wymaga regulacji 15. Zasady wspólnej polityki rolnej - włączenie rolnictwa w ramy wspólnoty - postanowienia dotyczące rolnictwa stanowią wyjątek od generalnych reguł

traktatu - sektor rolny w całej wspólnocie musi podlegać wspólnej polityce - jedność rynku rolnego wspólnoty - zasada solidarności - zasada wyznaczająca preferencje wspólnoty 16. Zadania wspólnej polityki rolnej - zwiększenie wydajności produkcji rolnej w drodze postępu technicznego ,

zapewnienie racjonalnego rozwoju produkcji

- zapewnienie w ten sposób należytego standardu życia ludności rolniczej , w szczególności poprzez podniesienie dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie

- stabilizacja rynków - zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia - zabezpieczenie odpowiednich cen dla konsumentów 17. Kwota mleczna Kwota mleczna to limit mleka (produktów mleczarskich) jaki producent rolny może wprowadzić do obrotu w roku gospodarczym po cenach gwarantowanych. Wprowadzono je w 1984 roku w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Każde państwo miało limit mleka do wyprodukowania w ciągu roku. Kwoty są dziedziczne, stanowią obrót przedmiotu cywilno prawnego, możemy je sprzedawać razem z gospodarstwem. Nowe państwa członkowskie uzyskują kwotę w trybie negocjacyjnym. Państwo dostaje kwotę w oparciu o poziom produkcji mleka w danym czasie. Polityka ta jest stabilna – warunki w rolnictwie są bardzo przewidywalne na dłuższy okres czasu. 18. Kto jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy Rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna: - będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni

użytków rolnych nie przekraczającej 300 ha. - prowadząca osobiście gospodarstwo rolne - posiadająca kwalifikacje rolnicze - zamieszkałą w gminie na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości

rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 19. Formy prawnego dysponowania zasobem własności rolnych Skarbu

Państwa - bezpośrednie przekazanie - sprzedaż - tryb bez przetargu lub przetarg ofert - dzierżawa gruntów rolnych - przekazanie 20. Komu przysługuje renta strukturalna Przysługuje ona rolnikowi który spełnia łącznie kilka warunków: - ukończył 55 lat ale nie osiągnął 60 lat jeśli jest kobietą, albo ukończył 60 lat ale

nie osiągnął 65 lat jeśli jest mężczyzną - podlega ubezpieczeniu emerytalno — rentowemu określonemu w przepisach o

ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres 120 kwartałów - prowadzi nieprzerwanie działalność rolniczą w okresie 10 lat bezpośrednio

poprzedzających wystąpienie o rentę, jeżeli była ona jego głównym lub jedynym źródłem utrzymania

- zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej - przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 3 ha Warunki po stronie osoby nabywcy: - musi być rolnikiem

- posiadać kwalifikacje rolnicze - nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty a poza tym powierzchnia

gospodarstwa rolnego które ulega powiększeniu nie może być mniejsza niż 15 ha Wysokość renty strukturalnej stanowi 1,5 krotność najniższej emerytury. Wypłaca się ją do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego lub do czasu nabycia prawa do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego. 21. Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje Realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa. Środki, którymi posługuje się Agencja : - interwencyjny skup i sprzedaż produktów rolnych na rynków krajowym i rynkach

zagranicznych - gromadzenie rezerw państwowych produktów rolnych i żywnościowych oraz

gospodarowanie nimi - udzielanie poręczeń w zakresie kredytów obrotowych przedsiębiorstwom

realizującym zadania zlecone im przez Agencję. 22. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podejmuje przede wszystkim działalność inwestycyjną . ARIMR została wskazana jako jednostka płatnicza pomocy przed akcesyjnej Unii Europejskiej. Agencja ustawowo powinna wspierać : - inwestycje w rolnictwie - przedsięwzięcia warunkujące rozpoczęcie, zwiększenia lub wznowienia produkcji

rolnej - poprawę struktury agrarnej - przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wsi - rozwój infrastruktury techniczno-produkcyjnej wsi i rolnictwa - inwestycje związane z tworzeniem giełd i rynków hurtowych - przedsięwzięcia realizowane przez organizacje rządowe , samorządowe oraz

pozarządowe mające na celu : - podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi - doradztwo rolnicze i informację rolniczą - upowszechnianie rachunkowości gospodarstw rolnych

- restrukturyzację jednostek badawczo-rozwojowych działających na rzecz rolnictwa

- kształcenie mieszkańców wsi w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich

- rozwój rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii - powstawanie i rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie - rozwój infrastruktury informatycznej banków spółdzielczych - powstawanie i rozwój grup producentów i ich związków. 23. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Jest instytucją powierniczą Skarbu Państwa, której zadaniem było przejęcie wszystkich państwowych nieruchomości rolnych do zasobu WRSP oraz gospodarowanie tym zasobem na zasadach określonych ustawą o gospodarowaniu

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa , a w szczególności w zakresie: - tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału

produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa - restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia SP użytkowanego na cele rolnicze - obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku SP użytkowanego na cele

rolne - tworzenia gospodarstw rolnych oraz powiększania już istniejących gospodarstw

rodzinnych - zabezpieczenia majątku SP - tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki

rolnej - wspierania działań organizacyjnych mających na celu udzielanie pomocy byłym

pracownikom PPGR i członkom ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych .

24. Zalesienie gruntów rolnych Zalesienie gruntów jest formą trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej realizuje ona 2 funkcje: - służy ograniczeniu produkcji rolnej - poprzez zwiększenie lesistości kraju służy ochronie środowiska. Grunt rolny będący częścią gospodarstwa rolnego lub stanowiący jego całość może być przeznaczony do zalesienia, jeżeli co najmniej spełnia jeden z warunków: - jest gruntem klasy 5 lub 6 - jest gruntem położonym na szoku o średnim nachyleniu powyżej 15% - jest gruntem okresowo zalewanym - jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów

rolnych i leśnych. Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do zalesienia nie może być mniejsza ni: 0,4 ha i nie może przekraczać 30 ha. Minimalna powierzchnia musi wynosić 0,10 ha. 25. Scalanie gruntów rolnych Scalanie gruntów służy poprawie rozłogu gruntów rolnych w ramach postępowania administracyjnego np. likwidacja wąskich działek, likwidacja dużej ilości działek, likwidacja enklaw (działek otoczonych innymi działkami). Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez:

- poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych lasów i gruntów leśnych - racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów - dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnej, dróg

i rzeźby terenu. 26. Co to jest prawo rolne?? Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego.

Prawo rolne to zespół instytucji i rozwiązań prawnych o charakterze szczególnym podyktowanym specyfiką rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki, które tworzą normy prawne (strukturalne i techniczne) dla działalności produkcyjnej, jak też dla przetwarzania i obrotu produktami rolnymi. 27. Wymień społeczno-zawodowe organizacje rolników. Ustawa z 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników enumeratywnie wymienia te organizacje. Są to: kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolnych, związki rolniczych zrzeszeń branżowych. 28. Jaki jest zakres podmiotowy rolniczego ubezpieczenia społecznego? Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników i pracujących z nimi domowników którzy: 1) posiadają obywatelstwo polskie lub 2) przebywają na terytorium RP na podstawie wizy lub karty pobytu lub 3) są obywatelami państw członkowskich UE. Przepisy ustawy stosuje się także do małżonka rolnika chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnym ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gosp rolnym. Przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: 1) ukończyła lat 16 2) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gosp domowym lub zamieszkuje na terenie jego gosp albo w bliskim jego sąsiedztwie 3) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 29. Co jest przedmiotem regulacji prawnych w zakresie ochrony zasobów

gruntów rolnych? Przedmiotem ochrony ilościowej (ograniczenia w zakresie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze) oraz ochrony jakościowej (ochrony przed dewastacją i degradacją gruntów spowodowaną działąlnością właściciela lub posiadacza gruntu rolnego jak i innego podmiotu, zwłaszcza zakładów przemysłowych) Podlegające grunty: 1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wody służącymi wyłącznie potrzebom rolnictwa 3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi, 4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej 5) parków wiejskich 6) pracowniczych ogródków działkowych i ogrodów botanicznych 7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpotopowych, kanalizacji i utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi 8) zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa 9) torfowiska i oczka wodne 10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych . 30. Podaj dwie sytuacje w których gospodarstwo rolne na podstawie ustawy

dziedziczą spadkobiercy na zasadach ogólnych. 1) Gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy 2) Gdy żadna z osób które powołał nie może lub nie chce być spadkobiercą. 31. Kto może tworzyć grupy producentów rolnych?

Grupy producentó rolnych tworzyć mogą osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność w zakresie produkcji rolnej. 31. Kiedy ANR może wykupować grunty? Agencja może wykupywać grunty rolne na własność skarbu państwa jeżeli wymaga tego realizacja zadań określonych ustawie, w tym szczególnie zadań w zakresie powiększania już istniejących gospodarstw rolniczych. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, agencja działając na rzecz skarbu państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatę równowartości pieniężnej. 32. Ewidencja gruntów i budynków rolnych. Jest jednolitym systematycznie aktualizowanym, prowadzonym w skali kraju zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach władających tymi gruntami i budynkami. 33. Różnice między związkami zawodowymi a izbami rolniczymi. Przynależność do izb rolniczych jest obowiązkowa natomiast do związków zawodowych nieobowiązkowa. Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a związki nie. 34. Cechy ewidencji gruntów i budynków Powszechność - objęcie ewidencją wszystkich gruntów 2) Ograniczona jawność - możliwość wglądu każdego zainteresowanego do ewidencji z wyłączeniem źródłowej dokumentacji gruntów 3) jednolitość – prowadzenie ewidencji wg tych samych przepisów i zasad dla wszystkich gruntów 4) zupełność – objęcie ewidencją ogólnych, niezbędnych danych o gruntach i budynkach 5) wiarygodność – informacje o gruntach i budynkach stanowią jedyne kompletne źródło informacji 35. Status prawny koła gospodyń wiejskich Status jest odrębny od stowarzyszeń związków zawodowych i stanowi połączenie uregulowań ustawy, prawo spółdzielcze i ustawy o związkach zawodowych. 36. Wymień podstawowe kategorie pojęciowe prawa rolnego W prawie rolnym można wyróżnić co najmniej 3 podstawowe kategorie pojęć: a) działalność rolnicza – działalność w zakresie produkcji roślinnej j lub zwierzęcej w tym produkcji ogrodniczej i sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej. B) gospodarstwo rolne – każde gospodarstwo służące działalności rolniczej, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej C) producent rolny – każda osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca produkty rolne. Konstrukcje teoretyczne niewytworzone przez ustawodawcę: 1) własność rolnicza 2) stosunek prawno-rolny 3) kontrakty rolne

37. Co należy rozumieć przez przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną? Przekazanie gospodarstwa za rentę strukturalną polega na wyzbyciu się własności gospodarstwa rolnego albo na oddaniu użytków rolnych wchodzących w strukturę gospodarstwa rolnego w dzierżawę. 38. Na czym polega ograniczenie zużycia w odniesieniu do dziedziczenia gosp rolnego? Art. 1067 K.C. ogranicza wykonanie zapisu naruszającego przepisy dotyczące podziału gosp rolnego w ten sposób że przewiduje on roszczenie o zmainę przedmiotu zapisu (części fizycznej w nieruchomości rolnej) na świadczenie pieniężne. Zobowiązuje spadkobiercę do wykonania zapisu. 39. Treść umowy kontraktacji. Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takich świadczeń 40. Komu przysługują dopłaty bezpośrednie? Płatności bezpośrednie przysługują producentom rolnym posiadającym grunty rolne powyżej 1 ha z tym, że powierzchnia działek rolnych nie może być mniejsza od 0,1 ha i które tę ziemię uprawiają. 41. Podstawowe rejestry publiczne. 1) Ewidencja gruntów 2) księgi wieczyste 3) krajowy rejestr gospodarstw rolnych i

ewidencji wniosków do zapłaty 4) identyfikacji i rejestracji zwierząt 42. Instrumenty w zakresie przeciwdziałania nieformalnemu obrotowi nieruchomościami rolnymi. a) obowiązek zawarcia umowy w formie aktu notarialnego b) możliwość

przywrócenia stanu poprzedniego c) możliwość stosowania przez państwo sankcji 43. Wymień zasady przeznaczania gruntów rolnych na clenie nierolnicze. 1) na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczyć przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki a w razie ich braku na inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej 2) przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową a także innych obiektów budowlanych należy stosować także rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty 3) przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wykonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

44. wymień etapy postępowania scaleniowego W ramac post scaleniowego należy wymienić trzy etapy: a) wszczęcie postępowania b) szacowanie gruntów c) opracowanie projektu

scalenie i jego zatwierdzenie 45. wymień sposoby umownego działu spadku Umowny dział spadku jest formą zniesienia współwłasności majątku spadkowego. Sposoby podziału majątku spadkowego: a) podział w naturze b) przyznanie przedmiotu spadku jednemu ze spadkobierców z

obowiązkiem wszczęcia spłat pozostałym spadkobiercom c) podział cywilny – sprzedaż gospodarstwa rolnego

46. Emerytura rolnicza składa się z dwóch części. Wymień je: A) część składkowa B) część ubezpieczeniowa 47. Podaj pojęcie gospodarstwa rolnego z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Gosp rolne to gosp rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. 5. W jakich formach prawnych następuje zmiana generacji inter – vivos. Wymień je Formy prawne uniwersalne: a) darowizny, b) sprzedaż c) dożywocia. Formy prawne specjalne: a) przekazanie gosp rolnego za rentę strukturalną b) umowa z następcą. 48. W postępowaniu spadkowym sąd ustala wysokość spłat spadkowych z

gospodarstwa rolnego w pierwszej kolejności według.... Zgodnego porozumienia spadkobierców. 49. Rekultywacja gruntów polega na? Przywróceniu wartości użytkowych gruntów lub nadaniu wartości użytkowych gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych np. przez utwardzenie skał, budowę dróg, urządzeń melioracji wodnej. 50. W postępowaniu scaleniowym w zamian za grunty objęte scaleniem

otrzymuje się grunty... O równej wartości szacunkowej. Za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3%. Gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłat pieniężne. W zamian za objęte scaleniem lasy, grunty leśne, sady czy inne uprawy specjalne, wydziela się użytki możliwe tego samego rodzaju i jakości. 51. Do źródeł wspólnotowego prawa rolnego zalicza się.

 Traktaty i zrównane z nimi rangą inne akty ustanowione przez państwa członkowskie, a w szczególności Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1957)

 Akty prawne stanowione przez organy WE oraz Europejski Bank Centralny należące do prawa wtórnego: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie

 Umowy międzynarodowe zawierane przez UE z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi w zakresie prawa rolnego

 Zasady prawne Trybunału Sprawiedliwości odnosząc się do wspólnej polityki rolnej.

52. W zakresie rozwoju obszarów wiejskich wsparciem ze strony Sekcji

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej objęte są takie programy jak:

 wparcie na rzecz uzyskania rent strukturalnych

 wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

 wsparcie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

 zalesienie gruntów rolnych

 wsparcie gospodarstw niskotowarowych

 dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

 wsparcie grup producentów rolnych

 pomoc techniczna dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

 uzupełnienie płatności bezpośrednich 53. Podaj definicję nieruchomości rolnej. Nieruchomości które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. 54. W umowie kontraktacji producent zobowiązuje się do: Wytworzenia i dostarczenia kontraktującemu oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju. 55. Jaki charakter prawny ma Agencja Nieruchomości Rolnych Jest państwową osobą prawną. Wykonuje ona w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa, powierzonym Agencji po zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej. Działa w imieniu własnym, ale na rzecz Skarbu Państwa. Agencja ma zajmować się tworzeniem i poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, obrotem nieruchomości i innymi składnikami mienia Skarbu Państwa. Tworzy miejsca pracy w związku z restrukturyzacją państwowych własności rolnych. Siedzibą Agencji jest Warszawa, posiada ona także swoje oddziały terenowe.

56. Wymień przesłanki uzyskania emerytury przez rolnika. Emerytura rolnicza przysługuje rolnikowi, który:

 jest ubezpieczony w KRUS

 osiągnął wiek emerytalny: kobieta – 60 lat, mężczyzna – 65 lat

 podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów (25 lat)

Wcześniejszą emeryturę rolniczą może uzyskać także:

 ubezpieczony rolnik w KRUS

 osiągnął wiek emerytalny: kobieta – 55 lat, mężczyzna – 60 lat

 podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu przez okres co najmniej 120 kwartałów (30 lat)

 zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. 57. Wymień podstawowe kierunki prawnej ochrony gruntów rolnych.

 Ochrona zasobów gruntów rolnych (tzw. ochrona ilościowa)

 Przeciwdziałanie degradacji gruntów rolnych i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi ( tzw. ochrona jakościowa)

 Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

 Zachowanie torowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument