Międzynarodowa współpraca międzyregionalna - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Międzynarodowa współpraca międzyregionalna - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (280 KB)
6 strona
512Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa przedstawiające międzynarodową współpracę międzyregionalną.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

Międzynarodowa współpraca

międzyregionalna

Przedmiot: Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej

WSTĘP

Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna stanowi istotny element polityki rozwoju

polskich województw. Zapewnia przepływ doświadczeń pomiędzy regionami z różnych państw, a tym

samym wspiera działania zmierzające do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji samorządowych;

ułatwia rozwój turystyki; zapewnia koordynację rozbudowy infrastruktury po dwóch stronach granicy

państwowej; prowadzi do kulturowego i edukacyjnego rozwoju regionu; jest narzędziem promocji.

Wszystkie te funkcje spełniane przez współpracę międzynarodową regionów sprawiają, że przyczynia się

ona także do rozwoju gospodarczego.

Znaczenie współpracy międzynarodowej samorządów wojewódzkich w kontekście integracji europejskiej

można rozważać z dwóch perspektyw.

Z perspektywy europejskiej instytucje samorządowe są jednym z aktorów integracji gospodarczej.

Współpraca międzynarodowa jest elementem integracji gospodarczej, tym samym można ją uznać za

czynnik rozwoju gospodarczego. 1 Współcześnie współpraca międzynarodowa uznawana jest również za

czynnik rozwoju ze względu na jej znaczenie jako narzędzia pozyskiwania i wymiany informacji. W tym

sensie samorządy regionalne/wojewódzkie nawiązujące kontakty międzynarodowe realizują podstawowy cel

integracji europejskiej, jakim jest stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Z punktu widzenia polskiego systemu samorządowego, rola samorządów wojewódzkich polega na

wskazywaniu strategicznych celów rozwoju oraz na koordynowaniu działań pozostałych aktorów

regionalnych w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania samorządu. Ta rola predestynuje

samorządy regionalne do nawiązywania kontaktów międzynarodowych, które następnie wykorzystywane są

przez ich partnerów w regionie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Powiązania powstałe w wyniku tej

współpracy kilku szczebli i rodzajów partnerów regionalnych – pozostałych jednostek samorządu

terytorialnego, organizacji społecznych, instytucji naukowych, czy przedsiębiorstw – mogą być później

wykorzystane również przy realizacji innych wspólnych zadań, najczęściej przy aplikowaniu o finansowanie

z funduszy Unii Europejskiej.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, polska wschodnia granica stała się jednocześnie granicą

całej Unii. 2 Dlatego też, współpraca z regionami z państw wschodnioeuropejskich nabrała nowego

znaczenia. Konieczny jest rozwój współpracy przygranicznej, rozbudowa infrastruktury granicznej,

turystycznej i służącej ochronie środowiska, jak również przekazanie polskich doświadczeń regionom

wschodnich sąsiadów Polski. Jest to ważny element zapobiegania procesowi marginalizacji wschodnich

województw Polski. Rozwój współpracy zagranicznej polskich województw z ich wschodnimi sąsiadami

należy uznać za warunek konieczny dla wzrostu ich atrakcyjności inwestycyjnej, przemyślanej rozbudowy

1 ABC Unii Europejskiej , Publikacja wydana przez Reprezentacje komisji Europejskiej w Polsce , 2004 Warszawa s. 18.

2 W. Malendowski, M. Szczepaniak, “Euroregiony mosty do Europy” wyd. Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000 s. 12

infrastruktury transportowej, a w konsekwencji rozwoju gospodarki. Jest on również niezbędnym

elementem rozwoju kulturowego i politycznego.

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA.

Od dłuższego czasu rośnie znaczenie współpracy regionów w unijnej polityce spójności. Jest to m. in.

skutek konsekwentnego dążenia do osiągnięcia w zjednoczonej Unii spójności terytorialnej. Koncepcja ta

wykracza poza obszar spójności gospodarczej i społecznej, stanowiąc jej uzupełnienie i wzmocnienie.

Celem jest pomoc w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju całego obszaru UE, za sprawą

zmniejszenia występujących różnic, zapobiegania stanom nierównowagi terytorialnej oraz zwiększenia

spójności kierunków polityki realizowanej wobec sektorów gospodarki i polityki regionalnej. Istotną jest tu

również poprawa integracji terytorialnej i tworzenie i zachęt do współpracy międzyregionalnej. Dlatego też,

w projekcie Konstytucji UE uwzględniono spójność w jej aspekcie terytorialnym (Art.3) jako uzupełnienie

celów dotyczących spójności gospodarczej i społecznej. 3

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w realizacji polityki strukturalnej można stwierdzić, że

działania promowane i podejmowane w ramach współpracy państw i regionów są bardzo różnorodne i jak

wynika z Trzeciego raportu na temat spójności gospodarczej i społecznej trudniej się je wdraża niż

pozostałe programy Funduszy Strukturalnych. Jest to związane z różnicami w poziomie rozwoju

instytucjonalnego i administracyjnego krajów członkowskich Unii oraz krajów kandydujących i państw

sąsiednich. Dlatego też, wsparcie rozwoju współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej ma szczególną

kuratelę Komisji Europejskiej i realizowane jest m.in. w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG.

Inicjatywy wspólnotowe tworzone są w celu sprostania tym potrzebom, których realizacji nie zapewniają w

sposób bezpośredni programy realizowane na szczeblu krajowym w ramach Funduszy Strukturalnych. Na

przykładzie INTERREG’u prześledzić można proces zwiększania puli środków na międzynarodową

współpracę międzyregionalną oraz stopniowe rozszerzenia zakresu tematycznego inicjatywy.

Inicjatywa ta 75 programów uszeregowanych wedle trzech głównych celów: współpraca

międzynarodowa/ponadgraniczna (część A), współpraca w rozwoju sieci energetycznych (część B) i

współpraca w ramach planowania regionalnego i przestrzennego (część C).( współpracę na rzecz poprawy

środowiska naturalnego, wymianę kulturalną, rozwój turystyki wspomaganie rozwoju połączeń

transportowych (kolejowych i drogowych))

W okresie 2000-2006 w ramach kolejnej edycji inicjatywy (INTERREG III) zwiększono środki pieniężne

Stanowi ona kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań w ramach INTERREG II. Ma wspierać

międzynarodową współpracę (część A), wspomagać współpracę strategiczną na poziomie ponadnarodowym

w zakresie planowania strategicznego (część B) oraz sprzyjać współpracy i wymianie doświadczeń miedzy

regionami (cześć C).

3 Konstytucja Unii Europejskiej z dnia 29.10.2004 r.

Na temat przyszłości polityki spójności zapowiadana jest zmiana struktury Celów po roku 2006. Realizacja

priorytetowych tematów byłaby sprowadzona do prostszej struktury, w której przyszłe programy

pogrupowane byłyby wedle trzech głównych priorytetów/celów:

 konwergencja, konkurencyjność

 zatrudnienie w regionach

 współpraca terytorialna.

Jednym z elementów służących sprawnemu rozwojowi współpracy ma być powołanie nowych instytucji

działających regionalnie, ale mających wymiar ponadgraniczny. 4

Misją Interact II jest wspieranie Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowanej przez

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007 – 2013 w zapewnianiu usług

dla grup docelowych. 5

W odniesieniu do tematu współpracy międzyregionalnej Komisja ogranicza się do zalecenia by regiony

włączyły swoje działania w ramach współpracy międzyregionalnej do własnych programów regionalnych.

Autorzy raportu sugerują, że konieczne jest przeznaczenie w programach regionalnych określonej ilości

środków na potrzeby realizacji wymiany doświadczeń i rozwoju współpracy z regionami z innych Państw

Członkowskich. 6

Ważnym jest, iż Komisja zapowiada swój udział w procesie rozwoju współpracy międzynarodowej

jednostek samorządu terytorialnego poprzez organizację sieci z udziałem regionów i miast.

Wymienione powyżej działania z zakresu współpracy terytorialnej mają być finansowane z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zorganizowane zostaną w zintegrowane programy zarządzane przez

jeden organ i będą realizowane w ramach podejmowania kluczowych priorytetów Wspólnoty związanych ze

Strategią Lizbońską i Strategią Goeteborską.

Strategia Lizbońska i StrategiaGoeteborska, pomimo, że bezpośrednio do międzynarodowej współpracy

międzyregionalnej się nie odnoszą, precyzują dziedziny propagowanej i wspieranej ze strony UE

aktywności, które powinny się stać również polem do współpracy międzynarodowej realizowanej przez

regiony zjednoczonej Unii. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej proponuje sposoby, w

jakie określone przez Unię cele na rzecz spójności powinny być realizowane. Jednym z nich jest

międzynarodowa współpraca międzyregionalna.

Reasumując polityka spójności konsekwentnie rozszerza wsparcie dla międzynarodowej współpracy

międzyregionalnej przekonując się o jej użyteczności. Zapowiadana reforma polityki spójności przewiduje

4 M. Pietraś, „ Międzynarodowe stosunki polityczne” Lublin 2007, s. 62

5 http://www.interreg.gov.pl/20072013/INTERACT/

6 D. Milczarek , „Pozycja i Rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych”, wyd. Centrum europejskie Uniwersytetu

warszawskiego , 2004 Warszawa . s. 257.

zdecydowany wzrost środków przeznaczonych na działania związane z tym zagadaniem. 7 Ponadto,

wyodrębnienie Celu Współpraca terytorialna, wśród trzech głównych priorytetów polityki spójności

świadczy o podniesieniu rangi współpracy wśród innych pól aktywności. Wzrost znaczenia współpracy

międzyregionalnej w Polsce powinien również wynikać z faktu, iż na polskie struktury administracyjne

nałożona zostanie ważna rola realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na wyjątkowym odcinku granicy

zewnętrznej Unii.

7 P. Ostaszewski, „Międzynarodowe stosunki polityczne” wyd. Książka i Wiedza. 2008 Warszawa s. 710

Bibliografia

1. ABC Unii Europejskiej , Publikacja wydana przez Reprezentacje komisji Europejskiej w Polsce ,

Warszawa 2004 r.

2. W. Malendowski, M. Szczepaniak, “Euroregiony mosty do Europy” wyd. Dom wydawniczy Elipsa,

Warszawa 2000 r.

3. Konstytucja Unii Europejskiej z dnia 29.10.2004 r.

4. M. Pietraś, „ Międzynarodowe stosunki polityczne” Lublin 2007 r.

5. D. Milczarek , „Pozycja i Rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych”, wyd. Centrum

europejskie Uniwersytetu warszawskiego , Warszawa 2004 r.

6. P. Ostaszewski, „Międzynarodowe stosunki polityczne” wyd. Książka i Wiedza. Warszawa 2008 r.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument