Mediacja jako instytucja - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Mediacja jako instytucja - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (194 KB)
2 strony
621Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące mediacji jako instytucja rozwiązywania spraw w postępowaniu prywatno-skargowym.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Magdalena Mąka – Polkowska

Prawo zaoczne III rok

Mediacja jako instytucja rozwiązywania spraw w postępowaniu

prywatnoskargowym.

Mediacja to dobrowolne porozumienie pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą w celu

naprawienia wyrządzonych szkód materialnych i moralnych przy pomocy bezstronnej i

neutralnej osoby, jaką jest mediator. Pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć i

odczuć, a także jego oczekiwań i potrzeb. Przestępcy zaś pozwala na przyjęcie

odpowiedzialności za skutki przestępstwa oraz podjęcie związanych z nią działań. Sprzyja

trwałemu zakończeniu konfliktu między stronami lub jego złagodzeniu. Podstawą, na której

opiera się postępowanie mediacyjne jest sprawiedliwość naprawcza.

Instytucję mediacji do polskiego prawa karnego wprowadzono nowymi kodyfikacjami

karnymi z 1997 r., które zaczęły obowiązywać z dniem 1 września 1998 r.

Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami, mediacja możliwa jest w sprawach, w których

okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a sprawca przyznaje się do

popełnienia przestępstwa, przyznaje się do przedstawionych zarzutów, nie przecząc

podstawowym okolicznościom zdarzenia.

Postępowanie mediacyjne między sprawcą a pokrzywdzonym obecnie prowadzone jest:

 w sprawach z oskarżenia publicznego, na podstawie postanowienia prokuratora, sądu lub organu Policji, z inicjatywy organu procesowego, stron/y albo za zgodą stron – art. 23a

k.p.k., art. 339 § 4 k.p.k., art. 325 i § 2 k.p.k.;

 w sprawach z oskarżenia prywatnego, na podstawie postanowienia sądu, na wniosek lub za zgodą stron, zamiast posiedzenia pojednawczego – art. 489 § 2 k.p.k.,

 w sprawach dotyczących wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, na podstawie postanowienia sądu penitencjarnego, na wniosek przedstawiciela administracji zakładu

karnego, sądowego kuratora zawodowego, zgodnie z wnioskiem skazanego lub

pokrzywdzonego albo z urzędu – art. 162 § 1 k.k.w., przepisy art. 23a k.p.k. stosuje się

odpowiednio (art. 1 § 2 k.k.w.);

W postępowniu prywatnoskargowym sąd może więc z własnej inicjatywy , ale wówczas za

zgodą stron, albo na wniosek wyznaczyć im odpowiedni termin do przeprowadzenia mediacji (

art. 489 & 2)

Wskazuje się wówczas jednocześnie instytucję lub osobę godną zaufania , która przeprowadzi

postępowanie mediacyjne między stronami i przedstawi sądowi pisemne sprawozdanie z jego

przebiegu i wyników ( art. 23a w zw. z art. 489 & 2)

W toku mediacji pojednaniem można objąć również inne sprawy z oskarżenia prywatnego

toczące się między tymi samymi stronami ( art. 493 ). Jeżeli sprawozdanie mediatora wskazuje ,

że strony chcą się pojednać , sąd powinien wyznaczyć posiedzenie, w protokole którego zawrze

to pojednanie, a następnie umorzy postępowanie ( art. 492 & 2 w zw. & 1 i art. 490 & 2 ).

Gdyby strony w toku mediacji ustaliły także ugodę , to powinno do niej dojść na wyznaczonym

pojednawczym posiedzeniu pomediacyjnym, tylko bowiem ugoda zawarta na posiedzeniu

stanowi tytuł do egzekucji sądowej.

Pozasądowe postępowanie mediacyjne nie zastępuje posiedzenia pojednawczego jako

posiedzenia sądu zastępując jedynie tą jego część , która sprowadzałaby się do jednania stron

przez sędziego.

Jeżeli nie dojdzie do pojednania, czy to w wyniku posiedzenia pojednawczego , czy też

postępowania mediacyjnego , sprawę kieruje się na rozprawę główną , wyznaczając w miarę

możliwości od razu jej termin , chyba że zachodzi potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie

sądu w celu podjęcia innego rozstrzygnięcia ( art. 495 & 1).

W razie skierowania sprawy na rozprawę strony obecne na posiedzeniu powinny tu zgłosić swe

wnioski dowodowe ( art. 495 & 2) , co nie stoi jednak na przeszkodzie zgłoszeniu ich w

dalszym toku postępowania.

Samo posiedzenie pojednawcze nie może natomiast służyć przeprowadzeniu dowodów , a

wysłuchanie stron prezentujących swe stanowisko nie może prowadzić do potwierdzenia lub

odrzucenia zarzutów zawartych w skardze prywatnej.

Do pojednania i ugody , a także mediacji , gdy okaże się to niezbędne , dojść może także

podczas rozprawy ( art. 499) w takim wypadku sąd umorzy postępowanie na rozprawie

wyrokiem. Literatura: Polskie postępowanie karne Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman wydanie 6, 2007 Proces karny – zarys systemu Stanisław Waltoś wydanie ósme Warszawa 2005 www.gender.logonet.pl/artykuly/artykul4c.html www.mediacja.com/images/stories/pliki/mediacja%20w%20polskim%20prawie%20karnym.pdf

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument