Badania marketingowe - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
moralny_niepokoj
moralny_niepokoj

Badania marketingowe - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PDF (165 KB)
21 str.
624Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu marketingu: badania marketingowe: Sieć Cukierni „Słodkie Conieco”. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 21
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 21 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 21 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 21 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 21 str.
Pobierz dokument
Microsoft Word - projekt_ver_final_1.doc

21

7. Czy uwa a Pan/Pani, e cukiernia jest :

[ ] to miejsce w którym mo na mile sp dzi czas

[ ] dobrym miejscem spotka towarzyskich

[ ] dobrym miejscem na randk

[ ] tylko miejscem gdzie mog kupi wyroby cukiernicze

[ ] ród em lepszych jako ciowo wyrobów cukierniczych

[ ] inne, prosz wymieni :

[ ] inne, prosz wymieni :

8. Dane personalne

wiek : ilo osób w gospodarstwie domowym ( cznie z Panem/Pani ) : ( ) do 12 lat ( ) 1 osoba ( ) 6 osób ( ) 13 do 18 lat ( ) 2 osoby ( ) 7 osób ( ) 18 do 50 lat ( ) 3 osoby ( ) 8 osób ( ) powy ej 51 lat ( ) 4 osoby ( ) 9 osób

( ) 5 osób ( ) ........ osób

p e : miejsce obecnego zamieszkania : ( ) m czyzna ( ) kobieta

( ) Tarnów ( ) Zakopane ( ) Nowy S cz ( ) Skawina ( ) O wi cim ( ) Andrychów ( ) Chrzanów ( ) Wieliczka ( ) Olkusz ( ) Wadowice ( ) Nowy Targ ( ) K ty ( ) Bochnia ( ) Trzebinia ( ) Gorlice ( ) My lenice

Dzi kujemy za po wi cony czas na wype nienie ankiety. Jako drobne wynagrodzenie prosz

przyj bon na 2 p czki oraz 2 kawy w naszej cukierni „S odkie Conieco”. Zapraszamy :).

6.4. Analiza statystyczna ankiet

6.4.1. Analiza statystyczna ankiety przeprowadzonej w Krakowie

Poni ej przedstawiamy wyniki statystyczne dla Krakowa – wszystkie warto ci liczbowe w

tabelach s warto ciami procentowymi.

22

1. W jakich miejscach najcz ciej robi Pan/Pani zakupy spo ywcze ?

D; 98,1

C; 96,3

B; 92,6

A; 22,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2. Czym kieruje si Pan/Pani przy wyborze sklepu jako miejsca zakupu wyrobów

spo ywczych ?

I; 2,3 H; 56,9

G; 4,5 F; 77,4

E; 80,4 D; 9,3

C; 52,2 B; 77,6

A; 88,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[A] du e centra handlowe, np. Galeria Krakowska

[B] hipermarkety, np. Tesco, Real

[C] sieci handlowe, np. abka, Lewiatan

[D] lokalne sklepy osiedlowe, np. U Kasi

[A] cen towarów

[B] jako ci towarów

[C] walorami smakowymi

[D] mark sklepu

[E] bogatym asortymentem

[F] lokalizacj sklepu

[G] godzinami otwarcia

[H] mi obs ug

[I] inne, prosz wymieni :

(A) codziennie

(B) kilka razy w tygodniu

(C) raz na tydzie

(D) kilka razy w miesi cu

(E) bardzo rzadko

3. Jak cz sto kupuje Pan/Pani wyroby cukiernicze ?

E; 1,7

D; 3,9

C; 18,0

B; 34,6

A; 41,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

23

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - cz sto

rolady; 10,0

c. des./z ow.; 38,0

serniki; 35,0

c. tortowe; 14,0

torty; 15,0

porcje c.des./z ow.; 22,0

eklerki; 38,5

herb.des.; 42,0

babeczki; 49,0

p czki; 36,9

dro d ; 18,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - rzadko

rolady; 50,0

c. des./z ow.; 14,0

serniki; 9,0

c. tortowe; 20,5

torty; 21,0

porcje c.des./z ow.; 18,0

eklerki; 15,0

herb.des.; 11,0

babeczki; 7,0

p czki; 0,9

dro d ; 12,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - bardzo cz sto

rolady; 10,0

c. des./z ow.; 25,0

serniki; 26,0

c. tortowe; 6,0

torty; 5,0

porcje c.des./z ow.; 15,0

eklerki; 20,5

herb.des.; 21,0

babeczki; 25,0

p czki; 56,3

dro d ; 20,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - czasami

rolady; 22,0

c. des./z ow.; 18,0

serniki; 20,0

c. tortowe; 37,5

torty; 43,0

porcje c.des./z ow.; 40,0

eklerki; 22,0

herb.des.; 18,0

babeczki; 14,0

p czki; 5,6

dro d ; 45,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - nigdy

rolady; 8,0

c. des./z ow.; 5,0

serniki; 10,0

c. tortowe; 22,0

torty; 16,0

porcje c.des./z ow.; 5,0

eklerki; 4,0

herb.des.; 8,0

babeczki; 5,0

p czki; 0,4

dro d ; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

24

p czki

B.CZ STO; 56,3

CZ STO; 36,9

CZASAMI; 5,6

RZADKO; 0,9

NIGDY; 0,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

babeczki

B.CZ STO; 25,0

CZ STO; 49,0

CZASAMI; 14,0

RZADKO; 7,0

NIGDY; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

dro d ówki

B.CZ STO; 20,0

CZ STO; 18,0

CZASAMI; 45,0

RZADKO; 12,0

NIGDY; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

herbatniki deserowe

B.CZ STO; 21,0

CZ STO; 42,0

CZASAMI; 18,0

RZADKO; 11,0

NIGDY; 8,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

eklerki

B.CZ STO; 20,5

CZ STO; 38,5

CZASAMI; 22,0

RZADKO; 15,0

NIGDY; 4,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

porcje ciast deserowych / z owocami

B.CZ STO; 15,0

CZ STO; 22,0

CZASAMI; 40,0

RZADKO; 18,0

NIGDY; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

torty

B.CZ STO; 5,0

CZ STO; 15,0

CZASAMI; 43,0

RZADKO; 21,0

NIGDY; 16,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

serniki

B.CZ STO; 26,0

CZ STO; 35,0

CZASAMI; 20,0

RZADKO; 9,0

NIGDY; 10,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

25

[A] cen

[B] jako wykonania

[C] walory smakowe

[D] marka producenta wyrobu

[E] marka sklepu w którym mo na naby

produkt, a który nie jest producentem

wyrobu

[F] ró norodno wyrobów

[G] po o enie sklepu

[H] godziny otwarcia

[I] mi a obs uga

[J] inne, prosz wymieni

ciasta tortowe

B.CZ STO; 6,0

CZ STO; 14,0

CZASAMI; 37,5

RZADKO; 20,5

NIGDY; 22,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ciasta deserowe / z owocami

B.CZ STO; 25,0

CZ STO; 38,0

CZASAMI; 18,0

RZADKO; 14,0

NIGDY; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

rolady

B.CZ STO; 10,0

CZ STO; 10,0

CZASAMI; 22,0

RZADKO; 50,0

NIGDY; 8,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5. Na co Pan/Pani zwraca szczególn uwag przy zakupie wyrobów cukierniczych ?

J; 1,9 I; 75,6

H; 2,8 G; 11,9

F; 83,4

E; 13,4 D; 53,6

C; 92,4 B; 91,3

A; 88,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

26

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - bardzo cz sto

inne; 0,0

cukiernie; 56,3

lokalne sklepy; 21,0

hipermarkety; 35,0

du e c.handl; 20,5

sieci handl.; 20,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - cz sto

inne; 0,0

cukiernie; 36,9

lokalne sklepy; 42,0

hipermarkety; 39,0

du e c.handl; 38,5

sieci handl.; 18,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - czasami

inne; 1,0

cukiernie; 5,6

lokalne sklepy; 18,0

hipermarkety; 14,0

du e c.handl; 22,0

sieci handl.; 45,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - rzadko

inne; 1,0

cukiernie; 0,9

lokalne sklepy; 11,0

hipermarkety; 7,0

du e c.handl; 15,0

sieci handl.; 12,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - nigdy

inne; 98,0

cukiernie; 0,4

lokalne sklepy; 8,0

hipermarkety; 5,0

du e c.handl; 4,0

sieci handl.; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

27

[A] to miejsce w którym mo na mile

sp dzi czas

[B] dobrym miejscem spotka

towarzyskich

[C] dobrym miejscem na randk

[D] tylko miejscem gdzie mog kupi

wyroby cukiernicze

[E] ród em lepszych jako ciowo

wyrobów cukierniczych

[F] inne, prosz wymieni

[G] inne, prosz wymieni

du e centra handlowe, np. Galeria Krakowska

B.CZ STO; 20,5

CZ STO; 38,5

CZASAMI; 22,0

RZADKO; 15,0

NIGDY; 4,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

hipermarkety, np. Tesco, Real

B.CZ STO; 35,0

CZ STO; 39,0

CZASAMI; 14,0

RZADKO; 7,0

NIGDY; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

sieci handlowe, np. abka, Lewiatan

B.CZ STO; 20,0

CZ STO; 18,0

CZASAMI; 45,0

RZADKO; 12,0

NIGDY; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

lokalne sklepy osiedlowe, np. U Kasi

B.CZ STO; 21,0

CZ STO; 42,0

CZASAMI; 18,0

RZADKO; 11,0

NIGDY; 8,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

inne

B.CZ STO; 0,0

CZ STO; 0,0

CZASAMI; 1,0

RZADKO; 1,0

NIGDY; 98,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7. Czy uwa a Pan/Pani, e cukiernia jest :

G; 1,0

F; 2,0

E; 92,4

D; 49,0

C; 42,5

B; 76,5

A; 91,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

28

(A) do 12 lat ( dzieci )

(B) 13 do 18 lat ( m odzie )

(C) 18 do 50 lat ( kobieta / m czyzna )

(D) powy ej 51 lat ( osoby starsze )

K - Kobieta

M - M czyzna

8. ilo osób w gospodarstwie domowym ( cznie z Panem/Pani ) :

5 10

20 52

10 2 1 0 0 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

numery to poszczególne dzielnice

8. WIEK

D; 20

C; 35

B; 35

A; 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8. P E

M; 30

K; 70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8. miejsce obecnego zamieszkania w Krakowie :

5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

29

Analiza wyników dla ca ego miasta Krakowa :

W dwóch pierwszych pytaniach zapytali my o wyroby spo ywcze, poniewa

- nie s to pytania zbyt szczegó owe jak na pocz tek

- wyroby cukiernicze sprzedawane w sklepach spo ywczych (a nie w cukierni) mo na zaliczy do

wyrobów spo ywczych, dlatego pytania te informuj nas tak e na temat zwi zany z naszymi

produktami gdyby by y one sprzedawane w takich miejscach

Z pytania 1 wynika, e mieszka cy Krakowa rzadko robi zakupy towarów spo ywczych w

du ych centrach handlowych, np. Galeria Krakowska. Jeste my sk onni stwierdzi , e konsumenci

udaj cy si do tego typu obiektów nie s wtedy za bardzo sk onni kupowa tego typu wyroby.

Z pytania 2 dowiadujemy si jakie s istotne czynniki dla kupuj cych wyroby spo ywcze.

Najwy ej brana jest pod uwag cena produktu (88%) , bogaty asortyment, a nast pnie jako ,

po o enie sklepu (wszystkie w okolicach 80%). Przez ponad po ow ankietowanych oko o (55%)

wa ny jest ich smak oraz mi a obs uga w sklepie. Ma o istotna jest marka sklepu (9%), godziny

jego otwarcia (5%) czy inne podawane czynniki (2%).

W nast pne pytania dotycz ju wy cznie rynku cukierniczego.

Z pytania 3 dowiadujemy si , e cznie 77 % ankietowanych kupuje wyroby cukiernicze

codziennie albo kilka razy w tygodniu, co stanowi oko o ¾ przebadanych osób. Natomiast raz na

tydzie kupuje 18%, czyli oko o 1/5 badanych. Nieca e 6% rzadko albo bardzo rzadko kupuje takie

wyroby.

Z pytania 4 dowiadujemy si , e najch tniej spo ywanymi produktami cukierniczymi, które

oferuje rozpatrywana firma to : p czki (57%), serniki, babeczki (oko o 25%), dro d ówki,

herbatniki deserowe, eklerki (oko o 20%), ciasta deserowe / z owocami (15%), a na ko cu rolady,

torty i ciasta tortowe. (mniej ni 10%).

Cz sto spo ywane s przede wszystkim : babeczki (49%), herbatniki deserowe (42%), eklerki,

p czki, ciasta deserowe/ z owocami (oko o 38%)

Czasami spo ywane produkty to przede wszystkim : dro d ówki (45%), porcje ciast

deserowych, torty i ciasta tortowe (oko o 40 %).

W ród rzadko spo ywanych wyró niaj si przede wszystkim rolady(50%).

W ród bardzo rzadko spo ywanych wyró niaj si przede wszystkim ciasta tortowe i torty

(oko o 20%).

30

Z pytania 5 dowiadujemy si jakie s istotne czynniki dla kupuj cych wyroby cukiernicze.

Najwy ej brane pod uwag s walory smakowe i jako wykonania (oko o 92%), nast pnie cena

(88%), ró norodno wyrobów (83%). Ponad po owa (53%) ceni mark producenta, ale wi kszo

badanych nie przywi zuje uwagi do marki sklepu (13%). Wa na jest tak e mi a obs uga (76%).

Mniej istotne s : po o enie sklepu (12%), godziny otwarcia (3%), i inne (2%).

Z pytania 6 dowiadujemy si , e najcz ciej albo cz sto wyroby cukiernicze kupowane s

przede wszystkim w cukierniach (93%), potem w du ych sieciach handlowych, hipermarketach,

sklepach osiedlowych ( rednio oko o 60%), a na ko cu w sieciach handlowych (48%). Czasami

wyroby te kupowane s w sieciach handlowych – prawie po owa ankietowanych.

W pytaniu 7 zapytali my o stosunek ankietowanych do cukierni, w wyniku czego

dowiedzieli my si , e cukiernia jest dla nich przede wszystkim miejscem lepszej jako ci wyrobów

cukierniczych (92%). Znacz ca liczba stwierdzi a równie , e mo na tam mile sp dzi czas (91%) i

spotka si z towarzystwem (75%). Zatem przez zdecydowan wi kszo cukiernia jest dobrze

ocenianym miejscem.

Z pytania 8 wynika, e starali my si trafi bardziej do e skiej strony spo ecze stwa –

poniewa w segmencie firmy s dzieci, m odzie , kobiety o rednim spo yciu s odyczy oraz

kobiety o du ym spo yciu s odyczy oraz osoby starsze. Mo na uzna , e ankietowani pokrywaj si

w zadawalaj cym stopniu z segmentem firmy.

Analiza wyników dla poszczególnych dzielnic Krakowa :

Ze wzgl du na ilo ankiet, w projekcie tym ograniczymy t analiz . Zak adamy :

dla 16 dzielnic wyniki ankiety s bardzo zbli one jak dla ca ego miasta

w dzielnicy V Krowodrza wyniki z pytania 3 s najkorzystniejsze :

80 % kupuje wyroby cukiernicze codziennie

15% kilka razy w tygodniu

pozosta e 5% kupuje wyroby rzadziej

w dzielnicy XVIII Nowa Huta wyniki z pytania 3 s najgorsze :

5 % kupuje wyroby cukiernicze codziennie

5 % kilka razy w tygodniu

5 % raz na tydzie

pozosta e 85% kupuje wyroby rzadziej

31

6.4.2. Analiza statystyczna ankiety przeprowadzonej w miastach Ma opolski

Ze wzgl du na du ilo ankiet, w projekcie tym ograniczymy t analiz . Zak adamy :

dla 14 miast wyniki ankiety s bardzo zbli one jak dla przedstawionych wyników dla miasta

Nowy S cz

w mie cie Zakopane wyniki z pytania 3 s najkorzystniejsze :

80 % kupuje wyroby cukiernicze codziennie

15% kilka razy w tygodniu

pozosta e 5% kupuje wyroby rzadziej

w mie cie My lenice wyniki z pytania 3 s najgorsze :

5 % kupuje wyroby cukiernicze codziennie

5 % kilka razy w tygodniu

5 % raz na tydzie

pozosta e 85% kupuje wyroby rzadziej

Poni ej przedstawiamy wyniki statystyczne dla miasta Nowy S cz – wszystkie warto ci

liczbowe w tabelach s warto ciami procentowymi.

[A] du e centra handlowe, typu pasa handlowy

[B] hipermarkety, np. Tesco, Real

[C] sieci handlowe, np. abka, Lewiatan

[D] lokalne sklepy osiedlowe, np. U Kasi

[A] cen towarów

[B] jako ci towarów

[C] walorami smakowymi

[D] mark sklepu

[E] bogatym asortymentem

[F] lokalizacj sklepu

[G] godzinami otwarcia

[H] mi obs ug

[I] inne, prosz wymieni

1. W jakich miejscach najcz ciej robi Pan/Pani zakupy spo ywcze ?

D; 78,2

C; 89,2 B; 65,6

A; 25,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0

2. Czym kieruje si Pan/Pani przy wyborze sklepu jako miejsca zakupu wyrobów

spo ywczych ?

I; 1,1 H; 45,8

G; 2,1 F; 74,1

E; 80,2 D; 12,6

C; 48,3 B; 70,8

A; 98,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

32

(A) codziennie

(B) kilka razy w tygodniu

(C) raz na tydzie

(D) kilka razy w miesi cu

(E) bardzo rzadko

3. Jak cz sto kupuje Pan/Pani wyroby cukiernicze ?

E; 2,6 D; 4,5

C; 15,0

B; 36,8

A; 41,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - bardzo cz sto

rolady; 14,8

c. des./z ow.; 25,0

serniki; 27,0

c. tortowe; 7,2

torty; 6,0

porcje c.des./z ow.; 16,4

eklerki; 22,0

herb.des.; 21,0

babeczki; 25,4

p czki; 57,2

dro d ; 21,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - cz sto

rolady; 12,3

c. des./z ow.; 39,3

serniki; 36,2

c. tortowe; 14,3

torty; 14,2

porcje c.des./z ow.; 21,4

eklerki; 39,7

herb.des.; 42,0

babeczki; 50,0

p czki; 37,0

dro d ; 19,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - czasami

rolady; 21,5

c. des./z ow.; 19,4

serniki; 19,5

c. tortowe; 38,9

torty; 45,0

porcje c.des./z ow.; 36,7

eklerki; 21,0

herb.des.; 18,0

babeczki; 14,6

p czki; 5,1

dro d ; 45,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - rzadko

rolady; 47,2

c. des./z ow.; 12,0

serniki; 12,4

c. tortowe; 21,0

torty; 22,1

porcje c.des./z ow.; 19,2

eklerki; 16,4

herb.des.; 11,0

babeczki; 8,2

p czki; 1,0

dro d ; 11,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

33

4. Jakie wyroby cukiernicze najch tniej Pan/Pani spo ywa ? - nigdy

rolady; 8,4

c. des./z ow.; 5,9

serniki; 11,0

c. tortowe; 21,0

torty; 17,2

porcje c.des./z ow.; 5,6

eklerki; 5,2

herb.des.; 8,0

babeczki; 6,0

p czki; 0,5

dro d ; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

p czki

B.CZ STO; 57,2

CZ STO; 37,0

CZASAMI; 5,1

RZADKO; 1,0

NIGDY; 0,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

babeczki

B.CZ STO; 25,4

CZ STO; 50,0

CZASAMI; 14,6

RZADKO; 8,2

NIGDY; 6,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

dro d ówki

B.CZ STO; 21,0

CZ STO; 19,8

CZASAMI; 45,1

RZADKO; 11,1

NIGDY; 5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

herbatniki deserowe

B.CZ STO; 21,0

CZ STO; 42,0

CZASAMI; 18,0

RZADKO; 11,0

NIGDY; 8,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

eklerki

B.CZ STO; 22,0

CZ STO; 39,7

CZASAMI; 21,0

RZADKO; 16,4

NIGDY; 5,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

porcje ciast deserowych / z owocami

B.CZ STO; 16,4

CZ STO; 21,4

CZASAMI; 36,7

RZADKO; 19,2

NIGDY; 5,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

34

[A] cen

[B] jako wykonania

[C] walory smakowe

[D] marka producenta wyrobu

[E] marka sklepu w którym mo na naby

produkt, a który nie jest producentem

wyrobu

[F] ró norodno wyrobów

[G] po o enie sklepu

[H] godziny otwarcia

[I] mi a obs uga

[J] inne, prosz wymieni

torty

B.CZ STO; 6,0

CZ STO; 14,2

CZASAMI; 45,0

RZADKO; 22,1

NIGDY; 17,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ciasta tortowe

B.CZ STO; 7,2

CZ STO; 14,3

CZASAMI; 38,9

RZADKO; 21,0

NIGDY; 21,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

serniki

B.CZ STO; 27,0

CZ STO; 36,2

CZASAMI; 19,5

RZADKO; 12,4

NIGDY; 11,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ciasta deserowe / z owocami

B.CZ STO; 25,0

CZ STO; 39,3

CZASAMI; 19,4

RZADKO; 12,0

NIGDY; 5,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

rolady

B.CZ STO; 14,8

CZ STO; 12,3

CZASAMI; 21,5

RZADKO; 47,2

NIGDY; 8,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5. Na co Pan/Pani zwraca szczególn uwag przy zakupie wyrobów cukierniczych ?

J; 1,9 I; 75,6

H; 2,8 G; 11,9

F; 83,4 E; 13,4

D; 53,6 C; 91,7

B; 90,2 A; 92,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

35

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - bardzo cz sto

inne; 0,5

cukiernie; 50,0

lokalne sklepy; 18,1

hipermarkety; 30,8

du e c.handl; 17,6

sieci handl.; 18,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - cz sto

inne; 0,0

cukiernie; 43,1

lokalne sklepy; 43,0

hipermarkety; 38,5

du e c.handl; 39,0

sieci handl.; 17,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - czasami

inne; 1,5

cukiernie; 5,6

lokalne sklepy; 19,2

hipermarkety; 15,2

du e c.handl; 22,0

sieci handl.; 46,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - rzadko

inne; 1,0

cukiernie; 0,9

lokalne sklepy; 10,5

hipermarkety; 8,6

du e c.handl; 16,2

sieci handl.; 12,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

6. Prosz okre li jak cz sto Pan/Pani kupuje wyroby cukiernicze w zale no ci od miejsca zakupu - nigdy

inne; 97,0

cukiernie; 0,4

lokalne sklepy; 9,2

hipermarkety; 6,9

du e c.handl; 5,2

sieci handl.; 5,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

36

[A] to miejsce w którym mo na mile

sp dzi czas

[B] dobrym miejscem spotka

towarzyskich

[C] dobrym miejscem na randk

[D] tylko miejscem gdzie mog kupi

wyroby cukiernicze

[E] ród em lepszych jako ciowo

wyrobów cukierniczych

[F] inne, prosz wymieni

[G] inne, prosz wymieni

du e centra handlowe typu pasa handlowy

B.CZ STO; 17,6

CZ STO; 39,0

CZASAMI; 22,0

RZADKO; 16,2

NIGDY; 5,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

hipermarkety, np. Tesco, Real

B.CZ STO; 30,8

CZ STO; 38,5

CZASAMI; 15,2

RZADKO; 8,6

NIGDY; 6,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

sieci handlowe, np. abka, Lewiatan

B.CZ STO; 18,0

CZ STO; 17,2

CZASAMI; 46,7

RZADKO; 12,9

NIGDY; 5,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

lokalne sklepy osiedlowe, np. U Kasi

B.CZ STO; 18,1

CZ STO; 43,0

CZASAMI; 19,2

RZADKO; 10,5

NIGDY; 9,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

cukiernie

B.CZ STO; 50,0

CZ STO; 43,1

CZASAMI; 5,6

RZADKO; 0,9

NIGDY; 0,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

inne

B.CZ STO; 0,5

CZ STO; 0,0

CZASAMI; 1,5

RZADKO; 1,0

NIGDY; 97,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7. Czy uwa a Pan/Pani, e cukiernia jest :

G; 2,4

F; 3,1

E; 94,6

D; 50,6

C; 45,8

B; 77,0

A; 89,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

37

(A) do 12 lat ( dzieci )

(B) 13 do 18 lat ( m odzie )

(C) 18 do 50 lat ( kobieta / m czyzna )

(D) powy ej 51 lat ( osoby starsze )

K - Kobieta

M - M czyzna

numery to poszczególne miasta :

(1) Tarnów (9) Zakopane (2) Nowy S cz (10) Skawina (3) O wi cim (11) Andrychów (4) Chrzanów (12) Wieliczka (5) Olkusz (13) Wadowice (6) Nowy Targ (14) K ty (7) Bochnia (15) Trzebinia (8) Gorlice (16) My lenice

8. WIEK

D; 15

C; 45

B; 25

A; 15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8. P E

M; 45

K; 55

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8. ilo osób w gospodarstw ie domowym ( cznie z Panem/Pani ) :

5 10 10

35 30

10 0 0 0 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

8. miejsce obecnego zamieszkania :

0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

38

Analiza wyników dla miasta Nowy S cz :

W dwóch pierwszych pytaniach zapytali my o wyroby spo ywcze, poniewa

- nie s to pytania zbyt szczegó owe jak na pocz tek

- wyroby cukiernicze sprzedawane w sklepach spo ywczych (a nie w cukierni) mo na zaliczy do

wyrobów spo ywczych, dlatego pytania te informuj nas tak e na temat zwi zany z naszymi

produktami gdyby by y one sprzedawane w takich miejscach

Z pytania 1 wynika, e mieszka cy Nowego S cza rzadko robi zakupy towarów spo ywczych

w du ych centrach handlowych, typu pasa e handlowe . Jeste my sk onni stwierdzi , e

konsumenci udaj cy si do tego typu obiektów nie s wtedy za bardzo sk onni kupowa tego typu

wyroby.

Z pytania 2 dowiadujemy si jakie s istotne czynniki dla kupuj cych wyroby spo ywcze.

Najwy ej brana jest pod uwag cena produktu (98%) , bogaty asortyment, a nast pnie jako ,

po o enie sklepu (wszystkie w okolicach 75%). Przez ponad po ow ankietowanych oko o (50%)

wa ny jest ich smak oraz mi a obs uga w sklepie. Ma o istotna jest marka sklepu (9%), godziny

jego otwarcia czy inne podawane czynniki (oko o 2%).

W nast pne pytania dotycz ju wy cznie rynku cukierniczego.

Z pytania 3 dowiadujemy si , e cznie 79 % ankietowanych kupuje wyroby cukiernicze

codziennie albo kilka razy w tygodniu, co stanowi oko o ¾ przebadanych osób. Natomiast raz na

tydzie kupuje 15%, czyli oko o 1/5 badanych. Nieca e 7% rzadko albo bardzo rzadko kupuje takie

wyroby.

Z pytania 4 dowiadujemy si , e najch tniej spo ywanymi produktami cukierniczymi, które

oferuje rozpatrywana firma to : p czki (57%), serniki, babeczki (oko o 25%), dro d ówki,

herbatniki deserowe, eklerki (oko o 20%), ciasta deserowe / z owocami (15%), a na ko cu rolady,

torty i ciasta tortowe. (mniej ni 10%).

Cz sto spo ywane s przede wszystkim : babeczki (49%), herbatniki deserowe (42%), eklerki,

p czki, ciasta deserowe/ z owocami (oko o 38%)

Czasami spo ywane produkty to przede wszystkim : dro d ówki (45%), porcje ciast

deserowych, torty i ciasta tortowe (oko o 40 %).

W ród rzadko spo ywanych wyró niaj si przede wszystkim rolady(50%).

W ród bardzo rzadko spo ywanych wyró niaj si przede wszystkim ciasta tortowe i torty

(oko o 20%).

39

Z pytania 5 dowiadujemy si jakie s istotne czynniki dla kupuj cych wyroby cukiernicze.

Najwy ej brane pod uwag s walory smakowe, jako wykonania i cena (oko o 92%),a

nast pnie ró norodno wyrobów (83%). Ponad po owa (53%) ceni mark producenta, ale

wi kszo badanych nie przywi zuje uwagi do marki sklepu (13%). Wa na jest tak e mi a obs uga

(75%). Mniej istotne s : po o enie sklepu (12%), godziny otwarcia (3%), i inne (2%).

Z pytania 6 dowiadujemy si , e najcz ciej albo cz sto wyroby cukiernicze kupowane s

przede wszystkim w cukierniach (93%), potem w du ych sieciach handlowych, hipermarketach,

sklepach osiedlowych ( rednio oko o 60%), a na ko cu w sieciach handlowych (48%). Czasami

wyroby te kupowane s w sieciach handlowych – prawie po owa ankietowanych.

W pytaniu 7 zapytali my o stosunek ankietowanych do cukierni, w wyniku czego

dowiedzieli my si , e cukiernia jest dla nich przede wszystkim miejscem lepszej jako ci wyrobów

cukierniczych (95%). Znacz ca liczba stwierdzi a równie , e mo na tam mile sp dzi czas (89%) i

spotka si z towarzystwem (77%). Zatem przez zdecydowan wi kszo cukiernia jest dobrze

ocenianym miejscem.

Z pytania 8 wynika, e starali my si trafi bardziej do e skiej strony spo ecze stwa –

poniewa w segmencie firmy s dzieci, m odzie , kobiety o rednim spo yciu s odyczy oraz

kobiety o du ym spo yciu s odyczy oraz osoby starsze. Mo na uzna , e ankietowani pokrywaj si

w zadawalaj cym stopniu z segmentem firmy.

6.5. Wnioski ko cowe – plan marketingowy.

Cena sprzeda y produktów w „S odkie Conieco” ma za zadanie spe nia kilka

podstawowych funkcji jak:

- osi gni cie po danej wielko ci zysku ,

- konkurencyjno ,

- spe nienie oczekiwa nabywców.

Dla produktów wprowadzanych na rynek zalecana jest strategia dyskontowa, czyli

wprowadzenie i utrzymanie niskiej ceny w momencie wprowadzenia produktu na rynek jak i w

pó niejszym okresie dojrza o ci rynku. Pozwoli to na utrzymanie du ej ilo ci klientów.

Ze wzgl du na du y popyt produktów oraz ch zwi kszenia udzia u wp ywów firmy na

rynek w Ma opolsce nale y podj kampanie reklamow zarówno krótkotrwa jak i

d ugoterminow .

40

Nale y podj reklam swoich produktów w:

- stacjach radiowych i telewizyjnych,

- na afiszach (umieszczonych na s upach og oszeniowych w miastach, na wy szych

uczelniach, w szko ach, w kinach , w teatrach ),

- w prasie,

- na ulotkach (rozdawanych m odym ludziom w mie cie).

Projekty graficzne reklam (afisze, ulotki, prasa) powinny by wykonywane przez znane

firmy reklamy maj ce du e do wiadczenie.

Cukiernia powinna prowadzi równie sprzeda promocyjn :

- promocje sprzeda y na wi ta Bo ego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

- promocje sprzeda y na Walentynki, T usty Czwartek

- promocje dla sta ych klientów

- promocje przy wi kszych zamówieniach, typu wesele, komunia

Ze wzgl du na du y popyt na produkty cukierni „S odkie Conieco” przedsi biorstwo

powinno podj szereg dzia a maj cych na celu zwi kszenie sprzeda y. Wskazane jest tutaj

zwi kszenie mocy produkcyjnej cukierni.

Na podstawie analizy wyników bada marketingowych przeprowadzonych za pomoc

ankiety na terenie Krakowa mo emy stwierdzi , e popyt na wyroby cukiernicze jest bardzo

widoczny. Mo na wskaza wyroby, które s ch tnie kupowane – nale y utrzymywa albo

polepszy ich jako przy równoczesnym utrzymaniu albo nawet obni eniu ceny (poniewa s to

czynniki istotne dla konsumentów). Istotny jest tak e zaopatrzenie cukierni w liczny asortyment –

co tak e jest wa ne dla klientów. Dlatego te wyroby które ciesz si mniejszym zainteresowanie

nadal powinny by w sprzeda y, mo na ewentualnie popracowa nad ich lepszym wygl dem albo

oferowa je w sprzeda y promocyjnej. Analizuj c analiz wyników ankiety dla poszczególnych

dzielnic, mo na doj do wniosku, e jedynie dla terenie dzielnicy XVIII Nowej Huty nie jest

op acalne dla cukierni „S odkie Conieco” poszerzenie swej dzia alno ci.

Podobnie sytuacja wygl da dla miast Ma opolski – tutaj nie op aca si wprowadza

produktów jak i dzia alno ci „S odkie Conieco” na terenie miasta My lenice.

Na podstawie przeprowadzonych bada stwierdzamy, e okre lone cele w tych badaniach

mo liwe s do osi gni cia – nie nale y jedynie podejmowa takich dzia a na terenie XVIII

dzielnicy Krakowa – Nowej Hucie oraz w na terenie My lenic. W celu zrealizowania okre lonych

celów nale y podj kroki :

1. Rozbudowa cukiernie „S odkie Conieco” :

- zakup nowych maszyn

41

- zwi kszenie zatrudnienia

- inwestycja w wystrój wn trza – poniewa z bada tak e wysz o, e ankietowanie uwa aj

cukiernie za dobre miejsce spotka i sp dzania czasu

2. Otworzy stoisko cukierni w jednym z wi kszych centrów handlowych

3. Rozprowadzi niektóre produkty do sklepów lokalnych, sieci handlowych i

hipermarketów do ich sprzeda y detalicznej

4. Wraz z rozrostem sieci dystrybucji na terenie Krakowa stopniowe przekszta canie

cukierni „S odkie Conieco” w „g ówny zak ad produkcyjny - hurtownie” ale ze sta

sprzeda wyrobów na miejscu

5. Po uzyskaniu stabilnej pozycji na rynku Krakowskim, rozszerzenie dzia alno ci na

terenie miast Ma opolski na wzór dystrybucji tworzonej w Krakowie.

7. Bibliografia.

1. Fragment artyku u ze strony : http://www.poradnikhandlowca.com.pl/bezcms/archiwum/online04/11/raport1.html

2. ING Bank Polski : „Raport spo ywczy : Przemys spo ywczy w Polsce – czerwiec 2008”

3. Ipsos (mi dzynarodowa firma badawcza) raport z 9 pa dziernika 2006 r. : „Fakty i mity. Od ywianie i zdrowie Polaków w kontek cie mi dzynarodowym.” – fragment.

4. Raport na temat województwa Ma opolskiego na rok 2007 sporz dzony przez Urz d Marsza kowski Woj. Ma opolskiego – pobrany ze strony GUS – fragment.

Rysunek 6 5. Z artyku u „Dlaczego uwielbiamy je s odycze?” fragment ze strony www.eduskrypt.pl

6.Andrzej Peszko : „Elementy organizacji i zarz dzania przedsi biorstwem”, Skrypt

AGH SU 1641, Kraków 2002

7. Notatki w asne z przedmiotu „Podstawy przedsi biorczo ci”

8. Wikipedia

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 21 str.
Pobierz dokument