Skład rady ministrów - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Skład rady ministrów - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (52 KB)
4 strony
607Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu administracji odnoszące się do składu rady ministrów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

PYTANIE 13 1. SKŁAD RADY MINISTRÓW Prezes Rady Ministrów (premier), wiceprezesi, ministrowie oraz przewodniczący określonych w ustawie komitetów: Integracji Europejskiej ( kierowany przez premiera) i Badań Naukowych ( na jego czele stoi minister nauki).

2. TRYB POWOŁYWANIA RADY MINISTRÓW I JEJ DYMISJA Główna rola w procesie powoływania rządu przypada prezydentowi i sejmowi. Prawo powołania rządu należy do prezydenta, który najpierw desygnuje Prezesa Rady Ministrów, a następnie na jego wniosek powołuje członków RM w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia sejmu. Tak powołana RM musi uzyskać w ciągu 14 dni wotum zaufania sejmu. Premier przedstawia expose, w którym prezentuje program działania rządu i zwraca się o udzielenie mu wotum zaufania. Wotum zaufania sejm uchwala bezwzględną większością głosów. Jeśli premier go nie uzyska sejm przystępuje do wyłonienia rządu w ciągu 14 dni bezwzględną większością głosów. Do prezydenta należy wówczas wręczenie nominacji członkom rządu i odebranie od nich przysięgi. Może się jednak zdarzyć, że sejm nie zdoła wyłonić nowego rządu. Wtedy prezydent w ciągu kolejnych 14 dni powołuje nowy rząd. W takim przypadku wystarczy już zwykła większość głosów w sejmie, aby uzyskał on wotum zaufania. Gdy jednak i ta próba się nie powiedzie, prezydent skraca kadencję sejmu i zarządza nowe wybory.

RADA MINISTRÓW JAKO CAŁOŚĆ USTĘPUJE W WYPADKU: I. Ukonstytuowania się nowo wybranego sejmu II. Rezygnacja członków RM lub premiera z pełnienia funkcji III. Nieudzielania przez sejm wotum zaufania rządowi IV. Złożenia wniosku o wotum nieufności dla rządu ( wniosek co najmniej 46

posłów, wskazujący imiennie nowego kandydata na premiera F 0E 0 konstruktywne wotum nieufności

Dymisję rządu składa premier na ręce prezydenta. Prezydent może tylko odmówić, jeśli prezes RM rezygnuje.

3. ZMIANY W SKŁADZIE RADY MINISTRÓW Konstytucja RP przewiduje również możliwość dokonywania zmian w składzie RM, co w potocznym języku polityki określa się mianem rekonstrukcji rządu. Jej powodem może być:

• rezygnacja ministra • decyzja premiera o odwołaniu ministra • złożenie ministrowi wotum nieufności przez sejm ( wniosek o wotum nieufności

zgłasza co najmniej 69 posłów) Uzupełnienie składu rządu leży w gestii Prezydenta, który może działać wyłącznie na wniosek premiera. Decyzje prezydenta są ostateczne. 4. KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW

• wykonywanie ustaw • stanowienie prawa: wydawanie rozporządzeń do ustaw, prawo inicjatywy

ustawodawczej, tylko RM może nadać ustawie tryb pilny • składanie sprawozdań i informacji • kierowanie, koordynowanie, kontrolowanie działalności administracji w państwie • uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem • ochrona interesów skarbu państwa • zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa

• sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności i stosunków międzynarodowych

• nadzór nad samorządem terytorialnym

5. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I TRYB FUNKCJONOWANIA RM Prezes Rady Ministrów:

1. reprezentuje Radę Ministrów, 2. kieruje pracami Rady Ministrów, 3. wydaje rozporządzenia, 4. zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania, 5. koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, 6. sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych

w Konstytucji i ustawach, 7. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej ( ministrowie resortowi) lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów (ministrowie bez teki). Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach. Rada Ministrów może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową). Posiedzenia Rady Ministrów zwołuje prezes Rady Ministrów. On także ustala ich porządek oraz im przewodniczy. Posiedzenia Rady Ministrów są niejawne. Rząd odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez prezesa Rady Ministrów. Posiedzenia Rady Ministrów odbywają się we wtorki o godzinie 11.00. Prezes Rady Ministrów może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwołać posiedzenie Rady Ministrów w trybie nagłym. Rada Ministrów jest obowiązana informować opinię publiczną o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Z każdego posiedzenia Rady Ministrów jest sporządzany komunikat prasowy.

6. AKTY PRAWODAWCZE RM I JEJ CZŁONKÓW RADA MINISTRÓW F 0E 0Stanowienie prawa w postaci aktów wykonawczych, wydawane w postaci rozporządzeń. Rada Ministrów może także przyjmować uchwały, które mają charakter aktu prawnego wewnętrznego, obowiązującego jedynie jednostki organizacyjne podległe rządowi. MINISTROWIE F 0E 0Akty prawne o charakterze wykonawczym, przybierają postać rozporządzeń ( ministrowie resortowi). Ministrowie wydają też zarządzenia- akty prawne o charakterze wewnętrznym i obowiązujące tylko jednostki organizacyjne podległe organowi, który je wydał.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLITYCZNA RM I JEJ CZŁONKÓW Może być to odmowa votum zaufania lub wyrażenie votum nieufności przez Sejm.

1. odmowa wotum zaufania F 0E 0 wotum zaufania występuje w procesie powoływania rządu. Jednak w każdej chwili Sejm może poddać ocenie politykę rządu i w wyniku

krytycznej analizy nie udzielić mu zaufania i w konsekwencji RM ma obowiązek złożenia dymisji, którą prezydent ma obowiązek przyjąć. Udzielenie zaś rządowi wotum zaufania znacznie wzmacnia jego pozycję.

2. wotum nieufności F 0E 0 wniosek o wotum nieufności: • może go zgłosić co najmniej 46 posłów • wniosek musi wskazywać imiennie kandydata na nowego premiera • można przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem dopiero po upływie 7 dni od daty

zgłoszenia • do przyjęcia potrzebna jest większość ustawowej liczby posłów 231 głosów • po odrzuceniu wniosku przez sejm ponowna inicjatywa w tej sprawie może być

podjęta dopiero po 3 miesiącach, chyba że nowy wniosek zgłasza co najmniej 115 posłów

Ma to również zastosowanie oprócz odpowiedzialności solidarnej (całej RM) także zastosowanie do odpowiedzialności indywidualnej ( jeden minister) F 0E 0 z wnioskiem może wystąpić grupa co najmniej 69 posłów. Odwołania ministra dokonuje prezydent RP i musi to zrobić.

8. URZĘDY CENTRALNE Centralne organy administracji nie wchodzą w skład Rządu, poza wyjątkami określonymi w ustawach. Nie są też organami terenowymi, ponieważ ich właściwość miejscowa rozciąga się na obszar całego kraju. Centralne organy administracji państwowej są tworzone w drodze aktów rangi ustawy, wyjątkowo aktem niższego rzędu. Organy te noszą nazwy sugerujące kolegialny skład tych organów, jednak zazwyczaj są organami monokratycznymi. Jeśli nazwa zawiera określenie urząd, mamy do czynienia z organem jednoosobowym (np. Wyższy Urząd Górniczy). Jest nim szef urzędu zwany prezesem lub dyrektorem; cały zaś urząd jest zespołem osób, danych mu do pomocy w wykonywaniu zadań. Jeśli organ nosi nazwę komitetu czy komisji, mamy do czynienia z organem kolegialnym. Przysługujące mu funkcje jednoosobowe pełni najczęściej jego przewodniczący. Centralne organy powoływane są najczęściej przez Prezesa Rady Ministrów, ale np. członkowie Komitetu Obrony Kraju powoływani są przez Prezydenta. Organami zwierzchnimi centralnych organów są: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, poszczególni ministrowie; im tez przysługują uprawnienia nadzorcze. Centralne organy administracji są organami zwierzchnimi terytorialnych organów administracji, wraz z którymi tworzą tzw. Quasi-resorty. Organy w terenie to zazwyczaj organy rządowej administracji specjalnej ( np. urzędy celne), lub też terenowe organy rządowej administracji ogólnej. Niektóre z tych organów nie maja odpowiedników wśród organów terenowych.

9. TERENOWE ORGANY RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ

Zadania administracji rządowej w terenie wykonują: 1) wojewodowie i podporządkowane im organy, jako organy administracji ogólnej, 2) kierownicy służb i inspekcji oraz innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych wykonujących, z

upoważnienia wojewody, zadania i kompetencje określone w ustawach szczególnych, 3) terenowe organy administracji podporządkowane bezpośrednio ministrom, jako organy administracji

specjalnej, 4) organy gminy oraz organy związków komunalnych (międzygminnych), jeżeli ustawy tak stanowią lub

jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z zawartego porozumienia z organami administracji rządowej.

Wojewoda jako organ rządowej administracji ogólnej, w szczególności:

1) kieruje pracą i zapewnia warunki działania rządowej administracji ogólnej w województwie, służb i inspekcji wojewódzkich oraz innych wojewódzkich jednostek i koordynuje ich pracę,

2) wykonuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie i na zasadach określonych ustawami,

3) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej należących do jego właściwości,

4) na zasadach i w zakresie określonych ustawami reprezentuje Skarb Państwa oraz wykonuje uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych,

5) wydaje wojewódzki dziennik urzędowy, 6) wydaje zarządzenia w sprawach należących do jego właściwości, 7) wykonuje inne zadania określone ustawami.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument