Stres - Notatki - Psychologia , Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

Stres - Notatki - Psychologia , Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

PDF (193 KB)
10 strona
648Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu psychologii: stres.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

          Nie ulega większość nas współczesnych żyje w ciągłym pośpiechu. Spieszymy się, aby podołać  wszystkim obowiązkom na nas ciążącym. Pragniemy jak najlepiej spełnić oczekiwania stawiane nam  przez pracodawcę, nauczycieli, naszych bliskich. Często sami stawiamy sobie wygórowane  wymagania .Chcemy awansować, chcemy być najlepsi. Dążymy do tego za wszelką cenę, angażując 

cały swój potencjał. Wielu z nas po pewnym czasie ‐ wcześniej czy pózniej ‐ zauważy niepokojące  objawy. Mamy kłopoty ze skupieniem się, ze snem. Zrzucamy to na barki przepracowania. Wreszcie  swą gorszą formę tłumaczymy stresem.  

       Zdecydowana większość utożsamiała stres ze zdenerwowaniem. Wynika z tego, że dla większość  

ludzi stres to tylko zdenerwowanie.  Prawda jest inna. Pod tak popularnym wśód wszystkich słowem 

stres kryje się grozy i podstępny destruktor naszego organizmu. 

Stres (psychologia) ‐ stan obciążenia systemu regulacji psychicznej powstający w sytuacji zagrożenia,  utraty 

Najpopularniejsza definicja to: "Stres to stan napięcia spowodowany trudną sytuacją, z którą nie  umiemy sobie poradzić." Reakcja stresowa ‐ napięcie psychiczne, napięcie mięśni, przyspieszone bicie  serca, podniesione ciśnienie ‐ występuje zawsze gdy dzieje się nam coś złego, niezależnie od tego, czy  jest to zagrożenie fizyczne, czy psychiczne. Tzn. reakcja stresowa pojawia się zarówno wtedy, gdy o  mały włos uniknęliśmy przejechania przez samochód, (zagrożenie fizyczne) jak i wtedy, gdy ktoś na  nas nakrzyczy (zagrożenie psychiczne). Problem współczesnego człowieka to fakt, że większość  stresów to zagrożenia psychiczne, nie pozwalające na rozładowanie napięcia. Jeśli np. spotkam się  oko w oko z rozjuszonym dzikiem ‐ napięcie natychmiast się rozładowuje ‐ uciekam ile sił w nogach.  Gdy ktoś na mnie nakrzyczy ‐ napięcie się nie rozładowuje, bo jako kulturalna osoba zachowam się  spokojnie i grzecznie. Większość ludzi chodzi więc na co dzień spięta, bo spotyka ich wiele stresów ‐  dziecko ubrudziło dżemem ostatnią czystą koszulę, pani w sklepie wydała fałszywą dwudziestkę, mąż  zadzwonił, że się spóźni i przypaliłaś obiad, sąsiadka obgadywała cię na ulicy... Skutkiem  nierozładowanego napięcia są: ból głowy, gorączka, zmęczenie, ból mięśni i stawów, utrata apetytu  oraz ogólne złe samopoczucia. 

Psychologiczne skutki stresu są charakteryzowane najczęściej w relacji do psychologicznych  skutków  wiążących się z nadmiernym obciążeniem psychologicznym czy też napięciem emocjonalnym  Opisując możliwy wpływ różnych negatywnych zrodeł stresu psychologicznego odwołuje się do  teorii  Tomaszewskiego (1963)  jego klasyfikacji .w tym modelu stresu psychologicznego wymienia się  następujące  zródła stresu zakłócenia (przeszkoda ,zwłoka ,brak  zaskoczenie zawód wymagania )  zagrożenie (fizyczne ,pozycji społecznej ,wartości )deprywacja(niedociążenie  ,monotonia ,izolacja  uwięzienie )przeciążenie (wysiłek fizyczny ,umysłowy ) 

Zakłócenia  (utrudnienia) są to sytuacje ,w których działają  jakieś okoliczności szczegółowe  ,zmuszające człowieka do zwiększonego wysiłku .mogą to być np. braki przedmiotowe  związane z  niedoskonałością   narzędzi pracy ,które obciążają  jej jakość  bądź braki podmiotowe  wynikające  z  ograniczeń zmysłów ,lub umysłu człowieka ,które są nieadekwatne do stawianych wymagań. 

          Jedna z podstawowych właściwości stresu jest olbrzymia różnorodność czynników ,które mogą go  wywołać .w pracach psychologów można spotkać  rozmaite sposoby opisywania mechanizmu  powstawania stresu  ,w zależności od ogólnej orientacji teoretycznej autora oraz systemu pojęć  i  terminów ,które proponuje w celu wyjaśnienia tego procesu .Kryterium podziału psychologicznych  koncepcji genezy stresu stanowiło ogólne najbardziej istotne  i charakterystyczne dla danej teorii  pojęcie używane  w opisie mechanizmu powstawania stresu .Jako pewnego rodzaju odniesienie dla  poszczególnych koncepcji może służyć klasyfikacja czterech dróg uruchamiania procesu stresu ,której  cechą charakterystyczną  jest uwzględnienie różnych sposobów  oddziaływania otoczenia na  organizm. 

Pierwsza droga biologiczna  jest najbardziej pierwotna –pewne wydarzenia są identyfikowane  jako  szkodliwe  dla podmiotu niejako odruchowo ,ze względu na swoje biologiczne znaczenie  

Druga droga warunkowa opiera się na uczeniu ,jako procesie nabywania doświadczenia  indywidualnego i polega na skojarzeniu pewnych okoliczności z czynnikami wywołującymi stres drogą  biologiczną  

Trzecia droga frustracyjna ,polega na tym że pewne zdarzenia  stanowią utrudnienie  ,lub  zablokowanie naszego celowego działania ,co jest identyfikowane jako niekorzystne . 

Czwarta droga poznawcza ,ma miejsce wtedy ,kiedy podmiot dokonuje  złożonej oceny  i interpretacji  zdarzeń  jako niekorzystnych np. wtedy kiedy utraci bliską osobę ,albo gdy dokonuje negatywnego  bilansu życiowego. 

Kiedy mówimy o reakcjach organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania  możemy mieć na  myśli zarówno zmiany biologiczne jak i psychiczne ,jakiekolwiek w rzeczywistości pojawiają się jedne i  drugie .Kiedy przeżywamy tremę przed pierwsza randką albo podczas ważnej rozmowy  z naszym  szefem  to często odczuwamy  przyspieszone bicie serca ,pocą się nam dłonie ,czujemy suchość w  ustach . I odwrotnie  kiedy  pojawia sie ból w okolicy serca odczuwamy strach ,lęk przed tym co złego  morze nam się przydarzyć .Tak więc zmiany psychologiczne i fizjologiczne występują  zazwyczaj  łącznie .Najbardziej znana teorię stresu biologicznego stworzył  i opublikował Hans Selye w  1936r.Będac studentem  Uniwersytetu Praskiego Hans Selye  w 1926r. zwrócił uwagę na to że  u  wszystkich  pacjentów  cierpiących na choroby somatyczne  występuje szereg wspólnych   objawów  takich jak utrata apetytu ,osłabienie mięsni ,podwyższone ciśnienie tętnicze  wzrost temperatury  ciała , brak motywacji  do osiągnę .Próbując odpowiedzieć na pytanie ,dlaczego te symptomy  są  ogółami ,jak gdyby   niezależnymi od natury  konkretnego zaburzenia  somatycznego .Selye  doszedł  do wniosku ze są one  po prostu syndromem choroby ,a termin stres stosował dla opisu zespołu   wszystkich niespecyficznych  zmian wewnątrz organizmu ,dla określenia stopnia kłopotów cielesnych  .Współczesne określenie stresu przez Selye  jest następujące : niespecyficzna reakcja organizmu  na  dowolne wymaganie  stawiane mu z zewnątrz . 

Hans Selye  nazwał czynniki wywołujące stres stresorami  przy czym według tego autora , nie muszą  one mieć natury  tylko fizycznej czy biologicznej ,jak długotrwały intensywny wysiłek ,zmęczenie ból  ,czy znaczna utrata krwi .Także  emocje takie jak  miłość radość gniew ,złość  nienawiść  podobnie  myśli o doznanych krzywdach czy niepowodzeniach  wywołują w konsekwencji  zmiany 

          charakterystyczne dla zespołu stresu .Pobudzenie emocjonalne to  jedno z najczęstszych źródeł  stresu .niektórzy psychologowie twierdzą że procesy emocjonalne  takie jak lęk  poprzedzają  większość fizjologicznych reakcji stresowych .Kiedy organizm człowieka lub zwierzęcia podlega  oddziaływaniu stresora ,powstają  w nim niespecyficzne zmiany .Nawet w przypadku bardzo  zróżnicowanych stresorów  mogą one być takie same , co oczywiście nie znaczy że  większość czy  natężenie zmian musi być identyczne w przypadku każdego organizmu. 

Kiedy zadziała bodziec ,jest on odbierany przez receptory drogami nerwowymi ,wówczas pobudzenie  przenoszone jest do kory mózgowej z równoczesnym przekazaniem  część pobudzenia poprzez  odgałęzienia nerwowe   do układu limbicznego ,kierującego podstawowymi mechanizmami  zachowania w tym m. in.  .reakcjami obronnymi i agresywnymi ,a także  analizującego docierające do  organizmu bodzce  ze względu na ich znaczenie emocjonalne ,Tak więc w układzie limbicznym  dokonuje się  ocena emocjonalna , a w  korze mózgowej interpretacja poznawcza bodzca  wywołującego określone pobudzenie .Jeśli zdarzenie zostanie ocenione jako niezagrażające  ,to nie  pojawia się reakcja stresowa ,jeśli natomiast zdarzenie zostanie nie zinterpretowane i ocenione jako  zagrażające , ton poprzez podwzgórze pojawia się podpowiedz w postaci stresu związanego  z  pobudzeniem układu wegetatywnego ,hormonalnego ,albo rozwijającego się ogólnego  zespołu  adaptacyjnego .Czynności układu wegetatywnego ukierunkowana jest na utrzymanie stałej  równowagi środowiska wewnętrznego  poprzez wpływ na gruczoły dokrewne i mięśnie gładkie  odpowiedzialne za odruchowe  ,samoreagujące czynności takie jak krążenie krwi  i trawienie .Jedna  jego gałąz układ współczulny odgrywa główną rolę  w wywoływaniu tzw. Reakcji walki  lub ucieczki  w  odpowiedzi na pobudzenie emocjonalne..Działanie tej części  układu wegetatywnego ukierunkowane  jest  na zwiększenie ochrony organizmu  przed rozmaitymi zagrożeniami .Druga gałąz  układu  wegetatywnego układ współczulny odgrywa rolę przeciwstawną  uspakajającą i reagującą ..Pod jego  wpływem następuje zwolnienie tętna obniża się ciśnienie krwi  ,oddech staje się płytszy .Następuje  ogólne odprężenie  i odbudowa zasobów organizmu .Układ współczulny działa  przede wszystkim  takich sytuacjach  jak stan relaksacji ,zdrowienia. 

Psychologiczne reakcje stresowe u człowieka są bardzie złożone ,a samo pojęcie stresu ma dwa  znaczenia .Z jednej strony czynniki zewnętrzne , które utrudniają  lub uniemożliwiają człowiekowi  zaspokojenie potrzeb i wykonywanie zamierzonych zadań, stanowiące zagrożenie dla jednostki  lub  wpływające na obniżenie poczucia własnej wartości .z drugiej strony stresem nazywa się zmiany  zachodzące pod wpływem tych czynników  przede wszystkim  w procesach emocjonalnych  i  motywacyjnych  oraz związane z tym zmiany  sprawności  i kierunku działań. Janusz Reykowski  określił trzy fazy stresu psychologicznego ,biorąc pod uwagę stopień jego natężenia .W  pierwszej z  nich ,zwanej fazą mobilizacji  następuje aktywacja  procesów psychologicznych np. sprawniej  przebiegają procesy spostrzegania i myślenia  ,reakcje są  szybsze i bardziej intensywne..Koncentrując  się na zadaniach ,człowiek próbuje zwalczyć stres ,który w tej fazie nie osiąga jeszcze zbyt dużego  nasilenia .W drugiej  fazie ,fazie rozstrojenia ,na skutek przedłużającego się stresu i wzrostu jego  natężenia następuje obniżenie poziomu czynności psychicznych ,trudno jest skupić uwagę ,Myśleć  logicznie ,przewidywać skutki własnego działania. W trzeciej fazie ,fazie destrukcji ,żadna czynność  nie jest wykonywana poprawnie ,człowiek staje się niezdolny do adekwatnej oceny sytuacji ,często  gwałtownie obniża się poziom jego motywacji do działania  i radzenia sobie  z sytuacją  co może  prowadzić do rezygnacji z dalszego działania. ,mówi się wtedy że człowiek poddaje się załamuje się 

          .Stres psychologiczny może powodować różne jakościowo zmiany np. fizjologiczne ,zmiany w  procesach psychologicznych np. strach .W trzeciej fazie ,poczucie zagrożenia oraz zmiany w  zachowaniu się np. słowne lub ruchowe .Istotne jest to ,jakie warunki mogą być uznane za stresowe  i  jaka jest ich ogólna charakterystyka  .Najczęściej wymienia się następujące rodzaje sytułacji  

Deprywacja to taka  sytułacja ,kiedy brakuje lub jest znacznie ograniczony dostęp do podstawowych  czynników niezbędnych do normalnego funkcjonowania ,do zaspakajania potrzeb biologicznych np.  brak tlenu ,wody pokarmu ,snu, albo potrzeb psychicznych np. sytuacja izolacji ,osamotnienia  pokrzywdzenia itp. .Długa deprywacja może doprowadzić do śmierci organizmu .Szczególnym  rodzajem deprywacji jest zanik wartości  i związana  z nim utrata poczucia sensu życia ( skrajnych  przypadkach jest jedną z przyczyn samobójczych) 

Przeciążenie to położenie ,w którym stopień trudności zadania jest na granicy możliwości fizycznych  ,umysłowych lub wydajności nerwowej człowieka np. długotrwały i intensywny wysiłek umysłowy  ,praca w hałasie wyczerpująca praca fizyczna .długotrwale działanie w takich warunkach prowadzi do  znużenia ,zmęczenia ,zniechęcenia lub wyczerpania . 

Utrudnienia to okoliczności ,w których możliwości wykonywania zadania zostaje zmniejszona  na  skutek pojawiających się  braków przedmiotowych np. brak narzędzia do wykonywania pracy ,albo  braków informacyjnych  takich jak brak wiedzy  czy konkretnej informacji .Utrudnienia mogą także  Stanowic przeszkody fizyczne np. zamkniecie drzwi. ,lub społeczne jak opinia środowiska  

Zagrożenia natomiast to takie sytułacje  w których pojawiają się  niebezpieczeństwo   utraty jakiejś  cenionej przez jednostkę wartości np. życia i zdrowia, albo pozycji społecznej ,dobrej opinii ,uznania.  W sytuacjach zagrożenia człowiek pragnie usunąć  niebezpieczeństwo  lub uciec przed nim  .Motywacja ta jest zazwyczaj silna i towarzyszy jej lęk ,tak ze myślenie i działanie są często   zdezorganizowane  i mało skuteczne .Zmiany w procesach emocjonalno –motywacyjnych powodują  niekiedy , ze człowiek zachowuje się w sytuacji skrajnego zagrożenia w sposób ,który nie tylko  nie  zmniejsza ,ale może nawet zwiększyć  stopień jego osobistego zagrożenia  np. człowiek znajdujący się  w  mieszkaniu ogarniętym pożarem ,pod wpływem przerażenia może ratować siebie ,podejmując  próbę ucieczki przez okno ,Narażając się tym samym na niebezpieczeństwo  śmierci związanej z  upadkiem z pewnej wysokości . 

Specyficznymi sytuacjami trudnymi są konflikty motywacyjne polegające na występowaniu   sprzecznych dążeń  tej samej osoby albo konieczności  dokonania wyboru pomiędzy dwoma celami  lub dwiema sytuacjami o jednakowej wartości  pozytywnej ,lub negatywnej ..Są to konflikty typu  dążenie‐dążenie , unikanie –unikanie  oraz dążenie –unikanie. 

Zródłem stresu mogą być także wykonywane przez ludzi zawody .Niekiedy popularne czasopisma   publikują listy  rankingowe zawodów wykonywanych  przez ludzi uwzględniając stopień  ,w jakim  stanowią one źródło stresu .Poniżej dla przykładu podaje fragmenty listy ułożonej   w Wielkiej  Brytanii   i obejmującej w  sumie 60 zawodów . 

Górnik                                           8,3 

Policjant                                       7,7 

          Robotnik budowlany                    7,5 

Dziennikarz                                  7,5 

Pilot samolotu cywilnego             7,5 

Strażnik więzienny                       7,5 

Pracownik reklamy                       7,3 

Stomatolog                                    7,3 

Aktor                                             7,2 

Polityk                                           7,0 

Oceny dokonało 6 specjalistów  w dziedzinie stresu ,posługując się skalą od 0 do 10 (najwyższy stres). 

Ostatnie dziesięć zawodów  na liście to  

 Bankowiec                                                             3,7 

Pracownik obsługi komputera                                3,7 

Specjalista od rehabilitacji                                      3,7 

Językoznawca                                    3,5 

Kosmetyczka                 3,5 

Ksiądz                                                                      3,5 

Astronom                                                                 3,3 

Wychowczyni w żłobku                                          3,3 

Pracownik muzeum                                                 2,8 

Pracownik  muzeum                                                2,8  

Bibliotekarz                                                             2,0     

Wyniki takich rankingowych mogą budzić wątpliwości i okazać się  niezgodne rozpowszechnionymi  przekonaniami na temat tego ,które zawody stanowią źródło silniejszego ,lub słabszego stresu ,tym  bardziej że kryteria ocen na ogół nie są już publikowane. 

Jeszcze  innym zrodłem stresu mogą być rozmaite wydarzenia życiowe .Amerykański psycholog  Thomas H .Holmes   i jego współpracownicy skonstruowali skalę określającą wielkość stresu  w  jednostkach zmian życiowych .Skala ta umożliwia jakie jest znaczenie rozmaitych wydarzeń   życiowych dla rozwoju stresu  i jego potencjalnych konsekwencji .według autorów skali  istnieje 

          ryzyko rozwinięcia się  w ciągu dwóch lat  poważnej choroby u ludzi ,którzy uzyskali ponad 300  punktów LCU .Poniższa tabela LCU pozwala oszacować własny wskaźnik ryzyka 

      

Zdarzenie                                                                                                         Skala siły wpływu                          śmierć współmałżonka                                                                                                   100 

Rozwód                                                                                                                           73 

Separacja                                                                                                            65 

Kara więzienia                                                                                                               63    

Śmierć bliskiego członka rodziny                                                                                 63    

Własna choroba ,lub uszkodzenie ciała                                                                 53 

Małżeństwo                                                                                                                   50 

Utrata pracy                                                                                                                 47 

Pogodzenie się ze współmałżonkiem                                                                        45 

Odejście na emeryturę                                                                                     45 

Ciąża                                                                                                                               40 

Kłopoty seksualne                                                                                                39 

Pojawienie się nowego członka rodziny                                                           39 

Zmiana stanu finansów                                                                                            39 

Śmierć bliskiego przyjaciela                                                                                  38 

Zmiana charakteru pracy                                                                                 37 

Zmiana częstotliwości kłótni ze współmałżonkiem                                       36 

Kredyt ponad 10 000 dolarów                                                                                 35          

Pozbawienie praw do kredytu czy pożyczki                                                      31 

Zmiana obowiązków pracy                                                                                30 

Syn ,lub córka opuszcza dom                                                                                29 

Kłopoty z teściowa                                                                                                       29                                  

Wybitne osiągnięcia osobiste                                                                                    28         

          Żona zaczyna lub przestaje  pracować                                                                      26 

Rozpoczęcie lub początek nauki szkolnej                                                25 

Zmiana nawyków osobistych                                                                                   24 

Kłopoty z szefem                                                                                                23 

Zmiana godzin lub warunków pracy                                                               20 

Zmiana miejsca zamieszkania                                                                             20 

Zmiana szkoły                                                                                                                  20 

Zmiana rozrywek                                                                                                            19 

Zmiana  aktywności  towarzyskiej                                                                                18 

Kredyt ,lub pożyczka  poniżej 10 000                                                                           17 

Zmiana nawyków dotyczących snu                                                                             16 

Zmiana liczby członków rodziny                                                                                    15 

Zmiana w nawykach dotyczących jedzenia                                                                  15 

Urlop                                                                                                                                   13 

Boże Narodzenie                                                                                                               12 

Pomniejsze naruszenie prawa                                                                                        11 

Rozwijający się stres powoduje zróżnicowane ,specyficzne i niespecyficzne zmiany w organizmie  człowieka .Są to zmiany zarówno w procesach fizjologicznych jak i psychologicznych ,ale także w  zachowaniu się zdolności do pracy ,oraz ogólnym stanie zdrowia  .Oczywiście nie wszystkie pojawiają  się  jednocześnie  i mogą być związane równo z ostrym jak i przewlekłym stresem .Obszerną  chociaż  nie wyczerpująca listę zmian wywoływanych przez stres podaje T.Cox. Autor wymienia wśród reakcji  fizjologicznych wzrost poziomu niektórych hormonów we krwi  i moczu ,wzrost poziomu glukozy we  krwi ,przyspieszenie tętna ,wzrost ciśnienia tętniczego  suchość  w jamie ustnej ,wzmożone  wydzielanie potu rozszerzenie  zrenic  utrudnione oddychanie naprzemienne uczucie gorąca  i zimna  wrażenie  dławienia czy ucisku w gardle  

Zmiany psychologiczne obejmują poczucie napięcia rozdrażnienia nerwowość ,agresywność ,ale także  zmęczenie ,rozczarowanie poczucie osamotnienia  tęsknota ,apatię przygnębienie ,depresję  a  czasem poczucie winy  i wstydu ,obniżenie samooceny .poza tym ujawnia się brak koncentracji   ,trudności  w zapamiętywaniu  i przypominaniu utrudnianiu myślenia ,niezdolność podejmowania  decyzji  i nadmierne uwrażliwienie na krytykę . 

          Zmiany w zachowaniu    to przede wszystkim zwiększona pobudliwość ,niepokój  drżączka   impulsywność działania  ,wyładowania emocjonalne ,zaburzenia mowy ,czasem nerwowy śmiech   wzmożony apetyt ,lub utrata apetytu ,skłonności do zażywania narkotyków  ,alkoholu i palenia  tytoniu . 

Zmiany psychologiczne i fizjologiczne powodują  że człowiek okazuje się mniej  zdolny  do  wykonywania  pracy .Bywa roztargniony  ,jego stosunki ze współpracownikami  pogarszają się  ,narastają konflikty  z innymi ludzmi  ,wzrasta zagrożenie urazami .Brakuje mu satysfakcji  i  zadowolenia z pracy ,jej wydajność obniża się  ,pojawia się niekiedy skłonność   do częstych zmian  miejsca pracy .Wpływ na stan zdrowia przejawia się między innymi   w zaburzeniach  funkcjonalnych   i chorobach ,jakie stres może wywołać  .Do zaburzeń chorób których  mechanizm powstawania  rozwoju wiąże się  ze stresem zalicza się miedzy innymi  ogólne osłabienie ,brak lub osłabienie  miesiączki ,bóle pleców  i w klatce piersiowej  ,bóle i zawroty głowy ,migreny mroczki przed oczami  ,bezsenność ,koszmary nocne ,biegunkę , zwiększoną częstotliwość oddawania moczu ,osłabienie  popędu seksualnego , owrzodzenia ,a  ponadto choroby takie jak astma  ,cukrzyca ,choroba  wieńcowa serca oraz nerwice i w skrajnych przypadkach psychozy (właściwe choroby psychiczne). 

Kiedy człowiek znajdzie się w sytułacji  którą określamy jako stresową  oczywiście nie wszystkie  mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne ,o których wspomniałam wyżej   są uruchamiane  jednocześnie .Wiemy że  zwłaszcza przewlekły stres powoduje rozmaite negatywne skutki dla  naszego organizmu ,uszkadzając strukturę organizmu   ,uszkadzając strukturę biologiczną  ,lub  zaburzając funkcje narządów wewnętrznych np. serca lub żołądka  .nie wiemy natomiast na pewno w  jaki sposób organizm dokonuje wyboru ,na który organ  i za pośrednictwem jakiego mechanizmu    oddziaływać     będzie reakcja stresowa  ,na czym może polegać   błąd organizmu.. 

Nerwice określane są  najczęściej jako zaburzenia czynności owe powstające na skutek  urazów  psychicznych związanych ze skrajnie trudnymi sytułacjami  konfliktowymi  lub frustracyjnymi  .istotne  znaczenie dla powstawania i rozwoju nerwicy mają długotrwale  albo powtarzające się urazy  psychiczne .ponadto ważnym  czynnikiem  sprzyjający nerwicy jest obniżona odporność  na urazy ,lub  niektóre przeżycia  z okresu wczesnego dzieciństwa .Ogólnie można powiedzieć ,ze czynnikami  sprzyjającymi  rozwojowi nerwicy są długotrwały chroniczny stres wywołany rozmaitymi zdarzeniami  lub przeżyciami psychicznymi  ,brak lub wyczerpanie zasobów organizmu uniemożliwiających   przystosowanie się ,oraz brak wystarczającego wsparcia wśród innych ludzi. Objawy nerwic są bardzo  zróżnicowane  ,chociaż najczęściej przeważają  zmiany emocjonalne takie jak niepokój  czy lęk,  skoncentrowanie na sobie  ,niekiedy zaburzenia  wegetatywne nasilające objawy emocjonalne. W  przypadku nerwic nie stwierdza się zmian  w tkankach czy narządach  wewnętrznych    . 

Każdy człowiek ma własny różniący się od innych poziom tolerancji na stres psychologiczny. Walka ze  stresem może doprowadzić do zwiększenia odporności na dany rodzaj stresu .Każdy człowiek jest w  stanie  radzić sobie  z inna porcją stresu ,ale odporność każdego z nas ma jednak swoje granice  .Istnieje tak zwany  optymalny poziom stresu ,który zapewnia maksimum wydajności .Wiele osób  działa lepiej w warunkach stresu niż  normalnie .Łatwość  ulegania stresowi oraz sposób  i czas  opanowania reakcji   stresowych zależą od bardziej trwałych cech człowieka  takich jak wrażliwość  

          emocjonalna ,odporność na zakłócenia ,wytrzymałość wydolność ,które z kolei determinowane są   przez cechy temperamentu czy właściwości układu nerwowego człowieka. 

Różnego rodzaju  wydarzenia i  sytułacje  życiowe powodują  w organizmie człowieka zmiany ,które  moglibyśmy  nazwać stresowymi  .wielu wydarzeń nie jesteśmy wstanie  uniknąć ,ponieważ nie  możemy całkowicie odizolować się od innych ludzi ,od wpływu czynników fizycznych czy  biologicznych   na nasz organizm ,nie potrafimy przewidzieć wszystkich potencjalnych zagrożeń  i  zapobiec ich pojawieniu się .A zatem możemy próbować nie dopuścić do ich powstania  i wpływu na  nasz organizm  ,ograniczyć  ten wpływ  czy też radzić sobie   z jego skutkami. Problem  radzenia sobie  ze stresem  jest niezwykle istotny  z punktu widzenia  przystosowania się człowieka  do warunków   środowiskowy 

      Obrona przed stresem jest bardzo istotną rzeczą. Ponieważ każdy człowiek jest narażony na  większe lub mniejsze sytuacje stresowe, każdy człowiek powinien nauczyć się bronić przed nimi.  Istnieje wiele sposobów obrony, oto niektóre z nich:  

‐ śodki uspokajające,  

‐ produkty żywnościowe bogate w magnez,  

‐ psychoterapia,  

‐ rozładowanie nagromadzonych emocji przez: spacer, gimnastykę, pływanie, bieganie, tenis, gry  zespołowe czy towarzyskie,  

‐  medytacje,  

‐  zdrowy tryb życia,  

‐  czytanie poradników napisanych przez specjalistów,  

‐  odpoczynek,  

‐  asertywność,  

‐ akceptacja siebie samego  

i wiele, wiele innych. Który z tych sposobów okaże się dobrym jest już indywidualność  sprawą   każdego  

Bibliografia: 

Psychologia stresu Władyslaw Łosiak 

Włodzimierz Oniszczenko Stres to brzmi groznie wyd. Żak 

Psychologia i życie Warszawa PWN Zimbardo P.G. i Ruch F.L.(1988) 

           

 

 

 

 

 

 

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument