Prawo UE - Notatki - Prawo - Część 3, Notatki'z Prawo. University of Bialystok
Moniczka
Moniczka7 marca 2013

Prawo UE - Notatki - Prawo - Część 3, Notatki'z Prawo. University of Bialystok

PDF (486 KB)
9 strona
901Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu prawa: kompetencje ets do sądów krajowych, podział jurysdykcji ets, obywatelstwo europejskie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

19

KOMPETENCJE ETS DO SĄDÓW KRAJOWYCH

 rozstrzyga spory między instytucjami

 interpretuje, zapewnia jednolitą wykładnie prawa, jednolite stosowanie prawa wspólnotowego

 bada legalność

 wydaje orzeczenie wstępne (80% spraw)

 gwarant wspólnego porządku prawnego

Orzeczenie prejudycjalne:

Wnosi:

 musi sąd krajowy, od którego nie ma środka odwoławczego

 może sąd krajowy, od którego są środki odwoławcze

 organy sprawujące funkcje sądowniczą

ETS nie orzeka co do meritum sprawy, interpretuje tylko prawo wspólnotowe, nie orzeka o prawie

krajowym, ani o jego ważności czy nieważności → w ten sposób uratowano niezależność i niezawisłość

sądów krajowych

Forma pytania: zamknięte logicznie!!! ( a jakie to pytanie to po egzaminie z metod każdy chyba wie ,

no może prawie każdy )

Postępowanie ma charakter kontradyktoryjny (1. praw. «zaprzeczający komuś lub czemuś»

3. praw. «dający możność wypowiedzenia się obu stronom»)

Nie wolno:

o pytać o sprawy jeżeli ETS już się wypowiedział z tej samej kwestii – sprawa rozstrzygnięta

o acta clair – oczywista oczywistość  Orzeczenie 28/62 Costa; orzeczenie 283/81 CILFIT –

Dyferencjacja – orzeczenia ETS wiążą tylko w konkretnej sprawie, ale jeżeli podobna sprawa to stosujemy

orzeczenie wstępne ETS

PODZIAŁ JURYSDYKCJI ETS

SPORNA

 art.230 – pytamy czy jakiś akt jest ważny, jeżeli nie, to od jakiego momentu

 art.235 – odszkodowanie

 art.226, 227 – niewykonanie zobowiązań

 skarga na bezczynność instytucji

OPINIODAWCZA

 art.234 – jurysdykcja niesporna – tylko zapytujemy

 art.300 – czyli w trakcie zawierania umowy, negocjacji, pytamy czy umowa zgodna z

prawem wspólnotowym

docsity.com

20

ETS ma uprawnienia:

 interpretacyjne

 orzeka o ważności aktów

W ramach II i III filaru: ETS wygłasza tylko opinie na temat legalności działań instrumentów

ETS nie uznaje zwierzchności innych sądów międzynarodowych

Szkoda: 1. gdy ktoś nie spełni zobowiązań 2.wykroczenie

Nie ma określenia w TWE jak należy ją mierzyć, i ustalić jej wysokość

ETS sprawuje 6 typów jurysdykcji: międzynarodowa, konstytucyjna, administracyjna, cywilna,

prejudycjalna, apelacyjna

ETS jest łącznikiem z sądami krajowymi, wpływa na kierunek orzecznictwa sądów krajowych, ma uprawnienia

interpretacyjne, orzeka o ważności aktów; krytyka – daje wykładnie rozszerzającą

OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE

Maastricht 1992  związane z prawem wewnętrznym

 duża ranga ( II część traktatu)

 obligatoryjna jurysdykcja ETS

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

obywatelstwo wtórne → najpierw obywatelstwo PCz, po przystąpieniu PCz do UE automatycznie obywatelstwo UE

swoboda przemieszczania się w ramach UE

 swoboda osiedlania się w ramach UE

 prawo do podjęcia działań zarobkowych

czynne i bierne prawo do PE - niezależnie od miejsca zamieszkania

 czynne i bierne prawo do org. samorządowych (poza szefem)

 prawo do wniesienia skargi do rzecznika na działalność instytucji UE lub PCz

 prawo do rzetelnejinformacji od organów UE

 wspólna opieka konsularna (jeżeli PL nie ma konsula w danym kraju to można dowolnie korzystać z opieki konsularnej PCz UE) – art.19 i 29 TUE

ORZECZENIA:

369/90 Michaletti → nadawanie obywatelstwa PCz jest wewnętrzną sprawą PCz, niemożliwe są ograniczenia

1996 Grzeszczuk → nielegalna praca w GB w trakcie obowiązywania umowy o stowarzyszeniu

184/99 Grzelczyk → obywatelstwo jest fundamentalnym prawem członków PCz i pozwala korzystać z równych praw i traktowania niezależnie od narodowości

63/99 Głuszczak → można powołać się bezpośrednio na akt układu stowarzyszeniowego przed sądem

docsity.com

21

ROZWIJANIE SIĘ PRAWA Z OBYWATELSTWEM:

1. Włochy vs KE 2005 → możliwość przepływu pracowników podejmowania pracy, ale nie w administracji publicznej → spór holenderskiej nauczycielki, której nie dali pracy we Włoszech.

ETS stwierdził, że szkoła to nie administracja publiczna

2. Grecja vs KE 2001 → (sprawa optyków niemieckich) prawo krajowe powinno umożliwić prowadzenie członkom UE działalność gospodarczą na takich samych prawach jak swoim

obywatelom 3. Hiszpania → sprawa wiz dla obywateli państw trzecich – nie można wprowadzać specjalnych

ograniczeń wizowych

4. Francja vs Holandia 2005 → (zatrzymanie Francuza w Holandii bez dokumentów) zgodnie z zasadą równości obywateli powinno się stosować taki same prawa wobec obywateli PCz jak

własnego kraju

5. Kranemann vs rząd PN Westfalii → Swobodny przepływ osób – Pracownicy – Równość traktowania – Praktyka przygotowawcza do pewnych stanowisk – Zwrot kosztów podróży

ograniczony tylko do tej części podróży, którą odbyto na terytorium państwowym –

Niedopuszczalność

6. Holandia vs Belgia 2006 → płaci się podatek dochodowy w 1 PCz 7. KE vs Portugalia 2006 → obywatele UE mogą kupić nieruchomości gdzie chcą 8. Słowacja vs Austria → zakaz dyskryminacji obywateli europejskich jeżeli ma siedzibę na

terenie jednego PCz a usługi wykonuje na terenie innego PCz

AKTYWNOŚĆ UE PRZY ROZSTRZYGANIU SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH

I. SPORY MIĘDZYNARODOWE POZA UE:

a. Spory w bezpośrednim sąsiedztwie UE:

 Nagrody za dobre sąsiedztwo

 Układy stowarzyszeniowe

b. Spory na terenie państw trzecich

 Wewnętrzne i zewnętrzne

 UE ma współpracować z ONZ i mocarstwami wiodącymi w danym regionie

c. Spory w organizacja międzynarodowych

 Obowiązek współpracy PCz ze sobą i przedstawicielami organizacji międzynarodowych; ale bywa różnie bo różne są interesy; teoretycznie jest współpraca, ale PCz chcą zachować swoje

odrębne stanowiska w relacjach z organizacjami międzynarodowymi

d. spory pomiędzy blokami państw

 nowy blok wokół Brazylii

 USA

 G7 + Rosja

 Daleki Wschód

docsity.com

22

II. SPORY W RAMACH UE:

a. Czechy vs Słowacja → problemy ludnościowe, rozlicznie mieniem nieruchomym, odszkodowanie za II wojnę

b. Czechy vs Niemcy → spory terytorialne c. Słowacja vs Węgry → spory terytorialne d. Węgry vs Rumunia → zaszłości historyczne, kwestie mniejszośći narodowych, kwestie przejęcia

majątku Węgier przez Rumunie; powinna nastąpić restytucja mienia, które zostało zagarnięte

(problem sprawiedliwości dziejowej – jak mierzyć? )

e. Niemcy vs Austria → spór o dominacje prawa; napływ dużej liczby Niemców do Austrii f. Niemcy vs Polska → kwestie terytorialne; odszkodowania za mienie nieruchome, prawa polskiej

mniejszości narodowej w Niemczech

g. Finlandia vs Szwecja → kwestie terytorialne, pozycja szwedzkiej mniejszości narodowej w Finlandii

h. Dania vs Niemcy → zakaz obrotu nieruchomościami z pasie 30 km od wód terytorialnych; restrykcyjne przepisy na temat zatrudnienia

i. Holandia vs Belgia → kwestie terytorialne; Holandia popiera Flandrie; ekologia j. Hiszpania vs Portugalia → wody terytorialne; kwestia małego ruchu granicznego k. Grecja vs Cypr → kwestie grecko-tureckie l. Irlandia vs USA (oni są w UE? Kurwa od kiedy ??? ) → tutaj nie wiem o co chodzi wiec nie

pisze i ch…j !!!!

m. Polska vs Litwa → mniejszość polska na Litwie

III. SPORY WEWNĄTRZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH:

a. Włochy→ antagonizmy PN PD b. GB (Walia, Szkocja, Irlandia PN) → walka o większą autonomię c. Hiszpania → Baskowie d. Belgia → Flamandowie vs Waloni vs Niemcy (oryginalny trójkącik) e. Korsyka→ nie chce już być z Francją f. Estonia → nie spełnia do końca kryterium kopenhaskich, mniejszość rosyjska nie ma

obywatelstwa

UE STOSUJE TYLKO ŚRODKI POKOJOWE + POZAPRAWNE MOTODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

W UE

docsity.com

23

ZASADY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

Zasada subsydiarności i pomocniczości

Zasada niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo

Zasada lojalności [ PCz zobowiązane są do podejmowania działań w celu zapewnienia skuteczności prawa wspólnotowego]

o Obowiązek stosowania prawa wspólnotowego w prawie krajowymo Prymat prawa wspólnotowego nad prawem krajowym ( 64 COSTA)o Zakaz stanowienia przepisów sprzecznych z prawem wspólnotowym (Fr. Vs KE ’73)o Nakaz eliminowania z prawa krajowego przepisów sprzecznycho Ściganie naruszeń prawa wspólnotowegoo Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa wspólnotowego (Francorrich ’73)

Zasada równowagi instytucjonalnej o Instytucje wspólnotowe mogą działać tylko w ramach przyznanych im kompetencjio Żadna instytucja nie może zastępować innych w działaniuo Należy bezwzględnie przestrzegać procedur zawartych w TWEo Instytucje mają obowiązek współdziałania

ZASADA PIERWSZEŃSTWA

 pierwszeństwo stosowania prawa\

 pierwszeństwo obowiązywania prawa

 bezpośredni skutek prawa o wertykalny o horyzontalny

 prymat prawa wspólnotowego nad normami konstytucyjnymi

 zakaz ustanawiania nowych norm prawa krajowego sprzecznych z prawem wspólnotowym

 obowiązek odmowy stosowania prawa krajowego sprzecznego z prawem wspólnotowym

 z zasady pierwszeństwa korzystają normy niezależnie od tego czy są wcześniejsze czy późniejsze

SĄDOWA KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

 pytania prejudycjalne

 spory kompetencyjne

 ważność vs nieważność aktów

 czy organ powinien działać czy nie

 akty prawa pochodnego zgodne z prawem pierwotnym

 w kwestiach odszkodowania orzeka ETS jak sąd

 orzeczenia

 sąd krajowy bez względu na to czy od jego orzeczeń przysługują drogi odwoławcze czy nie, nie może uznać nieważności aktu prawa wspólnotowego (orzeczenie 314/85 Foto-Frost)

 acta Clair (orzeczenie da COSTA 28/62; orzeczenie 283/81 CILFIT)

 decyzja dotyczy podmiotów indywidualnych wtedy, gdy wpływa na jego sytuację prawną z uwagi na pewne cechy charakterystyczne dla niego lub przez wzgląd na okoliczności odróżniające go od

wszelkich innych osób i w ten sposób wyróżnia go indywidualnie ( 25/62 Pleumann vs KE→

docsity.com

24

Przedsiębiorca Plaumann domagał się unieważnienia decyzji Komisji skierowanej do Republiki

Federalnej Niemiec. Decyzja ta odmawiała Niemcom zgody na zawieszenie pobierania ceł na świeże

mandarynki i klementynki sprowadzane z państw trzecich. Powód był niemieckim importerem

klementynek i uważał, że decyzja odmowna, choć skierowana do państwa członkowskiego, jednak

dotyczy go bezpośrednio i indywidualnie, ponieważ w sposób rzeczywisty wpływa na dochodowość

jego przedsiębiorstwa. „Osoby inne niż te, do których decyzja jest skierowana, mogą twierdzić, że

dotyczy ich indywidualnie tylko wtedy, gdy dotyka ich z powodu pewnych cech, które są dla nich

charakterystyczne, lub ze względu na okoliczności, w których te osoby są odróżniane od wszystkich

innych osób, i z powodu tych czynników wyróżnia ich indywidualnie, tak jak osoby, do których decyzja

została skierowana.”

OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ODSZKODOWAWCZA

 jakie to odszkodowanie (rodzaje):

o wykroczenie o za bezczynność o czy wynika wartość odszkodowania wprost w traktatów o sposób mierzenia szkody

 dyrektywy nie wywołują bezpośredniego skutku horyzontalnego. Prawo do odszkodowania dla tych, którzy doświadczyli szkody z powodu nie implementowania prawa wspólnotowego przez sąd krajowy

( orzeczenie 91/92Faccini Dori v. Recreb →gdy opóźnienie w przyswojeniu prawu włoskiemu jednej

z dyrektyw konsumenckich (o sprzedaży poza lokalem handlowym, dyrektywa 84/577) doprowadziło do

tego, że kupująca nie mogła skorzystać z istniejącego w prawie wspólnotowym uprawnienia, ETS uznał,

ze należy się jej odszkodowanie od państwa włoskiego. Nie implementując dyrektywy dopuściło się ono

bowiem naruszenia swoich obowiązków i to było decydujące dla stwierdzenia bezprawności szkody,

jaka poniosła skarżąca.

 Prawo wspólnotowe przeważa nad prawem konstytucyjnym PCz ( orzeczenie 11/70 Internatinale Handelgesellschaft)

 Wspólnotę można pociągać do odpowiedzialności deliktowej z tytułu bezprawia? Legislacyjnego tylko w wypadku stwierdzenia wystarczająco poważnego naruszenia normy prawnej wyższego rzędu

chroniącej podmiot indywidualny (orzecznie Atkien 1971? )

Podmioty indywidualne mogą uzyskać odszkodowanie w przypadku wyrządzenia im szkód w skutek naruszenia prawa wspólnotowego, za które PCz ponosi odpowiedzialność. Prawo do

odszkodowania przysługuje jeżeli są spełnione warunki:

o Dyrektywa przyznaje skutek podmiotowi indywidualnemu o Można ustalić treść praw na postawie dyrektywy o Powinien istnieć związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem obowiązku ciążącego na

państwie a szkodą (orzeczenie Francovich 1990)

zasada wynagradzania przez PCz szkody wyrządzonej jednostkom wskutek naruszenia prawa wspólnotowego, za które PCz może być obarczone odpowiedzialnością, także wtedy gdy za naruszenie

odpowiada organ krajowy prawodawczy

 PCz powinno zgodnie z warunkami wynagrodzić szkodę zgodnie z krajowymi zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej

 Odszkodowanie winno odpowiadać rozmiarom wyrządzonej szkody (orzeczenie Brasserie 1993)

Z orzeczenia FRANCOVICH 1993:

 naruszenie normy prawa wspólnotowego, która jest skierowana na przyznanie jednostkom praw

 naruszenie prawa wspólnotowego jest wystarczająco poważne

docsity.com

25

 występuje bezpośredni związek przyczynowy między naruszeniem prawa wspólnotowego a szkodą wyrządzoną jednostce.

FINANSOWANIE UE

HISTORIA:

EWWIS → składki + dochody z wpływów z węgla i stali → 1 źródło bezpośredniego finansowania o

organizacji

Po traktatach rzymskich → każda wspólnota miałą oddzielny budżet, zaczęły powiększać się dochody

własne UE

1967 – wielka reforma finansów:

 zerwano z dochodami o charakterze wyrównawczym

 1 wspólny budżet wszystkich wspólnot

 Budżet bardziej podobny do budżetu PCz niż organizacji międzynarodowej

1970 – kompromis luksemburski:

 Taka sama konstrukcja VAT w PCz, ale różna wysokość staweko Obowiązkowe 3 stawki:

 Podstawowa 14-26% Każde PCz samodzielnie ustala stawkę Preferencyjna biorąc pod uwagę budżet i deficyt budżetowy Przejściowa UE

o jest lista towarów i usług ze stawką preferencyjną, ale poza nią nie można wychodzićo czasami stawka 0% przez określony czas, np. Polska miała na materiały budowlaneo VAT ma konstrukcję kaskadową

1975 – kompromis brukselski:

 Wprowadzono Tryb. Obrachunkowy ( podmiot współuprzywilejowany)

JAE – wszystkie fundusze strukturalne połączone z budżetem

1994 – RUE – decyzja o dochodach własnych i dyscyplinie finansowej

I. Dochody WE i UW:

a. Własne źródła dochodów (cła, podatki) b. Dodatkowe źródła dochodów (podatki od wynagrodzeń urzędników WE, dochody

administracyjne, kary, grzywny)

 PAKIET FIANSOWANIA UE ( JACQUES DELORS) o Dochody własne to 1% wpływów z VAT o Kiedy wejdzie Traktat RADA z PE i EBC będzie mogła podwyższyć wpływy z VAT

przy jednoczesnym ograniczeniu dochodów wyrównawczych

o Dochody własne to wpływy z ceł zewnętrznych o Wpływy z opodatkowania niektórych działów produkcji rolnej o Dochody z kar, grzywn z orzeczeń ETS

docsity.com

26

o Podatki od wynagrodzeń urzędników UE o Opłaty licencyjne, wpływy z publikacji, wpływy za wynajem budynków

ALE dochody max 1,27% PKB – to tworzy dochód wyrównawczy

Państwa bogate są płatnikami netto.

System obliczania preferencji vatowskiej – nie stosuje się z skali państwa, ale w skali obszaru UE (VAT

PŁACI SIĘ RAZ!!!!!!!!!!!)

II. Wydatki WE i UW: a. Obowiązkowe (ostateczna decyzja należy do Rady)

i. Przewidziane przez prawo pierwotne i pochodne, wynikające z umów międzynarodowych i prywatnoprawnych WE

b. nieobowiązkowe (PE może przegłosować Radę i przyjąć budżet 3/5 głosami, poziom na następny rok określa KE, ale PE może przegłosować)

i. 55% dofinansowanie rolnictwa ii. Wydatki na politykę socjalną, energetyczną, środowisko, ochronę zdrowia

III. Procedura budżetowa

a. Przygotowanie budżetu

KE- projekt (rok budżetowy od 01.01 do 31.12), do 1 lipca instytucje składają KE preliminarz wydatków 

wstępny projekt dyskutowany przez KE, PE i RE  do 1 września projekt przedstawia się Radzie (tam

najpierw Komitet Budżetowy a potem COREPER)  Rada przyjmuje kwalifikowaną większością głosów (ALE jeśli konflikt Rada vs PE to „procedura koncyliacyjna”)  do 5 października projekt do PE

b. Praca w PE, Radzie, przyjęcie budżetu

PE – 1 czytanie budżetu:

Przyjęcie:

 na sesji plenarnej PE

 jeżeli PE w 45 dni od otrzymania projektu budżetu ani go nie przyjmie ani nie wniesie poprawek budżet zostaje uchwalony w takiej treści w jakiej został złożony do PE

Poprawki PE:

 projekt wraca do KE, ta konsultacje z Radą i 3 wyjścia: o odrzucenie poprawek PE o własne poprawki Rady o akceptacja

 jeżeli Rada po 15 dniach nie zareaguje na poprawki PE, budżet przyjęty z poprawkami PE

PE – 2 czytanie ( 15 dni) – jeżeli Rada nadal nie przyjęła budżetu:

 3/5 PE może odrzucić lub zmienić poprawki Rady, jeżeli nic nie zrobi budżet zostaje przyjęty w treści złożonej przez Rade

ALE PE ma prawo odrzucenia projektu w całości i zarządzenia nowego (KE aby do tego nie dopuścić

pertraktuje z PE)

docsity.com

27

WYKONANIE BUDŻETU I KONTROLA NAD JEGO WYKONANIEM

 za wykonanie budżetu odpowiada KE

 kontrola budżetu 1. 1 etap w toku wykonania budżetu przez kontrolerów finansowych 2. 2 etap kontroli po zakończeniu roku budżetowego przez Trybunał Obrachunkowy

PE UDZIELA OBSOLUTORIUM KE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA DANY ROK

SZCZSEGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA NIEKTÓRYCH FORM DZIAŁALNOŚCI UE:

1. Budżet badań i inwestycji: a. Dochody własne UE b. Wpłaty PCz uczestniczących w projekcie

2. Europejski Bank Inwestycyjny - Luksemburg 3. Fundusze Strukturalne:

a. Europejski Fundusz Socjalny b. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych c. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego d. Fundusz Spójności e. Program Agenda 2000

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument