Efektywny model relacji inwestorskich - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Efektywny model relacji inwestorskich - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (128 KB)
3 strony
942Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: efektywny model relacji inwestorskich.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

WYKŁAD 3 EFEKTYWNY MODEL RELACJI INWESTORSKICH 1. PRZEJRZYSTOŚĆ/OTWARTOŚĆ Otwartość w zakresie wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na decyzje inwestorów, jest doceniana przez rynek. Obserwacje niektórych spółek wskazują, że ukrywanie informacji, które następnie w sposób niekontrolowany wydostają się na zewnątrz przedsiębiorstwa, wpływa negatywnie na wizerunek spółki znacznie bardziej, niż niekorzystna wiadomość przekazana na rynek w sposób kompetentny, z odpowiednim opisem i komentarzem sytuacji przez zarząd. Powody decyzji o nieujawnieniu pewnych informacji:  przeświadczenie kadry zarządzającej o możliwości zatajenia informacji przed

inwestorami i otoczeniem zewnętrznym w ogóle.  Przekonanie o nieistotności lub nieprzydatności danej informacji dla inwestorów. W

tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest ujawnienie danych i pozostawienie inwestorom wyboru, czy informacja będzie miała wpływ na podejmowane przez nich decyzje.

Konsekwencją zatajenia czy nierzetelnego przedstawienia określonych informacji może być naruszenie wiarygodność spółki i jej zarządu, a jej odbudowanie trwa całymi latami. Badania przeprowadzone na uniwersytetach w USA wykazały, że spółki charakteryzujące się większą otwartością wobec inwestorów cieszą się niższą fluktuacją kursów akcji, mniejszymi rozbieżnościami prognozowanych przez analityków zysków oraz niższym kosztem pozyskania kapitału.

 Warto, aby osoby odpowiedzialne w spółce za RI potrafiły zarządzać wizerunkiem spółki na rynku kapitałowym. Zadanie to jest stosunkowo proste, kiedy informacje do przekazania na rynek są pozytywne. Jednak odpowiednie „zarządzanie” wizerunkiem spółki jest szczególnie ważne, kiedy informacje są krytyczne i negatywne, co może znacząco wpłynąć na wartość akcji.

 Przykłady wielu spółek wskazują, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest w takim przypadku ujawnienie informacji i przedstawienie stanowiska zarządu w tej kwestii. Rynek znacznie lepiej odbiera sytuacje, w których zarząd jest świadomy ryzyka i potrafi przedstawić wiarygodny sposób jego ograniczenia, niż gdy problem jest ignorowany albo bagatelizowany. Brak stanowiska w danej sprawie naraża zarząd na niebezpieczeństwo przyjęcia przez rynek spekulacji i domysłów na podstawie wyrywkowych informacji, co może mieć wpływ na negatywny wizerunek spółki i jej zarządu, a w konsekwencji obniżyć notowania walorów spółki.

2. WIARYGODNOŚĆ  Jest uwarunkowana komunikacją, która wskazuje na logikę podejmowanych decyzji i

rzetelność publikowanych informacji.  Przejrzystość działania (rzetelne informacje o dobrych i złych wydarzeniach) i

spójność podawanych informacji ( w dłuższym horyzoncie czasowym i w ramach całego przedsiębiorstwa) powinna przełożyć się na wzrost wiarygodności spółek i ich zarządów w oczach inwestorów.

 Na wiarygodność trzeba pracować latami i zarządy powinny ją traktować jako cenne aktywo. Dobrze funkcjonujący model RI może okazać się dla przedsiębiorstwa pozytywnym czynnikiem kształtującym wizerunek spółki jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.

3. SPÓJNOŚĆ  Wiarygodność spółki związana jest ze spójnością publikowanych przez nią informacji.

W dużej mierze jest to spowodowane długim horyzontem czasowym założeń odnośnie wzrostu i ryzyka, wykorzystywanych do wyceny akcji, rekomendacji rynkowych, czy ustalania ratingów spółek.

 Brak spójnego podejścia do tych założeń i ich niespodziewane zmiany mogą zakwestionować poprawność i wiarygodność takich ocen. Według inwestorów czynniki których nie można wiarygodnie oszacować, trzeba odpowiednio zdyskontować.

 Spójność przekazywanych informacji kreuje atmosferę wiarygodności i zaufania. Im bardziej inwestor jest przekonany o wiarygodności i spójności podawanych przez spółkę informacji (przy innych założeniach porównywalnych), z tym większym prawdopodobieństwem w nią zainwestuje.

4. TERMINOWOŚĆ  Dla analityków rynkowych terminowe otrzymanie informacji ma kluczowe

znaczenie dla przygotowywanych przez nich wycen i rekomendacji. Fakt ten powinien mieć istotny wpływ na model RI w każdej spółce.

 Konieczność szybkiego dostarczenia informacji uczestnikom rynków kapitałowych skłoniła wiele spółek do zmian ich systemów raportowania. Rynek pozytywnie odbierał tę zmianę, co odzwierciedlają oceny spółek przez inwestorów. Przeprowadzone badania (np. przez firmę Parson Consulting) wykazały, że spółki publikujące swoje dane szybciej niż średnia rynkowa mają relatywnie wyższy wskaźnik cena akcji/zysk na jedną akcję (P/E ratio), co może świadczyć o lepszym postrzeganiu tych spółek przez rynek.

WSKAŹNIK P/ELUB C/Z (CENA/ZYSK, ANG. PRICE EARNINGS RATIO, PE, PER,)  Bardzo popularny wskaźnik oceny atrakcyjności akcji giełdowych. Oblicza się go

dzieląc aktualną cenę jednej akcji przez zysk netto na jedną akcję. Wskaźnik ten odzwierciedla stosunek inwestorów do firmy, a więc jej atrakcyjność. Określa stopień opłacalności zakupu danych papierów wartościowych.

 Jego wzrost informuje, że inwestorzy skłonni są płacić za akcje firmy więcej niż poprzednio. Niski poziom wskaźnika może sugerować, że inwestycja jest korzystna, ponieważ firma osiąga spore zyski, przy relatywnie niskiej wycenie rynkowej. Zbyt niski jego poziom sygnalizuje, że akcje spółki są niedowartościowane i zachęca do taniego ich nabycia. W praktyce zbyt duża wartość C/Z może świadczyć o dużym entuzjazmie inwestorów lub o spekulacji dużych inwestorów.

 Wskaźnik C/Z powinien być porównywany ze wskaźnikiem branżowym i wyznaczonym dla innych spółek, lub do wskaźnika tej samej spółki w przeszłości. Porównując C/Z firm z tej samej branży, można spodziewać się, że akcje spółki o wysokim poziomie C/Z są przewartościowane i ich kurs może w najbliższym czasie spaść.

 Wzrost kursu akcji na giełdzie powoduje wzrost tego wskaźnika. 5. INTERAKTYWNOŚĆ/UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA  Dobrze skonstruowany model RI powinien pełnić rolę „okna na świat” dla zarządu i to

zarówno we własnym sektorze, jak i na rynku kapitałowym w ogóle.  Efektywnie prowadzony proces RI powinien łączyć informacje zwrotne od

inwestorów i przez to wspierać zarząd w modyfikacjach strategii biznesowej, która ma doprowadzić do kreowania wartości dla akcjonariuszy w przyszłości.

 Analitycy rynkowi mają zazwyczaj szeroka wiedzę na temat danej branży w całym regionie, obejmującą informacje na temat najlepszych strategii konkurowania i produktów w danym segmencie. Są świetnie zorientowani w trendach, przewidywanych zmianach rynkowych i ryzykach stąd wynikających, wymagających podjęcia przez zarząd określonych działań.

 Informacja zwrotna, w formie pytań i komentarzy analityków, może i powinna być odnotowana i przekazana zarządowi. Proces agregacji informacji zwrotnej powinien być sformalizowany poprzez obowiązek spotkania osób odpowiedzialnych za RI z

analitykami i przekazania ich komentarzy zarządowi, radzie dyrektorów lub radzie nadzorczej spółki.

6. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI  W rzeczywistości „poenronowskiej” sprawozdawczość i komunikację spółek z

inwestorami poddano bardziej szczegółowej kontroli organów nadzorczych.  Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi stanowi

ewidentne minimum dla modelu RI.  Dla polskich spółek bazę takich regulacji stanowią przepisy KNF (Komisji Nadzoru

Finansowego) i Ministerstwa Finansów o sprawozdawczości i informacjach przekazywanych na giełdę. Spółki podlegające również innym jurysdykcjom ze względu na ich obecność na obcych rynkach kapitałowych, muszą wziąć pod uwagę zagraniczne regulacje.

7. INTEGRALNOŚĆ/POWIĄZANIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I INNYMI DEPARTAMENTAMI  Informacje przekazywane na zewnątrz nie mogą być oderwane od rzeczywistości,

stworzone w wyizolowanym departamencie RI.  Wartość dla uczestników rynków kapitałowych stanowią tylko te informacje, które są

tworzone w ścisłej współpracy z zarządem i w następstwie podejmowania kluczowych decyzji strategicznych i operacyjnych.

 Ponieważ analitycy rynków na bieżąco śledzą nowe idee, plany i prognozy upubliczniane przez spółki, podjęcie ważnych decyzji przez zarządy należy poprzedzić analizą potencjalnego ich odbioru przez rynek i w konsekwencji wpływu na wycenę walorów spółki. Decyzje o sposobie zakomunikowania informacji rynkowi powinny być podejmowane w porozumieniu z zarządem, departamentem sprawozdawczości i promocji oraz innymi zainteresowanymi stronami.

Model funkcjonowania RI w przedsiębiorstwie powinien zapewniać osobom odpowiedzialnym za ten element zarządzania spółką pełen dostęp do informacjii osób zaangażowanych w dany proces czy decyzję. Co więcej ponieważ osoby, na co dzień zajmujące się problematyką RI bardzo dobrze znają społeczność inwestorską mogą być one nieocenionym źródłem wiedzy o tym jak rynek może odebrać dane informacje. Powiązanie ze wszystkimi kluczowymi działami jest ważne, ponieważ zapewnia:  że rynek otrzymuje informację wysokiej jakości, w formie jakiej oczekuje  informacja jest zakomunikowana zgodnie z intencją osób odpowiedzialnych za daną

decyzję wewnątrz przedsiębiorstwa  informacja zwrotna z rynku zostanie przekazana do zarządu i innych

odpowiedzialnych osób. PODSUMOWUJĄC  Żadne modele nie zapewniły dotychczas spółkom recepty na oczekiwany poziom

kursów akcji czy rating długu, ale dobre kształtowanie RI bez wątpienia zwiększy szanse każdego przedsiębiorstwa i jego zarządu na sukces na rynku kapitałowym.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument