Wiedza o gospodarce, egzamin wstępny - Notatki - Ekonomia - Część 4, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Wiedza o gospodarce, egzamin wstępny - Notatki - Ekonomia - Część 4, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (154 KB)
5 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z dziedziny ekonomii: wiedza o gospodarce, egzamin wstępny. Część 4.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
wiedza o gospodarce cz. 5

1

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

1. Zaznacz państwa członkowskie „starej” Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

euro: a) Dania, Szwecja, Wielka Brytania b) Dania, Wielka Brytania, Irlandia c) Wielka Brytania, Dania, Grecja d) Wielka Brytania, Grecja, Szwecja

2. Europejska Wspólnota Gospodarcza funkcjonuje jako organizacja międzynarodowa od: a) 1.01.1958 roku b) 1.01.1952 roku c) 1.07.1956 roku d) 1.01.1960 roku

3. Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących Komisji Europejskiej jest fałszywe?

a) Komisja ma prawo inicjatywy legislacyjnej w I filarze b) Komisja zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego c) Komisja przygotowuje projekt budżetu Wspólnoty d) Komisja uchwala najważniejsze akty prawne we Wspólnocie

4. Jak się nazywają spotkania przywódców rządów i szefów państw Unii Europejskiej:

a) Rada Europejska b) Rada Europy c) Rada Unii Europejskiej d) Komisja Europejska

5. Jeżeli trzy kraje usuwają cła w handlu wzajemnym i ustanawiają wspólną taryfę celną

wobec reszty świata, to tworzą: a) specjalną strefę ekonomiczną b) strefę wolnego handlu c) unię celną d) wspólny rynek

6. W wyniku przystąpienia do Unii Europejskiej Polska przekazała organom unijnym całość

swych dotychczasowych kompetencji w zakresie: a) polityki ochrony konsumenta b) polityki handlowej c) polityki społecznej d) polityki zagranicznej

docsity.com

2

7. Unia Europejska została powołana na mocy: a) Traktatu Rzymskiego b) Traktatu z Maastricht c) Traktatu Nicejskiego d) Traktatu Amsterdamskiego

8. Wyłączne prawo inicjatywy legislacyjnej w I filarze Unii Europejskiej ma: a) Komisja Europejska b) Rada Unii Europejskiej c) Parlament Europejski d) Rada Europejska

9. Kopenhaskie warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej obejmowały: a) spełnienie przez Polskę kryteriów konwergencji dotyczących wejścia do unii

walutowej b) dostosowanie systemu podatkowego do jednolitych stawek podatkowych Unii

Europejskiej c) zdolność sprostania przez polskie przedsiębiorstwa konkurencji na wspólnym rynku d) zdolność Polski do uczestniczenia we wspólnej polityce zagranicznej Unii

Europejskiej

10. Jeżeli trzy kraje usuwają cła w handlu wzajemnym, ustanawiają wspólną taryfę celną wobec reszty świata i zezwalają na swobodne przepływy czynników produkcji, to tworzą: a) unię celną b) strefę wolnego handlu c) wspólny rynek d) unię walutową i gospodarczą

11. Unia celna to takie ugrupowanie, w ramach którego obowiązuje:

a) swoboda przepływu towarów b) swoboda przepływu towarów i wspólna dla państw członkowskich importowa taryfa

celna c) swoboda przepływu towarów i swoboda przepływu kapitału d) swoboda przepływu towarów i wspólna dla partnerów importowa taryfa celna oraz

swoboda przepływu kapitału 12. Harmonizacją został objęty w Unii Europejskiej podatek

a) od towarów i usług (VAT) b) akcyza na samochody c) od dochodów przedsiębiorstw (CIT) d) od dochodów osobistych (PIT)

13. Jednolity rynek europejski został utworzony w dniu 1 stycznia:

a) 1993 r. b) 1987 r. c) 1962 r. d) 1995 r.

docsity.com

3

14. Rada Unii Europejskiej reprezentuje interesy: a) państw członkowskich b) Unii Europejskiej jako całości c) regionów reprezentowanych w Radzie d) państw, które głosują za daną decyzją

15. Efekt kreacji handlu występuje wówczas gdy:

a) najbardziej efektywny światowy producent dobra z pewnością jest członkiem unii celnej

b) najbardziej efektywny światowy producent dobra nie jest członkiem unii celnej c) produkcja dobra przenosi się z kraju nie będącego członkiem unii celnej do dowolnego

kraju członkowskiego d) produkcja dobra przenosi się do najbardziej efektywnego kraju członkowskiego

16. Do instytucji Wspólnot Europejskich NIE należy:

a) Rada Europy b) Rada Unii Europejskiej c) Komisja Europejska d) Rada Europejska

17. W ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej ceny produktów objętych

organizacją rynków rolnych są ustalane: a) na forum Światowej Organizacji Handlu b) indywidualnie przez państwa członkowskie c) przez instytucje unijne d) przez zrzeszenia producentów

18. Akt prawny, który wiąże państwa Unii Europejskiej co do celu, pozostawiając im

swobodę co do jego wdrażania, to: a) dyrektywa b) rozporządzenie c) decyzja d) wytyczna

19. Wprowadzenie unii gospodarczej i walutowej na obszarze Unii Europejskiej nastąpiło na

podstawie: a) Traktatu Rzymskiego b) Traktatu z Maastricht c) Traktatu Nicejskiego d) Traktatu Amsterdamskiego

20. Kraje A i B tworzą unię celną, w następstwie czego w A zmniejsza się produkcja

żywności, gdyż A zwiększa import żywności z B. To zjawisko nazywa się efektem: a) kreacji handlu b) przesunięcia handlu c) rynku wewnętrznego d) dynamicznym

docsity.com

4

21. Największym beneficjentem wsparcia strukturalnego z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 ma być: a) Polska b) Hiszpania c) Grecja d) Rumunia

22. Utworzenie unii celnej w ramach Wspólnot Europejskich oznaczało:

a) zlikwidowanie ceł wewnętrznych i wprowadzenie jednolitych, wspólnych stawek celnych w imporcie spoza ugrupowania

b) ujednolicenie przepisów celnych w przepływie towarów, osób i kapitału między krajami członkowskimi

c) wprowadzenie Jednolitego Dokumentu Przewozowego, zastępującego wszystkie stosowane wcześniej dokumenty w handlu między państwami członkowskimi

d) zlikwidowanie przeszkód w handlu między państwami członkowskimi Wspólnot 23. Na mocy Traktatu z Nicei liczba głosów przyznanych Polsce w Radzie Unii Europejskiej

wynosi: a) 27 głosów b) 10 głosów c) 14 głosów d) 5 głosów

24. Traktat akcesyjny dotyczący członkostwa Polski w Unii Europejskiej wszedł w życie:

a) 1 maja 2004 r. b) 1 maja 2005 r. c) 1 stycznia 2004 r. d) 1 stycznia 2005 r.

25. Swobodny przepływ czynników produkcji jest wprowadzany na etapie:

a) wspólnego rynku b) strefy wolnego handlu c) unii celnej d) unii gospodarczej i walutowej

26. Największa część środków finansowych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

wydatkowana jest dotąd na: a) politykę wspierania eksportu artykułów przemysłowych b) rolnictwo c) renty i emerytury d) politykę zagraniczną

27. Stawka podstawowa podatku VAT w Unii Europejskiej nie może być:

a) niższa od 15% b) wyższa od 15% c) niższa od 22% d) wyższa od 22%

docsity.com

5

28. Kryterium skorzystania z pomocy w ramach celu 1 polityki regionalnej Unii Europejskiej jest: a) PKB per capita w regionie niższy od 75% średniego unijnego PKB b) PKB per capita w regionie niższy od 90% średniego unijnego PKB c) PKB per capita w regionie niższy od średniego unijnego PKB d) PKB per capita w regionie niższy od 85% średniego unijnego PKB

29. Realizacja wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oznacza:

a) przeniesienie wszystkich decyzji dotyczących interwencji na rynku rolnym ze szczebla narodowego na szczebel ponadnarodowy (wspólnotowy)

b) finansowanie interwencji w sektorze rolnym przez budżety krajowe c) możliwość organizacji poszczególnych rynków branżowych w sektorze rolnym przez

państwa członkowskie d) możliwość uczestniczenia w decyzjach o tej polityce tylko przez zainteresowane kraje

30. Które z niżej wymienionych państw jest obecnie największym płatnikiem do budżetu

Unii Europejskiej (w wielkościach absolutnych)? a) Niemcy b) Francja c) Wielka Brytania d) Włochy

ODPOWIEDZI

1 a 11 b 21 a 2 a 12 a 22 a 3 d 13 a 23 a 4 a 14 a 24 a 5 c 15 d 25 a 6 b 16 a 26 b 7 b 17 c 27 a 8 a 18 a 28 a 9 c 19 b 29 a

10 c 20 a 30 a

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument