Wstęp do prawa gospodarczego - Notatki - Prawo gospodarcze - Część 1, Notatki'z Prawo Gospodarcze. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Wstęp do prawa gospodarczego - Notatki - Prawo gospodarcze - Część 1, Notatki'z Prawo Gospodarcze. Warsaw School of Economics

PDF (452 KB)
17 strona
952Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z prawa gospodarczego: wstęp do prawa gospodarczego; testy.Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 17
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument

PRAWO HANDLOWE – TEST

Źródłami powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s a. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy midzynarodowe oraz rozporzdzenia b. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy midzynarodowe, rozporzdzenia oraz uchwały c. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy midzynarodowe d. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy midzynarodowe, rozporzdzenia oraz zarzdzenia

Spółka cywilna jest: a. umow realn b. ułomn osob prawn c. zobowizaniem c. zawsze przedsibiorstwem

Odpowiedzialność wspólnika w spółce cywilnej jest:

solidarna

solidarna subsydiarna

ograniczona do wysokości wkładu

kumulatywna

Transformacja spółki cywilnej w jawną:

jest niemożliwa

wymaga zgody Urzędu Skarbowego

związana jest z likwidacją spółki cywilnej

nie zmienia zasad odpowiedzialności wspólników za dotychczasowe zobowiązania spółki

Transformacja spółki cywilnej w jawną jest :

wyłącznie zależna od woli wspólników

nie wymaga wpisu do KRS

docsity.com

obligatoryjna, gdy zysk spółki za dwa kolejne lata obrachunkowe przekroczył 800.000 EUR

obligatoryjna, gdy przychód netto spółki w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych przekroczył

800.000 EURO

Śmierć wspólnika w spółce cywilnej nie powoduje :

ustania bytu spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej

wstąpienia spadkobierców w prawa i obowiązki wspólnika, o ile umowa stanowi inaczej

przekształcenia spółki cywilnej w jawną

zmiany danych ewidencyjno – rejestrowych

Spółka handlowa osobowa :

jest osobą prawną

jest ułomną osobą prawną

to także spółka cicha

rejestrowana jest w ewidencji podmiotów gospodarczych

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą:

po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców

zawsze

zawsze przed dokonaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców

po wydaniu postanowienia przez sąd rejestrowy

Przedsiębiorcą w rozumieniu prawa jest :

spółka cywilna

spółka cicha

każda osoba prawna

także przedsiębiorstwo państwowe

docsity.com

Prowadzenie działalności gospodarczej :

czasem nie jest dozwolone bo wymaga koncesji lub zezwolenia

jest zawsze dozwolone

zawsze wymaga koncesji lub zezwolenia

zależy od swobodnego uznania organu ewidencyjnego

Średni przedsiębiorca to taki, który zatrudnia :

19 pracowników

49 pracowników

101 pracowników

251 pracowników

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat

obrotowych a. 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

b.

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 25 pracowników oraz 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 7 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów EURO

c. 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 8 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów EURO

d. 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 7 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 9 milionów EURO

docsity.com

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat

obrotowych:

a.

zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43

milionów euro.

b. 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 25 pracowników oraz 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 40 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 27 milionów EURO

c. 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 30 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 27 milionów EURO

d. 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego :

może prowadzić w RP działalność gospodarczą w zakresie działalności przedsiębiorstwa zagranicznego

jest ułomną osobą prawną

może mieć różne źródła przychodów

działa wyłącznie w zakresie promocji i reklamy przedsiębiorstwa zagranicznego

Art. 94. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

docsity.com

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może prowadzić działalność gospodarczą

wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego

wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego

w każdym zakresie

wyłącznie w celu zarobkowym .

Osobę zagraniczną określa :

jej obywatelstwo

miejsce jej zamieszkania lub siedziby

jej pochodzenie

organ udzielający zezwolenia lub koncesji

Koncesja jest :

warunkiem podjęcia wyłącznej działalności gospodarczej w sferze koncesjonowanej

zawsze warunkiem utworzenia ( rejestracji przedsiębiorcy )

zawsze decyzją administracyjną uznaniową

aktem administracyjnym niezaskarżalnym

Koncesji udziela :

organ ustawodawczy

każdy organ wykonawczy

naczelny organ wykonawczy

sąd rejestrowy

Koncesja :

docsity.com

udzielana jest na czas nieoznaczony

udzielana jest na czas oznaczony, maksimum 50 lat

musi być udzielona na 1 rok

udzielana jest na maksimum 10 lat, z możliwością jej przedłużenia

Udzielenie koncesji

jest zaskarżalne

rodzi prawo kontroli koncesjonariusza

jest potwierdzeniem faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej

wyklucza możliwość fuzji z innym przedsiębiorcą

Wydawanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje

w drodze decyzji administracyjnej

w drodze postanowienia

w drodze wyroku

w drodze ugody

Firma jest to :

przedsiębiorstwo

to nazwa przedsiębiorcy

nazwa kupca rejestrowego, pod którą prowadzi przedsiębiorstwo

dobro materialne

Firma spółki cywilnej :

jest chroniona na podstawie kc

jest chroniona na podstawie przepisów o KRS

docsity.com

nie istnieje

to jej dobro osobiste

Firma spółki jawnej :

może być fantazyjna

musi zawierać nazwiska ( nazwy ) wszystkich wspólników

może zawierać wszystkie nazwiska ( nazwy ) wspólników

może zawierać oznaczenie regionalne lub geograficzne

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników albo nazwisko bądź

nazwę jednego lub kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „ spółka jawna ”.

W brzmieniu firmy spółki komandytowej :

umieszcza się nazwiska – nazwy wszystkich wspólników

umieszcza się nazwiska – nazwy wszystkich komandytariuszy

umieszcza się nazwiska – nazwy komplementariuszy

nie umieszcza się nazwisk ( nazw ) i może być swobodnie ukształtowana

Art. 104. § 1. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa".

Umieszczanie nazwiska komandytariusza w brzmieniu firmy :

rzutuje na jego odpowiedzialność, odpowiada jak komplementariusz

nie ma znaczenia prawnego

zależy od decyzji notariusza sporządzającego akt notarialny umowy spółki

zależy od decyzji sądu rejestrowego

§ 4. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia

nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób

docsity.com

trzecich tak jak komplementariusz.

Prokura

Prokura jest to :

to samo co pełnomocnictwo

instytucja występująca u przedsiębiorcy

instytucja występująca tylko w spółkach handlowych

instytucja występująca także w spółce cichej

Prokurent może : NIE, A ODPADA (??????)

zmienić umowę spółki

zbyć nieruchomość spółki- nie

być członkiem Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej- nie

być jej przyszłym likwidatorem

Prokury może udzielić:

każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców

każda spółka

każda spółka handlowa

tylko spółka kapitałowa

Prokurę odwołuje :

udzielający prokury działający łącznie

także inny prokurent- raczej nie

udzielający prokury działający samodzielnie

sąd rejestrowy

docsity.com

Wpis prokury do KRS :

jest obligatoryjny – konstytutywny

jest fakultatywny – deklaratywny

jest obligatoryjny – deklaratywny

jest fakultatywny – konstytutywny

Udzielenie prokury : ???

jest zdarzeniem prawnie obojętnym

jest zdarzeniem prawnym

jest zdarzeniem prawnym od dnia wpisu do KRS

wymaga zgody prokurenta

Udzielenie prokury jest jednostronną czynnością prawną, co oznacza, że do jej ustanowienia

nie jest wymagana zgoda prokurenta

Zgodnie z Art. 65. § 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury kupiec powinien zgłosić celem

wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ten jest obowiązkowy ale nie

prawotwórczy, prokura jest zatem ważna pomimo, że nie wpisano jej do rejestru.

Prokurentem może być :

każda osoba fizyczna

osoba fizyczna z co najmniej ograniczoną zdolnością do czynności prawnych

tylko pełnoletnia osoba fizyczna

także osoba prawna

Ograniczenie prokury z ograniczeniem w stosunku do osób trzecich :

jest możliwe

nie jest możliwe

docsity.com

zależy od zgody tych osób

wymaga notarialnego poświadczenia

Prokura wygasa :

z dniem jej odwołania

z dniem dokonania wpisu do rejestru

z dniem zgłoszenia wniosku do rejestru

za wyraźną lub dorozumianą zgodą prokurenta

Prokura łączna :

jest obligatoryjna

to działanie dwóch prokurentów

to także działanie dwóch członków zarządu

to działanie prokurenta wraz z pełnomocnikiem

Pełnomocnictwo ogólne powinno być:

pod rygorem nieważności udzielone na piśmie

udzielone w formie aktu notarialnego

udzielone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi

udzielone w formie pisemnej

Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się:

na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego

(pełnomocnictwo)

wyłącznie na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe)

wyłącznie na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo)

decyzji organu administracji publicznej

docsity.com

Pełnomocnictwo

może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania

pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego

podstawą pełnomocnictwa.

może być odwołane pod warunkiem zachowania formy aktu notarialnego

nie może być odwołane

może być odwołane pod warunkiem zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby

PYTANIE JEST SFORMUŁOWANE ZBYT OGÓLNIE, ODPOWIEDŹ JEST DYSKUSYJNA. PATRZ

PYTANIE 43

które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie

które nie ukończyły lat osiemnastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie

które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo

które nie ukończyły lat osiemnastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego:

zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach

życia codziennego

zawrzeć związek małżeński

napisać testament

zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości

docsity.com

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych:

jest nieważna

jest ważna

jest nieważna, ale może być zawsze konwalidowana

jest ważna pod warunkiem zachowania formy aktu notarialnego

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają

małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo

małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie

małoletni, którzy ukończyli lat osiemnaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo

małoletni, którzy ukończyli lat osiemnaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie

Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej dotyczące wpisanych w nim osób fizycznych wykonujących

działalność gospodarczą:

nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”

podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wymaga wpisu:

do ewidencji działalności gospodarczej

do ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2007 r.

do Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 1 stycznia 2001 r.

do Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 1 stycznia 2002 r.

docsity.com

Przedsiębiorstwo państwowe podlega:

obowiązkowi wpisu do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji

oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru

przedsiębiorców

obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców

podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowych

podlega obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do Rejestru:

jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu

jest dokonywany wyłącznie na wniosek

jest dokonywany wyłącznie z urzędu

jest dokonywany z urzędu, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis na wniosek

W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym:

obowiązuje wpis w Rejestrze

obowiązuje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

rozstrzyga sąd czy obowiązuje wpis do rejestru czy obowiązuje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym

decyduje przedsiębiorca czy obowiązuje wpis do rejestru czy obowiązuje ogłoszenie w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym

Prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej posiada:

każdy

każdy, kto potrzebę przejrzenia akt dostatecznie usprawiedliwi

docsity.com

tylko inny przedsiębiorca

tylko podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców posiada:

każdy

jedynie osoby, które wykażą uzasadniony interes prawny

tylko inny przedsiębiorca

tylko podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

51. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego

danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego:

w ciągu 14 dni po jego wydaniu

niezwłocznie po jego wydaniu

w ciągu 7 dni po jego wydaniu

w ciągu 21 dni po jego wydaniu

Wpisy do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych

zakładów opieki zdrowotnej :

podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

są fakultatywne

mają skutki dowodowe

a? chyba jednak b...

Jeżeli podmiot wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej podejmuje działalność

gospodarczą:

docsity.com

nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców

podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego

czasami podlega także wpisowi do rejestru przedsiębiorców

podlega obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu

z urzędu :

po upływie 10 lat od dokonania wpisu

po upływie 7 lat od dokonania wpisu

po upływie 20 lat od dokonania wpisu

po upływie 3 lat od dokonania wpisu

Na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje

się do rejestru dłużników niewypłacalnych tego dłużnika, który nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem

wykonawczym:

w terminie 14 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia

w terminie 21 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia

w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia

w terminie 7 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia

Art. 56. Na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

docsity.com

KRS prowadzony jest :

na zasadzie domniemania istnienia wpisów

na zasadzie jawności

na zasadzie ograniczonej wiarygodności

na zasadzie nieodpłatności

Do KRS w rejestrze „ Przedsiębiorcy „

wpisuje się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą

także spółdzielnie

partie polityczne prowadzące działalność gospodarczą

także związki wyznaniowe prowadzące działalność gospodarczą

Wpisów do KRS dokonywa :

wnioskodawca

zainteresowany

strona wniosku

sąd rejestrowy

Wypis z KRS :

wydawany jest tylko spółce i jej wspólnikom

jego otrzymanie wymaga wykazania interesu prawnego

zawiera wszystkie informacje o spółce

ma charakter deklaratoryjny

docsity.com

Do KRS wpisuje się :

tylko osoby prawne

tylko fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą

także spółki kapitałowe

wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Wpisy do KRS :

zawsze są obligatoryjne i konstytutywne

zawsze są fakultatywne i deklaratoryjne

zawsze rodzą domniemanie ich znajomości

zawsze są warunkiem ich skuteczności prawnej

Wpis do KRS :

działa z mocą wsteczną

działa od dnia dokonania wpisu,

jest skuteczny wobec wszystkich

jest skuteczny tylko w stosunku do wnioskodawcy

Spółką osobową handlową jest :

spółka cywilna

spółka jawna

spółka akcyjna

spółka z o.o.

W spółce osobowej handlowej :

ogół praw i obowiązków wspólnika nigdy nie może być przeniesiony

ogół praw i obowiązków wspólnika może być zawsze przeniesiony

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument