Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (354 KB)
19 strona
721Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa przedstawiające konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 19

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument

KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

My, Naród Stanów Zjednoczonych,

w celu umocnienia Unii, ugruntowania sprawiedliwości,

zapewnienia ładu wewnętrznego i środków na wspólną obronę,

stworzenia warunków sprzyjających powszechnemu dobrobytowi,

zabezpieczenia dla nas i dla potomnych błogosławieństw wolności,

ustanawiamy i przyjmujemy tę oto

Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.

ARTYKUŁ I

§ 1. Władzę ustawodawczą sprawować będzie Kongres Stanów

Zjednoczonych, który będzie się składał z Senatu i Izby Reprezentantów.

§ 2. Izba Reprezentantów składać się będzie z posłów wybieranych co dwa

lata przez ludność Stanów, przy czym w każdym Stanie czynne prawo

wyborcze posiadać będzie każdy, kto posiada czynne prawo wyborcze do

tej izby stanowego ciała ustawodawczego, która jest liczniejsza.

Nie może być wybrana do Izby Reprezentantów osoba, która nie ukończyła

dwudziestu pięciu lat życia, nie była przez osiem lat obywatelem Stanów

Zjednoczonych i w chwili wyboru nie była mieszkańcem Stanu, z którego ją

wybrano.

Liczba posłów do Izby Reprezentantów i suma podatków bezpośrednich

będzie podzielona między należące do Unii Stany w stosunku do liczby ich

mieszkańców; liczba ta zostanie ustalona po uwzględnieniu liczby wszystkich

ludzi wolnych (łącznie z pozostającymi w służbie na określoną liczbę lat, lecz z

wyłączeniem nie podlegających opodatkowaniu Indian), oraz po dodaniu

trzech piątych liczby wszystkich innych osób. Obliczenie będzie dokonane po

raz pierwszy w ciągu trzech lat od daty rozpoczęcia pierwszej sesji Kongresu

Stanów Zjednoczonych, a następnie co dziesięć lat w sposób określony

ustawą. Posłów nie może być więcej niż jeden na trzydzieści tysięcy, lecz

każdy Stan musi mieć przynajmniej jednego posła; zanim zostanie dokonane

pierwsze obliczenie, Stan New Hampshire będzie miał prawo wybrać trzech,

Massachusetts ośmiu, Rhode Island i Providence Plantations jednego,

Connecticut pięciu, Nowy Jork sześciu, New Jersey czterech, Pensylwania

ośmiu, Delaware jednego, Maryland sześciu, Wirginia dziesięciu, Karolina

Północna pięciu, Karolina Południowa pięciu i Georgia trzech posłów.

Gdy w którymkolwiek Stanie otworzy się wakans poselski, władza

wykonawcza tego Stanu rozpisze wybory dla jego wypełnienia.

Izba Reprezentantów dokona wyboru Przewodniczącego i innych

funkcjonariuszy Izby; ona też będzie miała wyłączne prawo stawiania w stan

oskarżenia za nadużycia popełnione w czasie sprawowania urzędu.

§ 3. Senat Stanów Zjednoczonych składać się będzie z senatorów, po dwóch

z każdego Stanu, wybranych przez stanowe ciała ustawodawcze na sześć lat;

każdy senator będzie miał jeden głos.

Natychmiast po zebraniu się w wyniku pierwszych wyborów, senatorowie

zostaną podzieleni na trzy grupy, tak równe jak będzie to możliwe. Mandaty

senatorów z pierwszej grupy wygasną po upływie dwóch lat, z drugiej po

czterech, a z trzeciej - po sześciu; tak, by można było co dwa lata

dokonywać wyboru jednej trzeciej ogólnej liczby senatorów; jeśli wskutek

rezygnacji bądź z innej przyczyny powstanie wakans w okresie przerwy między

sesjami zgromadzenia ustawodawczego któregoś ze Stanów, władzy

wykonawczej tego Stanu przysługiwać będzie prawo powoływania na okres

poprzedzający zapełnienie wakansu przez zgromadzenie ustawodawcze.

Nie może być senatorem osoba, która nie ukończyła trzydziestu lat życia, nie

była obywatelem Stanów Zjednoczonych przez dziewięć lat oraz nie była w

chwili wyboru mieszkańcem Stanu, z którego ją wybrano.

Senatowi będzie przewodniczyć wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, ale

prawo głosu będzie miał tylko w wypadku równego podziału głosów

senatorów.

Senat sam wybierze swoich funkcjonariuszy, jak również przewodniczącego

pro tempore w razie nieobecności wiceprezydenta lub gdy będzie on

wykonywał obowiązki Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Senatowi będzie przysługiwać wyłączne prawo rozpatrywania oskarżeń o

nadużycia popełnione w związku ze sprawowaniem urzędu. Senatorowie

uczestniczący w zwołanym w tym celu posiedzeniu złożą przysięgę lub

oświadczenie w miejsce przysięgi. Rozprawie przeciw Prezydentowi Stanów

Zjednoczonych będzie przewodniczył Prezes Sądu Najwyższego. Nikt nie może

być uznany za winnego bez zgody dwóch trzecich obecnych na posiedzeniu

senatorów.

W sprawie o nadużycie popełnione w związku ze sprawowaniem urzędu

można skazać tylko na usunięcie z zajmowanego urzędu i pozbawienie

prawa pełnienia w imieniu Stanów Zjednoczonych jakiegokolwiek urzędu

honorowego, powierniczego lub odpłatnego; skazany będzie jednak mógł -

na mocy prawa powszechnego - być pociągnięty do odpowiedzialności

sądowej, sądzony i skazany.

§ 4. Czas, sposób i miejsce wyboru senatorów i posłów będą w każdym Stanie

określone przez stanowe zgromadzenia ustawodawcze; jednakże Kongres

może zmieniać obowiązujące lub ustanawiać nowe przepisy dotyczące

czasu i sposobu wyboru senatorów i posłów.

Kongres będzie się zbierał przynajmniej raz w roku, w pierwszy poniedziałek

grudnia, chyba że wyznaczy inny dzień.

§ 5. Każda z Izb stanowić będzie o prawomocności wyborów i o

uprawnieniach swoich członków. Quorum stanowić będzie zwykła większość

członków każdej Izby; każda Izba, nawet przy obecności mniej niż połowy

swoich członków, może odraczać sesję z dnia na dzień i zmuszać

nieobecnych członków do przybycia na obrady w taki sposób i wyznaczać

takie kary dyscyplinarne, jakie uzna za właściwe.

Każda Izba może ustalać regulamin obrad, karać członków za niewłaściwe

zachowanie oraz większością dwóch trzecich wykluczyć członka ze swego

grona.

Każda z Izb prowadzić będzie diariusz obrad, który okresowo podawany

będzie do wiadomości publicznej z wyjątkiem ustępów, które Izba uzna za

tajne; na żądanie jednej piątej członków każdej z Izb zarządzone będzie w

każdej sprawie głosowanie imienne i wyniki takiego głosowania zamieszczone

będą w diariuszu.

Podczas sesji Kongresu żadna z Izb nie będzie mogła bez zgody drugiej

odroczyć posiedzenia na dłużej niż trzy dni ani przenieść obrad gdzie indziej

niż miejsce zasiadania obu Izb.

§ 6. Posłowie pobierać będą za swoją służbę określone ustawą

wynagrodzenie ze Skarbu Stanów Zjednoczonych. Będą korzystać z przywileju

nietykalności osobistej w okresie uczestnictwa w sesji odnośnej Izby oraz w

drodze na sesję i z powrotem, z wyjątkiem wypadków zdrady, przestępstwa

pospolitego lub zakłócenia spokoju publicznego; nie wolno ich również

pociągać do odpowiedzialności poza Senatem lub Izbą Reprezentantów za

przemówienia wygłoszone podczas obrad Kongresu.

Przez cały czas trwania mandatu senatorowie i posłowie nie mogą być

powoływani na jakiekolwiek urzędy państwowe ani na takie, za sprawowanie

których podwyższono w tym okresie wynagrodzenie; w okresie sprawowania

państwowych funkcji urzędowych żadna osoba nie może być członkiem

Senatu lub Izby Reprezentantów.

§ 7. We wszystkich ustawach skarbowych inicjatywa należeć będzie do Izby

Reprezentantów; Senatowi jednak - tak jak przy innych ustawach - przysługuje

prawo wnoszenia albo aprobowania poprawek.

Każdy projekt ustawy uchwalony przez Izbę Reprezentantów i Senat nabierze

mocy prawnej dopiero po przedstawieniu Prezydentowi Stanów

Zjednoczonych; w razie zgody, Prezydent podpisze projekt, w przeciwnym

razie odeśle go wraz ze swoimi zastrzeżeniami do tej Izby, od której był

wniesiony; Izba wciągnie zastrzeżenia Prezydenta do swojego diariusza i

przystąpi do ich rozpatrzenia. Jeżeli po rozpatrzeniu zastrzeżeń Izba

większością dwóch trzecich głosów ponownie uchwali projekt, będzie on

wraz z zastrzeżeniami Prezydenta odesłany do drugiej Izby, która go również

rozpatrzy; tu uchwalony większością dwóch trzecich głosów staje się ustawą.

Ale we wszystkich tego rodzaju wypadkach głosowanie w obu Izbach musi

być imienne, a nazwiska głosujących za i przeciw powinny być wniesione do

diariusza każdej z Izb. Jeżeli Prezydent nie zwróci projektu w ciągu dziesięciu

dni (nie licząc niedziel) od daty otrzymania go wówczas projekt taki staje się

ustawą, chyba że sesja Kongresu została odroczona i Prezydent nie może

wskutek tego zwrócić projektu.

Wszelkie rozporządzenia, rezolucje lub uchwały wymagające zgody Senatu i

Izby Reprezentantów (z wyjątkim uchwał o odroczeniu sesji) winny być

przedstawione Prezydentowi Stanów Zjednoczonych; zanim wejdą one w

życie, muszą uzyskać zgodę Prezydenta, a w razie odmowy z jego strony

muszą być ponownie uchwalone większością dwóch trzecich głosów Senatu i

Izby Reprezentantów, zgodnie z postanowieniami i przepisami dotyczącymi

projektów ustaw.

§ 8. Kongres będzie miał prawo:

- nakładać i ściągać podatki, cła, opłaty i akcyzy, spłacać długi, stanowić w

sprawach obrony i powszechnego dobra Stanów Zjednoczonych, wszystkie

jednak podatki, opłaty i akcyzy mają być jednolite na całym obszarze

Stanów Zjednoczonych;

- zaciągać pożyczki państwowe;

- regulować obrót handlowy z obcymi państwami, pomiędzy Stanami i z

plemionami indiańskimi;

- ustanawiać jednolite przepisy naturalizacyjne oraz jednolite dla całego

obszaru Stanów Zjednoczonych przepisy o bankructwie;

- bić monetę, ustalać jej wartość oraz wartość monet zagranicznych, i ustalać

jednostki wag i miar;

- wymierzać kary za podrabianie papierów wartościowych i monety

obiegowej Stanów Zjednoczonych;

- zakładać urzędy pocztowe i sieci dróg;

- popierać postęp nauk i sztuk użytecznych przez zabezpieczenie na pewien

okres praw autorskich i praw do wynalazków;

- tworzyć sądy niższej instancji niż Sąd Najwyższy;

- określać piractwo i przestępstwa dokonywane na morzu oraz przestępstwa

przeciw prawu międzynarodowemu i wyznaczać kary;

- wypowiadać wojny, wystawiać listy kaperskie, oraz stanowić w sprawach

łupu na morzu i lądzie;

- wystawiać i utrzymywać wojsko, z tym że budżet uchwalany na ten cel nie

może obejmować dłuższego okresu niż dwa lata;

- wystawiać i utrzymywać marynarkę wojenną;

- ustanawiać zasady dowodzenia oraz regulaminy dla sił lądowych i morskich;

- powoływać milicję w celu wymuszenia posłuchu dla praw Unii, uśmierzenia

powstań i odpierania najazdów;

- dbać o organizację, uzbrojenie i wyszkolenie milicji oraz sprawować władzę

nad tą jej częścią, która będzie powołana do służby na rzecz Stanów

Zjednoczonych; zastrzega się dla poszczególnych Stanów prawo mianowania

oficerów milicji i prawo szkolenia jej w zgodzie z regulaminami ustanowionymi

przez Kongres;

- stanowić wszystkie bez wyjątku ustawy dla dystryktu (obszaru o boku nie

dłuższym niż dziesięć mil), który drogą cesji przez określone Stany i za zgodą

Kongresu może stać się siedzibą rządu Stanów Zjednoczonych, oraz

sprawować analogiczną władzę nad każdym miejscem, zakupionym za

zgodą władzy ustawowej Stanu, w którym ono się znajduje, pod budowę

fortów, magazynów, arsenałów, stoczni i innych użytecznych budynków

- oraz stanowić wszelkie ustawy potrzebne i właściwe do wykonania wyżej

wyszczególnionych oraz innych uprawnień przekazanych na mocy tej

Konstytucji rządowi Stanów Zjednoczonych, któremukolwiek departamentowi

lub urzędnikowi.

§ 9. Wjazd lub wwóz takich osób, których dopuszczenie na swój teren

którykolwiek z obecnie istniejących Stanów uzna za właściwe, nie może być

zabroniony przez Kongres przed rokiem tysiąc osiemset ósmym; wolno jednak

w wypadku takiego wwozu nakładać podatek lub cło w wysokości nie

przekraczającej dziesięciu dolarów od osoby.

Przywilej Habeas Corpus nie może ulec zawieszeniu, chyba że w wypadku

rebelii lub inwazji wymagać tego będą względy bezpieczeństwa

publicznego.

Nie będą stanowione prawa wymierzone przeciwko jednostkom ani prawa ex

post facto.

Nie będzie nakładane pogłówne ani inne podatki bezpośrednie inaczej niż

proporcjonalnie w oparciu o spisy ludności, których sporządzenie zostało

nakazane powyżej.

Nie będą nakładane cła ani podatki na towary eksportowane z

któregokolwiek Stanu.

Nie wolno poprzez rozporządzenia regulujące obroty handlowe lub podatki

faworyzować portów jednego Stanu na niekorzyść portów innych Stanów;

żaden statek płynący do lub z któregoś Stanu nie może być zmuszany do

zawijania, uzyskiwania zezwoleń ani do płacenia ceł w innym Stanie.

Nie wolno wydatkować pieniędzy ze Skarbu Państwa inaczej jak tylko na

podstawie preliminarzy uchwalonych z mocą ustawy; od czasu do czasu

będą ogłaszane sprawozdania dochodów i wydatków państwowych.

Stany Zjednoczone nie będą nadawały żadnych tytułów szlacheckich;

żadnej osobie piastującej jakikolwiek urząd z ramienia Stanów

Zjednoczonych, odpłatny lub powierniczy, nie wolno będzie bez zgody

Kongresu przyjmować darów, pensji, urzędu lub tytułu od jakiegokolwiek

króla, księcia lub obcego państwa.

§ 10. Żaden Stan nie może zawierać traktatów, przymierzy lub zawiązywać

konfederacji, wystawiać listów kaperskich, bić monety, wypuszczać listów

zastawnych, zezwalać na spłacanie długów przy pomocy jakichkolwiek

środków płatniczych innych niż złoto i srebro; stanowić praw skierowanych

przeciwko określonej osobie, stanowić praw ex post facto lub praw, które

ograniczałyby odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umów, lub

nadawać jakichkolwiek tytułów szlacheckich.

Żaden Stan nie będzie nakładał bez zgody Kongresu ceł i opłat wwozowych

z wyjątkiem takich opłat, które są konieczne dla umożliwienia stanowi

wykonywania przepisów inspekcyjnych; cały zaś przychód netto z wszystkich

ceł i opłat nałożonych przez Stan na import lub eksport będzie przelany na

Skarb Stanów Zjednoczonych; wszelkie przepisy dotyczące tych spraw

podlegać będą kontroli Kongresu i będą mogły być przez Kongres zmieniane

Żaden Stan nie będzie bez zgody Kongresu opodatkowywał statków od

tonażu, nie będzie utrzymywał wojska ani marynarki wojennej w czasie

pokoju, nie będzie zawierał traktatów ani związków z innym Stanem lub z

obcym państwem; nie będzie też prowadził wojny, chyba że padł ofiarą

inwazji lub zanalazł się w oczywistym i bezpośrednim niebezpieczeństwie,

które czyniło zwłokę niedopuszczalną.

ARTYKUŁ II

§ 1. Władza wykonawcza należeć będzie do Prezydenta Stanów

Zjednoczonych Ameryki. Będzie on sprawował urząd przez okres czterech lat i

wraz z Wiceprezydentem, wybranym na ten sam okres, wybierany jest w

sposób następujący:

Każdy Stan wyznaczy - w sposób ustalony przez jego legislaturę - elektorów w

liczbie równej łącznej liczbie senatorów i posłów do Izby Reprezentantów

zasiadających z ramienia tego Stanu w Kongresie; elektorem nie może jednak

zostać senator, poseł ani żadna osoba sprawująca w imieniu Stanów

Zjednoczonych jakikolwiek urząd powierniczy lub odpłatny.

Elektorzy zbiorą się w swoich Stanach i w głosowaniu tajnym oddadzą głosy

na dwie osoby, z których przynajmniej jedna będzie mieszkańcem tego co oni

Stanu. Sporządzą również wykaz wszystkich osób, an które oddali głosy,

uwidaczniając liczbę głosów oddanych na każdą z nich; listę tę poświadczą

swoimi podpisami i prześlą w zapieczętowanej kopercie do siedziby rządu

Stanów Zjednoczonych na ręce przewodniczącego Senatu. Przewodniczący

Senatu otworzy wszystkie koperty w obecności Senatu i Izby Reprezentantów i

dokona obliczenia głosów. Osoba, na którą padła największa liczba głosów,

zostanie Prezydentem, jeśli liczba ta stanowi większość ogólnej liczby

elektorów; gdyby jednak większość taką otrzymała więcej niż jedna osoba

lub gdyby głosy rozłożyły się po równi, Izba Reprezentantów dokona w

głosowaniu tajnym wyboru jednej z nich na urząd Prezydenta; gdyby zaś

żadna osoba nie otrzymała takiej większości, wówczas Izba w ten sam sposób

dokona wyboru spośród pięciu osób, na które padło najwięcej głosów. Przy

wyborze Prezydenta Izba głosować będzie jednak Stanami i cała

reprezentacja jednego Stanu będzie miała jeden głos; quorum stanowić

będzie po jednym lub więcej posłów z dwóch trzecich Stanów, a wybór

będzie dokonany większością głosów wszystkich Stanów. W każdym wypadku

osoba, która po dokonaniu wyboru Prezydenta posiadać będzie najwięcej

głosów oddanych na nią przez elektorów, zostanie Wiceprezydentem. Gdyby

jednak pozostały dwie lub więcej osób z równą ilością głosów, wówczas

wyboru Wiceprezydenta dokona Senat w głosowaniu tajnym.

Kongres ma prawo wyznaczyć dzień wyboru elektorów i dzień oddania przez

nich głosów; terminy te będą obowiązywać na całym obszarze Stanów

Zjednoczonych.

Nie może zostać Prezydentem osoba, która nie jest obywatelem Stanów

Zjednoczonych urodzonym w tym państwie, która nie była obywatelem

Stanów Zjednoczonych w chwili uchwalania tej Konstytucji; nie może zostać

Prezydentem osoba, która nie ukończyła trzydziestu pięciu lat życia i nie jest

stałym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych od czternastu lat.

W przypadku złożenia Prezydenta z urzędu lub wskutek jego śmierci,

ustąpienia albo niezdolności do wykonywania obowiązków tego urzędu,

władzę i obowiązki Prezydenta przejmie Wiceprezydent; Kongres wyznaczy w

drodze ustawy osobę upoważnioną do przejęcia urzędu Prezydenta w

przypadku usunięcia z urzędu, śmierci, ustąpienia lub niezdolności do

wykonywania obowiązków zarówno przez Prezydenta, jak i Wiceprezydenta;

wyznaczona przez Kongres osoba będzie pełnić te obowiązki do czasu

ustania niezdolności lub wyboru nowego Prezydenta.

W określonych terminach Prezydent będzie otrzymywał za swoją służbę

wynagrodzenie, które w okresie jego kadencji nie ulegnie zwiększeniu ani

zmniejszeniu; w okresie sprawowania urzędu Prezydent nie będzie poza tym

otrzymywał żadnego wynagrodzenia ani od Stanów Zjednoczonych, ani od

żadnego ze Stanów.

Przed objęciem urzędu Prezydent złoży następującą przysięgę lub

oświadczenie w miejsce przysięgi: „Przysięgam (lub oświadczam) uroczyście,

że będę wiernie wykonywał obowiązki Prezydenta Stanów Zjednoczonych

oraz że zrobię wszystko co jest w mej mocy, aby dochować, strzec i bronić

Konstytucji Stanów Zjednoczonych”.

§ 2. Prezydent jest Wodzem Naczelnym armii i marynarki wojennej Stanów

Zjednoczonych oraz milicji Stanów w przypadku powołania jej do czynnej

służby na rzecz Stanów Zjednoczonych; może on żądać od kierowników

departamentów rządowych pisemnej opinii we wszystkich sprawach

należących do kompetencji tych urzędów; Prezydent ma prawo zawieszania

lub darowania kary za przestępstwa przeciw Stanom Zjednoczonym, z

wyjątkiem kar wynikłych z postawienia w stan oskarżenia za nadużycia

popełnione w czasie sprawowania urzędu.

Prezydent ma prawo, w porozumieniu z Senatem i za zgodą dwóch trzecich

obecnych na posiedzeniu senatorów, zawierać traktaty; w porozumieniu i za

zgodą Senatu będzie mianował ambasadorów, ministrów pełnomocnych i

konsulów, sędziów Sądu Najwyższego oraz wszystkich innych urzędników

Stanów Zjednoczonych, sposób powoływania których nie został w tej

Konstytucji ustalony inaczej lub zostanie ustalony w drodze ustawy; Kongres

może jednak w drodze ustawy przyznać prawo mianowania urzędników

niższych szczebli - jeśli uzna to za właściwe - Prezydentowi, sądom lub

kierownikom departamentów.

Prezydent będzie miał prawo obsadzania wszystkich wakansów powstałych

podczas przerw w obradach Senatu; nominacje te wygasną z końcem

najbliższej sesji Senatu.

§ 3. Prezydent będzie okresowo informował Kongres o stanie spraw państwa i

będzie przedkładał Kongresowi do rozpatrzenia propozycje działań, których

podjęcie uzna za konieczne i właściwe; w wyjątkowych przypadkach będzie

miał prawo zwoływać sesję połączonych Izb lub jednej z nich, a w przypadku

braku porozumienia między nimi co do terminu odroczenia obrad, będzie

miał prawo zdecydować o terminie odroczenia; będzie przyjmował

ambasadorów i ministrów pełnomocnych; będzie czuwał nad wiernym

przestrzeganiem prawa i będzie mianował wszystkich urzędników Stanów

Zjednoczonych.

§ 4. Prezydent, Wiceprezydent i każdy urzędnik państwowy będą złożeni z

urzędu w przypadku postawienia ich w stan oskarżenia za nadużycia

popełnione w czasie sprawowania urzędu oraz w przypadku skazania za

zdradę, przekupstwo lub inne zbrodnie i przestępstwa.

ARTYKUŁ III

§ 1. Władzę sądową w Stanach Zjednoczonych sprawować będzie Sąd

Najwyższy oraz sądy niższe, które Kongres będzie z biegiem czasu tworzyć i

ustanawiać. Sędziowie Sądu Najwyższego i sądów niższych instancji będą

nieusuwalni i w określonych terminach będą otrzymywać za swoją służbę

wynagrodzenie, które w okresie sprawowania przez nich urzędu nie ulegnie

zmniejszeniu.

§ 2. Władza sądowa rozciąga się na wszystkie kwestie prawne, które mogą się

wyłonić w związku z treścią Konstytucji, praw obowiązujących w Stanach

Zjednoczonych oraz traktatów zawartych przez Stany Zjednoczone i tych,

które będą zawarte przez nie w przyszłości; władza sądowa rozciągać się

będzie na wszystkie sprawy dotyczące ambasadorów, innych ministrów

pełnomocnych i konsulów; na wszystkie sprawy admiralicji i prawa morskiego;

na spory, w których Stany Zjednoczone będą stroną; na spory pomiędzy

dwoma lub więcej Stanami, pomiędzy którymkolwiek ze Stanów i

obywatelami innego Stanu oraz pomiędzy obywatelami różnych Stanów; na

spory pomiędzy obywatelami tego samego Stanu dochodzącymi swoich

praw do ziemi nadanej przez różne Stany, oraz pomiędzy Stanami lub ich

obywatelami a państwami obcymi, ich obywatelami lub poddanymi.

We wszystkich sprawach dotyczących ambasadorów, ministrów

pełnomocnych i konsulów, oraz w sprawach, w których stroną będzie Stan,

właściwą instancją będzie Sąd Najwyższy. We wszystkich innych

wymienionych wyżej sprawach Sąd Najwyższy będzie instancją odwoławczą,

z wyjątkiem tych spraw, co do których Kongres postanowi inaczej, ustalając

odpowiednie przepisy.

We wszystkich sprawach karnych, z wyjątkiem tych, które wniesiono w związku

z popełnieniem nadużyć w okresie sprawowania urzędu, przewód sądowy

będzie się odbywał przed ławą przysięgłych w tym Stanie, w którym

przestępstwo zostało popełnione; jednakże jeśli przestępstwo zostanie

popełnione na obszarze nie należącym do żadnego ze Stanów, proces

odbędzie się w miejscu lub miejscach ustalonych przez Kongres.

§ 3. Za zdradę przeciw Stanom Zjednoczonym uważać się będzie wszczęcie

przeciw nim wojny lub sprzymierzenie się z ich nieprzyjaciółmi, udzielanie im

pomocy i poparcia. Za zdradę stanu można skazać tylko na jawnej rozprawie

sądowej, na podstawie zeznań dwóch świadków lub na podstawie

przyznania się do winy.

Kongres będzie miał prawo ustanowić karę za zdradę, ale żaden wyrok nie

może powodować skutków prawnych dla zstępnych skazanego lub

przepadku majątku na okres dłuższy niż okres życia skazanego.

ARTYKUŁ IV

§ 1. Każdy Stan będzie uznawał wszystkie dokumenty publiczne, rejestry i

protokoły sądowe wszystkich innych Stanów. Kongres może w drodze ogólnie

obowiązującej ustawy określić sposób uwierzytelniania tych dokumentów,

rejestrów i protokołów oraz wynikających z nich skutków prawnych.

§ 2. Obywatele każdego Stanu będą korzystać z tych samych praw i

przywilejów, z których korzystają obywatele wszystkich innych Stanów.

Osoba oskarżona w jednym Stanie o zdradę, zbrodnię lub przestępstwo

pospolite, która zbiegłaby do innego Stanu i tam została schwytana, będzie

na żądanie władzy wykonawczej Stanu, z którego zbiegła, wydana władzom

Stanu, w którym popełniła zdradę, zbrodnię lub przestępstwo pospolite.

Żadna osoba, na której ciąży obowiązek służby lub wykonywania pracy w

którymkolwiek ze Stanów z mocy prawa obowiązującego w tym Stanie, nie

może w przypadku zbiegnięcia do innego Stanu być zwolniona z

wykonywania żadnego z tych obowiązków na mocy praw obowiązujących w

Stanie, do którego zbiegła, lecz będzie wydana na żądanie strony, na której

rzecz ma wykonywać te obowiązki.

§ 3. Kongres może przyjmować do Unii nowe Stany; nowe Stany nie będą

jednak tworzone lub organizowane na obszarze objętym jurysdykcją innego

Stanu; nie będą tworzone przez łączenie dwóch lub więcej Stanów, ani części

Stanów, bez zgody legislatury odnośnych Stanów i bez zgody Kongresu.

Kongres będzie miał prawo unieważniać oraz ustanawiać wszelkie przepisy i

zarządzenia dotyczące terytoriów lub innych dóbr stanowiących własność

Stanów Zjednoczonych; niniejsza Konstytucja nie będzie interpretowana w

sposób, który poddawałby w wątpliwość tytuł własności Stanów

Zjednoczonych lub któregokolwiek ze Stanów.

§ 4. Stany Zjednoczone gwarantują każdemu Stanowi wchodzącemu w skład

tej Unii republikańską formę rządów, będą bronić każdego z nich przed

inwazją oraz na żądanie władzy ustawodawczej lub wykonawczej (w

przypadku gdy ustawodawcza zebrać się nie może) przed zaburzeniami

wewnętrznymi.

ARTYKUŁ V

Ilekroć dwie trzecie członków obu Izb uznają to za potrzebne, Kongres będzie

wnosił poprawki do tej Konstytucji, albo na żądanie dwóch trzecich ogólnej

liczby Stanów zwoła zgromadzenie, którego zadaniem będzie wniesienie

projektu poprawek; w obu przypadkach poprawki staną się ważną pod

każdym względem częścią tej Konstytucji, jeśli zostaną ratyfikowane przrez

władze ustawodawcze trzech czwartych ogólnej liczby Stanów lub przez

zgromadzenia w trzech czwartych Stanów, w zależności od tego, który z tych

sposobów ratyfikacji Kongres uzna za właściwy; żadna jednak poprawka

wniesiona przed rokiem tysiąc osiemset ósmym nie może pod żadnym

względem naruszyć treści pierwszego i czwartego ustępu §u 9 Artykułu I;

żaden Stan nie będzie bez swej zgody pozbawiony takiej samej liczby głosów

w Senacie, jaka przysługuje innym Stanom.

ARTYKUŁ VI

Wszelkie długi i zobowiązania zaciągnięte przed wejściem w życie tej

Konstytucji będą obowiązywały Stany Zjednoczone rządzące się tą

Konstytucją tak samo jak wtedy, kiedy obowiązywały Artykuły Konfederacji.

Niniejsza Konstytucja i ustawy Stanów Zjednoczonych, które na jej podstawie

zostaną uchwalone, oraz wszystkie traktaty zarówno już istniejące, jak i

zawierane w przyszłości przez Stany Zjednoczone, stanowić będą najwyższe

prawo dla całego państwa i obowiązywać będą sędziów we wszystkich

Stanach, nawet jeśli postanowienia konstytucji stanowych lub praw

stanowych są odmienne.

Senatorowie i posłowie do Izby Reprezentantów, o których była mowa

powyżej, członkowie ciał ustawodawczych Stanów oraz wszyscy urzędnicy i

sędziowie zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i poszczególnych Stanów

będą przed objęciem urzędu składali przysięgę lub oświadczenie w miejsce

przysięgi, że będą przestrzegać niniejszej Konstytucji; objęcie jakiegokolwiek

urzędu lub stanowiska państwowego w Stanach Zjednoczonych nie będzie

jednak uzależnione od złożenia jakiegokolwiek oświadczenia dotyczącego

przynależności do jakiegokolwiek wyznania.

ARTYKUŁ VII

Ratyfikacja przez konwencję dziewięciu Stanów wystarczy do wejścia w życie

tej Konstytucji wśród Stanów w ten sposób ją ratyfikujących.

Uchwalono jednomyślnie przez Stany reprezentowane na Zgromadzeniu

siedemnastego dnia września Roku Pańskiego tysiąc siedemset

osiemdziesiątego siódmego, a dwunastego roku niepodległości Stanów

Zjednoczonych; co niniejszym poświadczamy naszymi podpisami.

George Washington, Przewodniczący i delegat Wirginii

New Hampshire - John Langdon, Nicholas Gilman

Massachusetts - Nathaniel Graham, Rufus King

Connecticut - Wm. Saml. Johnson, Roger Sherman

Nowy Jork - Wil. Livingston, David Brearley, Wm. Paterson, Jona. Dayton

Pensylwania - B. Franklin, Thomas Mofflin, Robt. Morris, Geo. Clymer, Thos.

FitzSimons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouv. Morris

Delaware - Geo. Read, Gunning Bedford jun., John Dickinson, Richard Bassett,

Jaco. Broom

Maryland - James McHenry, Daniel of Saint Thomas' Jenifer, Danl. Carroll

Wirginia - John Blair, James Madison Jr.

Karolina Północna - Wm. Blount, Rich'd Dobbs Spaight, Hugh Willamson

Karolina Południowa - J. Rutledge, Charles Cotesworth Pinckney, Charles

Pinckney, Pierce Butler

Georgia - William Few, Abr. Baldwin

Poświadczył William Jackson, Sekretarz.

POPRAWKI

Pierwsze dziesięć Poprawek znane jest pod nazwą Karty Praw

POPRAWKA I

Kongres nie może stanowić ustaw wprowadzających religię albo

zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw

ograniczających wolność słowa lub prasy, albo naruszających prawo do

spokojnego odbywania zebrań i wnoszenia do rządu petycji o naprawę

krzywd.

1791

POPRAWKA II

Dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego

państwa; prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie może być naruszone.

1791

POPRAWKA III

W czasie pokoju wojsko nie będzie kwaterowane w żadnym domu bez zgody

właściciela, a w czasie wojny też tylko w sposób prawem określony.

1791

POPRAWKA IV

Nie będzie naruszane prawo ludzi do bezpieczeństwa osobistego,

nietykalności mieszkania, dokumentów i ruchomości, oraz zapewniające

ochronę przed nieuzasadnionymi rewizjami i sekwestrami. Nakaz rewizji lub

aresztowania może być wydany jedynie przez sąd na podstawie

uzasadnionego podejrzenia, popartego przysięgą lub oświadczeniem, przy

czym dokładnie musi być wymienione miejsce rewizji oraz osoby i rzeczy,

które mają być obłożone aresztem.

1791

POPRAWKA V

Nikt nie będzie pociągany do odpowiedzialności za zbrodnię główną lub inne

hańbiące przestępstwo bez zalecenia lub postawienia w stan oskarżenia

przez Wielką Ławę Przysięgłych; przepis ten nie dotyczy członków wojska,

marynarki wojennej ani milicji, będącej w służbie czynnej podczas wojny lub

zagrożenia publicznego. Nie wolno też tej samej osoby sądzić ani narażać na

karę śmierci lub karę cielesną dwukrotnie za to samo przestępstwo; ani też nie

wolno wymagać od oskarżonego w sprawie karnej by świadczył przeciwko

sobie, ani pozbawiać go życia, wolności lub mienia inaczej niż w drodze

czyniącej zadość istotnym wymaganiom sprawiedliwości. Nie wolno też

przejąć prywatnej własności na użytek publiczny bez słusznego

odszkodowania.

1791

POPRAWKA VI

We wszystkich sprawach karnych oskarżonemu przysługuje prawo do szybkiej i

jawnej rozprawy przed bezstronną ławą przysięgłych w tym Stanie i okręgu, w

którym przestępstwo zostało popełnione, przy czym okręg ma być uprzednio

prawnie ustalony. Oskarżonego należy pouczyć o charakterze i przyczynie

oskarżenia, postawić go wobec świadków oskarżenia, w razie potrzeby pod

przymusem sprowadzić świadków świadczących na jego korzyść i zapewnić

mu obrońcę.

1791

POPRAWKA VII

W sprawach opartych na prawie zwyczajowym, gdy wartość przedmiotu

sporu przekracza 20 dolarów, prawo do rozprawy przed sądem przysięgłych

będzie zachowane, a żadna sprawa osądzona przez przysięgłych nie może

być ponownie rozpatrywana przez jakikolwiek inny sąd Stanów

Zjednoczonych, jak tylko w zgodzie z postanowieniami prawa zwyczajowego.

1791

POPRAWKA VIII

Nie wolno żądać nadmiernych kaucji i wymierzać nadmiernych grzywien ani

też stosować kar okrutnych lub wymyślnych.

1791

POPRAWKA IX

Wymienienie w Konstytucji określonych praw nie oznacza zniesienia lub

ograniczenia innych praw, przysługujących ludowi.

1791

POPRAWKA X

Uprawnienia, których Konstytucja nie powierzyła Stanom Zjednoczonym ani

nie wyłączyła z właściwości poszczególnych Stanów, przysługują nadal

poszczególnym Stanom bądź ludowi.

1791

POPRAWKA XI

Władzy sądowej Stanów Zjednoczonych nie należy rozumieć w taki sposób,

jakby rozciągała się na jakiekolwiek powództwo wytoczone lub dochodzone

według zasad prawa lub słuszności przeciwko jednemu ze zjednoczonych

Stanów przez obywateli innego Stanu albo przez obywateli lub poddanych

jakiegokolwiek państwa obcego.

1795

POPRAWKA XII

Elektorzy zbierają się w swoich Stanach i głosują za pomocą kartek na

Prezydenta i Wiceprezydenta, przy czym przynajmniej jeden z nich nie

powinien być mieszkańcem tego Stanu, co elektorzy; kandydatów na

Prezydenta i Wiceprezydenta wymieniają na osobnych kartkach. Następnie

sporządzają osobne listy, wymieniając na jednej z nich wszystkich

kandydatów na Prezydenta, a na drugiej wszystkich kandydatów na

Wiceprezydenta oraz liczbę głosów oddanych na każdego z nich, po czym

podpisują i poświadczają listy oraz przesyłają pod pieczęcią do siedziby

naczelnych władz Stanów Zjednoczonych na ręce Prezydenta Senatu.

Prezydent Senatu otwiera wszystkie poświadczone listy w obecności Senatu i

Izby Reprezentantów, po czym następuje obliczanie głosów. Osoba, która

uzyskała największą liczbę głosów, oddanych na Prezydenta, zostaje

Prezydentem, jeżeli liczba ta przekracza połowę ogólnej liczby wyznaczonych

elektorów; jeżeli nikt nie uzyskał takiej większości, Izba Reprezentantów

niezwłocznie wybiera w głosowaniu za pomocą kartek Prezydenta spośród

trzech osób zamieszczonych na liście, które w głosowaniu na Prezydenta

uzyskały najwięcej głosów. Przy takim jednak wyborze Prezydenta liczy się

głosy Stanami, a każdemu Stanowi przysługuje jeden głos; quorum wynosi

dwie trzecie Stanów, z których każdy reprezentowany jest choćby przez

jednego przedstawiciela, a dla wyboru trzeba uzyskać głosy ponad połowy

Stanów. Jeżeli zaś Izba, mając prawo wyboru, nie dokona go (do południa

najbliższego 20 stycznia), urząd Prezydenta przejmuje Wiceprezydent,

podobnie jak w razie śmierci lub w innym przypadku niezdolności Prezydenta,

przewidzianym w konstytucji. Osoba, która uzyskała największą liczbę głosów

oddanych na Wiceprezydenta, zostaje Wiceprezydentem, jeżeli liczba ta jest

wyższa od połowy ogólnej liczby wyznaczonych elektorów. Gdy nikt takiej

większości nie uzyskał, wówczas Wiceprezydenta wybiera Senat spośród dwu

osób na liście, które uzyskały najwięcej głosów; quorum wynosi wówczas dwie

trzecie ogółu senatorów, a dla wyboru trzeba uzyskać głosy ponad połowy

ogółu senatorów. Na urząd Wiceprezydenta nie może być jednak wybrana

osoba, która w myśl konstytucji nie może być wybrana na urząd Prezydenta

Stanów Zjednoczonych.

1804

POPRAWKA XIII

§ 1. Nie będzie w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek miejscu

podległym ich władzy ani niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba że

jako kara za przestępstwo, którego sprawca został skazany zgodnie z

prawem.

§ 2. Kongres ma prawo zapewnić wykonanie niniejszego artykułu przez

odpowiednie ustawodawstwo.

1865

POPRAWKA XIV

§ 1. Każdy, kto urodził się lub naturalizował w Stanach Zjednoczonych i

podlega ich zwierzchnictwu, jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego

Stanu, w którym zamieszkuje. Żaden stan nie może ogłosić ani narzucić

jakiegokolwiek prawa, które ograniczałoby prawa i wolności obywateli

Stanów Zjednoczonych; w żadnym stanie nie wolno też nikogo pozbawiać

życia, wolności ani własności, bez przepisanego prawem postępowania; nie

można też na obszarze jego jurysdykcji odmówić komukolwiek jednakowej

ochrony prawnej.

§ 2. Liczba mandatów do Izby Reprezentantów zostaje rozdzielona między

poszczególne Stany odpowiednio do liczby mieszkańców, przy uwzględnieniu

wszystkich mieszkańców Stanu, z wyjątkiem nie opodatkowanych Indian.

Jednak zmniejszeniu ulega podstawa ustalenia reprezentacji tych Stanów, w

których przy wyborze elektorów dla wyboru Prezydenta lub Wiceprezydenta

albo przy wyborach reprezentantów do Kongresu albo stanowych

urzędników władzy wykonawczej lub sądowej, albo członków ciała

ustawodawczego jakakolwiek część męskiej ludności Stanu, pomimo

ukończenia dwudziestu jeden lat i posiadania obywatelstwa Stanów

Zjednoczonych, pozbawiona jest praw wyborczych albo w jakiejkolwiek

mierze ograniczona w tych prawach z innych względów, niż udział w buncie

lub popełnienie innego przestępstwa; zmniejszenie reprezentacji następuje w

takim stosunku, w jakim liczba upośledzonych obywateli płci męskiej

pozostaje do ogólnej liczby męskich obywateli tego Stanu, mających

ukończone dwadzieścia jeden lat.

§ 3. Nie może zostać senatorem ani reprezentantem w Kongresie albo

elektorem Prezydenta i Wiceprezydenta ani też sprawować w służbie Stanów

Zjednoczonych lub poszczególnego Stanu jakiegokolwiek urzędu cywilnego

lub wojskowego, kto poprzednio jako członek Kongresu lub funkcjonariusz

Stanów Zjednoczonych albo któregokolwiek Stanu złożył przysięgę na

konstytucję Stanów Zjednoczonych, a następnie wziął udział w powstaniu lub

buncie przeciwko niej albo udzielał jej wrogom pomocy lub poparcia.

Jednak niezdolność ta może być zniesiona przez Kongres większością dwu

trzecich głosów.

§ 4. Nie będzie poddawana w wątpliwość ważność zadłużenia Stanów

Zjednoczonych, powstałego zgodnie z prawem, nie wyłączając długów

zaciągniętych dla opłacenia uposażeń i nagród za zasługi przy tłumieniu

powstania i buntu. Natomiast Stany Zjednoczone ani żaden ze Stanów nie

może przejąć ani spłacać jakiegokolwiek długu lub zobowiązania,

zaciągniętego dla poparcia powstania lub buntu przeciwko Stanom

Zjednoczonym, ani też jakiegokolwiek roszczenia z tytułu utraty lub

oswobodzenia niewolnika, a wszelkie tego rodzaju długi, zobowiązania i

roszczenia uznaje się za sprzeczne z prawem i nieważne.

§ 5. Kongres ma prawo zapewnić wykonanie przepisów niniejszego artykułu

przez odpowiednie ustawodawstwo.

1868

POPRAWKA XV

§ 1. Ani Stany Zjednoczone, ani żaden Stan nie może pozbawić ani

ograniczyć praw wyborczych obywateli Stanów Zjednoczonych ze względu

na rasę, kolor skóry lub poprzednie niewolnictwo.

§ 2. Kongres ma prawo zapewnić wykonanie niniejszego artykułu przez

odpowiednie ustawodawstwo.

1870

POPRAWKA XVI

Kongres ma prawo nakładać i ściągać podatki od wszelkiego rodzaju

dochodów i nie musi przy tym uwzględniać ani proporcjonalnego rozdziału

między poszczególne Stany, ani też jakichkolwiek szacunków lub spisów

ludności.

1913

POPRAWKA XVII

Senat Stanów Zjednoczonych składa się z senatorów, wybieranych po dwu

przez ludność każdego Stanu na sześć lat. Każdemu senatorowi przysługuje

jeden głos. W każdym Stanie wyborcy muszą odpowiadać warunkom, jakie

są przewidziane dla tej izby ciała ustawodawczego, która ma liczniejszy skład.

W razie powstania w Senacie wakansów z jakiegokolwiek Stanu władza

wykonawcza tego Stanu powinna dla ich obsadzenia zarządzić wybory.

Dopuszcza się, aby w każdym Stanie ciało ustawodawcze upoważniało

władzę wykonawczą do przejściowego wyznaczenia przedstawicieli na okres,

dopóki o obsadzeniu mandatów nie zadecyduje lud w wyborach określonych

przez ciało ustawodawcze.

Niniejszej poprawki nie należy rozumieć w taki sposób, aby mogła mieć

zastosowanie do wyboru lub kadencji senatora, który został wybrany, zanim

poprawka ta weszła w życie jako część składowa Konstytucji.

1913

POPRAWKA XVIII

§ 1. Niniejszym zabrania się, poczynając od roku po przyjęciu niniejszego

artykułu, wytwarzania, sprzedaży i przewozu przeznaczonych do spożycia

napojów wyskokowych, jak również ich importu i eksportu ze Stanów

Zjednoczonych oraz jakiegokolwiek obszaru podległego ich zwierzchnictwu.

§ 2. Kongres i poszczególne Stany są w równej mierze uprawnione do

zapewnienia przez odpowiednie ustawodawstwo wykonania niniejszego

artykułu.

§ 3. Artykuł ten nie wejdzie w życie, jeżeli w ciągu siedmiu lat od

przedstawienia go przez Kongres Stanom nie zostanie zgodnie z przepisami

Konstytucji ratyfikowany przez ciała ustawodawcze poszczególnych Stanów

jako poprawka do Konstytucji.

1919

POPRAWKA XIX

Stany Zjednoczone ani którykolwiek ze Stanów nie może obywateli Stanów

Zjednoczonych pozbawić praw wyborczych ani ograniczyć ich ze względu

na płeć.

Kongres ma prawo zapewnić przez odpowiednie ustawodawstwo wykonanie

niniejszego artykułu.

1920

POPRAWKA XX

§ 1. Kadencja Prezydenta i Wiceprezydenta upływa w południe dnia 20

stycznia, a kadencja senatorów i członków Izby Reprezentantów w południe

dnia 3 stycznia tego roku, w którym kadencja upłynęłaby, gdyby niniejszy

artykuł nie został przyjęty; w powyższych terminach rozpoczyna się następna

kadencja.

§ 2. Kongres zbiera się co najmniej raz do roku, a pierwsze posiedzenie

rozpoczyna w południe dnia 3 stycznia, chyba że ustawa określi inny dzień.

§ 3. Jeżeliby w czasie, wyznaczonym jako początek kadencji Prezydenta,

Prezydent-elekt już nie żył, wówczas Prezydentem zostałby Wiceprezydent-

elekt. Jeżeliby Prezydent nie został wybrany przed terminem wyznaczonym

jako początek jego kadencji, albo jeżeliby Prezydent-elekt nie odpowiadał

wymogom przepisanym dla Prezydenta, wówczas obowiązki jego przejmuje

Wiceprezydent-elekt do czasu ustalenia Prezydenta, odpowiadającego tym

wymogom. Kongres może w drodze ustawy określić, kto i w jakim trybie

obrany przejmuje obowiązki Prezydenta, w razie gdy ani Prezydent-elekt, ani

Wiceprezydent-elekt nie odpowiada przepisanym wymogom. Osoba ta pełni

wówczas obowiązki, dopóki nie zostanie ustalony Prezydent lub

Wiceprezydent, odpowiadający przepisanym wymogom.

§ 4. Kongres może w drodze ustawy określić zasady postępowania w

przypadkach, gdy prawo wyboru Prezydenta przechodzi na Izbę

Reprezentantów, a jedna z osób, spośród których ma się dokonać wyboru,

zmarła, oraz gdy prawo wyboru Wiceprezydenta przechodzi na Senat, a

jedna z osób, spośród których ma się dokonać wyboru, zmarła.

§ 5. §§ 1 i 2 wchodzą w życie dnia 15 października następującego po

ratyfikacji niniejszego artykułu.

§ 6. Niniejszy artykuł nie wejdzie w życie, jeżeli w ciągu siedmiu lat od

przedstawienia go Stanom nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do

Konstytucji przez ciała ustawodawcze trzech czwartych ogółu Stanów.

1933

POPRAWKA XXI

§ 1. Niniejszym uchyla się artykuł będący osiemnastą poprawką do Konstytucji

Stanów Zjednoczonych.

§ 2. Przewóz lub wwóz do poszczególnych Stanów, terytoriów lub posiadłości

Stanów Zjednoczonych napojów wyskokowych w celu ich dalszej dostawy lub

spożycia na miejscu jest zabroniony, jeżeli sprzeciwia się miejscowemu

ustawodawstwu.

§ 3. Artykuł ten nie wejdzie w życie, jeżeli w ciągu siedmiu lat od

przedstawienia go Stanom przez Kongres nie zostanie zgodnie z przepisami

Konstytucji ratyfikowany przez konwencję poszczególnych Stanów jako

poprawka do Konstytucji.

1933

POPRAWKA XXII

§ 1. Nikt nie może być wybrany na urząd Prezydenta więcej niż dwa razy, a

kto sprawował urząd Prezydenta albo pełnił funkcję w czasie kadencji innej

osoby przez ponad dwa lata nie może być wybrany na urząd Prezydenta

więcej niż jeden raz. Niniejszy artykuł nie ma jednak zastosowania do osoby

pełniącej urząd Prezydenta w czasie zaproponowania tego artykułu przez

Kongres ani też nie stoi na przeszkodzie, aby osoba sprawująca urząd

Prezydenta lub pełniąca jego funkcję w czasie ratyfikowania niniejszego

artykułu sprawowała urząd Prezydenta lub pełniła jego funkcję aż do upływu

kadencji.

§ 2. Artykuł ten nie wejdzie w życie, jeżeli w ciągu siedmiu lat od

przedstawienia go Stanom przez Kongres nie zostanie zgodnie z przepisami

Konstytucji ratyfikowany przez ciała ustawodawcze trzech czwartych ogółu

Stanów jako poprawka do Konstytucji.

1951

POPRAWKA XXIII

§ 1. Okręg, będący siedzibą naczelnych władz Stanów Zjednoczonych,

wyznacza w trybie określonym przez Kongres elektorów Prezydenta i

Wiceprezydenta w liczbie odpowiadającej liczbie senatorów i członków Izby

Reprezentantów, do której okręg byłby uprawniony, gdyby był Stanem; nie

może to być jednak liczba większa od przypadającej Stanowi o najmniejszej

liczbie mieszkańców. Elektorzy ci uzupełniają elektorów wyznaczonych przez

Stany; przy wyborze Prezydenta i Wiceprezydenta działają tak, jakby zostali

wyznaczeni przez Stan, a zbierając się w okręgu wykonują te obowiązki, które

zostały określone przez dwunasty artykuł poprawek.

§ 2. Kongres ma prawo zapewnić przez odpowiednie ustawodawstwo

wykonanie niniejszego artykułu.

1961

POPRAWKA XXIV

§ 1. Stany Zjednoczone ani żaden poszczególny Stan nie mogą ze względu na

niezapłacenie podatku wyborczego lub innego pozbawić lub ograniczać

praw wyborczych obywateli Stanów Zjednoczonych przy prawyborach lub

innych formach wyboru Prezydenta lub Wiceprezydenta, przy wyborze

elektorów Prezydenta lub Wiceprezydenta albo przy wyborze senatorów lub

reprezentantów do Kongresu.

§ 2. Kongres ma prawo zapewnić przez odpowiednie ustawodawstwo

wykonanie niniejszego artykułu.

1964

POPRAWKA XXV

§ 1. W razie usunięcia Prezydenta z urzędu albo jego śmierci lub ustąpienia

Prezydentem zostaje Wiceprezydent.

§ 2. Ilekroć urząd Wiceprezydenta pozostaje nie obsadzony, Prezydent

mianuje Wiceprezydenta, który obejmuje stanowisko po uchwale

zatwierdzającej, podjętej większością głosów obu izb Kongresu.

§ 3. Ilekroć Prezydent złoży Przewodniczącemu pro tempore Senatu i

przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że nie może

sprawować władzy i zadań swojego urzędu, władzę tę i zadania sprawować

będzie Wiceprezydent jako pełniący obowiązki Prezydenta, dopóki Prezydent

nie złoży powyższym adresatom pisemnego oświadczenia, że przeszkoda

ustała.

§ 4. Ilekroć Wiceprezydent i większość kierowników resortów lub innego ciała

określonego przez Kongres w drodze ustawy złoży Przewodniczącemu pro

tempore Senatu i Przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne

oświadczenie, że Prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego

urzędu, Wiceprezydent niezwłocznie przejmuje władzę i zadania tego urzędu

jako pełniący obowiązki Prezydenta.

Jeżeli następnie Prezydent złoży Przewodniczącemu pro tempore Senatu i

Przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że jego

niemożność już nie zachodzi, wówczas przejmuje znów władzę i zadania

swego urzędu, chyba że Wiceprezydent i większość kierowników resortów lub

innego ciała określonego przez Kongres w drodze ustawy, złoży do dni

czterech Przewodniczącemu pro tempore Senatu i Przewodniczącemu Izby

Reprezentantów swoje pisemne oświadczenia, że Prezydent nie może

sprawować władzy i zadań swojego urzędu. W takim przypadku rozstrzyga

Kongres; jeżeli nie jest to okres sesji, zbiera się w tym celu w ciągu czterdziestu

ośmiu godzin. Jeżeli w ciągu dwudziestu jeden dni od zebrania się, stwierdzi

uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów każdej izby, że Prezydent

nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, wówczas

Wiceprezydent będzie je sprawować nadal; w przeciwnym razie Prezydent

znowu przejmuje władzę i zadania swojego urzędu.

1967

POPRAWKA XXVI

§ 1. Stany Zjednoczone ani żaden poszczególny Stan nie mogą ze względu na

wiek ograniczyć lub pozbawić praw wyborczych obywateli Stanów

Zjednoczonych, którzy ukończyli osiemnaście lub więcej lat.

§ 2. Kongres ma prawo zapewnić przez odpowiednie ustawowawstwo

wykonanie niniejszego artykułu.

1971

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 19 pages

Pobierz dokument