Znaczenie euro dla polskiej gospodarki - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Znaczenie euro dla polskiej gospodarki - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (85 KB)
6 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii opisujące znaczenie euro dla polskiej gospodarki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
ZNACZENIE EURO DLA POLSKIEJ GOSPODARKI

1

W dniu 1 stycznia 1999 r. na obszarze 11 spośród 15 krajów Unii

Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa. Jest ona ostatnim etapem

integracji gospodarczej w Europie, zapoczątkowanej w 1950 r. przez byłego

francuskiego premiera Roberta Schumana, który zaproponował połączenie

europejskich zasobów węgla i stali. W planach rozwoju Unii już od samego

początku tkwił pomysł, aby w przyszłości zastąpić waluty krajów

członkowskich wspólną walutą - EURO.

W skład unii walutowej - oficjalna nazwa brzmi Unia Gospodarcza i

Walutowa (UGW; ang. Economic and Monetary Union, EMU) - weszły kraje,

które były zainteresowane przyjęciem wspólnej waluty i spełniły 5 tzw.

kryteriów zbieżności:

1. inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt. proc. średniej stopy inflacji w trzech

krajach Unii Europejskiej, gdzie inflacja była najniższa,

2. długoterminowe stopy procentowe nie przekraczające więcej niż o 2 pkt.

proc. średniej stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej inflacji,

3. deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB,

4. dług publiczny nie większy niż 60% PKB,

5. stabilny kurs wymiany waluty w ciągu ostatnich 2 lat.

Z 15 krajów członkowskich 11 spełniło wtedy te kryteria (Austria,

Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg,

Niemcy, Portugalia oraz Włochy). Do unii walutowej nie weszły 4 kraje

członkowskie. Wielka Brytania i Dania, ponieważ zgody na to nie wyraziły

społeczeństwa tych państw w referendum oraz Grecja i Szwecja, ponieważ

nie spełniały one podanych wyżej kryteriów. Grecja została jednak

dwunastym członkiem UGW w dniu 1 stycznia 2001 roku. W tym momencie

nie było jednak jeszcze możliwości używania waluty Euro, to rozwiązanie

dotyczyło jedynie rozliczeń międzybankowych.

Wspólną walutę do powszechnego użytku wprowadzono z dniem 1

stycznia 2002 roku. 30 czerwca 2002 roku nastąpiło całkowite wycofanie

walut krajów członkowskich z obiegu i euro zostało jedyną walutą

powszechnie używaną w tych krajach.

Korzyści dla członków UE z posiadania wspólnej waluty to:

2

spadek inflacji

Najistotniejszą korzyścią z utworzenia UGW jest jej stabilizujące

oddziaływanie na gospodarki krajów członkowskich. Niezależność

banków centralnych oraz uczestnictwo w Europejskim Systemie

Walutowym spowodowały, że jeszcze przed utworzeniem UGW inflacja

w krajach członkowskich Unii spadła do niskiego poziomu, nastąpiła

daleko posunięta zbieżność narodowych stóp procentowych oraz

stabilizacja kursów walutowych.

stabilizacja kursów walutowych

Wprowadzenie euro wyeliminowało ryzyko walutowe występujące w

obrębie UGW, tj. niepewność co do kształtowania się kursów między

walutami narodowymi. Tym samym zredukowano koszty transakcyjne

wymiany tych walut oraz koszty arbitrażu walutowego, czyli operacji

zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Zapewniło to większą

swobodę i dynamikę prowadzenia działalności gospodarczej, a

zwłaszcza handlu.

zbieżność stóp procentowych

Euro przyczyniło się do powstania bardziej efektywnych i płynnych

rynków finansowych oraz wpłynęło na ich stopniową integrację. W

rezultacie rynki te zaoferowały dużo większe możliwości inwestycyjne

niż rozczłonkowane rynki narodowe. Wzrosła konkurencja na

poszczególnych rynkach kapitałowych, między centrami finansowymi

oraz między bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Przedsiębiorstwa zmieniły strukturę pozyskiwania funduszy na swą

działalność i rozwój - coraz częściej zaczęły sięgać po tańsze, niż

kredyty bankowe, instrumenty rynku kapitałowego.

eliminacja ryzyka walutowego

zredukowanie kosztów związanych z wymianą walut

ułatwienia w podróżowaniu

wyrównanie poziomu cen na terenie UWG

Jednym z najistotniejszych zadań, jakie stawiano przed unią walutową

i wprowadzeniem euro, było wyrównanie poziomu cen na terenie UGW.

Było ono niezbędne dla ostatecznego ukształtowania się jednolitego

3

rynku europejskiego oraz wzrostu konkurencji. Duże różnice między

cenami tych samych produktów oznaczały rynkową nieefektywność,

gdyż zmuszały konsumentów do straty czasu i energii na poszukiwanie

miejsc, gdzie produkty są tańsze. Z chwilą pojawienia się euro w formie

gotówkowej, dużo łatwiej można podróżować po krajach unii walutowej

- odpadła potrzeba wymiany jednej waluty narodowej na inną.

większa efektywność i płynność rynków finansowych

ułatwienie przedsiębiorcom z terenów UWG ekspansji na rynki krajów

sąsiadujących.

Dla przedsiębiorstw z obszaru UGW wprowadzenie euro oznacza

łatwiejszą ekspansję na rynki krajów sąsiadujących, gdyż zniknęły

kłopoty z posługiwaniem się różnymi walutami narodowymi.

Korzyścią samą w sobie jest przynależność do ugrupowania o tak

wielkim potencjale gospodarczym jak UGW, która poza USA i Japonią

zaliczana jest do największych potęg gospodarczych świata.

Znaczenie euro dla polskiej gospodarki.

1. zmniejszenie kosztów transakcyjnych,

2. zmniejszenie kosztów operacji bankowych,

3. dostęp do nowych źródeł finansowania,

4. większa przejrzystość cen,

5. korzystniejsza oferta cenowa usług bankowych,

6. większa konkurencja ze strony z obszaru UWG,

7. zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Ustanowienie UGW miało istotne konsekwencje dla polskich

podmiotów gospodarczych. Pojawienie się euro było znaczącym wydarzeniem

zwłaszcza dla tych przedsiębiorstw, dla których handel międzynarodowy oraz

międzynarodowe operacje finansowe odgrywają istotną rolę. Zmniejszyły się

koszty transakcyjne związane z operacjami zabezpieczającymi przed

ryzykiem kursowym, gdyż ryzyko to znikło na obszarze walut wchodzących

do strefy euro. Możliwość posługiwania się euro - zamiast 12 walutami

4

narodowymi - zmniejszyło także koszty, ponoszone wcześniej przy sprzedaży i

zakupie tych walut.

Zastąpienie rachunków bankowych - prowadzonych w walutach

narodowych strefy euro - jednym rachunkiem w euro zmniejszyło koszty

prowadzenia rachunków, uprościło też istotnie zarządzanie gotówką w

przedsiębiorstwach.

Euro stało się dla polskich przedsiębiorstw walutą kontraktów i

płatności, w której mogą być zarówno zaciągane kredyty, jak również

emitowane instrumenty dłużne. Euro stworzyło polskim przedsiębiorstwom

nowe możliwości zaopatrywania się w kapitał - inwestorzy na eurorynku

szukają okazji do zróżnicowania swych portfeli pod względem geograficznym,

a zainteresowani wyższą rentownością inwestycji skłonni są kupować

papiery o niższych cenach.

Z punktu widzenia przedsiębiorstw, przewidywane w przyszłości

przyjęcie euro przez Polskę przyczyni się do obniżenia kosztów produkcji,

gdyż zmniejszy koszty transakcyjne i ograniczy ryzyko kursowe.

Przedsiębiorstwa poszukujące kapitału uzyskają szerszy dostęp do środków

finansowych, które dodatkowo będą tańsze. Z kolei polscy inwestorzy będą

mieli ułatwione zawieranie transakcji oraz większe możliwości inwestowania.

Euro może już obecnie umożliwić polskim eksporterom bardziej

globalne podejście do rynku unii gospodarczo-walutowej. Oznacza to szansę

na wzrost eksportu i skali zaangażowania na tym rynku.

Większa przejrzystość cen, jaką powoduje euro, oznacza łatwiejszy

wybór zagranicznych dostawców i odbiorców - prościej jest porównywać ich

oferty, wyrażone w tej samej walucie. Przedsiębiorstwa mogą też liczyć na

szerszą oraz korzystniejszą cenowo ofertę usług bankowych - pojawienie się

euro znacznie zaostrzyło konkurencję między instytucjami finansowymi.

Licząc się z możliwością wywierania przez firmy z UGW presji, by

handel z Polską był fakturowany i rozliczany w euro, wszystkie znaczące

polskie banki wprowadziły do swej oferty produkty wyrażone we wspólnej

europejskiej walucie. Umożliwiły swym klientom prowadzenie rachunków w

euro, zaciąganie kredytów w euro, dokonywanie płatności w tej walucie i

praktyce posługiwanie się euro we wszystkich produktach bankowych,

5

łącznie z emisją instrumentów dłużnych.

Euro może już obecnie umożliwić polskim eksporterom bardziej

globalne podejście do rynku unii gospodarczo-walutowej. Oznacza to szansę

na wzrost eksportu i skali zaangażowania na tym rynku.

Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy muszą się liczyć ze zwiększoną

konkurencją ze strony firm z obszaru UGW. Dalsza integracja europejskiego

rynku towarów i usług umożliwiła wydajnym firmom z krajów strefy euro

znaczne poszerzenie ich rynków zbytu. Jednocześnie firmy te zostały

zmuszone do większej innowacyjności, gdyż nie mogły już zwiększać swojej

konkurencyjności drogą dewaluacji waluty krajowej.

Wprowadzenie euro należy do bezprecedensowych wydarzeń nie tylko

w historii Europy, ale i świata. Bezpośrednio uczestniczy w nim kilkanaście

krajów Europy Zachodniej, reprezentujących łącznie wielki potencjał

gospodarczy. Ze względu na ich wielką rolę w międzynarodowym handlu i

finansach powodzenie całego przedsięwzięcia, związanego z wprowadzaniem

nowego pieniądza, leży w interesie wszystkich krajów świata. Można

oczekiwać, że podjęte zostaną wszelkie niezbędne działania w celu zapewnia

trwałości nowej unii oraz jej harmonijnego funkcjonowania. Tylko wtedy jej

waluta - euro - będzie cieszyć się międzynarodowym uznaniem i szacunkiem.

Bibliografia:

1) http://www.money.pl

2) http://www.nbportal.pl

3) http://www.infor.pl

ZNACZENIE EURO DLA POLSKIEJ GOSPODARKI

Euro nie zostało wprowadzone w Polsce zaraz po przystąpieniu do Unii

Europejskiej. Chociaż jesteśmy zobowiązani przyjąć euro, tak jak inne

państwa Unii Europejskiej, nie stanie się to od razu.

Na płaszczyźnie mikroekonomicznej euro będzie bardzo mocno oddziaływać

na działalność przedsiębiorstw, zachowania gospodarstw domowych oraz

6

działalność banków - wynika z rządowego raportu o korzyściach i stratach w

związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Gospodarczo-Walutowej.

Wejście naszego kraju do strefy euro będzie miało zarówno pozytywne, jak i

negatywne skutki dla polskich przedsiębiorców, dlatego im przede wszystkim

niezbędna jest konkretna wiedza o konsekwencjach obowiązywania

eurowaluty w naszym kraju. Przyjęcie euro będzie miało wpływ na

wszystkich - zarówno na duże instytucje finansowe, małe przedsiębiorstwa,

ale także na zwykłych konsumentów.

Planowane wejście Polski do strefy walutowej euro ma nastąpić w 2009 roku.

Jednakże, aby dobrze rozumieć istotę konsekwencji należy wcześniej

zapoznać się z historią waluty euro oraz znać korzyści, jakie czerpią

pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej z posiadania unii walutowej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument