Bankowo cz.i, Notatki'z Bankowość i finanse. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet
gregorjudo94
gregorjudo94

Bankowo cz.i, Notatki'z Bankowość i finanse. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet

46 str.
454Liczba odwiedzin
Opis
Bankowość
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 46
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 46 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 46 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 46 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 46 str.
Pobierz dokument
Ekonomika i organizacja banków

Bankowość cz.I

dr Izabela Leśniak 2008/2009

Uregulowania prawne w zakresie funkcjonowania banków

• Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo bankowe o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870.

• Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.06.2006 r.

• Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 roku, Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385.

• Ustawa prawo spółdzielcze z 16 września 1982 r. wraz z póź. zm., Dz.U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1024.

• Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku, Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117.

• Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. Nr 119, poz. 1252.

• Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. Nr 157, poz. 1119.

• Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. nr 100, poz. 1081.

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, Dz.U. Nr 169, poz. 1385.

Uregulowania prawne w zakresie funkcjonowania banków

Przepisy unijne w zakresie działalności banków na terenie UE oparte są na dwóch podstawowych zasadach:

• Zasada jednolitej licencji bankowej - pozwala na prowadzenie działalności na obszarze innych państw członkowskich na podstawie

licencji wydanej przez organ nadzorujący państwa macierzystego. W Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego;

• Zasada nadzoru państwa macierzystego - zapewnia instytucje kredytową w Polsce, która otworzy swój oddział poza granicami, że będzie ona podlegała uregulowaniom nadzoru w Polsce. Tak będzie również w przypadku innych krajów, będą one podlegały pod regulacje prawne w swoim kraju macierzystym.

Czym jest bank?

• Specyficzna forma przedsiębiorstwa – specyfikacja formalnoprawna, funkcje pełnione w gospodarce, zasady księgowości i sprawozdawczości bankowej;

• Bankom nadaje się znaczne przywileje, ale również wprowadza się ograniczenia w ich działalności, np. bank uprawniony jest do wykonywania czynności bankowych zgodnie z Prawem bankowym,

podlegając w tym zakresie kontroli ze strony nadzoru bankowego.

Czym jest bank?

• Banki swoją działalność prowadzą w oparciu o licencje wydawane przez nadzór bankowy, które mogą zostać odebrane w przypadku nie przestrzegania ustanowionych zasad i przywilejów.

• Działalność banków komercyjnych regulowana jest w oparciu o Prawo bankowe, w ograniczonym stopniu prawo cywilne i kodeksy.

• Działalność banków spółdzielczych reguluje Prawo bankowe oraz prawo spółdzielcze i ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

Banki spółdzielcze:

Definicja: spółdzielnia oferującą produkty i usługi finansowe. Obszar działalności uzależniony jest od wielkości banku, tzn. wysokość funduszu własnego. W systemie wyróżnia się 3 rodzaje banków: • Małe, których kapitał własny wynosi nie więcej niż1 mln EUR • Średnie, których kapitał własny wynosi 1-5 mln EUR • Duże z kapitałem powyżej 5 mln EUR – działają zazwyczaj jako

banki zrzeszone

Bank komercyjny

Definicja: Bank to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych, obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Podstawowe czynności bankowe:

• Przyjmowanie wkładów pieniężnych, płatnych na żądanie lub z nadejściem wyznaczonego terminu

• Prowadzenie innych rachunków bankowych (ROR) • Udzielanie kredytów • Udzielanie i prowadzenie gwarancji bankowych • Emitowanie bankowych papierów wartościowych • Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych

Ponadto banki przeprowadzają operacje czekowe, nabywają i zbywają wierzytelności pieniężne, a także udzielają pożyczki.

Model współczesnego banku

Bank, jako organizacja

Bank komercyjny jest organizacją: 1. nastawioną na zysk; 2. wieloczynnościową, prowadzącą równolegle różne rodzaje działalności i wykonującą różne operacje, z którymi wiąże się ryzyko finansowe; 3. działającą w sposób precyzyjny, zapewniający sprawne wykonywanie czynności, skoordynowanie działań, ujednolicenie trybu dokonywania wszystkich operacji, sprawowanie kontroli, szybkie podejmowanie decyzji zarządczych; 4. posiadającą szczegółową dokumentację organizacyjną, obejmującą wszystkie dziedziny i aspekty pracy banku [regulaminy i schematy organizacyjne, instrukcje służbowe].

Podstawowe funkcje banków komercyjnych w gospodarce

• Koncentracja kapitałów – wykorzystanie drobnych oszczędności do wielkich inwestycji bankowych (transformacja ilościowa pieniądza);

• Transformacja pieniądza w czasie – wykorzystanie przez bank depozytów bezterminowych (lokat bieżących) i krótkoterminowych do realizacji operacji długoterminowych (różnica między stopą procentową lokat bieżących i depozytów krótkoterminowych a oprocentowaniem długoterminowych kredytów i papierów wartościowych przynosi bankom zysk);

• Realizacja rozliczeń finansowych – jest dokonywana między różnymi

uczestnikami życia gospodarczego w zakresie różnego rozliczeniowych operacyjnych.

Istota działalności banku komercyjnego

Bank

Usługi bankoweCzynności czynne Czynności bierne

1. Udzielanie kredytów; 2. Udzielanie lokat; 3. Dyskonto weksli; 4. Zakup papierów Wartościowych.

Generują przychody, odsetki i prowizje

1. Przyjmowanie wkładów pieniężnych;

2. Przyjmowanie lokat.

1. Wykonywanie zleceń; 2. Zakup papierów

wartościowych; 3. Wynajem skrytek

sejfowych.

Generują koszty, odsetki Generują przychody, opłaty

Otoczenie banku komercyjnego:

1. Konkurencyjne podmioty - ; 2. Polityka gospodarcza rządu, zwłaszcza fiskalna; 3. Stan budżetu państwa; 4. Polityka pieniężna NBP.

Zarządzanie bankiem komercyjnym

• Ogół decyzji dotyczących bieżącej oraz zamierzonej działalności banku: - Cele do jakich należy dążyć; - Środki działania prowadzące do tych celów; - Sposób postępowania w określonych dziedzinach działalności

• Ogół działań zmierzających do zrealizowania podjętych decyzji.

Zarządzanie bankiem komercyjnym

Decyzje zarządcze: • Obszary zagadnień:

a) Kształtowanie czynników wewnętrznych (zasoby finansowe, zespół pracowniczy, wyposażenie techniczne); b) Kształtowanie czynników zewnętrznych (relacja z klientami, marketing, konkurencja międzybankowa).

• Etapy działań banku: a) Organizowanie pracy banku:

- wytyczne polityki banku; - kierowanie bieżącą działalnością.

• Analiza sytuacji i osiąganych wyników.

Organizacja pracy w banku

Organizacja pracy w banku polega na tworzeniu:

1) Struktur organizacyjnych poziomych, określanych w schematach i regulaminach organizacyjnych banku oraz planach etatów;

2) Struktur organizacyjnych pionowych, ustalanych przez regulaminy organizacyjne banku, które wyznaczają zakres praw i obowiązków stanowisk kierowniczych oraz sposób ich podporządkowania wyższym szczeblom hierarchii służbowej;

3) Trybu wykonywania czynności operacyjnych oraz innych ważnych zadań, np. prowadzenia sprawozdawczości rachunkowej i statystycznej, prowadzenia kontroli wewnętrznej, wynagradzania pracowników – ustalenia zawarte w instrukcjach służbowych określanych mianem zarządzeń.

Struktura organizacyjna pozioma banku komercyjnego

Rada nadzorcza

Zarząd

Centrala

Prezes banku Wiceprezesi banku

Oddziały

Wydziały

Departamenty

Piony

Placówki terenowe

Stanowiska pracy

Ekspozytury

Agencje

Pełnomocnicy zarządu

Komórki operacyjne

Komórki zaplecza

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Struktura organizacyjna pozioma banku komercyjnego

Przykładowe piony: 1) Departament polityki i planowania finansowego; 2) Departament analiz i prognoz rynkowych; 3) Departament marketingu; 4) Departament badań controllingu 5) Departament organizacyjno – prawny; 6) Departament produktów i sprzedaży; 7) Departament administracji; 8) Departament informatyki; 9) Departament bezpieczeństwa operacyjnego; 10)Departament kredytów; 11)Departament monitoringu i windykacji kredytów.

Struktura organizacyjna pozioma banku komercyjnego

Placówki terenowe banku – forma akwizycji produktów bankowych:

1) Za ich pośrednictwem bank dociera do miejsc zamieszkałych przez posiadanych i potencjalnych grup klientów (zapoznanie się z bankiem i jego produktami oraz podjęcie decyzji o skorzystaniu z jego oferty);

2) Ich obecność umożliwia bezpośrednie kontakty między klientem a przedstawicielem banku oraz pozyskiwanie stosownych informacji (personalizacja stosunków między bankiem i klientem poprzez nadanie im stosownej rangi – formy współpracy);

3) Ich działalność na określonym obszarze pozwala na gruntowne poznanie danego regionu (możliwości, potrzeby, pojawiające się problemy). Dotyczy to nie tylko sytuacji ekonomicznej i potencjału rozwojowego, ale również sytuacji społecznej, poziomu kultury mieszkańców, ich solidności i aktywności. Tego rodzaju cechy powinny być uwzględniane w polityce prowadzonej przez bank.

Struktura organizacyjna pozioma banku komercyjnego

Rola placówek terenowych banku:

- za ich pośrednictwem bank dociera do posiadanych i potencjalnych klientów oferując udogodnienie jakim jest bliskość banku i możliwość łatwego korzystania z jego produktów. Stwarza warunki do zapoznania się z bankiem i jego produktami oraz do podjęcia decyzji o skorzystaniu z jego usług;

- ich obecność umożliwia bezpośrednie kontakty między klientem a pracownikiem, pozyskanie stosownych informacji, negocjowanie warunków transakcji;

- ich działalność na określonym obszarze pozwala na gruntowne poznanie tego regionu, jego możliwości, potrzeb i pojawiających się problemów. Dotyczy to min. sytuacji ekonomiczno – społecznej, poziomu kultury klientów, ich solidności i aktywności.

Tego rodzaju cechy powinny być uwzględnione w prowadzonej przez bank polityce.

Struktura organizacyjna pionowa banku komercyjnego

Wyznaczana jest przez regulaminy wewnętrzne banku, określające: 1) Zakres obowiązków i uprawnień dyrektorów departamentów, kierowników wydziałów oraz samych pracowników;

2) Liczbę szczebli organizacyjnych, sposób podporządkowania stanowisk niższych stanowiskom wyższym oraz rolę każdego szczebla w hierarchii;

3) Obowiązek ścisłego przestrzegania przez pracowników bankowych określonych procedur i dokonywania wszelkich operacji według ustalonych wzorców;

4) Precyzyjny sposób wykonywania różnego rodzaju zadań związanych z funkcjonowaniem banku, np. prowadzenie sprawozdawczości rachunkowej, sporządzania bilansów i sprawozdań okresowych, dokonywania różnego rodzaju operacji bankowych.

Organy kierownicze banku komercyjnego

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Właściciele banku

Rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań banku za ubiegły rok

Podział pomiędzy akcjonariuszy zysku banku za rok ubiegły

Udzielanie zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Wszystkie zmiany w statucie banku

Emisja nowych akcji banku

Wybór rady nadzorczej banku

Organy kierownicze banku komercyjnego

Rada nadzorcza

Członkowie powoływani są przez walne zgromadzenie akcjonariuszy

Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem banku we wszystkich dziedzinach jego działalności

Powoływanie i odwoływanie członków zarządu

Ustalanie wynagrodzeń członków zarządu

Występuje do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przekazanie członkom zarządu określonej wysokości

nagród z zysku

Organy kierownicze banku komercyjnego

Zarząd

Kieruje bieżącą działalnością banku i reprezentuje bank na zewnątrz

Zakres obowiązków członków zarządu określa statut banku

Obradom zarządu przewodniczy prezes banku

Członkowie zarządu powoływani i odwoływani są przez radę

nadzorczą

Powołanie 2 członków zarządu (w tym prezesa) następuje za

zgodą KNB

Polityka w procesie zarządzania bankiem

Polityka banku

Całość podejmowanych decyzji, określających kierunki działania banku w bieżącym okresie oraz w przyszłości.

Przedmiotem podejmowanych decyzji jest wybór celów do jakich bank będzie dążył

Elementem polityki są środki i metody działania mające prowadzić do obranych przez bank celów

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 46 str.
Pobierz dokument