Starostwo powiatowe - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Starostwo powiatowe - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (112 KB)
1 strona
424Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące starostwa powiatowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1

STAROSTWO POWIATOWE

- zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego - organizację i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny uchwalony

przez radę na wniosek zarządu - Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE STRAŻE

- powiatowa administracja zespolona - starostwa powiatowe, kierownicy powiatowych służb inspekcji i straży, jednostki organizacyjne powiatów - elementami najistotniejszymi tworzącymi konstrukcję zespolenia są: zespolenie osobowe i kompetencyjne (nie jest konieczne zespolenie finansowe). I Zespolenie osobowe: - uzyskanie przez starostę stanowczego upływa na obsadę najważniejszych stanowisk w wojewódzkiej i powiatowej administracji zespolonej poprzez powoływanie kierowników powiatowych służb, inspekcji lub straży albo uzgodnienie tych decyzji,

jeżeli podmiotem powołującym jest organ wojewódzki. II Zespolenie kompetencyjne: - słabsze kompetencje starosty albowiem kierownicy powiatowych służb i inspekcji działają we własnym imieniu - przysługują mu natomiast uprawnienia: zakładania programów działania, uzgodnienie wspólnych działań i kierowanie nimi w sytuacjach szczególnych, zlecanie przeprowadzania kontroli. III Jednostki organizacyjne: - powiatowe centrum pomocy rodzinie - domy pomocy społecznej - zakłady opieki zdrowotnej - szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe - instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne - powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - i inne - Jedn. org. powiatu tworzy, przeszkolenia i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada powiatu IV Powiatowe służby, i inspekcje, straże] - komenda powiatowa Policji - komenda powiatowa Straży Pożarnej - powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna - powiatowy inspektorat weterynaryjny

- powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego V Instrukcja kancelaryjna: - poprzez określenie trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych zapewnia jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem bądź utratą dokumentów w starostwach powiatowych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument