RM - kompetencje - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

RM - kompetencje - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (132 KB)
2 strony
681Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące RM która jest organem władzy wykonawczej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

6. RM - kompetencje

RM jest organem władzy

wykonawczej:

- prowadzi politykę zewnętrzną i wewnętrzną państwa - sprawy bieżące

- jest podstawowym ośrodkiem rządzenia państwem w sensie politycznym

- to, co jest funkcją państwa jest funkcją rządu

- kieruje administracją rządową i koordynuje jej pracę

- zapewnia wykonywanie ustaw oraz wydaje rozporządzenia

- chroni interesy Skarbu Państwa

- zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i porządek publiczny

- zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa

- zawiera umowy międzynarodowe

- określa organizację i tryb swojej pracy

uchwala

- projekt budżetu i kieruje jego

wykonaniem

7. Pozycja Prezesa RM w systemie organów

administracji rządowej.

Prezes RM - organ kierujący RM

- reprezentuje RM

- kieruje i koordynuje pracę członków RM

- zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonania

- wydaje rozporządzenia

- sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach określonych w ustawach

- jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej

- z inicjatywy RM lub własnej może tworzyć rady i zespoły jako organy pomocnicze lub

opiniodoradcze w sprawach zagadnień należących do zakresu działania RM lub

Prezesa RM

8. Pozycja i zadania ministra kierującego działem administracji rządowej.

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania

docsity.com

wyznaczone im przez Prezesa RM. Minister jest obowiązany do inicjowania i

opracowywania polityki rządu w odniesieniu do działu, którym kieruje, jak również do

przedkładania w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych w

zakresie działu, którym kieruje. Minister wydaje rozporządzenia, ale RM może uchylić

rozporządzenie ministra. Przedstawicielem ministra w województwie jest wojewoda.

Minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych organów,

urzędów i jednostek, tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne chyba, że przepisy

stanowią inaczej, powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych, chyba, że

przepisy stanowią inaczej, organizuje kontrolę sprawności działania, efektywnego

gospodarowania oraz przestrzegania prawa przez jednostki organizacyjne

9. Uprawnienia Prezesa RM w zakresie organizacji i funkcjonowania działów

administracji rządowej.

- organizacja prac rządowych - kontroluje i koordynuje pracę ministrów

- jest odpowiedzialny za proces tworzenia rządu i dokonywania w nim zmian, powołuje i

odwołuje ministrów

- może wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa

- żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych od ministra, kierownika

urzędu centralnego, wojewody i ma prawo wglądu

- zwoływać posiedzenia i im przewodniczyć

- przewodniczyć w każdym z komitetów. RM

- powołuje i odwołuje Pełnomocnika Rządu

- może tworzyć komitety do rozpatrywania określonej sprawy

- może tworzyć rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawcze.

- przy Prezesie RM działa Rada Legislacyjna, powołuje ją Prezes RM

- odpowiedzialny za zakres zadań i personalny kształt ministerstw i innych organów

centralnych

- kierowanie pracami terenowej administracji rządowej

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument