Leasing - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Leasing - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości. Warsaw School of Economics

PDF (413 KB)
10 strona
442Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z rachunkowości: leasing.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
Leasing_podstawy

Leasing

Dr Marcin Pielaszek

2 Leasing

21 listopada 2009 r.

Plan wykładu

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Kwalifikacja

3. Wycena

Zagadnienia wprowadzające

4 Leasing

21 listopada 2009 r.

Jakie przepisy normują zagadnienia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

Ustawa o rachunkowości

KSR nr 5 – Leasing, najem i dzierŜawa

MSR 17 – Leasing

docsity.com

5 Leasing

21 listopada 2009 r.

Co to jest leasing w świetle ustawy o rachunkowości i jak to się ma do przepisów prawa cywilnego?

Leasing to umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do uŜywania składnika aktywów przez uzgodniony okres

Przyjętą dla potrzeb rachunkowości definicję leasingu spełniać mogą zarówno umowy nazwane leasingiem w kodeksie cywilnym jak równieŜ umowy dzierŜawy, najmu, prawa wieczystego uŜytkowania gruntu oraz wszystkie

inne umowy, które przekazują prawo do uŜywania przedmiotu leasingu i zawarte zostały na uzgodniony okres.

6 Leasing

21 listopada 2009 r.

Czym róŜni się leasing finansowy od operacyjnego? Podstawowym czynnikiem podziału na leasing finansowy i operacyjny jest kryterium ryzyka i korzyści ze składnika aktywów

Leasing finansowy: Umowa przenosi zasadniczo ryzyko i korzyści z tytułu posiadania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę

Leasing operacyjny: Umowa pozostawia, zasadniczo ryzyko i korzyści związane z przedmiotem leasingu przy leasingodawcy

7 Leasing

21 listopada 2009 r.

Leasing operacyjny w sprawozdaniu leasingobiorcy

Leasing operacyjny

AKTYWA PASYWA Rachunek zysków i strat

Usługi obce

Leasing operacyjny to tzw. „pozabilansowa” forma finansowania działalności

8 Leasing

21 listopada 2009 r.

Leasing operacyjny w sprawozdaniu leasingodawcy

Leasing operacyjny

AKTYWA PASYWA

Przychody ze sprzedaŜy usługŚrodki trwałe

Zobowiązania Koszty finansowe

Rachunek zysków i strat

Amortyzacja

docsity.com

9 Leasing

21 listopada 2009 r.

Leasing finansowy w sprawozdaniu leasingobiorcy

Leasing finansowy

AKTYWA PASYWA

AmortyzacjaŚrodki trwałe

Zobowiązania Koszty finansowe

Rachunek zysków i strat

10 Leasing

21 listopada 2009 r.

Leasing finansowy w sprawozdaniu leasingodawcy

Leasing finansowy

AKTYWA PASYWA

Przychody finansoweInwestycje

Zobowiązania Koszty finansowe

Rachunek zysków i strat

11 Leasing

21 listopada 2009 r.

Leasing finansowy w sprawozdaniu leasingodawcy

Leasing finansowy

AKTYWA PASYWA

Przychody finansoweInwestycje

Zobowiązania Koszty finansowe

Rachunek zysków i strat

Zapasy

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Przychody ze sprzedaŜy Szczegółowe kryteria kwalifikacji

docsity.com

13 Leasing

21 listopada 2009 r.

Jakie są podstawowe czynniki decydujące o klasyfikacji umów do leasingu finansowego i operacyjnego?

1. Prawo własności do przedmiotu leasingu

2. Okazyjna opcja zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy

3. Okres umowy w stosunku do okresu ekonomicznego Ŝycia

4. Wartość bieŜąca minimalnych rat leasingowych w stosunku do wartości przedmiotu leasingu.

14 Leasing

21 listopada 2009 r.

Jakie inne czynniki mogą wpływać na klasyfikację umów do leasingu finansowego i operacyjnego?

1. Specjalistyczny charakter przedmiotu leasingu,

2. Straty obciąŜające leasingobiorcę wynikające z wypowiedzenia przez niego umowy leasingowej

3. Zyski lub straty wynikające ze zmian w wartości rezydualnej

4. MoŜliwość przedłuŜenia umowy na kolejny okres w zamian za opłaty ustalone poniŜej wartości rynkowej

Umowa przenosi prawo własności po jej zakończeniu?

Umowa zawiera opcję nabycia po cenie znacząco niŜszej od wartości rynkowej z dnia nabycia?

Okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego Ŝycia przedmiotu leasingu (nie krócej niŜ 3/4 tego okresu)?

Wartość opłat leasingowych pomniejszonych o dyskonto przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu na dzień zawarcia umowy?

Przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. MoŜe on być uŜywany wyłącznie

przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian?

Przedmiot leasingu jest gruntem?

TAK

Leasing finansowy

Leasing operacyjny

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

16 Leasing

21 listopada 2009 r.

Kwalifikacja leasingu

Firmy leasingowa LEASE IT zawarła z firmą budowlaną BUDPOL umowę leasingową dźwigu na następujących warunkach:

1. Wartość godziwa przedmiotu leasingu: 100.000 zł

2. Ekonomiczny okres Ŝycia przedmiotu leasingu: 6 lat

3. Okres trwania umowy: 1 stycznia 2004 r. – 31 grudnia 2006 r. (3 lata)

4. Płatności: 3 raty leasingowe po 35.000 zł płatne na koniec roku

5. Stopa procentowa leasingu: 10%

6. Zakończenie umowy: przedmiot wraca do leasingodawcy

7. Wartość rezydualna: nie występuje

8. Inne warunki umowy: nie występują

docsity.com

17 Leasing

21 listopada 2009 r.

Rozwiązanie przykładu

Kryteria kwalifikacji Czy spełniony 1. Przekazanie prawa własności 2. Opcja zakupu po cenie okazyjnej 3. Okres leasingu > ¾ 4. Zdyskontowana suma opłat > 90%

87.040 0%)1(1

35.000 0%)1(1

35.000 10%)(1

35.000 NPV 321 =+

+ +

+ +

= *

18 Leasing

21 listopada 2009 r.

Jak się ustala stopę dyskontową w umowach leasingowych?

Stopa procentowa

LeasingobiorcaLeasingodawca

1. Stopa procentowa leasingu 1. Stopa procentowa leasingu

lub

2. Stopa procentowa korzystającego

19 Leasing

21 listopada 2009 r.

Stopa procentowa leasingu

Niegwarantowana wartość rezydualna

Minimalne opłaty leasingowe

+

Dzisiaj W przyszłości

=

n n

k

n r FVNPV

)1(0 + = ∑

=

IRR?

Stopa przy której wartość bieŜąca minimalnych rat leasingowych oraz niegwarantowanej wartości rezydualnej jest równa wartości przedmiotu leasingu

20 Leasing

21 listopada 2009 r.

Ustalenie stopy procentowej leasingu dla potrzeb kwalifikacji umowy

Firmy leasingowa LEASE IT zawarła z firmą budowlaną BUDPOL umowę leasingową dźwigu na następujących warunkach:

1. Wartość godziwa przedmiotu leasingu: 100.000 zł

2. Ekonomiczny okres Ŝycia przedmiotu leasingu: 6 lat

3. Okres trwania umowy: 1 stycznia 2004 r. – 31 grudnia 2006 r. (3 lata)

4. Płatności: 3 raty leasingowe po 35.000 zł płatne na koniec roku

5. Stopa procentowa leasingu: brak danych

6. Zakończenie umowy: przedmiot wraca do leasingodawcy

7. Wartość rezydualna: 30.550, nie jest gwarantowana

8. Inne warunki umowy: Nie występują

docsity.com

21 Leasing

21 listopada 2009 r.

Ustalenie wewnętrznej stopy zwrotu dla umowy leasingowej

Data Kwota Start -100000 Rok 1 35000 Rok 2 35000 Rok 3 65550

IRR 15,0000%

Data Kwota Start -100000 Rok 1 35000 Rok 2 35000 Rok 3 =35000+30550

IRR =IRR(B2:B5)

000.100 %)151(

1 550.30

%)151(

1 000.35

%)151(

1 000.35

%)151(

1 000.35 3321 =+

×+ +

×+ +

×+ +

×=NPV

22 Leasing

21 listopada 2009 r.

Rozwiązanie przykładu

Kryteria kwalifikacji Czy spełniony 1. Przekazanie prawa własności 2. Opcja zakupu po cenie okazyjnej 3. Okres leasingu > ¾ 4. Zdyskontowana suma opłat > 90%

* 79.912,88

15%)(1

1 35.000

15%)(1

1 35.000

15%)(1

1 35.000NPV

321 =

+ ×+

+ ×+

+ ×=

23 Leasing

21 listopada 2009 r.

Co w sytuacji, gdy korzystający nie jest w stanie wyliczyć stopy procentowej leasingu?

Stopa procentowa jaką leasingobiorca musiałby

zapłacić na podstawie podobnej umowy leasingowej

Stopa procentowa korzystającego

Stopa procentowa przy jakiej leasingobiorca musiałby

poŜyczyćśrodki niezbędne do zakupu na podobny okres i przy podobnych

zabezpieczeniach

Stopa procentowa korzystającego ma zastosowanie w sytuacji, gdy leasingobiorca nie jest w stanie skalkulować stopy procentowej leasingu

24 Leasing

21 listopada 2009 r.

Przykład 10 c.d.

Zakładamy, Ŝe leasingobiorca nie zna niegwarantowanej wartości rezydualnej. Stopa procentowa leasingobiorcy wynosi 8%.

79.912,88 15%)(1

1 35.000

15%)(1

1 35.000

15%)(1

1 35.000NPV

321 =

+ ×+

+ ×+

+ ×=

.198,3909 %)8(1

1 35.000

%)8(1

1 35.000

%)8(1

1 35.000NPV

321 =

+ ×+

+ ×+

+ ×=

NPV leasingodawcy ( stopa procentowa leasingu)

NPV leasingobiorcy ( krańcowa stopa procentowa)

docsity.com

25 Leasing

21 listopada 2009 r.

Rozwiązanie przykładu

Kryteria kwalifikacji Czy spełniony

Leasingodawca Leasingobiorca 1. Przekazanie prawa własności

2. Opcja zakupu po cenie okazyjnej

3. Okres leasingu > ¾ 4. Zdyskontowana suma opłat > 90%

Wycena leasingu operacyjnego

27 Leasing

21 listopada 2009 r.

Leasing operacyjny – podstawowa zasada ujmowania w księgach

Opłaty leasingowe powinny być ujmowane jako przychody (leasingodawca) lub koszty (leasingobiorca) metodą liniową, tzn. równomiernie w okresie trwania leasingu

Umowa leasingowa

Ujęcie w księgach

28 Leasing

21 listopada 2009 r.

Leasing operacyjny – przykład

1. Firma leasingowa nabyła 18 listopada 2002 r. przedmiot o wartości 700.000 zł.

2. Przedmiot został oddany w leasing w dniu 30 listopada na okres 2 miesięcy

3. Ustalono miesięczną opłatę w wysokości 50.000 zł płatną na koniec miesiąca

4. Ponadto w momencie podpisania umowy leasingobiorca zapłacił opłatę wstępną w wysokości 40.000 zł

5. Ekonomiczny okres Ŝycia przedmiotu leasingu wynosi 35 miesięcy

6. Leasingodawca poniósł koszty bezpośrednio związane z zawarciem transakcji w kwocie 3.000 zł.

7. Wszystkie operacje miały charakter gotówkowy

docsity.com

Księgowania u leasingodawcy

RMC Usługi obce

Środki trwałe Umorzenie Amortyzacja

Rozliczenia międzyokresowe

przychodów Przychody z

usługŚrodki pienięŜne

Przykład 3

Koszty usług obcych Środki pienięŜne

Środki trwałe w leasingu oper.

Rozliczenia międzyokresowe

czynne

Księgowania u leasingobiorcy Przykład 3

Wycena leasingu finansowego

32 Leasing

21 listopada 2009 r.

Wycena aktywów wynikających z leasingu finansowego u leasingodawcy

Niegwarantowana wartość rezydualna

Minimalne opłaty leasingowe + = Inwestycja leasingowa brutto

Zdyskontowane minimalne

opłaty leasingowe +

Zdyskontowana niegwarantowana

wartość rezydualna = Inwestycja leasingowa netto

Stopa procentowa leasingu

Stopa procentowa leasingu

Aktywa wynikające z leasingu finansowego powinny zostać wycenione przez leasingodawcę w wysokości inwestycji (lokaty) leasingowej netto

Ŝnica pomiędzy wartością inwestycji leasingowej brutto, a inwestycji leasingowej netto stanowi dla leasingodawcy przychód finansowy

docsity.com

33 Leasing

21 listopada 2009 r.

Wycena i ujmowanie leasingu u leasingodawcy – leasing pośredni

Firmy leasingowa LEASE IT zawarła z firmą budowlaną BUDPOL umowę leasingową dźwigu na następujących warunkach:

1. Wartość godziwa przedmiotu leasingu: 100.000 zł

2. Ekonomiczny okres Ŝycia przedmiotu leasingu: 6 lat

3. Okres trwania umowy: 1 stycznia 2004 r. – 31 grudnia 2006 r. (3 lata)

4. Płatności: 3 raty leasingowe po 35.000 zł płatne na koniec roku

5. Zakończenie umowy: Opcja zakupu za kwotę 5.425 zł, tj. 20% przewidywanej ceny rynkowej

6. Wartość rezydualna: nie występuje

7. Inne warunki umowy: nie występują

Lokata (inwestycja) leasingowa netto Rozliczenie leasingu

Przychody finansowe (odsetkowe) Rachunek bankowy

35 Leasing

21 listopada 2009 r.

W jakiej wysokości naleŜy wycenić wartośćśrodków trwałych i zobowiązań u leasingobiorcy?

Według niŜszej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych

Wartość godziwa Wartość bieŜąca minimalnych

opłat leasingowych

0 1 2 3 4 5 t

nr FVNPV

)1(

1

+ ×=

36 Leasing

21 listopada 2009 r.

Wycena i ujmowanie leasingu u leasingodawcy

Firmy leasingowa LEASE IT zawarła z firmą budowlaną BUDPOL umowę leasingową dźwigu na następujących warunkach:

1. Wartość godziwa przedmiotu leasingu: 100.000 zł

2. Ekonomiczny okres Ŝycia przedmiotu leasingu: 6 lat

3. Okres trwania umowy: 1 stycznia 2004 r. – 31 grudnia 2006 r. (3 lata)

4. Płatności: 3 raty leasingowe po 35.000 zł płatne na koniec roku

5. Zakończenie umowy: Opcja zakupu za kwotę 5.425 zł, tj. 20% przewidywanej ceny rynkowej

6. Wartość rezydualna: nie występuje

7. Inne warunki umowy: nie występują

docsity.com

Środki trwałe Zobowiązanie

leasingowe Koszty finansowe

Rachunek bankowy Amortyzacja Umorzenie

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument