Kanon myślenia systemowego - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Kanon myślenia systemowego - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (150 KB)
2 strony
6Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: Ludwik Von Bertalanffy, Norbert Wiener.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

4. Kanon myślenia systemowego.

System – wg Russela Ackoffa to wyodrębniona z otoczenia całość złożona z elementów (podsystemów) powiązanych ze sobą bezpośrednio lub

pośrednio. W skrócie: OCEP.

W podejściu systemowym zmianie ulega spojrzenie na organizację. Ważne

są relacje między podmiotami (elementami) – to określa specyfikę danej organizacji.

Kanon „myślenia systemowego”:

1. Całość nie jest sumą swioch elementów. System posiada cechy nieredukowalne czyli takie, które nie dają się sprowadzić do cech

swoich elementów. Jest nową jakością dzięki współdziałaniu czyli

synergii, która może być dodatnia (2+2=5), neutralna (2+2=4) lub

ujemna (2+2=3). Powstają tutaj 2 efekty: a) Efekt audytorium – zachodzi, gdy ktoś robi coś mając

świadomość bycia obserwowanym przez kogoś innego.

b) Efekt facylitacyjny – zachodzi, gdy ktoś robi coś w

towarzystwie osób robiących to samo.

2. System jako całść silniej wpływa na swoje elementy (podsystemy) niż odwrotnie.Przyjęcie tego założenia obiera drogę do kształtowania

zachowań ludzi nie poprzez apele lecz projektowanie i

przeprojektowywanie systemów (procesów, procedur i struktur).

3. Usprawnienie funkcjonowania poszczególnych podsystemów nie musi prowadzić do wzrostu sprawności funkcjonowania całości.

4. Z zawodowych elementów można zbudować wysoce niezawodną

całość.

5. Oddziaływanie na wybrany podsystem może wywołać przesuniętą w czasie i przestrzeni spotęgowana relację lub odpowiedź. W

systemach wszystko jest ze wszytkim powiązane.

LUDWIK VON BERTALANFFY – stworzył „ogólną teorię systemu”, a

kluczowym pojęciem w jego teorii jest system.

NORBERT WIENER – twórca cybernetyki, głównym pojęciem jest układ. Organizacje składają się z różnych elementów ściśle ze sobą powiązanych.

Organizacja to system otwarty – dokonuje wymiany z otoczeniem

informacji, materii itp.

Zjawiska w systemach otwartych:  Homeostaza – mechanizm osiągania równowagi, samorealizacji.

Systemy mogą korygować odchylenia, by powrócić do stanu

równowagi.

 Ekwifinalność – jeden cel organizacja może osiągać z różnych stron, różnymi sposobami.

 Synergia – współdziałanie, wytwarzanie nowej wartości przez

współpracę elementów.

 Całość – w systemie całość ma większy wpływ na części niż części na system – dobre elementy nie muszą tworzyc dobrego systemu.

docsity.com

 Suboptymalizacja nie musi oznaczać optymalizacji – usprawniając

jeden element całości całość nie musi lepiej funkcjonować.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument