Tryby udzielania zamówień - Notatki - Prawo - Część 3, Notatki'z Prawo. University of Zielona Góra
ares_89
ares_8920 marca 2013

Tryby udzielania zamówień - Notatki - Prawo - Część 3, Notatki'z Prawo. University of Zielona Góra

PDF (261 KB)
34 strony
443Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu prawa: tryby udzielania zamówień. Część 3.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 34
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 34 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 34 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 34 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 34 pages
Pobierz dokument

- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, - informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, - wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, - pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Do negocjacji bez ogłoszenia stosuje się przepisy stanowiące, że wszelkie wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami przekazuje się wykonawcom na równych zasadach. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.

W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany, będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówień oraz warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie.

Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje. W zaproszeniu tym informuje się wykonawców o:

- dniu i miejscu opublikowaniu ogłoszenia, - dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert, - obowiązku wniesienia wadium, - terminie związania ofertą.

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (art.66 – 68)

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 99, ustawy - Prawo zamówień publicznych, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;

4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udziele- nia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla za mówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;

7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udziele- nia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,

a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu z wolnej ręki wymaga uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Tego wymogu nie stosuje się w przypadku zamówień, których przedmiotem są:

1) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci; 2) dostawy energii elektrycznej z sieci elektro- energetycznej; 3) dostawy gazu z sieci gazowej; 4) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej; 5) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, póz. 1188); 6) usługi przewozu kolejowego.

W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, składa również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Można jednak żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

ZAPYTANIE O CENĘ (art.69 – 73)

Zapytanie o cenę są tym trybem udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. W tym przypadku specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: - nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, - tryb udzielenia zamówienia, - opis przedmiotu zamówienia, - opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, - termin wykonania zamówienia,

- opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, - informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, - wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, - termin związania ofertą,

- informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, - opis sposobu przygotowywania ofert, - miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, - opis sposobu obliczenia ceny,

- informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, - opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, - informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, - istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, - pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Dodać trzeba, że nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający udziela zamówienia temu wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

W przypadku zastosowania trybu zapytania o cenę oferent dołącza oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienia tych warunków, również te dokumenty.

W trybie zapytania o cenę zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty. Zapraszając do składania oferty, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

AUKCJA ELEKTRONICZNA (art.74 – 81)

Aukcja elektroniczna jest trybem udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Zamawiający może udzielić zamówienia w tym trybie, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie aukcji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona aukcja.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 34 pages
Pobierz dokument