Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (269 KB)
5 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień ekonomii: podaż globalna, poziom cen i tempo dostosowań.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

26. PODAŻ GLOBALNA , POZIOM CEN I TEMPO DOSTOSOWAŃ Założenia rozdziału: -r.25 analiza modelu gospodarki Keynes’a -r.26 analiza modelu klasycznego makroekonomicznego-płace i ceny są giętkie (bierzemy pod uwagę zmienność cen, inflacje, podaż globalną, na którą wpływa zdolność przedsiębiorstw do produkcji i popyt i podaż, które wpływają na poziom cen i wielkość produkcji) -w krótkim okresie , zanim ceny i płace zdążą dostosować się do popytu i podaży właściwy dla analizy jest model keynesowski) -w długim okresie po dostosowaniu, odpowiedni dla analizy jest model klasyczny -kluczem do rozumienia makroekonomii jest opanowanie analizy przechodzenia gospodarki od „keynesowskiego krótkiego okresu” do „klasycznego długiego okresu” 26,1 Poziom cen a popyt globalny realna podaż pieniądza→ globalny popyt na dobra→ poziom cen poziom cen-przeciętna cena wszystkich dóbr wytwarzanych w gospodarce realna podaż pieniądza-iloraz nominalnej podaży pieniądza(M) i poziom cen(P), określa ona ilość dóbr, którą można kupić za nominalna wartość pieniądza funkcja popytu makroekonomicznego-(krzywa) MDS- opisuje różne kombinacje poziomu ceni dochodu realnego, przy których planowane wydatki są równe faktycznej produkcji, przy stopie procentowej ustalonej na poziomie zapewniającym równowagę na rynku pieniądza. Obrazuje dla każdego poziomu cen wielkość dochodu, przy którym planowane wydatki na zakup dóbr są równe faktycznej produkcji przy równoczesnej równowadze na rynku pieniądza. Krzywa ta ma nachylenie ujemne. Spadek cen powoduje zwiększenie realnej podaży pieniądza, a przez to popytu globalnego. Przyczyną jest zarówno niższa stopa procentowa, jak i występujący w sferze konsumpcji efekt realnych dóbr pieniądza efekt realnych zasobów-jego źródłem jest realna wartość tej części majątku gospodarstw domowych, która jest trzymana w formie pieniężnej. Spadek cen zwiększa realna wartość pieniężnych zasobów konsumentów, powiększając w ten sposób ich majątek. Jest to więc zwiększanie popytu konsumpcyjnego wynikające ze wzrostu realnej wartości zasobów pieniężnych konsumentów. Dla każdego poziomu stopy procentowej popyt globalny i produkcja rosną na skutek zwiększania się realnych zasobów pieniądza. 26,2. Rynek pracy, podaż globalna. krzywa podaży globalnej- obrazuje wielkość produkcji, która chciałyby zaoferować przedsiębiorstwa przy każdym poziomie cen 1. Popyt na prace A przedsiębiorstwa dysponują określonymi zasobami, które w połączeniu z pracą pozwalają na produkcji dóbr B. płaca realna-jest ilorazem płacy nominalnej i poziomu cen. Informuje o ilości dóbr, które można nabyć za określoną płace nominalną. krańcowy produkt pracy-jest równy przyrostowi produkcji wynikającemu z zatrudnienia dodatkowego pracownika przy danym zasobie kapitału rzeczowego -jeżeli wartość krańcowego produktu pracy jest wyższa pod płacy realnej to przedsiębiorstwa zwiększają zyski poprzez wzrost zatrudnienia -jeżeli wartość krańcowego produktu pracy jest niższa od płacy realnej to przedsiębiorstwa zwiększają zatrudnienie, unikając strat wynikających z zatrudnienia ostatniego pracownika po koszcie krańcowym przewyższającym przychód krańcowy -krańcowy produkt pracy zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych, coraz większa liczba pracowników przypada na ten sam kapitału rzeczowego i każdy następny pracownik zwiększa całkowitą produkcję w coraz mniejszym stopniu -przedsiębiorstwa zwiększają popyt na prace wtedy, zmniejszenie się krańcowego produktu pracy zostanie skompensowane spadkiem płacy realnej

docsity.com

2.Podaż pracy A zarejestrowana siła robocza- podaż pracy liczba osób, które zarejestrowały się jako chętne do podjęcia pracy. Jest ona sumą liczby zatrudnionych i zarejestrowanych bezrobotnych tj. osób zarejestrowanych jako poszukujących pracy B. liczba osób zasilających zasób siły roboczej (podaż pracy)rośnie wraz ze wzrostem płacy realnej C. wzrost płacy realnej zwiększa liczbę osób skłonnych podjąć pracę(wynika to min. Ze wzrostu liczby osób poszukujących pracy) D. przy danym poziomie zasiłku dla bezrobotnych udział osób skłonnych podjąć prace całym zasobie siły roboczej jest tym większy im wyższa jest płaca realna w stosunku do zasiłku 3. Równowaga na rynku pracy. Równowaga przy pełnym zatrudnieniu-popyt przedsiębiorstw na siłę roboczą jest równy liczbie osób skłonnych podjąć pracę(zarejestrowane bezrobocie nie znika całkowicie) Naturalna stopa bezrobocia-odsetek siły roboczej obejmujący bezrobotnych w warunkach równowagi na rynku pracy. Są oni dobrowolnie bezrobotni gdyż nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej zapewniającej równowagę. Bezrobocie przymusowe-obejmuje osoby skłonne podjąć prace przy danej płacy realnej, lecz niemogące jej znaleźć A. w warunkach równowagi na rynku pracy wzrost zatrudnienia może nastąpić tylko wtedy, kiedy

pracownicy –przy każdym poziomie płacy realnej-będą skłonni przyjąć więcej pracowników, gdy pracownicy zaakceptują niższe płace

4. Płace nominalne , ceny i płace realne. A. na rynku pracy istotne są płace realne, a nie nominalne. B. Płace realne- informują pracodawców o koncie zatrudnienia pracownika i umożliwiają porównanie

tego konta z jego wydajnością krańcową. Dzięki nim gospodarstwa domowe dowiadują się , ile towarów będą w stanie kupić, jeżeli zaoferują posiadany przez siebie wyrób pracy.

C. Iluzja pieniądza-występuje wtedy, kiedy ludzie nie odróżniają wielkości nominalnych od realnych Załóżmy, że wszystkie ceny i płace się podwajają. Jeżeli w skutek wzrostu płac nominalnych przedsiębiorstwa ograniczają zatrudnienie, to ulegają one iluzji pieniądza. W rzeczywistości płace realne nie uległy zmianie. Przedsiębiorstwa i pracownicy biorący pod uwagę w swych decyzjach tylko płace realne , nie podlegają iluzji pieniądza D. jedynie zmiany wielkości realnych(np. wzrost zasobu kapitału) powodują wzrost podaży pracy i

popytu na prace zmieniają poziom płacy realnej zapewniającej równowagę. Wzrost cen musi zostać skompensowany przez zmianę płac nominalnych, aby płace realne pozostały na niezmienionym poziomie.

E. Przy niezmienionych płacach realnych nie zmienia się także równoważąca rynek wielkość zatrudnienia.

5. Zatrudnienie, produkcja, ceny. Produkcja potencjalna- wielkość produkcji wytwarzana przy o pełnym zatrudnieniu. Skoro same zmiany cen nie wpływają na poziom pełnego zatrudnienia, to nie oddziałują one także na wielkość produkcji. Krzywa podaży globalnej (AS)-obrazuje wielkość produkcji, którą przy każdej cenie przedsiębiorstwa są skłonne wytworzyć. W modelu klasycznym nie występuje iluzja pieniądza, a płace nominalne są elastyczne. Wielkość produkcji nie zależy zatem od cen, a krzywa podaży globalnej przebiega pionowano poziomie produkcji potencjalnej. Równowaga na rynku pracy-spadek cen(przy danej płacy nominalnej)→ zwiększa płace realną→ nadwyżka podaży pracy→ płace nominalne spadają-do momentu, kiedy płaca realna powraca do poziomu równowagi(znika nadwyżka podaży pracy, zostaje utrzymany poziom pełnego zatrudniania i potencjalnej produkcji). 26.9 Poziom cen równowagi. Poziom cen równowagi-równoważy rynek dóbr, pieniądza i pracy. Funkcja popytu makroekonomicznego MDS i krzywa podaży globalnej AS przecinają się w punkcie P - przyjmijmy, że ceny wzrastają ponad poziom P→ realne zasoby pieniądza zmniejszają się, stopa

procentowa rośnie→ niższy popyt globalny→ przedsiębiorstwa nie sprzedają całej swojej potencjalnej produkcji→ przedsiębiorstwa obniżają ceny→ wzrost realnej podaży pieniądza→ spadek stopy procentowej→ wzrost popytu globalnego do momentu równowagi

-mechanizm odwrotny przy spadku cen

docsity.com

-znając poziom cen równowagi można wyznaczyć wysokość płac nominalnych tak, aby płaca realna równoważyła rynek pracy -Od czego zależy poziom cen? a)ilość osób chcących podjąć prace przy każdej płacy realnej(wówczas poziom produkcji potencjalnej i pełnego zatrudnienia podnosi się) b)wielkość zasobu kapitału rzeczowego przedsiębiorstw(przy większym wzroście krańcowa wydajność pracy dla każdego poziomu zatrudnienia→ podwyższy się poziom produkcji potencjalnej pełnego zatrudnienia) a i b →spadek poziomu cen równowagi(niższe ceny→ wzrost popytu globalnego do poziomu produkcji potencjalnej) 26.4. polityka pieniężna i fiskalna 1. polityka pieniężna. –założenie: nominalna podaż pieniądza wzrasta dwukrotnie w wyniku zakupu przez bank centralny skarbowych papierów wartościowych→ dla każdego cen realna podaż pieniądza jest teraz wyższa niż poprzednio, niższa jest stopa procentowa, w sferze konsumpcji występuje efekt realnych zasobów pieniądza→ proces dostosowywania się płac i cen→ podwyższony poziom cen(produkcja na tym samym poziomie) - w modelu klasycznym zmiana nominalnej podaży pieniądza prowadzi do identycznej zmiany

procentowej płac nominalnych i cen. Realna podaż pieniądza, stopa procentowa, produkcja, zatrudnienia i płace realne pozostają niezmienione

- główna teza monetarystów- zmiany nominalnej podaży pieniądza prowadzą do zmian cen i płac, a nie do zmian produkcji i zatrudnienia

- proces dostosowawczy: - wzrost nominalnej podaży pieniądza→ wzrost realnej podaży pieniądza→ obniżka stopy

procentowej→ zwiększenie popytu globalnego→ nadwyżka popytu na dobra→ wzrost cen→ niwelują wzrost nominalnej podaży pieniądza(realna podaż pieniądza, stopa procentowa powracają do poziomu wyjściowego)

na rynku pracy: podwyższone płace nominalne kompensują wzrost cen i powodują, że płace realne utrzymują się na poziomie wyjściowym 2.polityka fiskalna (por. model keynesowski- zupełnie inny mechanizm) ekspansja fiskalna(cel zwiększenie popytu globalnego przy nie zmienionych cenach) (przy każdym poziome cen i odpowiadającej mu wartości realnej podaży pieniądza)wzrost wydatków państwa (lub obniżenie podatków)→zwiększenie popytu globalnego→ wzrost cen(przy produkcji na tym samym poziomie odpowiadającym stanowi pełnego zatrudnienia)→ograniczenie popytu na dobra→ wzrost stopy procentowej→ zmniejszenie prywatnych wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych= wzrost wydatków państwowych został całkowicie zniwelowany przez ograniczenie wydatków prywatnych w modelu klasycznym zwiększenie wydatków państwa o określoną kwotę powoduje wyparcie identycznej kwoty wydatków państwowych. Sprawia to, że popyt globalny pozostaje na niezmienionym poziomie produkcji potencjalnej. 26.5. Rynek pracy i kształtowanie się płac. 1. W nowoczesnych gospodarkach po zakłóceniach obciążających popyt następują okresy

długotrwałego bezrobocia-okresy recesji mierzymy w latach. Gospodarka nie dostosowuje się natychmiast do zmienionych warunków, ponieważ (wbrew modelowi klasycznemu) ceny i płace nie skaczą momentalnie do poziomu zapewniającego nowa równowagę długookresową. Najbardziej prawdopodobna przyczyna wolnego dostosowania się cen do zmian popytu globalnego są powolne zmiany płac, które musza być pokryte wpływami ze sprzedaży towarów

2. Długoterminowe umowy o prace. Analiza mechanizmu kształtowania się płac. a. angażowanie i zwalnianie pracowników naraża pracowników na koszty b. również z punktu widzenia pracowników poszukiwanie nowej pracy jest związane z kosztami c. obie strony zawierają umowę dotyczącą warunków pracy: płacy, sposobów postępowania w

okresach wakacji, poziom produkcji przedsiębiorstwa, poziomu podstawowego czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, płac zasadniczych, sposobu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

3. Procesy dostosowawcze na rynku pracy Nakład pracy-w przedsiębiorstwie jest mierzony liczbą roboczogodzin przepracowanych w nim w danym okresie, na wielkość tego nakładu można wpływać przez:

docsity.com

-zmianę czasu pracy przy stałej liczbie zatrudnionych -zmianę liczby zatrudnionych przy stałym czasie pracy -jednoczesną zmianę czasu pracy oraz liczby zatrudnionych A. załóżmy , że spada popyt na dobra wytwarzane przez przedsiębiorstwo możliwe rozwiązania: a. okresowe zwolnienia-powodują, że część czasowników przez pewien czas pozostaje poza

przedsiębiorstwem. Z pracownikami nie rozwiązuje się umów o pracę(powrócą oni do pracy, gdy popyt na produkty wytwarzane przez to przedsiębiorstwo wzrośnie)

b. gdy pracodawca dojdzie do wniosku, że perspektywy zbytu są złe, może zwolnić pracowników na stałe

B. w okresie ożywienia gospodarki i wzrostu popytu może nastąpić: a. wydłużenie czasu pracy b. zaangażowanie dodatkowych pracowników(umowy zlecenia) c. akcja rekrutowania nowych pracowników 4. Dostosowanie się płac(wpływ reakcji dostosowawczych na kształtowanie się płac) -pracodawcy, pracownicy zyskują zawierając kontrakty długoterminowe, które uniezależniają ich od perturbacji na rynku pracy -koszty negocjacji: a. uzasadnienie mikroekonomiczne(r.11) b. konsekwencje makroekonomiczne - brak natychmiastowej reakcji płac na zaburzenia popytu, wiele przedsiębiorstw odłoży decyzje płacowe do najbliższej zaplanowanej zmiany struktury płac -przedsiębiorstwa są skłonne eliminować nadmierne wahania i bardziej równomiernie kształtować płace w długim okresie- poniesie ono pewne straty okresach, gdy mogłoby obniżyć płace, ale odpowiednio zyska wówczas, gdy popyt jest wysoki i na rynku pracy występuje presja na wzrost płac 5. Rekapitulacja a. w krótkim czasie zmiany nakładów czynnika pracy przyjmują głównie formę zmian liczby

przepracowanych godzin, czemu ewentualnie towarzyszy wysłanie ludzi na przymusowe urlopy i ponowne ich zatrudnienie, w krótkim czasie struktura płac w przedsiębiorstwie jest w znacznej mierze dana

b. w średnim okresie, jeżeli zmiana popytu na prace utrzymuje się, przedsiębiorstwo zaczyna zmieniać liczbę zatrudnionych na stałe pracowników, znaczne wydłużenie lub skrócenie czasu pracy decyduje się on jako alternatywa, zbyt kosztowna, w średnim okresie przedsiębiorstwo zaczynają dostosowywać pracę

c. w długim okresie następuje dostosowanie do nowego punktu równowagi, a w analizie teoretycznej adekwatne staje się ujecie klasyczne, w długim okresie proces dostosowania płac zostaje zakłócony, wielkość produkcji zapewnia pełne zatrudnienie

26.6 Płace, ceny, podaż globalna. Funkcja krótkookresowej podaży globalnej(wykres str.216)- opisuje zależność między poziomem cen, ustalonych przez przedsiębiorstwa i określanych przez wysokość płac, a wielkością produkcji Ceny zależą głównie od kosztów osobowych. Funkcja(krzywa) krótkookresowej podaży globalnej ilustruje preferowane przez przedsiębiorstwa rozmiary produkcji przy danym, wynegocjowanym poziomie płac. Produkcja reaguje na niewielkie zmiany cen, ponieważ przedsiębiorstwa, wydłużając nieco czas pracy i zwiększając premie, mogą uzyskać dodatkowa produkcje nieznacznie tylko podnosząc koszty osobowe. Po dostosowaniu płac następuje przesuniecie krzywej ceny zmieniają się w stopniu znacznie większym niż dotychczas. 26.7. Ceny, produkcja i zatrudnienie w procesie dostosowań. -połączenie funkcji popytu makroekonomicznego z funkcją krótkookresowej podaży globalnej (str218- wykres)-ukazuje jak zakłócenia popytu i podaży zanikają w trakcie procesów dostosowawczych. -wnioski: gospodarka znajduje się pomiędzy uproszczeniami modelu keynesowskiego i klasycznego. W praktyce ani ceny ani płace nie są doskonale giętkie, ani całkowicie sztywne. Ograniczenie ilości pieniądza w gospodarce przynosi realne skutki w krótkim okresie, kiedy spadają produkcja i zatrudnienie. Jednak po całkowitym dostosowaniu się płac i cen jedyna konsekwencja restrykcyjnej polityki pieniężnej pozostaje niższy poziom płac nominalnych i cen. Żadna z wielkości realnych nie uległa zmianie, a gospodarka powróciła do stanu pełnego zatrudnienia i potencjalnej produkcji

docsity.com

-możliwość pojawienia się cykli koniunkturalnych- początkowe ożywienie lub recesja(kryzys) uruchamiają siły, które stopniowo odwrócą pierwotne zmiany i doprowadzą gospodarkę z powrotem do stanu pełnego zatrudnienia i potencjalnej produkcji (r.30) 26.8. Zmiany podaży globalnej. (wykres str.222) ujemny wstrząs podażowy- wywołuje w krótkim okresie wzrost cen i spadek produkcji. 26.9. Cykl koniunkturalny. -polega na wahaniu produkcji i zatrudnienia wokół długookresowych trendów -wolne tempo procesów dostosowawczych sprawia, ze zakłócenia globalnego popytu lub podaży wywołują cykle koniunkturalne. Ponieważ zakłócenia te są nieregulowane, to i cykle maja charakter nieregularny.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument