Czy polski model samorządu terytorialnego odzwierciedla europejskie standardy - Notatki - Samorząd terytorialny, Notatki'z Samorząd Terytorialny. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Czy polski model samorządu terytorialnego odzwierciedla europejskie standardy - Notatki - Samorząd terytorialny, Notatki'z Samorząd Terytorialny. University of Silesia in Katowice

RTF (36 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu samorządu terytorialnego odpowiadające na pytanie czy polski model samorządu terytorialnego odzwierciedla europejskie standardy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Czy polski model samorządu terytorialnego odzwierciedla europejskie standardy

Moim zdaniem polski model samorządu terytorialnego odzwierciedla europejskie standardy. W Polsce jest wiele praw regulujących działanie Samorządu, są to: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 roku, ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990, ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta. ordynację wyborczą do rad gmin, ustawę o pracownikach samorządowych ustawę o terenowych organach rządowej administracji ogólnej. Pyzatym w 1993 roku Polska podpisała Europejską Kartę Samorządu Lokalnego. Polska jest także sygnatariuszem Europejskiej Karty Regionów Przygranicznych i Transgranicznych oraz Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej. Ostatnie dwie umowy są przykładami wielkiego sukcesu samorządu terytorialnego, ponieważ pozwalają one obywatelom zawierać umowy z regionami sąsiednimi, nawet z innych państw. Dobrym przykładem jest współpraca gmin polskich i niemieckich znajdujących się na granicy.W Polsce udało się uregulować mnóstwo spraw, aby samorząd terytorialny działał jak najlepiej. Dochodziło do współpracy ponadlokalnej, która miała wymiar międzynarodowy (jak w przykładzie powyżej). Następnie procesy integracji zostały zapoczątkowane przez podpisanie przez Polskę w grudniu 1991r. Układu Europejskiego. Z kolei wejście Polski do Unii Europejskiej dla samorządu terytorialnego zwróciło uwagę na te sfery, które są regulowane normami prawa wspólnotowego. Z przykład mogą posłużyć: e-administracja lub wymagania ekologiczne. Chociaż Polska jest w UE, to nie znaczy, że standardy, jakimi kieruje się samorząd są identyczne jak w krajach Europy Zachodniej. Polski samorząd ma również pewne niedociągnięcia z realizacją niektórych zadań z zakresu infrastruktury społecznej, ładu przestrzennego czy ekologicznego. Polskie gminy w tych kwestiach odbiegają od standardów europejskich. Jednak zdaję sobie sprawę, że wiele z tych niedociągnięć wynika z faktu, iż Polska nadal jest w gorszej kondycji finansowej niż nasi sąsiedzi z zachodu. Polski system ustawodawczy ulega ciągłemu rozwojowi. Również orzecznictwo sądowe odgrywa ważną rolę w interpretacji postanowień prawa samorządu terytorialnego, wydając rozstrzygnięcia także o zgodności przepisów z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Przykład to wyrok TK K38/97 z 31 marca 1998.Ponadto, jednym z większych problemów, z którymi styka się polski samorząd terytorialny jest niski poziom zainteresowania nim przez obywateli. Obywatele mało angażują się w lokalne inicjatywy.

Co więcej, istnieje słaba frekwencja wyborcza w wyborach do władz samorządu, a obywatele będący członkami stowarzyszeń praktycznie nie istnieją. Patrzę na to z perspektywy mojej rodzinnej gminy Błonie, w której w ostatnich wyborach samorządowych, frekwencja była naprawdę bardzo niska. Na szczęście powoli zaczynają się tworzyć Stowarzyszenia czy kluby dyskusyjne. Np. Uniwersytet Trzeciego Wieku.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument